<<
>>

Стаття 4. Валовий доход

4.1. Валовий доход - загальна сума доходу платника податку

від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом

звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній

формах як на території України, її континентальному шельфі,

виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами.

Валовий доход включає:

4.1.1. Загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг),

у тому числі допоміжних та обслуговуючих виробництв, що не мають

статусу юридичної особи, а також доходи від продажу цінних

паперів, деривативів, іпотечних сертифікатів участі, іпотечних

сертифікатів з фіксованою дохідністю, сертифікатів фондів операцій

з нерухомістю (за винятком операцій з їх первинного випуску

(розміщення), операцій з їх кінцевого погашення (ліквідації) та

операцій з консолідованим іпотечним боргом відповідно до закону).

( Підпункт 4.1.1 пункту 4.1 статті 4 із змінами, внесеними згідно

із Законом N 639/97-ВР від 18.11.97, в редакції Закону N 1957-IV

( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

4.1.2. Доходи від здійснення банківських, страхових та інших

операцій з надання фінансових послуг, торгівлі валютними

цінностями, цінними паперами, борговими зобов\'язаннями та

вимогами.

4.1.3. Доходи від операцій, передбачених статтею 7 цього

Закону.

4.1.4. Доходи від спільної діяльності та у вигляді

дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті,

володіння борговими вимогами, а також доходів від здійснення

операцій лізингу (оренди).

4.1.5. Доходи, не враховані в обчисленні валового доходу

періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді.

4.1.6. Доходи з інших джерел, у тому числі, але не виключно,

у вигляді:

сум безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником

податку у звітному періоді, вартості товарів (робіт, послуг),

безоплатно наданих платнику податку у звітному періоді, крім їх

надання неприбутковим організаціям згідно з пунктом 7.11 статті 7

цього Закону та у межах таких операцій між платником податку та

його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної

особи, крім випадків, визначених у частині четвертій статті 3

Закону України "Про списання вартості несплачених обсягів

природного газу" ( 911-15 ); ( Абзац другий підпункту 4.1.6 пункту

4.1 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 911-IV

( 911-15 ) від 05.06.2003 )

сум поворотної фінансової допомоги, отриманої платником

податку у звітному періоді, що залишається неповерненою на кінець

такого звітного періоду від осіб, що не є платниками цього податку

(у тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно із

законодавством мають пільги з цього податку, включаючи право

застосовувати ставку податку нижчу, ніж установлена пунктом 7.2

статті 7 або статтею 10 цього Закону.

У разі коли у майбутніх

податкових періодах платник податку повертає таку поворотну

фінансову допомогу (її частину) особі, яка її надала, такий

платник податку збільшує суму валових витрат на суму такої

поворотної фінансової допомоги (її частини) за наслідками

податкового періоду, в якому відбулося таке повернення. При цьому

валові доходи такого платника податку не збільшуються на суму

умовно нарахованих процентів, а податкові зобов\'язання особи, що

надала поворотну фінансову допомогу, не змінюються як при її

видачі, так і при її зворотному отриманні. Як виняток з правила,

визначеного цим абзацом, операції з отримання (надання) фінансової

допомоги між платником податку та його філіями, відділеннями,

іншими відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної

особи, розташованими на території України, не призводять до зміни

їх валових витрат або валових доходів;

сум невикористаної частини коштів, що повертаються із

страхових резервів у порядку, передбаченому пунктом 12.2 цього

Закону;

сум заборгованості, що підлягає включенню до валових доходів

згідно з пунктами 12.3 та 12.4 цього Закону;

сум коштів страхового резерву, використаних не за

призначенням;

вартості матеріальних цінностей, переданих платнику податку

згідно з договорами схову (у відповідальне зберігання) та

використаних ним у власному виробничому чи господарському обороті;

сум штрафів та/або неустойки чи пені, фактично одержаних за

рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних

органів, суду;

сум державного мита, попередньо сплаченого позивачем, що

повертається на його користь за рішенням суду;

сум акцизного збору, сплачених (нарахованих) покупцями

підакцизних товарів (за їх рахунок) на користь платника такого

акцизного збору, уповноваженого законом вносити його до бюджету,

та рентних платежів, а також сум збору у вигляді цільової надбавки

до діючого тарифу на електричну та теплову енергію; ( Абзац

десятий підпункту 4.1.6 пункту 4.1 статті 4 із змінами, внесеними

згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

доходів від продажу електричної енергії (включаючи

реактивну);

сум дотацій і субсидій з фондів загальнообов\'язкового

державного соціального страхування або бюджетів, отриманих

платником податку.

( Підпункт 4.1.6 пункту 4.1 статті 4 доповнено

абзацом згідно із Законом N 1957-IV ( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

( Підпункт 4.1.6 пункту 4.1 статті 4 із змінами, внесеними згідно

із Законом N 639/97-ВР від 18.11.97, в редакції Закону N 349-IV

( 349-15 ) від 24.12.2002 )

4.2. Не включаються до складу валового доходу:

(Абзац перший пункту 4.2 статті 4 в редакції Закону N639/97-ВР від 18.11.97 )

4.2.1. Суми податку на додану вартість, отримані

(нараховані) платником податку на додану вартість, нарахованого на

вартість продажу товарів (робіт, послуг), за винятком випадків,

коли підприємство-продавець не є платником податку на додану

вартість. ( Підпункт 4.2.1 пункту 4.2 статті 4 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 639/97-ВР від 18.11.97, в редакції

Закону N 349-IV ( 349-15 ) від 24.12.2002 )

4.2.2. Суми коштів або вартість майна, отримані платником

податку як компенсація (відшкодування) за примусове відчуження

державою іншого майна платника податку у випадках, передбачених

законодавством.

4.2.3. Суми коштів або вартість майна, отримані платником

податку за рішенням суду або внаслідок задоволення претензій у

порядку, встановленому законодавством як компенсація прямих витрат

або збитків, понесених таким платником податку в результаті

порушення його прав та інтересів, що охороняються законом, у разі,

якщо вони не були віднесені таким платником податку до складу

валових витрат або відшкодовані за рахунок коштів страхових

резервів. (Підпункт 4.2.3 пункту 4.2 статті 4 із змінами,

внесеними згідно із Законами N 639/97-ВР від 18.11.97, N 762-IV

( 762-15 ) від 15.05.2003 )

4.2.4. Суми коштів у частині надмірно сплачених податків,

зборів (обов\'язкових платежів), що повертаються або мають бути

повернені платнику податку з бюджетів, якщо такі суми не були

включені до складу валових витрат. ( Підпункт 4.2.4 пункту 4.2

статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 639/97-ВР від

18.11.97 )

4.2.5.

Суми коштів або вартість майна, що надходять платнику

податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у

корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому

числі грошові або майнові внески, згідно з договорами про спільну

діяльність на території України без створення юридичної особи.

4.2.6. Суми доходів органів виконавчої влади та органів

місцевого самоврядування від надання державних послуг (видачі

дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, реєстрації, інших

послуг, обов\'язковість придбання яких передбачена законодавством),

у разі зарахування таких доходів до відповідних бюджетів.

4.2.7. Суми коштів у вигляді внесків, які:

а) надходять до платників податку, що здійснюють недержавне

пенсійне забезпечення відповідно до закону, від вкладників

пенсійних фондів, вкладників пенсійних депозитних рахунків, а

також осіб, що уклали договори страхування відповідно до Закону

України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 );

б) надходять до страховиків, що здійснюють довгострокове

страхування життя, від страхувальників;

в) накопичуються за пенсійними вкладами, рахунками учасників

фондів банківського управління відповідно до закону;

суми надходжень до неприбуткових установ і організацій згідно

з вимогами пункту 7.11 цього Закону.

( Підпункт 4.2.7 пункту 4.2 статті 4 в редакції Закону N 1957-IV

( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

4.2.8. Кошти спільного інвестування, а саме кошти, залучені

від інвесторів інститутів спільного інвестування (ІСІ), доходи від

здійснення операцій з активами ІСІ та доходи, нараховані за

активами ІСІ, а також кошти, залучені від власників сертифікатів

фондів операцій з нерухомістю, доходи від здійснення операцій з

активами фондів операцій з нерухомістю та доходи, нараховані за

активами фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до

закону. ( Підпункт 4.2.8 пункту 4.2 статті 4 в редакції

Законів N 977-XIV ( 977-14 ) від 15.07.99, N 2831-III ( 2831-14 )

від 29.11.2001, N 1957-IV ( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

( Підпункт 4.2.9 пункту 4.2 статті 4 виключено на підставі

Закону N 1957-IV ( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

4.2.10. Номінальну вартість взятих на облік, але неоплачених

(непогашених) цінних паперів, які засвідчують відносини позики, а

також платіжних документів, емітованих (виданих) боржником на

користь (на ім\'я) платника податку як забезпечення або

підтвердження заборгованості такого боржника перед таким платником

податку (облігацій, ощадних сертифікатів, казначейських

зобов\'язань, векселів, боргових розписок, акредитивів, чеків,

гарантій, банківських наказів та інших подібних платіжних

документів).

4.2.11. Доходи від спільної діяльності на території України

без створення юридичної особи, дивіденди, отримані платником

податку від інших платників податку, що оподатковані у порядку,

встановленому пунктами 7.7 та 7.8 цього Закону.

4.2.12. Кошти або майно, які повертаються власнику

корпоративних прав, емітованих юридичною особою, після повної і

кінцевої ліквідації такої юридичної особи-емітента або після

закінчення договору про спільну діяльність, але не вище

номінальної вартості акцій (часток, паїв).

4.2.13. Кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається іншими державами відповідно до міжнародних угод, що набрали чинності у встановленому законодавством порядку.

( Підпункт 4.2.14 пункту 4.2 статті 4 в редакції Закону

N 40-IV ( 40-15 ) від 04.07.2002 виключено на підставі Закону

N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 ) 4.2.14. Кошти, що надаються

платнику податку - суб\'єктові інноваційної діяльності

спеціалізованими державними і комунальними інноваційними

фінансово-кредитними установами відповідно до Закону України "Про

інноваційну діяльність" ( 40-15 ) та у порядку, визначеному

Кабінетом Міністрів України. ( Підпункт 4.2.14 пункту 4.2 статті 4

в редакції Закону N 40-IV ( 40-15 ) від 04.07.2002 - дію зупинено

на 2003 рік згідно із Законом N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002;

дію зупинено на 2004 рік згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 )

від 27.11.2003; дію зупинено на 2005 рік згідно із Законом

N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004 )

4.2.15. Вартість основних фондів, безоплатно отриманих

платником податку з метою здійснення їх експлуатації у випадках,

передбачених законодавством:

якщо такі основні фонди отримані за рішенням органів

центральної виконавчої влади;

у разі отримання спеціалізованими експлуатуючими

підприємствами об\'єктів енергопостачання, газо- і

теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно

до рішень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів

рад, прийнятих у межах їх повноважень;

у разі отримання підприємствами комунальної власності

об\'єктів соціальної інфраструктури, зазначених у підпункті 5.4.9

пункту 5.4 статті 5 цього Закону, що перебували на балансі інших

підприємств та утримувалися за їх рахунок.

Основні фонди, що отримуються у випадках, передбачених цим

підпунктом, приймаються на баланс за балансовою вартістю.

Порядок безоплатної передачі таких основних фондів

встановлюється Кабінетом Міністрів України.

( Пункт 4.2 статті 4 доповнено підпунктом 4.2.15 згідно із

Законом N 793/97-ВР від 30.12.97 )

4.2.16. Кошти або майно, що надаються у вигляді

безповоротної допомоги громадським організаціям інвалідів та

підприємствам і організаціям, що визначені пунктом 7.12 статті 7

цього Закону. ( Пункт 4.2 статті 4 доповнено підпунктом 4.2.16

згідно із Законом N 1926-III ( 1926-14 ) від 13.07.2000 )

4.2.17. Інші надходження, прямо визначені нормами цього

Закону.

4.2.18. До 1 січня 2003 року кошти, що надходять з окремого

спеціального рахунку Державного казначейства України підприємствам

гірничо-металургійного комплексу на реалізацію інвестиційних

проектів, у тому числі для проведення реструктуризації, виведення

надлишкових та неефективних потужностей, відповідно до статті 3

Закону України "Про подальший розвиток гірничо-металургійного

комплексу" ( 2975-14 ). ( Пункт 4.2. статті 4 доповнено підпунктом

4.2.18 згідно із Законом N 2975-III ( 2975-14 ) від 17.01.2002 )

4.2.19. Суми коштів або вартість майна, одержаних засновником

третейського суду як третейський збір чи на покриття інших витрат,

пов\'язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до

закону. ( Пункт 4.2. статті 4 доповнено підпунктом 4.2.19 згідно

із Законом N 1701-IV ( 1701-15 ) від 11.05.2004 )

4.2.20. Суми коштів, зарахованих платником податку на

спеціальний рахунок відповідно до Закону України "Про

впорядкування питань, пов\'язаних із забезпеченням ядерної безпеки"

( 1868-15 ). ( Пункт 4.2 статті 4 доповнено підпунктом 4.2.20

згідно із Законом N 1868-IV ( 1868-15 ) від 24.06.2004 - дію

змін зупинено на 2006 рік згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 )

від 20.12.2005 )

4.3. Скоригований валовий доход - валовий доход, визначений

згідно з пунктом 4.1 цієї статті без врахування доходів,

зазначених у пункті 4.2 цієї статті. ( Пункт 4.3 статті 4 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 639/97-ВР від 18.11.97 )

<< | >>
Источник: Пакет документів по діяльності ОСББ. 2006

Еще по теме Стаття 4. Валовий доход:

 1. Політика диференціації грошових доходів населення України як наслідок економічного зростання
 2. Глава 9. Доходи і видатки державного бюджету
 3. ТЕМА 5. Управління прибутком
 4. Лекція 8. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
 5. Стаття 2. Платники податку
 6. Стаття 3. Об\'єкт оподаткування
 7. Стаття 4. Валовий доход
 8. Стаття 5. Валові витрати
 9. Стаття 7. Оподаткування операцій особливого виду
 10. Стаття 8. Амортизація
 11. Стаття 9. Амортизація витрат, пов\'язаних з видобутком корисних копалин
 12. Стаття 11. Правила ведення податкового обліку
 13. Стаття 12. Безнадійна заборгованість
 14. Стаття 13. Оподаткування нерезидентів
 15. Стаття 14. Оподаткування виробників сільськогосподарської продукції
 16. Стаття 16. Порядок нарахування та строки сплати податку
 17. Стаття 18. Спеціальні правила
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -