<<
>>

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Вступ

Предмет і завдання курсу.

Зміст дисципліни. Місце курсу в системі економічних наук.

Значення курсу як теоретичної бази прикладних фінансових дисциплін.

Структура та логіка курсу.

Тема 1. Еволюція, суть та функції грошей

Пояснення походження грошей. Раціоналістична та еволюційна теорії. Еволюція форм вартості. Простої форма вартості та її обмеження. Повна, або розгорнута форма вартості. Перетворення товару у загальний еквівалент. Загальна форма вартості. Закріплення за одним товаром постійної ролі загального еквівалента Грошова форма вартості.

Властивості грошей, що дозволили їм виділитись із інших товарів і стати загальним еквівалентом. Визначення грошей у західній та вітчизняній літературі. Вартість грошей як грошей і як капіталу. Купівельна спроможність як форма вартості неповноцінних грошей. Вартість грошей і рівень цін товарів.

Функції грошей та їх прояв. Функція грошей як міри вартості. Засіб обігу - функція забезпечення обміну товарів. Засіб платежу. Засіб нагромадження. Форми, види грошових нагромаджень та їх мотивація. Вплив часу на функцію засобу нагромадження. Гроші як засіб платежу. Суть, відмінність від функції засобу обігу та механізм виконання цієї функції. Сфера використання грошей як засобу платежу в сучасних умовах. Світові гроші, суть і сфера їх використання. Генезис золота як міжнародного платіжного засобу, передумови впровадження в міжнародний економічний оборот національних валют. Використання колективних валют у міжнародних відносинах.

Взаємозв\'язок функцій грошей. Вплив на функції грошей зміни їх вартості.

Роль грошей у ринковій економіці. Якісні та кількісні аспекти впливу грошей па економічні й соціальні процеси. Грошове середовище як фактор вплив) на матеріальні інтереси та виробничу активність економічних суб\'єктів. Вплив зміни кількості грошей на основні макро- та мікроекономічні процеси.

Гроші як засіб обліку суспільної праці. Гроші як інструмент стимулювання та регулювання суспільного виробництва. Перетворення грошей у капітал і підвищення їх ролі в процесі розширеного відтворення. Еволюція ролі грошей в умовах переходу України до ринкової економіки.

Тема 2. Теорії грошей та грошових відносин

Античні філософи (Платон, Аристотель) та їх спроби аналізу грошових відносин. Класифікація наукових течій, напрямків і теорій грошей. Абстрактні та прикладні (монетариські) теорії.

Металістична теорія грошей (меркантилісти У.Стаффорд, Т.Мен, А.Монкретьєн) та її базові постулати. Номіналістична (Дж.Берклі та Дж.Стюарт) теорія та її роль. є Державна теорія грошей як різновид номіналістичної. (Г.Кнапп) та її недоліки.

Кількісна теорія грошей (Д.Юм), ”Революція цін” в Європі у 16 ст. та її пояснення.

Основні постулати класичної кількісної теорії: причинність, пропорційність та однорідність.

Вклад І.Фішера в розвиток класичної кількісної теорії та його „рівняння обміну”.

Необхідність розвитку теорії грошей (економічна криза кінця 19 – початку 20 ст., більш активне втручання держави в економіку). Неокласична кількісна теорія. Кон’юнктурна теорія М.І.Туган-Барановського. Кембріджський варіант (теорія касових залишків) (А.Маршалл, А.Пігу).

Вклад в розвиток теорії грошей А.Сміт та Д.Рікардо

Дж. М. Кейнс (1882-1946) та державне регулювання економіки. Вклад Дж.М.Кейнса в розвиток теорії грошей. Причини появи ортодоксального кейнсіанства (Дж.Гікс, П.Самуельсон) та посткейнсіанства (Р.Клауер, А.Лейонгудвуд).

Монетаризм (Мілтон Фрідмен) - сучасний варіант кількісної теорії грошей та державна політика. Причини виникнення сучасного монетаризму та його постулати.

Здобутки монетаризму та його вплив. Застосування монетаристських методів в Україні.

Тема 3. Грошовий оборот

Суть грошового обороту. Грошовий оборот як безперервний процес руху грошей та його специфіка на макро- і мікрорівнях. Окремі грошові потоки та види ринків, що ув’язуються в грошовому обороті.

Економічна основа та загальна схема грошового обороті.

Структура грошового обороту. Сфери прямого (безпосереднього) і опосередкованого (за участю фінансових посередників) фінансування. Складові грошового обороту: грошовий обіг, фінансова (фіскально-бюджетна) сфера, кредитна сфера.

Еволюція форм грошей. Форми грошей, що знаходяться в обігу. Повноцінні гроші. Монета. Причини введення в обіг неповноцінної монети. Причини та механізм демонетизації золота. Грошові знаки вартості. Кредитні гроші та їх сучасні різновиди. Паперові гроші, їх походження та зміст. Характеристика кредитних засобів обігу: векселі, банкноти, чеки, кредитні картки. Готівкові та депозитні гроші. Електронні гроші.

Готівковий і безготівковий сектори грошового обороту. Грошовий обіг. Кредитний сектор грошового обороту.

Маса грошей, що обслуговує грошовий оборот. Склад грошової маси та фактори, які визначають її зміну. Якісна характеристика грошової маси. Агрегатний метод класифікації функціональних форм грошей. Порівнянність грошових агрегатів в Україні та інших країнах. Поняття грошової бази та її складові. Грошово-кредитний мультиплікатор та фіктивний капітал.

Закон грошового обігу, його суть. Використання вимог закону грошового обігу в процесі реалізації економічної політики держави. Проблеми монетизації ВВП України.

Швидкість обігу грошей, її вплив на масу та стабільність грошей. Непрямі методи визначення швидкості обігу грошей. Фактори, які впливають на швидкість обігу грошей.

Тема 4. Грошовий ринок

Суть грошового ринку. Гроші як специфічний об\'єкт купівлі-продажу. Ціна грошей як товару. Інструменти грошового ринку. Структура грошового ринку. Проблемні аспекти складу та структури грошового ринку.

Попит на гроші та його суть. Мотиви попиту на гроші: трансакційний, застережний та спекулятивний. Чинники попиту на гроші та джерела його покриття.

Пропозиція грошей. Суть та механізми її здійснення. Емісія грошей та її необхідність. Роль НБУ у формуванні пропозиції грошей.

Механізми НБУ, щодо запровадження грошей в обіг.

Роль банківської системи у пропозиції грошей. Обов’язкове резервування та грошово-кредитний мультиплікатор – їх взаємозв’язок. Чинники, що визначають рівень грошово-кредитної мультиплікації.

Рівновага грошового ринку. Графічна модель грошового ринку. Кейнсіанська модель. Монетариська модель. Крива попиту та Крива пропозиції. Рівноважна норма відсотка. Досягнення рівноваги на грошовому ринку. Внутрішні чинники та регулятори грошового ринку.

Тема 5. Грошові системи

Суть грошової системи та її призначення. Грошова система як складова частина економічної системи країни. Елементи грошової системи та їх характеристика. Інституційна

Основні типи грошових систем, їх еволюція. Системи обігу металевих і кредитних грошей.

Створення та розвиток грошової системи України. Необхідність створення грошової системи України. Особливості процесу запровадження національної валюти в Україні: запровадження тимчасової валюти, паралельний обіг купоно-карбованця та рубля, процес стабілізації тимчасової валюти.

Вимоги, що пред\'являються до грошової системи.

Тема 6. Інфляція

Суть та причини інфляції. Історичний аспект розвитку інфляційних процесів.

Види інфляції, їх характеристика. Класифікація видів інфляції за темпами росту цін. Суть, специфіка та відмінності інфляції попиту та інфляції витрат. Явна і прихована інфляція.

Теорії розвитку інфляційного процесу. Стадії інфляції. Співвідношення темпів росту грошової маси та темпів росту цін. Екстенсивні та інтенсивні чинники росту грошової маси. Справжня інфляція.

Зв’язок рівня безробіття з інфляцією. Закономірність А.Філліпса та її практичні наслідки. Явища стагфляції та дезинфляції, як винятки із закономірності А.Філліпса.

Соціально-економічні наслідки інфляції. Інфляція та реальні доходи населення. Контрольована інфляція як чинник економічного розвитку. Необхідність системних заходів в державі для контролю за інфляцією.

Антиінфляційна політика.

Дефляційна політика та політика доходів як складові антиінфляційної політики. Суб’єкти та механізми антиінфляційної політики. Ефективність та наслідки антиінфляційної політики.

Грошові реформи їх суть, призначення та необхідність. Грошові реформи як інструмент поліпшення грошової системи країни та її окремих елементів.

Класифікація грошових реформ. Структурні грошові реформи та реформи формального типу. Особливості проведення грошової реформи в Україні.

Тема 7. Ринок цінних паперів

Ринок цінних паперів як особлива сфера грошового ринку: його функції та класифікація. Законодавче забезпечення розвитку ринку цінних паперів в Україні.

Необхідність і передумови формування ринку цінних паперів. Становлення ринку цінних паперів в Україні. та вторинний ринок цінних паперів, біржовий і позабіржовий ринок цінних паперів Створення інституційної структури фондового ринку в Україні.

Суб’єкти та об’єкти ринку цінних паперів. Цінні папери як об\'єкт операцій на фондовому ринку. Види цінних паперів, їх класифікація. Порядок емісії цінних паперів. Номінальна та ринкова (курсова) вартість цінних паперів. Формування курсової вартості. Фактори, які визначають курс цінних паперів. Особливості та умови випуску цінних паперів в Україні

Суб’єкти ринку цінних паперів: їх функції, роль і класифікація. Функції емітентів, інвесторів та андеррайтерів. Державна комісія з цінних паперів та фондової біржі: її роль та завдання. Інфраструктурні учасники ринку цінних паперів.

Фондова біржа. Функції та роль фондової біржі. Лістинг цінних паперів. Операції на фондовій біржі.

Тема 8. Суть та необхідність кредиту

Історія становлення та розвитку кредиту. Лихварський та позичковий капітал. Джерела позичкового капіталу. Суб’єкти кредитних відносин.

Значення та роль кредиту в сучасних умовах.

Поняття кредиту. Економічна суть кредиту. Об’єктивні передумови становлення та розвиток кредиту.

Структура кредиту. Принципи та умови кредитування. Специфіка кредитних, фінансових та грошових відносин.

Теорії кредиту.

Тема 9. Види, функції і роль кредиту

Функції кредиту. Дискусійні аспекти функцій кредиту.

Форми та види кредиту. Критерії класифікації кредиту. Форми кредиту. Види кредиту. Характеристика окремих видів кредиту. Міжгосподарський кредит. Банківський кредит. Класифікація банківського кредиту. Державний кредит. Споживчий кредит. Міжнародний кредит. Лихварський кредит.

Процент за кредит. Суть позичкового проценту та його функції. Норма позичкового проценту та фактори, які впливають на неї. Процентні ставки за банківськими депозитами та кредитами. Критерії їх диференціації. Державне регулювання позичкового проценту.

Місце кредиту в розширеному відтворенні. Основні напрямки прояву ролі кредиту в ринковій економіці. Інтенсифікація виробництва та кредит. Кредит і збалансованість економіки в умовах ринку. Кредит як інструмент регулювання грошового обороту. Роль кредиту в скороченні суспільних витрат обігу. Місце кредиту в розвитку міжнародних економічних відносин.

Розвиток кредитних відносин у перехідній економіці України. Відновлення комерційного кредиту та фактори, які гальмують його розвиток. Труднощі розвитку банківського кредиту. Еволюція державного та споживчого кредиту

Тема 10. Кредитні системи

Поняття кредитної системи та її побудова. Кредитні відносини як основа кредитної системи. Класифікація фінансових посередників.

Банківська система як складова кредитної системи. Цілі та функції банківської системи. Механізми її функціонування. Становлення та розвиток банківської системи України.

Центральні(емісійні) банки та їх призначення. Функції центрального банку держави. Становлення та розвиток Національного банку України.

Банки другого рівня, їх походження. Суть і функції інших банків. Класифікація банків та їх об\'єднань. Організаційна структура банків. Економічні нормативи діяльності банків. Особливості розвитку банків в Україні.

Операції банків. Банківські ресурси та операції по їх формуванню. Власні ресурси банків. Залучення коштів. Класифікація вкладів.

Активні операції. Кредитні операції. Кредитоспроможність. Інвестиційні операції.

Поняття банківських послуг. Класифікація банківських послуг.

Розрахунково-касове обслуговування клієнтів банків.

Посередницькі, довірчі(трастові), торгівельно-комісійні, консультаційні послуги.

Суть фінансового посередництва. Економічне призначення та переваги фінансового посередництва. Небанківські фінансово-кредитні установи, фактори їх розвитку та основні форми діяльності. Відмінності посередницької діяльності фінансово-кредитних установ від банківської діяльності. Критерії спеціалізації та класифікація небанківських фінансово-кредитних установ. Договірні та інвестиційні фінансові посередники.

Необхідність і проблеми активізації фінансового посередництва в Україні.

Тема 11. Валютний ринок і валютні системи

Валютний ринок: суть і засади функціонування. Функції та цілі функціонування валютного ринку. Об\'єкти та суб\'єкти валютного ринку. Структура валютного ринку. Класифікація валютних ринків. Біржова та позабіржова торгівля валютою. Основні види валютних операцій. Роль банків на валютному ринку. Фактори, що виливають на кон\'юнктуру валютного ринку.

Валютний курс. Порядок встановлення валютного курсу. Види та функції курсу.

Валютна політика. Інструменти валютної політики. Система валютного регулювання та валютного контролю.

Поняття валютної системи країни. Її склад та призначення. Світові валютні системи: історія їх становлення та розвитку.

Завдання розбудови валютної системи України.

Платіжний баланс і золотовалютні резерви.

Тема 12. Міжнародні валютні відносини

Світові ринки грошей і капіталу: особливості та відмінності їх функціонування. Характеристика окремих локальних ринків. Зв’язок національних і міжнародних ринків. Специфіка функціонування офшорних зон.

Особливості та види міжнародних розрахунків. Умови здійснення міжнародних розрахунків та їх інструменти.

Платіжний баланс країни та його значення. Склад платіжного балансу. Характеристика розділів платіжного балансу.

Міжнародні та регіональні валютно-кредитні організації. Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні. Група Світового банку: Міжнародний банк реконструкції і розвитку, Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Багатостороння агенція гарантування інвестицій, Міжнародний центр урегулювання інвестиційних конфліктів.

Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інститути: Міжамериканський банк розвитку, Африканський банк розвитку, Азіатський банк розвитку, Європейський інвестиційний банк, Європейський фонд валютного співробітництва.

Європейський банк реконструкції та розвитку та його діяльність на теренах України. Банк міжнародних розрахунків.

Перспективи розвитку взаємовідносин України з міжнародними валютно-кредитними організаціями.

Тематичний план

п/п

Назва теми

Кількість годин
Всього в т.ч. аудиторних Самост. робота
лекції семінар
1

1.

Модуль 1

Тема 1. Походження, суть та функції грошей

42

12

12

4

10

2

20

6

22.

Тема 2. Теорії грошей та грошових відносин

16

4

4

8

33.

Тема 3. Грошовий оборот

14

4

4

6

44.

Тема 4. Грошовий ринок

10

2

2

6

5

5.

Модуль 2

Тема 5. Грошові системи

44

12

14

4

10

2

20

6

66.

Тема 6. Інфляція

14

4

4

6

77.

Тема 7. Ринок цінних паперів

18

6

4

8

8

8.

Модуль3

Тема 8. Суть та необхідність кредиту

38

12

10

4

8

2

20

6

99.

Тема 9. Види, функції і роль кредиту

14

2

4

8

110.

Тема 10. Кредитні системи

12

4

2

6

11.

Модуль 4

Тема 11. Валютний ринок і валютні системи

28

16

6

4

6

4

16

8

112.

Тема 12. Міжнародні валютні відносини

12

2

2

8

Разом годин:

162

44

36

82

<< | >>
Источник: Галушка Є.О.. Гроші та кредит: Навч.-метод. посібник для самост.вивч. дисц. – Чернівці,2006. – с.. 2006

Еще по теме ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -