<<
>>

2. Головні етапи становлення фінансової політики України

Етапи становлення фінансової політики

          І етап–1860-1917рр–етап становлення класичного ринку . У другій половині ХІХст. в Україні, яка входила до складу Російської імперії, була створена повнокровна ринкова система.

Промислово-транспортна реформа 80-х р.р. XIX ст.

грошова реформа Вітте ( Вітте С.Ю. – 1849-1915 р.р. – Голова кабінету міністрів Росії  з 1903 р.).

Столипінська аграрна реформа 1903 – 1904 р.р. ( Столипін П.А. – 1862-1911 р.р. – голова кабінету міністрів Росії  з 1906 р.).

         Грошова реформа 1895-1897рр  закріпила золотий карбованець, , який дорівнював 0,7742342 чистого золота (5крб-полуімперіал, 10крб.- “імперіал” - золоті монети). Для обслуговування дрібного й середнього товарообороту призначалися срібні монети номіналом 1 руб, 50коп.

        В   результаті реформи російський рубль перетворився в одну із найвагоміших валют світу. Золотий запас держави перевищував грошову готівку на 21%.Таким чином в Росії, а отже в Україні теж, був сформований цілісний, вільний і конкурентний класичний ринок.

         Російський економічний підйом разом з ринковою системою порушила інфляція воєнного часу - Першої світової війни (1914р). Методи протидії інфляційній стихії ще не були відомі. Розпад ринку був таким же класичним, як і його сформування.         ІІ етап - 1917-1920 рр. - етап переходу від капіталістичної системи до соціалістичної системи.

У 1917р  перша пролетарська держава отримала добре налагоджену банківську систему, апарат обліку і контролю за виробництвом й розподілом продукції.

Але в наслідок насильницьких дій з боку пролетаріату цей механізм був зруйнований , що призвело до розпаду грошової системи.

Найвагомішим фінансовим заходом перехідного періоду був Декрет від 3 лютого 1918 р, який ліквідував колишні державні зовнішні й внутрішні борги.

Фінансовий стан Радянського уряду був дуже важким. Перший бюджет Радянської республіки був складений на січень-червень 1918 року. Але він був виконаний лише на 30 %.

Дефіцит бюджету становив 83,3% усіх його видатків.  Бюджетний дефіцит фінансувався головним чином через емісію паперових грошей.

В період “воєнного комунізму” товарно-грошові відносини були згорнуті до мінімуму і “економічні ресурси” Радянської держави були в той же час безпосередньо його фінансовими ресурсами.

ІІІ етап– 1920-1925 рр. –етап  НЕП, етап економічного зростання.

В цей період відбуваються великомасштабні перетворення фінансів і грошового обігу, відбувається відродження вільної торгівлі. Це мабуть була перша і остання спроба ленінського уряду відродити економічну славу Росії, а отже і України.

   В період із 1921 по 1922 роки були проведені дві деномінації, в результаті яких один мільйон попередніх грошових знаків прирівнювався до одного карбованця нових  грошових знаків. 11 жовтня 1922 року запроваджено випуск в обіг червонців – банківських білетів, які забезпечувались на 25% дорогоцінними металами і на 75% короткостроковими векселями.

В цей період формується радянська бюджетна система. Після створення 30 грудня 1922 р. СРСР бюджетна система складалася із єдиного державного бюджету, державних бюджетів 6 союзних республік та місцевих бюджетів.           IV етап (1926–1941 рр.)   –етап розбудови і зміцнення соціалізму

В цей період відбувалося знищення ринку, приниження ролі грошей.

Панування безготівкового грошового обігу дозволяло жорстко обмежити    емісію і демонструвати хибну відсутність інфляції та економічне зростання.

У 30-х роках домінуючі позиції в економіці займає державний сектор.

Оптова і роздрібна торгівлі були повністю зосереджені в руках держави і споживчої кооперації.

Внаслідок проведеної в 1930-31рр. податкової реформи для державних підприємств і організацій було запроваджено два види податків: податок з обороту і відрахування від прибутку.

V етап (1941-1945 рр.) –етап зміцнення адміністративно-командної економічної системи.

   У роки війни  перерозподіл НД на користь військових видатків відбувалося головним чином через держбюджет.

  Поточні доходи держбюджету значно скоротились, що спричинило появу дефіциту державного бюджету у 1941 році

  В 1944 році бюджетний дефіцит був ліквідован і почалося відродження народного господарства України.            VI етап (1946 – 1964 рр.)   –єтап відродження економіки країни, зміцнення державного монополізму.

Важливим заходом післявоєнного періоду була грошова реформа 1947 року, яка дозволила вилучити зайву грошову масу із обороту, поновити повноцінний карбованець та зміцнити фінанси.

Розбудова народного господарства забезпечувала постійне зростання бюджетних ресурсів. Головними джерелами доходів держбюджету в цей період були податок з обороту і відрахування від прибутку.

В 50 – 60 роки вплив фінансів на кількісні і якісні параметри економічного і соціального розвитку країни зростає. Зберігається і нарощується ведуча роль держбюджету у формуванні та перерозподілі фінансових ресурсів.

Питома вага надходжень від державних підприємств в складі державного бюджету в 60-ті роки досягла 91 %.

На підприємствах і об’єднаннях створені фонди економічного стимулювання:

розвитку виробництва;

матеріального заохочення;

соціально-культурних заходів і житлового будівництва.

У 1961 році, проводиться хрущовська грошова реформа. Головною метою цієї реформи була ліквидація бюджетного дефіциту і пожвавлення фінансово-економічної політики країни. Ця реформа дозволила на короткий час значно скоротити дефіціт державного бюджету, але спад виробництва фактично не був призупинений.

VІІ етап (1964-1985рр.)  –этап економічного застою (розвинутого соціалізму)

В цей період значно зростає заробітна плата, випереджаючи зростання виробництва. Ця незбалансованість одразу ж виявила вузькість споживчого ринку.

Для скорочення дефіцитів на споживчому ринку був взятий курс на розвиток добуваючої галузі промисловості, експорт її продукції та розширення імпорту споживчих товарів.

Випереджаюче зростання видатків держбюджетів над його доходами призвели до появи хронічного дефіциту держбюджету. Вже на початку 70-х рр кредитна експансія поглинала біля 90% приросту НД країни, на початку 80-х рр грошовий обіг практично вийшов з-під контролю уряду. VІІІ етап (1986-1991 рр.)  – этап тотальної кризи і розпаду СРСР

Загальна криза почалася у другій половині 80-х рр., коли було зафіксовано катастрофічне падіння річних макроекономічних показників на 15-20%.

Інфляційні процеси знецінили доходи населення, господарств і бюджету.

3 січня 1991р були скасовані 2 податки :податок з обороту і податок з продажу.

Замість цих податків були введені два нових: податок на додану вартість і акцизний збір.

ІХ етап (1991 – 03.09.

1996 р.р.)  –этап переходу до ринкових відносин і становлення державного суверенітету України

Цей етап почався з 24 серпня 1991року.

Гіперінфляція в економіці 1992-1993рр. призвела до колосальних матеріальних та моральних втрати.

Зниження інфляції до більш-менш прийнятного рівня почалося з ІІ кварталу 1996р.

Головними причинами виникнення кризи фінансової системи України у 90-х роках слід вважати.

Відсутність стратегічних концептуальних розробок у фінансовій політиці.

Відрив фінансової політики від фактичного стану справ в економіці, ігнорування золотого правила фінансів - жити у відповідності з існуючими фінансовими ресурсами.

Залишковий підхід при визначенні фінансової бази задоволення соціальних потреб населення.

Загальний спад суспільного виробництва .

Найважливішою проблемою сучасної фінансової політики є незбалансоване зростання державних видатків і як наслідок зростання дефіциту держбюджету та загального державного боргу.

          Шокове звільнення цін, значні недоліки податкової системи, помилки у фіскальній, монетарній та митній політик, доларизація економіки, неконтрольована державою лібералізація зовнішньої торгівлі, громадний бюджетний дефіцит призвели до колосального зростання цін, до обвального знецінення національної валюти.

         Введення сурогата національної валюти – купоно-карбованця.

X етап (03.09.1996 – наш час). – розвиток ринкової інфраструктури України

Національна валюта була введена із 3 вересня 1996 року..

Головною метою стратегичної фінансової політики України є досягнення більш високого рівня життя народу на базі удосконалення фінансової системи, підвищення ефективності суспільного виробництва.

Найважливішими пріоритетами поточної фінансової політики.

Посилення контролю за раціональним і ефективним витраченням коштів бюджетів усіх рівнівю.

Удосконалення і зміцнення фінансової основи органів місцевого самоврядування і забезпечення їх фінансової незалежності.

Залучення в економіку країни іноземних інвестицій.

Використання переваг фінансового ринку при залучені ресурсів.

Оздоровлення фінансів і укріплення дієздатності національної валюти.

<< | >>
Источник: Голуб Воловимир Маркович. Фінанси: Опорний конспект лекцій.- Чернігів - ЧДІЕУ,2001.- 123с.. 2001

Еще по теме 2. Головні етапи становлення фінансової політики України:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -