<<
>>

Тема 5. Грошові системи

Грошова система – це форма організації грошового обороту в країні, встановлена загальнодержавними законами. Ці закони визначають основні принципи, правила, нормативи і інші вимоги, які регламентують відносини між суб\'єктами грошового обороту.

Грошова система кожної країни має свої специфічні ознаки, але всі грошові системи включають такі елементи:

Назва грошової одиниці;

Масштаб цін (величина грошової одиниці);

Види і купюрність грошових знаків, які мають статус законного засобу платежу;

Механізм грошово-кредитного регулювання;

Сегментація безготівкових грошових розрахунків;

Регламентація готівкового грошового обороту;

Регламентація режиму валютного курсу і операцій з валютними цінностями;

Регламентація режиму банківського процесу.

Масштаб цін являє собою величину грошової одиниці даної країни. В епоху, коли гроші мали натурально-речовинну форму, зокрема, золота і срібла, масштаб цін встановлювався державою за допомогою визначення вагового вмісту металу в грошовій одиниці. Визначена таким способом величина грошової одиниці була важливим елементом системи ціноутворення. Адже купівельна здатність грошей не могла істотно відхилятися від вартості їх офіційного металевого змісту. Тому, змінюючи величину останнього, держава могла змінювати загальний рівень цін.

У сучасних умовах масштаб цін, як правило, змінюється стихійно, незалежно від волі держави, під впливом інфляційних процесів в економіці. Тобто місце і роль масштабу цін в ціноутворенні істотно змінилися. Вже не держава свідомо змінює масштаб цін з метою впливу на рівень цін, а стихійні процеси в ціноутворенні змінюють масштаб цін, новий рівень якого надалі впливає на ціноутворення.

Види і купюрність грошових знаків визначає вищий законодавчий орган, який надає їм статус законного платіжного засобу, тобто покладає на державу відповідальність за їх забезпечення.

Всі інші платіжні засоби такого статусу не мають і взагалі не повинні поступати в оборот. Органи державного контролю старанно стежать за тим, щоб не допустити використання грошових сурогатів або фальшивих грошових знаків.

Якщо ж чинне законодавство дозволяє обіг інших платіжних засобів, наприклад векселів, чеків, то воно визначає умови їх обігу, відповідальність емітентів цих засобів і механізм реалізації такої відповідальності. Держава не несе відповідальність за їх забезпечення.

Грошові системи можна класифікувати за різними критеріями. По характеру функціонування розрізнюють само регульовані і регульовані грошові системи.

Саморегульованими були системи, які базувалися на використанні в ролі грошей благородних металів і обслуговуванні сфери обігу повноцінними монетами і розмінними банкнотами. Історично вони виступали в формах біметалізму і монометалізму.

При біметалізмі роль загального еквівалента законодавчо закріплялася за двома металами – золотом і сріблом. Недолік – на ринку паралельно функціонували дві валюти і існували дві системи цін. Між ними виникав постійний антагонізм, що вимагало від держави регулятивного втручання в співвідношення між золотою і срібною валютами. У залежності від міри такого втручання розрізнюють декілька видів біметалічних грошових систем: система паралельних валют, система подвійної валюти і система «кульгаючої» валюти.

При системі паралельних валют співвідношення між золотими і срібними монетами однакового номіналу встановлювалося на ринку стихійно - під впливом попиту і пропозиції. Ринкові зміни співвідношення валют спричиняли постійні коливання подвійної системи цін.

При системі подвійної валюти ввели законодавчу фіксацію співвідношення золотих і срібних монет при їх відкритому карбуванні. Рівень цін одного виду автоматично перераховувався у другий по встановлених зафіксованих співвідношеннях. Але незабаром в цій системі виявився іншою недолік - ринкове співвідношення між золотом і сріблом відхилялося від офіційно фіксованого.

Система «кульгаючої» валюти - введення закритого карбування срібних монет.

Монометалізм – це грошова система, при якій тільки один благородний метал виконує роль грошей. Золотий монометалізм також пройшов декілька стадій розвитку і відповідно існував в декількох видах:

золотомонетного стандарту (безпосередній обіг золотих монет і вільний обмін банківських білетів на золоті монети);

золотозливкового стандарту (золоті монети в обіг не випускалися, але держава гарантувала обмін банкнот центрального банку на стандартні злитки золота)

золотодевізного стандарту (допускався вільний обмін національної валюти на розмінну на золото іноземну валюту (девіз).

Після світової економічної кризи 1929 - 1933 рр. були ліквідовані останні форми монометалізму.

Почалася епоха регульованих грошових систем.

У залежності від характеру механізму регулювання пропозиції грошей виділяють системи паперового і кредитного обігу.

Система паперово-грошового обігу базується на використанні емісії грошей для покриття бюджетного дефіциту. Вона може здійснюватися в двох формах: 1) емісії грошових знаків державним казначейством. 2) прямого використання кредитної емісії центрального банку для покриття дефіциту державного бюджету.

Система кредитного обігу засновується на використанні і емісії грошей для кредитування економіки.

За характером економічної системи, в межах якої здійснюється грошовий оборот, регульовані грошові системи розділяються на системи ринкового і неринкового типу.

Грошові системи за характером регулювання валютних відносин в країні розділяються на відкриті і закриті.

Грошово кредитна політика – це сукупність заходів в сфері грошового обігу і кредитних відносин, які здійснює держава з метою регулювання економічного зростання, стримування інфляції, забезпечення зайнятості і балансування платіжного балансу.

Суб\'єктом грошово-кредитної політики виступає держава, яка регулює цю сферу через свої представницькі органи центральний банк і відповідні урядові структури.

Зрозуміло, що визначальна роль в здійсненні комплексу заходів держави в сфері грошового обігу і кредитних відносин належить центральному банку.

Розрізнюють дві групи інструментів грошово-кредитного регулювання: інструменти прямого (директивного) і опосередкованого впливу на основні параметри грошового обігу.

До самих важливих засобів прямого регулювання можна віднести:

- механізми готівкової емісії

- встановлення стелі кредитів центрального банку який надається уряду і банківським установам.

- пряме регулювання кредитних операцій банків, визначення маржі, стелі на вартість кредитних ресурсів, які виділяються згідно з пріоритетами макроекономічної політики для фінансування окремих галузей економіки, обмеження споживчого кредиту.

Система опосередкованого регулювання грошового обігу є елементом економічних методів державного управління. Вона охоплює 3 класичних за змістом механізмів монетарної політики:

1. Операції на відкритому ринку зводяться до здійснення купівлі і продажу центральними банками на фондовому ринку державних цінних паперів.

2. Управління обов\'язковими резервами. Змінюючи норму обов\'язкового резерву, центральний банк безпосередньо впливає на пропозицію грошей і банківського кредиту. Якщо зменшується норма обов\'язкових резервів, комерційні банки отримують можливість збільшити ліквідність своїх активів і вдатися за допомогою додаткового кредитування до емісії нових грошей. Коли норма резерву підвищується, ці можливості звужуються.

3. Регулювання облікової ставки процента.

Облікова ставка визначає вартість отриманих таким чином комерційним банком надлишкових резервів (кредитів центрального банку). Якщо облікова процентна ставка знижується, то у комерційного банку виникає зацікавленість в отриманні додаткових сум таких кредитів і навпаки. Відповідно через зміну облікової ставки збільшується або зменшується пропозиція грошових ресурсів на грошовому ринку.

Інфляція - процес знецінення грошей внаслідок надмірної емісії і переповнення каналів обігу грошовою масою.

Зовні вона виявляється в зростанні загального рівня цін і зниженні купівельної здатності грошей.

Сучасна інфляція пов\'язана із загальним несприятливим станом економічного розвитку країни. Першопричина інфляції - диспропорції між різними сферами народного господарства: накопиченням і споживанням, попитом і пропозицією, доходами і витратами держави, грошовою масою в обігу і потребами господарства в грошах. Сучасній інфляції властивий ряд особливостей: якщо раніше вона мала локальний характер, то зараз повсюдний, всеосяжний. Якщо раніше інфляція охвачувала більший або менший період, тобто мала періодичний характер, то зараз - хронічний.

Необхідно розрізнювати внутрішні і зовнішні чинники (причини) інфляції. Серед внутрішніх чинників можна виділити грошові (монетарні) і не грошові чинники.

До грошових відносяться чинники, що спричиняють підвищення грошового попиту над товарною пропозицією, внаслідок чого відбувається порушення вимог закону грошового обігу. Серед них: криза державних фінансів: дефіцит бюджету, зростання державного боргу, емісія грошей, а також збільшення кредитних знарядь обігу внаслідок розширення кредитної системи, збільшення швидкості обігу грошей і інш.

Негрошові - чинники, які ведуть до первинного зростання витрат і цін товарів, що підтримується подальшим підтягненням грошової маси до їх рівня, що зріс. До них відносять диспропорції господарства, циклічний розвиток економіки, монополізація виробництва, незбалансованість інвестицій, державно-монополістичне ціноутворення, кредитна експансія, екстраординарні обставини соціально-політичного характеру і інші.

Зовнішніми чинниками інфляції є світові структурні кризи (сировинна, енергетична, валютна), валютна політика держав, направлена на експорт інфляції в інші країни, нелегальний експорт золота, валюти.

У залежності від темпів зростання цін на ринку розрізнюють такі види інфляції:

Повзуча інфляція наступає тоді, коли темпи зростання цін не перевищують 10% в рік. Вона характеризується надмірною емісією і прискореним накопиченням грошової маси в каналах звертання без помітного підвищення або при незначному збільшенні цін.

Є стимулюючим фактором.

Галопуюча інфляція коли темпи зростання цін досягають 10-100% в рік. На цій стадії відбувається швидке зростання цін. Відбувається спад виробництва і скорочення товарообороту, втрачається стимул до інвестицій. Інфляція породжує відтік капіталу з виробничої сфери в сферу обігу. Гроші з сфери накопичення або зберігання переходять в сферу обігу. Всі прагнуть швидше позбутися грошей на руках, що прискорює їх оборот. А це стає додатковим стимулятором інфляційного процесу. Багато хто переходить на бартерні операції або продаж за іноземну валюту. Тобто гроші не тільки перестають бути засобом накопичення, але і частково втрачають свою робочу функцію – засобу обігу.

Гіперінфляція - за щорічних темпів приросту цін понад 100%, властива країнам в окремі періоди, коли вони переживають корінну ломку своєї економічної структури. На стадії гіперінфляції домінує нестабільність цін у всіх секторах економіки, яка викликає хаос на ринку і нееквівалентний перерозподіл прибутків і багатства в суспільстві.

В умовах гіперінфляції гроші продовжують втрачати свої функції, розповсюджуються бартерні операції, порушується фінансово-кредитний механізм, росте загальна економічна, соціальна і політична нестабільність.

У період гіперінфляції реальний попит на гроші падає, що значно знижує їх купівельну здатність. Знецінюються не тільки гроші, але і цінні папери, страхові поліси, депозити і т.д.

У залежності від причин розрізнюють два типи інфляції: інфляцію попиту і інфляцію витрат виробництва.

Інфляція попиту. Традиційно інфляція виникає при надмірному попиті. Попит на товари більше, ніж пропозиція товарів, в зв\'язку з тим, що виробничий сектор не спроможний задовольнити потребі населення. Цей надлишок попиту веде до зростання цін. Багато грошей при малій кількості товарів.

Інфляція витрат виробництва. Зростання рівня цін через дорожчання компонентів виробництва і збільшення собівартості продукції.

Антиінфляційна політика - комплекс заходів з державного регулювання економіки, спрямованих на боротьбу з інфляцією. Намітилися два основних шляхи такої політики: дефляційна політика і політика доходів.

Дефляційна політика включає методи обмеження платоспроможного попиту через фінансовий і грошово-кредитний механізми. Вона проводиться за умов, коли причиною інфляції є тиск зайвих грошей в каналах обігу. Щоб зменшити надходження зайвих грошей в обіг, скорочуються витрати державного бюджету. Для вилучення з обігу зайвих грошей, які надійшли туди раніше, широкого використовується посилення податкового тиску на доходи. З метою вилучення частини зайвих грошей часто випускаються державні позики.

Важливим інструментом дефляційної політики є пряме лімітування випуску готівки в обіг і застосування інструментів опосередкованого регулювання, спрямованого на зменшення грошової маси (збільшення облікової ставки центрального банку, норми обов\'язкових резервів тощо).

Ця політика може дати бажаний антиінфляційний ефект, але її реалізація пов\'язана з різними труднощами, оскільки посилює соціальне напруження в суспільстві, загрожує економічною кризою, банкрутством підприємств, зменшенням зайнятості і, взагалі, приводить до сповільнення економічного зростання.

Політика доходів передбачає державний контроль за цінами і заробітною платою шляхом фіксації їх на певному рівні (заморожування) або встановлення темпів їх зростання на певному рівні. Цей метод широко використовувався в колишньому СРСР. У країнах Заходу далеко не всі уряди вирішувалися використати його через можливі негативні економічні і соціальні наслідки. Адже заморожування цін - це пряме втручання в приватне підприємництво і в сферу ринку. Першим негативним наслідком цього є товарний дефіцит і розвиток «чорного ринку». Заморожування з/п викликає незадоволення працівників і посилює соціальне напруження.

Грошова реформа - повна або часткова перебудова грошової системи, що проводиться державою з метою стабілізації грошового обігу.

У залежності від мети проведення і глибини перебудови державою існуючої грошової системи реформи можна класифікувати таким чином:

1. Становлення нової грошової системи. Реформи такого змісту передбачають не тільки впровадження в обіг нової грошової одиниці, але і функціональну структурну перебудову всієї системи грошово-валютних і кредитних відносин. Вони були типові при переході від біметалізму до монометалізму і далі до золотодевізного стандарту і обігу паперових грошей, при створенні нових держав (розпад колоніальних імперій або виходу республік з складу колишнього СРСР).

2. Часткова заміна грошової системи, коли реформуються окремі її елементи: назва і величина грошової одиниці, види грошових знаків, порядок їх емісії і характер забезпечення. Застосовуються при зміні влади.

3. Проведення спеціальних стабілізаційних заходів з метою гальмування інфляції або подолання її наслідків.

Важливе значення для успіху реформи має правильний вибір методу стабілізації національної валюти. У залежності від економічного становища країни, міри знецінення грошей, політики держави використовуються такі методи: деномінація, нуліфікація, девальвація, ревальвація.

Деномінація - обмін всіх старих грошових знаків на нові в певній пропорції з одночасним перерахуванням в цій пропорції цін, тарифів, заробітної плати, пенсій, платіжних зобов\'язань тощо. Він отримав назву методу «закреслення нулів», тобто відбувається укрупнення масштабу цін.

Нуліфікація - проголошення державою знецінених грошових знаків недійсними. Цей метод застосовується в безнадійних випадках, коли відбувається дуже сильне падіння купівельної здатності грошей і їх обмін на нові гроші стає недоцільним. Тобто мова йде про анулювання існуючих грошових знаків, щоб почати все з чистого листа. У такій формі нуліфікація зустрічається рідко (в кінці 18 ст. у Франції). Частіше знецінені гроші вилучаються із обігу обміном на нові знаки в надзвичайно низькій, абсолютно символічній пропорції.

Девальвація - знецінення національної грошової одиниці в порівнянні з іноземною валютою або міжнародними валютно-розрахунковими одиницями. Виявляється в зниженні курсу національної валюти. Причиною девальвації є інфляція і хронічний дефіцит платіжного балансу. У сучасних ринкових умовах девальвація може провестися цілеспрямовано як метод валютної політики держави з метою впливу на розвиток зовнішньоекономічних відносин: посилення демпінгу, підвищення конкурентноздатності продукції, урегулювання платіжного балансу і т.д.

Ревальвація - підвищення курсу вартості національної валюти до іноземних або міжнародних валют. Головна причина ревальвації тривале активне сальдо платіжного балансу держави, що означає наявність дефіциту у його партнерів. Причиною ревальвації може бути якась велика валютна спекуляція, коли на національну валюту обмінюється така сума іноземної валюти, яка перевищує інтервенті можливості центрального банку. Також поштовхом до ревальвації може бути значне фінансування в рамках допомоги з боку міжнародних валютно-кредитних організацій, оскільки збільшується пропозиція іноземної валюти на міжбанківській валютній біржі.

Ревальвація вигідна для імпортерів і кредиторів. Після ревальвації стає дорожче експорт, оскільки іноземні імпортери вимушені давати більше власної валюти за ревальвовану, але це погіршує конкурентноздатність експортера. Одночасно стає дешевше імпорт, оскільки для оплати імпортних товарів національної валюти треба менше. Кредитори, які надали кредити нерезидентам у національній валюті, після її ревальвації отримують значну вигоду, і ринкова ціна її у іноземній валюті буде збільшуватися по мірі ревальвації. Для населення, з одного боку, ревальвація приваблива тим, що вона приводить до зниження цін на імпортні товари і припиняє інфляцію, але з іншого - вона приводить до зменшення експорту, що створює реальну загрозу безробіття.

За способом проведення грошові реформи поділяються на три типи:

1) грошові реформи формального типу, які зводяться тільки до впровадження нового зразка купюри з одноразовим або поступовим вилученням функціонуючого. Обмін здійснюється в співвідношенні 1:1. Мотивом для такої заміни може бути недостатній захист купюри старого зразка або її масова фальсифікація, зміна державної символіки тощо.

2) грошові реформи конфіскаційного типу, або «шокові реформи». Передбачають здійснення комплексу явних або замаскованих заходів конфіскаційного характеру:

§ встановлення ліміту на обмін банкнот;

§ заморожування частки депозитів понад встановлений рівень;

§ тимчасове припинення валютно-обмінних операцій.

Мета цих і подібних заходів - конфіскація незаконних доходів, отримання додатково доходу державою.

3) грошові реформи паралельного, або консервативного типу. Нова грошова одиниця, розширюючи сферу свого функціонального застосування, витісняє старі гроші поступово. У результаті протягом певного часу, коли в обігу знаходяться дві грошові одиниці - стара і нова, відбувається відповідна сегментація сфери грошового обігу.

<< | >>
Источник: Новикова І.В.. ГРОШІ ТА КРЕДИТ. Навчально-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ. Київ –2009. 2009

Еще по теме Тема 5. Грошові системи:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -