<<
>>

Вступ

Актуальність теми. Значну роль у задоволенні виникаючих потреб населення, підвищенні його життєвого рівня, забезпеченні соціально-економічного розвитку країни відіграє така форма кредиту, як споживчий кредит, що надається населенню для задоволення різноманітних споживчих потреб.

Всі ланки суспільства прагнуть ефективно функціонувати, а без розвитку всіх напрямків банківської інфраструктури і, насамперед, споживчого кредитування, не можливий нормальний розвиток суспільства, а саме всіх його категорій (верст населення). Тому споживче кредитування набуває все більшої актуальності.

Аналіз досліджуваної теми проводили у своїх працях такі автори: В.Н. Василенко, В.К. Мамутов, І.Г. Брітченко, Н.С. Меджибовська, А. Улановський, Д. Гриньков та інші. Вивчення робіт цих авторів мало велике практичне значення при написанні цієї курсової роботи.

Мета курсової роботи полягає у вивчення сутності споживчого кредиту, характерних рис його основних видів та механізму здійснення споживчого кредитування.

Завдання даної роботи:

- вивчити теоретичні та практичні аспекти такого виду банківських послуг, як споживчий кредит;

- виявити особливості, переваги та недоліки споживчого кредиту;

- проаналізувати сучасний стан та подальший розвиток ринку споживчого кредитування в Україні;

- визначити методи удосконалення споживчого кредитування в Україні;

Предметом дослідження курсової роботи виступають комерційні банки та спеціальні фінансово-кредитні інститути, які мають можливість надання споживчих кредитів в Україні.

Об’єкт дослідження курсової роботи є механізм надання комерційними банками та іншими кредитними установами споживчих кредитів населенню.

Методи наукового дослідження: Метод дослідження літературних джерел (існуючі розробки українських та зарубіжних науковців, законодавчі та нормативні акти Верховної Ради України, внутрішньобанківські інструкції та положення), метод аналізу та синтезу (звітні та поточні матеріали комерційних банків), метод статистичного аналізу (дані періодичного друку), графічний метод (побудова діаграм).

Інформаційна база. У ході виконання курсової роботи були використані закони та нормативні акти, постановами та положеннями Верховної Ради України, Національного банку України, спеціальні банківські документи, Інтернет-джерела, а також періодика і спеціальна література, що стосується даної тематики.

Структура курсової роботи. Робота складається з п’яти питань. Так в першому питанні розглядаються теоретичні основи споживчого кредитування населення, історія розвитку, сутність споживчого кредиту та його функції. В другому питанні детально розглядаються види споживчого кредиту, їх характеристика та умови надання. В третьому питанні розглянуті принципи кредитування та механізм споживчого кредитування в Україні. Сучасний стан ринку споживчого кредитування в Україні наведений у четвертому питанні, виявленні основні проблеми та тенденції розвитку. В п’ятому питанні охарактеризовано розвиток споживчого кредитування зарубіжних країн та перспективи розвитку споживчого кредитування в Україні.

Одним з важливих факторів, що впливають на рівень і структуру споживчих витрат, виступає споживчий кредит. Головним спонукальним мотивом, що штовхає людей на користування споживчим кредитом, є потреба в предметах споживання і послугах, яка виникає за нестачі поточних доходів і власних заощаджень. Основними користувачами кредиту виступають чи особи з низькими доходами, чи громадяни, що сподіваються на збільшення своїх доходів.

Перспективними і доцільними є розробка, удосконалення та широкомасштабне практичне застосування банківської системи технологій споживчого кредитування населення як найважливішого інструменту фінансування розширеного суспільного відтворення за допомогою механізмів стимулювання платоспроможного попиту населення.

Механізм впливу споживчого кредиту на економіку країни легко представити наступною логічною послідовністю: впровадження споживчого кредитування - зростання сукупного попиту - зростання сукупної пропозиції - збільшення надходжень до державного бюджету у вигляді податків - покращання рівня соціальної захищеності населення країни. Отже, з одного боку, споживче кредитування - це вирішення проблеми тимчасового дисбалансу готівки та поточних витрат населення. З іншого боку, споживче кредитування сприятиме зростанню можливостей держави підтримувати гідний рівень життя її населення.

Практична цінність результатів дослідження цієї курсової роботи полягає в тому, що вони можуть бути використані для покращення умов існування кредитної системи у національній економіці. Отже, необхідно розглянути споживчий кредит як необхідний елемент функціонування і розвитку суспільства, визначити його роль на формування сучасної ринкової економіки України.

1.

<< | >>
Источник: Невідомий. Споживчий кредит та перспективи його розвитку в Україні Київ. Курсова робота 2009. 2009

Еще по теме Вступ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -