<<
>>

ПРАКТИКУМ

Запитання для самоконтролю

1. Загальна характеристика комерційних банків.

2. Як класифікуються комерційні банки?

3.

Операції комерційних банків та їхня характеристика.

4. Небанківські фінансово-кредитні установи, їхнє призначення та види. Проблеми небанківських фінансово-кредитних установ.

5. Стійкість банківської системи як вирішальна передумова її успішного функціонування. Механізм забезпечення стабільності банківської системи.

Питання для обговорення на семінарах

1. Що таке комерційний банк?

2. Класифікація комерційних банків.

3. Охарактеризуйте категорію «банківські ресурси».

4. Чому банківські ресурси називають банківським капіталом?

5. Статутний фонд комерційного банку і порядок його формування.

6. Охарактеризуйте всі види банківських операцій.

7. У чому сутність пасивних та активних операцій банку?

8. Назвіть статі пасивів і активів банку. Дайте їм характеристику.

9. Етапи системи банківського кредитування.

10. Які документи необхідні для оцінювання фінансового стану позичальника?

11. Які економічні перспективи встановлює НБУ для діяльності кооперативних та акціонерних банків?

12. Ліквідність банківських активів та його групи.

13. Прибутковість банку та показники її вимірювання.

Теми для рефератів

1. Банківська система України (стан та перспективи розвитку).

2. Комерційні банки України (аналіз діяльності найбільших банків України).

3. Індикатори фінансової безпеки банківської системи (на прикладі кооперативних банків).

Тестові завдання

1. За організаційно-правовою формою діяльності КБ поділяються на:

а) державні;

б) акціонерні;

в) приватні;

г) пайові;

д) кооперативні;

е) змішані.

2. Комерційні банки проводять операції і надають послуги з мстою одержання доходу.

До складу доходів банку входять:

а) відсотки за наданими кредитами;

б) комісія за касові та інші операції;

в) доходи від здавання майна в оренду;

в) штрафи, пені та неустойки одержані;

г) штрафи, пені та неустойки сплачені.

3. Основні групи банківських операцій:

а) операції з ЦП;

б) власні операції;

в) кредитні операції;

г) депозитні операції;

д) банківські послуги;

е) традиційні операції; є) пасивні;

ж) трастові;

з) активні;

и) валютні.

4. Міжбанківські асоціативні об’єднання — це:

а) концерни;

б) спілки;

в) картелі;

г) трести;

д) консорціуми;

е) асоціації; є) синдикати;

ж) ліги;

з) корпорації.

5. Рентабельність діяльності банку — це:

а) відношення прибутку до акціонерного капіталу банку;

б) відношення сукупних активів до витрат банку;

в) відсотки і дисиденти за капіталами, розміщеними в цінні папери;

г) доходи від спекуляції цінними паперами;

д) відношення маси прибутку до змін в активах частки позичок.

6. Ліквідність банківських активів — це:

а) це здатність банку вчасно і без втрат перетворювати зайняті активи в готівку;

б) прибуток нерозподілений;

в) активні і пасивні банківські операції;

г) відношення маси прибутку до витрат банку.

7. Комерційний банк може активно випускати в обіг безготівкові гроші в межах:

а) грошей Національного банку, які перебувають у його розпорядженні;

б) своїх внесків;

в) свого касового резерву;

г) свого надлишкового резерву.

8. Основні джерела інформації про стійкість банку:

а) статистичний звіт;

б) звіт про фінансові результати;

в) звіт про прибутки і збитки;

г) баланс;

д) звіт про сплату податків.

9. Причини порушення ліквідності КБ:

а) прорахунки в оцінці ризиків;

б) різкі зміни облікової ставки ЦБ;

в) форс-мажорні обставини;

г) порушення збалансованості активів і пасивів банку;

д) мала капіталізація банку.

10. Суб’єкти зовнішнього контролю за діяльністю банку:

а) відділ внутрішнього банківського аудиту;

б) незалежні аудиторські фірми;

в) НБУ;

г) ревізійні комісії;

д) ДПА;

ж) правоохоронні органи;

з) збори акціонерів (учасників).

11. Яких санкцій вживає НБУ за систематичне порушення КБ його вимог:

а) стягнення грошового штрафу, фінансове оздоровлення, відкликання ліцензії;

б) підвищення норми обов’язкових резервів, стягнення штрафу, відкликання ліцензії;

в) проведення заходів фінансового оздоровлення, застосування санкції у вигляді: штрафу, підвищення норми обов’язкових резервів, призначення тимчасової адміністрації, відкликання ліцензії?

12. Проведення центральними банками політики «дешевих грошей» — це:

а) проведення ЦБ рестрикційної політики;

б) політика, спрямована на подорожчання кредиту;

в) політика, спрямована на зниження відсоткових ставок, норм обов’язкового резервування, купівля державних цінних паперів.

13. Яка частка статутного фонду законодавчо дозволена юридичним та фізичним особам під час створення комерційного банку:

а) не більше ніж 50%;

б) не більше ніж 35%;

в) не більше ніж 33%?

14. Активи банку — це:

а) готівкові гроші, акції та вклади до запитання;

б) готівкові гроші, власність і акції;

в) внески до запитання та банківські ресурси;

с) вклади населення, строкові депозити, вільні резерви;

д) сума наданих позик.

15. Пасиви банку — це:

а) власний капітал банку;

б) залучені вклади й депозити;

в) готівкові гроші, власність та акції;

г) власність, сума наданих позик.

Задача 1

1 січня 2007 року клієнт поклав 2000 грн на банківський рахунок під 6 річних відсотків та за умовою, що відсоток на відсоток не нараховується. Яка сума буде на цьому рахунку 1 січня 2011 року, якщо банк проводить компаундинг відсотка щорічно?

Задача 2

Яку суму грошей необхідно покласти на 6-місячний депозит, щоб отримати наприкінці терміну розміщення 2000 грн при ставці 14% річних та за умовою, що відсоток на відсоток не нараховується?

Задача3

Банк «Капітал» платить за внесками 10 відсотків за рахунками його грошового ринку при щоквартальному компаундингу.

Менеджери банку «СИБ» вимагають, щоб рахунки грошового ринку цього банку дорівнювали ефективній ставці банку «Капітал», але щоб при цьому компаундинг проводився щомісячно. Яка для цього повинна бути номінальна ставка, встановлена банком «СИБ»?

Задача 4

Менеджер фірми «Ресурс» має намір продати продукцію в кредит, надавши змогу покупцям розплачуватися через два місяці. Але для того щоб розплатитися за рахунками, фірмі «Ресурс» доведеться взяти кредит у банку. Банк надає фірмі «Ресурс» кредити з 18%-ною номінальною складною ставкою із щомісячним компаудингом. Менеджер фірми «Ресурс» має намір покласти виплати за номінальною ставкою на своїх покупців, що в результаті повинно повністю покрити фінансові витрати фірми «Ресурс». Яким має бути значення цієї номінальної ставки?

їрМСМЬдМ р-0-^£\'#\'^ХЯЯ# ffcurtO-$UX J/X^/Xt Приклад 1

1 січня 2009 року клієнт поклав 2000 грн на банківський рахунок під 8 річних відсотків та за умовою, що відсоток на відсоток не нараховується. Яка сума буде на цьому рахунку 1 січня 2012 року, якщо банк проводить компаундинг відсотка щорічно?

Розв’язок.

(Компаундинг — це процес нарахування складних банківський відсотків, тобто нарахування відсотків на суму, що включає відсотки, які нараховані з попереднього періоду).

Для знаходження майбутньої вартості вкладу за простою відсотковою ставкою використовуємо формулу

S = P х (1 + їх n).

Оскільки п дорівнює три повних роки (2009, 2010, 2011), а річна відсоткова ставка 8%, то майбутня вартість поточного вкладу 2000 грн становитиме:

S = 2 000 х (1 + 0,08 х 3) = 2 480 (грн).

Відповідь: 1 січня 2012 року на депозиті обліковуватиметься вклад вартістю 2480 грн.

Приклад 2

Яку суму грошей необхідно покласти на 6-місячний депозит, щоб отримати наприкінці терміну розміщення 1000 грн, при ставці 20% річних та за умовою, що відсоток на відсоток не нараховується?

Розв’язок.

Для знаходження поточної вартості вкладу за простою відсотковою ставкою використовуємо формулу

Приклад 3

Банк «Капітал» платить за внесками 20% за рахунками його грошового ринку при щоквартальному компаундингу.

Менеджери банку «СИБ» вимагають, щоб рахунки грошового ринку цього банку дорівнювали ефективній ставці банку «Капітал», але щоб при цьому компаундинг проводився щомісячно. Яка для цього повинна бути номінальна ставка, встановлена банком «СИБ»?

Розв’язок.

Визначення ефективної відсоткової ставки в процесі нарощення вартості грошових засобів за складними відсотками здійснюється за формулою

де іЕ — ефективна середньорічна відсоткова ставка при нарощені вартості грошових засобів за складними відсотками, що виражається десятковим дробом;

і — періодична відсоткова ставка, яка використовується при нарощенні вартості грошових засобів за складними відсотками, що виражається десятковим дробом;

n — кількість інтервалів здійснення кожного відсоткового платежу за відсотковою ставкою протягом року.

Виходячи з наведеної формули, номінальну ставку відсотка можна розрахувати за такою формулою:

Спершу розраховуємо ефективну ставку відсотка банку «Капітал». Після підстановки вихідних даних у відповідну формулу отримуємо:

Тепер можна розрахувати номінальну ставку для банку «СИБ». Оскільки за умовою задачі кількість інтервалів нарахування відсотків дорівнює 12, то формула набуває такого вигляду:

Відповідь: номінальна ставка відсотка в банку «СИБ» має дорівнювати 19,68%.

Приклад 4

Менеджер фірми «Ресурс» має намір продати продукцію в кредит, надавши змогу покупцям розплачуватися через два місяці. Але для того щоб розплатитися за рахунками, фірмі «Ресурс» доведеться взяти кредит у банку. Банк надає фірмі «Ресурс» кредити з 12%-ною номінальною складною ставкою із щомісячним компаудингом. Менеджер фірми «Ресурс» має намір покласти виплати за номінальною ставкою на своїх покупців, що в результаті повинно повністю покрити фінансові витрати фірми «Ресурс».

Яким повинно бути значення цієї номінальної ставки?

Розв’язок.

За умовою задачі витрати за кредитом покладаються на покупців, отже, необхідно визначити ставку відсотка, за якою буде здійснено нарахування за період відстрочення платежу (та, відповідно, терміну заборгованості фірми «Ресурс» перед банком) — за 2 місяці:

Оскільки розраховане значення ставки відображає двомісячне нарахування відсотків за кредитом банку, то можна визначити ставку щомісячного нарахування їх, яка також буде і номінальною щомісячною ставкою товарного кредиту, який фірма «Ресурс» надасть покупцям своєї продукції:

2,01% : 2 = 1,005%.

Таким чином, номінальна річна ставка, за якою надаватиметься товарний кредит, становитиме:

1,005 % х 12 = 12,06%.

Відповідь: значення номінальної ставки, за якою надаватиметься товарний кредит, становитиме 12,06%.

<< | >>
Источник: Коваленко Д. І.. Гроші та кредит: теорія і практика: Навч. посібник. 3-тє вид. допов. та перероб. — К., 2011. — 352 с.. 2011

Еще по теме ПРАКТИКУМ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -