<<
>>

Література

1. Про зміну клімату [Електронний ресурс] : Конвенція. — Режим доступу: unfccc.int/resource/docs/

2. Про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер : Конвенція від 17.03.1992 p., Гельсінкі // Відомості Верховної Ради України.

— 1999. — № 34. — Ст. 282.

3. Про захист Рейну [Електронний ресурс] : Конвенція. — Режим доступу: www.cawater-info.net/library/rus/water/rhine.pdf

4. O трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния [Електронний ресурс] : Конвенция. — Режим доступу: http://www. humanities.edu.ru/db/msg/l4631

5. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини [Електронний ресурс]. — Режим доступу: /cgi-bin/laws/main

6. Про заборону військового та іншого ворожого впливу на природу [Електронний ресурс] : Конвенція. — Режим доступу: www.un.org/ russian/documen/convents/hostenv.htm

7. Про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та правосуддя з питань, що стосуються довкілля [Електронний ресурс] : Конвенція. — Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main

8. Устав Организации Объединенных Наций [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.nau.ua/rus/doc/?code=995_010

9. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 p. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=995_043

10. Стокгольмська декларація [Електронний ресурс]. — Режим доступу: search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/linkl?OpenAgent

11. Декларація принципів Pio [Електронний ресурс]. — Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_455

12. Порядок денний 21 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// www.un.org/ russian/conleren/wssd/ agenda21 /

13. Хартия Европейского Союза об основных правах : комментарий / отв. ред. С.Ю. Кашкин. — M., 2001.

14. Рекомендація OECP [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.un.org.ua/files/national_ecology.pdf -

15.

COM (2000) 66 final.

16. Рекомендація Ради від 3 березня 1975 року щодо розподілу затрат і дій державних органів влади з екологічних питань OJL 194, 25.07.1975

17. COM 2000/0001 final.

18. Регламент № 258/97 щодо нових продуктів та інгредієнтів нових продуктів // OJ L 43,14.02.1997.

19. Регламент № 1946/2003 про транскордонне перевезення генетично модифікованих організмів // OJ L 287, 05/11/2003.

20. Регламент № 1829/2003 про генетично модифіковані продукти харчування та корми // OJ L 268 , 18/l0/2003.

21. Регламент № 1830/2003 щодо відстеження та маркування генетично модифікованих організмів і відстеження продуктів харчування та корму, виготовлених із генетично модифікованих організмів, та внесення змін до Директиви 2001/18/ЄС // OJ L 268, 18/10/2003.

22. Рамкова директива 75/442/ЄЕС про відходи OJ N L 194, 25/07/ 1975.

23. Рішення № 1600/2002/ЄС Європейського парламенту і Ради від 22 липня 2002 p. щодо Шостої програми дій Співтовариства у сфері навколишнього середовища OJ, L 242/1, 10.9.2002.

24. Директива 91/156/ЄЕС OJ L 78, 18.03.1991.

25. Директива 1999/31/ЄС про захоронення відходів OJ L 182, 16/07/1999.

26. Директива 2000/76/ЄС про спалювання відходів OJ L 332, 28/12/2000.

27. Директива 91/689/ЄЕС про небезпечні відходи OJ L 377, 31/12/1991.

28. Директива 94/67/ЄС про спалювання небезпечних відходів OJ L 365, 31/12/1994.

29. Директива 75/439/ЄЕС про видалення відпрацьованих мастил OJ L 194, 25/07/1975.

30. Директива 94/62/ЄС про пакування та відходи пакування OJ L 365, 31/12/1994.

31. Регламент Ради 259/93 про нагляд і контроль за переміщенням відходів у межах Європейського Співтовариства, ввезення та вивезення за його межі [Електронний pecypc|. — Режим доступу: http://eur-lex. europa.eu/

32. Рішення Комісії 2000/532/ЄС СОМ/2003/0250 final.

33. Регламент Ради № 259/93/ЄЕС про нагляд та контроль за переміщенням відходів в межах ввезення та вивезення за межі Європейського Співтовариства [Електронний ресурс].

— Режим доступу: EUROPA. EU.INT/COMM/

34. Директива Ради 1999/31/ЄС про захоронення відходів : зб. нормативно-правових актів Європейського Союзу в сфері охорони навколишнього середовища. — JI., 2004.

35. Директива Ради 2000/76/ЄС про спалювання відходів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: EUROPA.EU.INT/COMM/ ENVIRONMENT/WASTE/INDEX.HTM

36. Регламент № 259/93 про нагляд і контроль за переміщенням відходів у межах Європейського Співтовариства, ввезення в та вивезення за його межі [Електронний ресурс]. — Режим доступу: EUROPA. EU.INT/COMM/ENVIRONMENT/WASTE/INDEX.HTM

36. Директива 90/219/ЄЕС (щодо модифікованих мікроорганізмів).

37. Директива 90/220/ЄЕС (щодо ГМО) // OJ L 117 , 08/05/1990.

36. Директива 91/689/ЄЕС про небезпечні відходи (OB L 377, 31.12.1991, С. 20) з останніми виправленнями, внесеними Директивою 94/31/ЄЕС OB L 168, 2.7.1994, C. 28.

37. Директива 1994/62/ЄС про пакування та відходи пакування OJ L 365, 31.12.1994, p. 10.

38. Директива 2001/18/ЄЕС про умисний випуск у навколишнє середовище генетично модифікованих організмів і відміну Директиви Ради 90/220/ЄЕС // OJ L 106, 17/04/2001.

39. Рекомендація Ради від 3 березня 1975 p. щодо розподілу вартості і дій публічної влади в екологічних справах // OJ 1975/L/194/

40. Директива Європейського парламенту й Ради 2001 /95/ЄС — про загальну безпеку продукції від 3 грудня 2001 p. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.consumennfo.org.ua/must_know/ legislation/detail

41. Рішення Ради 1999/468/ЄС від 28 червня 1999 p. про встановлення порядку здійснення виконавчих повноважень, покладених на Комісію // OJ L 184, 17.7.1999, c. 23.

42. Директива ЄС щодо автомобілів з закінченим терміном служби.

43. Директивы по вопросам защиты окружающей среды WEEE и RoHS [Електронний ресурс|. — Режим доступу: http://www.itc- electronics.com/news329.html

44. Директива 2004/35/ЄС від 21 квітня 2004 року «Про екологічну відповідальність за запобігання та ліквідацію наслідків завданої навколишньому середовищу шкоди» [Електронний ресурс].

— Режим доступу: http://209.85.135.132/search?q=cache

45. Рамкова директива 75/442/ЄЕС про відходи // OJ N L 194, 25/07/ 1975.

46. Рішення № 1600/2002/ЄС Європейського парламенту і Ради від 22 липня 2002 p. щодо Шостої програми дій Співтовариства у сфері навколишнього середовища // OJ, L 242/l, 10.9.2002.

47. Директива 91/156/ЄЕС // OJ L 78, 18.03.1991.

48. Директива 1999/31 /ЄС про захоронення відходів // OJ L 182, 16/07/1999.

49. Директива 2000/76/ЄС про спалювання відходів // OJ L 332, 28/12/2000.

50. Директива 91/689/ЄЕС про небезпечні відходи // OJ L 377, 31/12/1991.

51. Директива 94/67/ЄС про спалювання небезпечних відходів // OJ L 365, 31/12/1994.

52. Директива 75/439/ЄЕС про видалення відпрацьованих мастил // OJ L 194, 25/07/1975.

53. Директива 94/62/ЄС про пакування та відходи пакування // OJ L 365, 31/12/1994.

54. Регламент Ради 259/93 про нагляд і контроль за переміщенням відходів у межах Європейського Співтовариства, ввезення в та вивезен-

ня за його межі [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://eur-lex. europa.eu/

57. Рішення Комісії 2000/532/ЄС // СОМ/2003/0250 final.

58. Регламент Ради № 259/93/ЄЕС про нагляд та контроль.за переміщенням відходів в межах ввезення в та вивезення за межі Європейського Співтовариства [Електронний ресурс]. — Режим доступу: EUROPA. EU.INT/COMM/ENVIRONMENT/WASTE/INDEX.HTM

59. Директива Ради 1999/Зі/ЄС про захоронення відходів : зб. нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища. — Л., 2004.

60. Директива Ради 2000/76/ЄС про спалювання відходів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: EUROPA.EU.INT/COMM/ ENVIRONMENT/WASTE/INDEX.HTM

61. Регламент № 259/93 про нагляд і контроль за переміщенням відходів у межах Європейського Співтовариства, ввезення та вивезення за його межі [Електронний ресурс]. — Режим доступу: EUROPA.EU.lNT /COMM/ENVIRONMENT/WASTE/INDEX.HTM

62. Директива 90/219/ЄЕС (щодо модифікованих мікроорганізмів).

63. Директива 90/220/ЄЕС (щодо ГМО) // OJ L 117, 08/05/1990.

64. Директива 9l/689/CEC про небезпечні відходи (OB L 377, 31.12.1991, p. 20) з останніми виправленнями, внесеними Директивою 94/31/ЄЕС OB L 168, 2.7.1994, p. 28.

65. Директива 1994/62/ЄС про пакування та відходи пакування // OJ L 365, 31.12.1994, p. 10.

66. Директива 2001 /18/ЄЕС про умисний випуск у навколишнє середовище генетично модифікованих організмів і відміну Директиви Ради 90/220/ЄЕС // OJ L 106, 17/04/2001.

67. Рекомендація Ради від 3 березня 1975 p. щодо розподілу вартості і дій публічної влади в екологічних справах // OJ 1975/L/194/

68. Директива 2001 /95/CC — про загальну безпеку продукції від 3 грудня 2001 p. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www. consumerinfo.org.ua/

69. Рішення Ради 1999/468/ЄС від 28 червня 1999 p. про встановлення порядку здійснення виконавчих повноважень, покладених на Комісію // OJ L 184, 17.7.1999, p. 23.

70. Про охорону атмосферного повітря : Закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 50. — Ст. 678.

71. Про приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі [Електронний ресурс] : Закон України від 29 жовтня 1996 p. — Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua

72. Про відходи : Закон України // Відомості Верховної Ради. — 1998. - № 36-37. — Ст. 242.

73. Про стандартизацію : Закон України // Відомості Верховної Ради. - 2001. - № 31. - Ст. 145.

55. Про екологічну мережу [Електронний ресурс] : Закон України № 1864-IV. — Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

56. Про мисливське господарство і полювання [Електронний ресурс] : Закон України. — Режим доступу: http://zakonl.rada.gov.ua

57. Про стан виконання законодавства у сфері поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення : Постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради. — 2005. — № 49. — Ст. 525.

58. Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря [Електронний ресурс] : Постанова KM України від 9 березня 1999 p.

№ 343. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main

59. Національний план дій з гігієни довкілля на 2000—2005 роки [Електронний ресурс] : Постанова KM України від 13 жовтня 2000 p. № 1556. — Режим доступу: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=2630

60. Програма припинення виробництва та використання озоноруй- нівних речовин на 2004 — 2030 роки [Електронний ресурс] : Постанова KM України № 56. — Режим доступу: http://www.mama-86.org.ua/files/ Chemicals_management_Ukraine_ukr.pdf

61. Про затвердження Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг) : Розпорядження KM України від 17 серпня 2002 p. № 447-p // ОВУ. — 2002. — № 34.

— Ст. 1620.

62. Авраменко И.В. Международное экологическое право / И.В. Авраменко. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. — C. 28. — 187 c.

63. Адвокати природи в зеленій Німеччині [Електронний ресурс].

— Режим доступу: http://209.85.129.132/search?q=cache

64. Андрейцев B.I. Екологічне право : курс лекцій у схемах / В.І. Андрейцев. — K., 1996.

65. Андрейцев В. Право громадян на екологічну безпеку: проблеми конституційно-правового забезпечення [Електронний ресурс] / В. Андрейцев. — Режим доступу: http://www.lawyer.org.ua/?w=p&i=8&d=487

66. Андрусевич А. Захист екологічних прав людини у практиці європейського суду з прав людини / А. Андрусевич // Вісник екологічної адвокатури. — 2000. — № 12. — C. 18-30.

67. Андрусевич А. Щодо виконання Україною своїх зобов’язань за Конвенцією про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля / А. Андрусевич // Екологія. Право. Людина. — № 1 (31).

— C. 14.

68. Ануфриев С.П. Энергоэффективность и проблема изменения климата / С.П. Ануфриев, А.П. Чазов. — M., 2006. — 192 с.

69. Балашенко C.A. Международно-правовые принципы охраны окружающей среды и права человека / C.A. Балашенко // Белорус, журн. междунар. права и междунар. отношений. — 1998. — № 5. — С. 12-21.

89. Балушка H. Правовий аспект поняття транскордонної річки / H. Балушка // Юрид. журн. — 2004. — № 4.

90. Бичев M.A. Экологический мониторинг [Електронний ресурс] / M.A. Бичев. — Режим доступу: http://209.85.135.104/search?q=cache

91. Близнюк A.M. Стратегія формування індустрії переробки відходів в управлінні екокризовими промисловими регіонами [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук з держ. упр. / A.M. Близнюк.

— Донецьк, 2002. — Режим доступу: disser.com.ua/conlents/38200.html

92. Бонайн Д. Право на обращение в суд / Д. Бонайн // Вісник екологічної адвокатури. — 2000. — № 11-12.

93. Борейко В. Защита волков в Украине: моральные вопросы и правовые проблемы / В. Борейко // Екологія. Людина. Право. — 2008.

— № 6-7 (36-37). — С. 21.

94. Борейко В. Дикая природа и американский разум |Електрон- ний ресурс] / В. Борейко, P. Нэш. — Режим доступу: www.gumer.info/ bibIiotek

95. Бринчук M.M. Экологическое право (право окружающей среды) : учебник / M.M. Бринчук. — M., 1998. — 686 с.

96. Брославский Л.И. Правовая охрана природы в США /

Л.И. Брославский // Журн. рос. права. — 2005. — № 6. — С. 89-90.

97. Брославский Л.И. Законодательство об охране вод в США /

Л.И. Брославский // Журн. рос. права. — 2006. — №3 — С. 131-143.

98. Брославский Л.И. Урбанизация и правовая охрана качества воды в США / Л.И. Брославский // Журн. заруб, законодат. и сравнит, правоведения. — 2007. — № 1.

99. Брославский Л. Уголовная ответственность за экологические преступления в области охраны вод в США / Л. Брославский // Журн. рос. права. — 2008. — № 3.

100. Будякова T. Деякі питання поводження з відходами: огляд законодавства ЄС / T. Будякова // Вісник екологічної адвокатури. — 2004.

— № 25. — C. 8.

101. Буштуева K.A. O нормировании автомобильных выбросов / K.A. Буштуева, Л.М. Лифлянд // Гигиена и санитария. — 1988. — № 12. — С. 40-52.

102. Васидлов Ю. O государственной враждебности к волкам в Украине / lO. Васидлов // Вторая Международная междисциплинарная конференция по дикой природе : [материалы]. — K., 2000. — С. 129137.

103. Виговська Г.П. Поводження з відходами в Україні: підсумки і перспективи [Електронний ресурс] / Г.П. Виговська, B.C. Міщенко.

— Режим доступу: http://wViW.waste.com.ua/cooperation/2008/theses/ vygovska.htm

104. Винтер Г. Окружающая среда, ресурсы, биосфера. Представления о природе и праве / Г. Винтер // Экологическое право. — 2001. — № 3. — С. 30-36.

105. Відкрите звернення Української Гельсінської спілки з прав людини щодо недотримання положень Оргуської конвенції в Україні [Електронний ресурс|. — Режим доступу: pryroda.in.ua/bIog/tag/orguska- konvenciya/

106. Вяткин И.А. Опыт США по эффективному совместному управлению природопользованием и охраной окружающей среды / И.А. Вяткин // Использование и охрана природных ресурсов в России : бюллетень.

— 2006. — № 5.

107. Гетьман А.П. Еколого-процесуальна правова теорія: проблеми становлення і розвитку : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Α.Γ1. Гетьман.

— X., 1995. — 32 c.

108. Гирусов Э.В. Мир в поисках концепции устойчивого развития / Э.В. Гирусов, Г.В. Платонов // Вестник Московского университета. Серия 7, Философия. — 1996. — № 1. — С. 3-14.

109. Гиряева B.H. Реформирование и совершенствование водного права и охраны вод в Германии / B.H. Гиряева // Экологическое право. — 2005. — № 5. — С. 33-40.

110. Голиченков А.К· Экологические права и обязанности в их новейшем понимании / А.К. Голиченков // Актуальные проблемы теории права и государства и экологическое право : сб. науч. тр. / Юрид. ин-т МГУПС. — M., 2000. - Вып. 2.

111. Голубовська-Онісімова Г. Деякі сучасні проблеми впровадження Оргуської конвенції в Україні [Електронний ресурс] / Г. Голубовська- Онісімова. — Режим доступу: www.mama-86.org.ua/files/speech_ago.doc

112. Горшков В.Г. Еще раз об экологических проблемах человечества / В.Г. Горшков // Биология. — 2002. — № 7. — C. 6.

113. Даваева K.K. Конституционное право на благоприятную окружающую среду в Российской Федерации: правовое регулирование и судебная зашита : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / K.K. Даваева. — M., 2008. — С. 28.

114. Даржиева Р.Ц. Экологические требования: понятие и соотношение с другими терминами / Р.Ц. Даржиева // Экологическое право.

— 2006. — № 5. - С. 7-10.

115. Джуран Д. Bce о качестве: Зарубежный опыт / Д. Джуран.

— M., 1993. —Вып. 2. Высший уровень руководства и качество. — 250 с.

116. Дубовик О.Л. Проблематика борьбы с преступностью в научных исследованиях и судебной практике EC / О.Л. Дубовик [и др.| // Экологическое право. — 2008. — № 1. — С. 25-34.

117. Захарченко T.P. Некоторые вопросы права окружающей среды США / T.P. Захарченко. — К. : УМКВО, 1992. — С. 48-63.

118. Зуєв В. Правове регулювання реалізації екологічного управління в Україні та шляхи його вдосконалення [Електронний ресурс] / В. Зуєв.

— Режим доступу: http://www.mama-86.org.ua/ecodemocracy/experts

119. Кадырметов M.A. Предложения по совершенствованию уголовного законодательства РФ, регламентирующего ответственность в

области природоохранной деятельности в аспекте сравнительно-правового анализа уголовных законов зарубежных стран / M.A. Кадырметов, П.Н. Кобец // Вестник ТИСБИ. — 2008. — № 3. — С. 184.

120. Калиниченко B.T. Экологическая политика Франции / B.T. Калиниченко // Политика и общество. — 2006. — № 6. — С. 93-101.

121. Калиниченко B.T. Правовое регулирование охраны окружающей среды во Франции и Италии : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / B.T. Калиниченко ; РАН. Ин-т гос. и права. — M., 2008. — 24 с.

122. Калиниченко П.А. Защита экологических прав в законодательстве Европейского сообщества / П.А. Калиниченко, Д.Н. Рациборинская // Экологическое право. — 2003. — № 2. — С. 55-60.

123. Калиниченко П.А. Совершенствование механизма защиты экологических прав в Европейском Союзе / П.А. Калиниченко // Европа.

— 2004. — № 2 (36). — С. 7.

124. Клемин A.B. Взаимодействие европейского и национального права в практике ФРГ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / A.B. Клемин.

— Казань, 1992. — 24 с.

125. Козаченко Т.П. Зарубіжний досвід використання ефективних методів поводження з твердими відходами [Електронний ресурс] / Т.П. Козаченко. — Режим доступу: http://209.85.129.132/search?q=cache:

126. Колбасов O.C. Экология: политика — право / O.C. Колбасов.

— M., 1976.

127. Коммонер Б. Замыкающий круг / Б. Коммонер. — Л. : Гидро- метеоиздат, 1974. — 272 c.

128. Конституції європейських держав [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://209.85.129.132/searchPq

129. Кравченко C.M. Захист екологічних прав громадян в Україні і США: порівняльний аналіз / C.M. Кравченко // Право Україні. — 1995.

— № 5-6. — C. 33-36.

130. Кравченко C.M. Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища : підручник / C.M. Кравченко, A.O. Андрусевич, Дж. E. Бонайн ; під ред. C.M. Кравченка. — Л. : Центр ЛНУ, 2002.

131. Кравченко C. Право на забруднення чи право на життя: зміна клімату і права людини / C. Кравченко // Екологія. Право. Людина.

— 2008. — № 6-7. — C. 15-20.

132. Кравченко C. Картагенський протокол про біобезпеку: проблеми дотримання / C. Кравченко // Екологія. Право. Людина. — № 1 (31).

— C. 15-18.

133. Краснова И.О. Экологическое управление в США: Штатный уровень / И.О. Краснова // Правоведение. — 1988. — № 5. — С. 77-80.

134. Краснова И.О. Экологическое право и управление в США / И.О. Краснова. — M., 1992.

135. Краснова И.О. Экологическое управление в США [Електронний ресурс] / И.О. Краснова. — Режим доступу: http://www.law.edu. ru/article/

136. Кремер Л. Экологическое право Европейского Союза / Л. Kpe- мер, Г. Винтер. — M. : Городец, 2007. — С. 91.

137. Кромарек П. O чудо-кодексе Франции / П. Кромарек // Экологическое право. — 2002. — № 5.

138. Крылова Г.Д. Зарубежный опыт управления качеством / Г.Д. Крылова. — M. : Изд-во стандартов, 1992. — 298 с. — С. 15.

139. Кук Гері. Приклади вирішення проблеми токсичних відходів у США «Вахта Байкалу» (Інститут острів Земля, Сан-Франциско, США) [Електронний ресурс] / Гері Кук. — Режим доступу: www.legaltexts.nas. gov.ua/nas/2008/regulations/

140. Кучеренко О. Наука про сміття [Електронний ресурс] / О. Ky- черенко. — Режим доступу: www.day.ua/36092/

141. Лапина M.A. Опыт деятельности зарубежных правоохранительных органов по обеспечению экологической безопасности / M.A. Лапина // Экологическое право. — 2000. — № 1. — С. 33-39.

142. Левашов В.К· O социальной сущности концепции устойчивого развития / В.К. Левашов. — M., 1997. — 179 с.

143. Лю Хун Янь. Развитие экологического права Китая и России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Лю Хун Янь ; Ин-т гос. и права РАН. — M., 2005. — 24 с.

144. Лю Хун Янь. Экологическая политика Китая: история развития и современное состояние / Лю Хун Янь // Политика и общество. — 2006.

— № 6. — С. 108-124.

145. Максіменцева H.O. Правове забезпечення поводження з небезпечними відходами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / H.O. Максіменцева ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — K-, 2006.

— 19 c.

146. Медведева M.O. Міжнародні правові стандарти співробітництва держав у галузі біотехнологій : дис. ... канд. юрид. наук / M.O. Медведева. — K., 2005.

147. Медоуз Д. За пределами роста : пер. c англ. / Д. Медоуз, Й. Рандерс. — M. : Прогресе «Пангея», 1994. — 303 c.

148. Мелень О. Стратегічність у діяльності НУО: тлумачення термінів / О. Мелень // Environment People Law Journal. — 2007. — № 4—5 (34—35); A Quarterly Legal Professional Publication. — P. 63-67.

149. Меньших A.A. Охрана окружающей среды во Франции. Уголовно-правовые аспекты / A.A. Меньших // Журн. рос. права. — 2000.

— № 10. — С. 147.

150. Микіевич M.M. Європейське право навколишнього середовища / M.M. Микієвич, Н.І. Андрусевич, T.O. Будякова. — Л., 2004.

151. Миронин С. Причины второго демографического перехода [Електронний ресурс] / С. Миронин, О. Козырева. — Режим доступу: http:// www.zIev.ru/65_36.htm

152. Морозов B.B. Порівняння методологій обгрунтування ГДК в атмосферному повітрі в Україні та країнах ЄС і США [Електронний ресурс]

/ B.B. Морозов, Ю.Л. Попов. — Режим доступу: http://masters.donntu. edu.ua/2001

153. Наше общее будущее : доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (MKOCP). — M. : Прогресс, 1989. — 372 с.

154. Паскаль Делиль. Суверенитет, экология и энергия |Електрон- ний ресурс] / Делиль Паскаль. — Режим доступу: http://www.l

<< | >>
Источник: Сурілова O.O,. Порівняльне екологічне право: Навчальний посібник. — 0 ,2010. — 220 c.. 2010

Еще по теме Література:

 1. Література
 2. 8. список ВИКОРИСТАНОЇ літературИ
 3. ЛІТЕРАТУРА
 4. ЛІТЕРАТУРА з дисципліни “ГРОШІ ТА КРЕДИТ”
 5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
 8. Список рекомендованої літератури
 9. Закон про обов’язкове навчання української мови і літератури, а також історії та географії України в середніх школах (1918 р.)
 10. Список використаних джерел та літератури
 11. 24-5- Література, рекомендована для вивчення.
 12. Література
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -