<<
>>

2. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ВИДАМИ РОБІТ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ

Розподіл балів, що присвоюються студентам

Види робіт Шкала оцінок

(максимальна кількість балів)

Семінарські (практичні) заняття 60
Виконання індивідуального завдання 20
Екзамен 20
Всього 100

Модуль 1

(теоретичне вивчення курсу, поточний контроль)

Модуль 2 (індивідуальне завдання) Підсумковий контроль Сума
Змістовний модуль 1 Змістовний

модуль 2

Змістовний

модуль 3

Змістовний модуль 4
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 Т 11 Т 12
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 20 20 10 20 20 100

Загальна максимальна кількість балів, що вноситься до відомості за поточну роботу складає 80 балів, екзамен оцінюється у 20 балів.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою

ECTS

Оцінка за

шкалою навчального закладу

Оцінка за національною шкалою
Екзамен Залік
А 85-100 5 (відмінно) Зараховано
ВС 65-84 4 (добре)
DE 50-64 3 (задовільно)
FX 20-49 2 (незадовільно з можливістю повторного складення) Не зараховано
F 0-19 2 (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) Не зараховано

2.1.

Критерії оцінки знань та вмінь студентів за роботу на семінарському (практичному) занятті

З дисципліни «Гроші та кредит» передбачено проведення 6 семінарських і 1 практичного заняття. Виступ на семінарському занятті оцінюється максимально можливою кількістю 5 балами. Студенти не обов’язково мають виступати на кожному семінарському занятті з доповіддю, проте повинні брати активну участь в обговоренні, доповнювати виступи інших студентів, ставити питання з метою уточнення якогось питання або пожвавлення дискусії. Така позиція свідчить про те, що вони добре засвоїли матеріал, і враховується викладачем при підведенні підсумків на занятті. При оцінюванні виступів враховується наступне:

1) добре знання термінів і понять;

2) вільне викладання власних думок (не читання записів з аркуша),

3) вірне та всеохоплююче розкриття питання;

4) викладання у логічній послідовності;

5) використання не тільки підручників, але й допоміжної літератури (періодичних видань, довідників, статистичних щорічників);

6) використання дошки для пояснень за допомогою розрахунків, таблиць, графіків тощо.

2.2. Критерії оцінки знань та вмінь студентів за виконання індивідуальних завдань

Індивідуальне завдання виконується у вигляді реферату на окремих аркушах і відповідно оформлюється. Титульний лист преставлений на додатку 1. За виконання індивідуального завдання студент може отримати максимальну кількість балів – 20. При оцінюванні виконання індивідуального завдання враховується:

1) оформлення індивідуального завдання відповідно до вимог;

2) самостійність виконання;

3) вміння аналізувати ті чи інші процеси та явища;

4) уміння працювати з законодавчими документами та інструктивними матеріалами;

5) зведення розрахунків у таблиці, побудова графіків, діаграм;

6) використання не тільки підручників, але й періодичних видань, довідників, статистичних щорічників;

7) вміння коментувати, узагальнювати, робити висновки, обґрунтовувати власні судження.

2.3. Критерії оцінки знань та вмінь студентів за виконання тестових завдань

Тестові завдання приведені у даному посібнику по темах. До їх виконання можна підготуватися в процесі вивчення дисципліни під час самостійної роботи. Тестові завдання виконуються безпосередньо на занятті під керівництвом викладача. Одне завдання складається з 10 питань. Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за цю роботу, дорівнює 5. Виконання тестових завдань спрямоване на перевірку знань студентів після самостійного опрацювання дисципліни та передбачає закріплення набутих знань.

2.4. Критерії оцінки знань студентів на екзамені

На екзамені студент має відповісти на 2 теоретичних питання, рішити задачу та відповісти на 5 тестів. За правильне виконання кожного завдання студент може отримати по 5 балів, тобто максимальна оцінка за екзамен складає 20 балів.

Відповіді повинні:

1) містити вірні тлумачення тих чи інших понять, законів;

2) бути аргументованими, лаконічними;

3) демонструвати професіоналізм (вільне володіння термінологією і розуміння сутності того, про що йдеться), інтелектуальні здібності (вміти проводити паралелі з реальною дійсністю, наводити історичні приклади, знати ті чи інші нормативні акти та закони, теорії);

4) хід рішення задачі необхідно пояснити або показати його письмово на аркуші.

<< | >>
Источник: Баранник Л.Б., Клименко О.Ю.. Гроші та кредит. Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямами підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030508 “Фінанси і кредит" – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія,2009. – 112 с.. 2009

Еще по теме 2. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ВИДАМИ РОБІТ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -