<<
>>

ПРАКТИКУМ

Запитання для самоконтролю

1. У чому полягає сутність фінансових посередників.

2. Місце фінансових посередників у структурі фінансового ринку.

3. Спеціалізовані небанківські установи.

Питання для обговорення на семінарських заняттях

1. Спеціалізовані фінансово-кредитні інститути: сутність, основні види та об’єктивні умови становлення і розвитку.

2. Страхові компанії та основні напрями їхньої спеціалізації.

3. Кредитні спілки та ломбарди: перспективи їх розвитку в Україні.

4. Лізингові компанії.

5. Інвестиційні компанії та інвестиційні фонди, їхнє місце в грошово-кредитній системі України.

6. Міжбанківські об’єднання та їхня роль у діяльності кредитної системи.

7. Недержавні пенсійні фонди: механізм їхнього функціонування та характеристика.

8. Правове забезпечення фінансово-кредитних інститутів.

9. Причини становлення та розвитку спеціалізованих фінансово-кредитних інститутів.

10. У чому проявляються відмінності СФКІ від банків?

11. Кредитні спілки та їхні відмінності від інших ФКУ.

12. У чому специфіка ломбардних позичкових операцій.

Теми рефератів

1. Класифікація і характеристика фінансових посередників.

2. Функції фінансових посередників.

3. Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів України.

4. Аналіз діяльності страхових компаній, основні операції та функції.

5. Кредитні спілки як різновид кооперативів.

6. Інвестиційні компанії та інвестиційні фонди, кредитування малих та середніх фірм.

7. Розвиток кредитно-фінансових інститутів в Україні.

8. Проаналізуйте позитивні й негативні риси державних і приватних пенсійних фондів.

Тестові завдання

1. До спеціалізованих небанківських кредитно-фінансових установ відносять:

а) страхові компанії;

б) пенсійні фонди;

в) НБУ;

г) інвестиційні компанії;

д) банківські концерни.

2. До інвестиційних фінансових посередників відносять:

а) пенсійні фонди;

б) ломбарди;

в) лізингові компанії;

г) факторингові компанії;

д) кредитні спілки.

3. Фінансовий посередник, що спеціалізується на видачі позичок населенню під заставу рухомого майна, — це:

а) лізингові компанії;

б) страхові компанії;

в) ломбарди;

г) інвестиційні фірми;

д) факторингові компанії.

4. Пенсійні фонди — це:

а) фінансові посередники, що спеціалізуються на управлінні вільними грошовими коштами інвестиційного призначення;

б) посередники, що працюють на кооперативних засадах і спеціалізуються на задоволенні потреб своїх членів, переважно підприємств малого і середнього бізнесу будь-якої форми власності;

в) спеціалізовані фінансові посередники, які на договірній основі акумулюють кошти юридичних і фізичних осіб у цільові фонди, з яких здійснюють виплати громадянам після досягнення певного віку;

г) фінансові посередники, що спеціалізуються на купівлі у фірм права на вимогу боргу;

д) правильної відповіді немає.

5. Факторинг — це:

а) купівля банком у клієнта права на вимогу боргу;

б) діяльність комерційного банку за дорученням;

в) посередництво в одержанні клієнтом боргу;

г) здача в оренду на тривалий строк предметів довгострокового користування.

6. Джерелами формування ресурсів лізингових компаній є:

а) резервний та пайовий капітали;

б) власний капітал та банківські позички;

в) короткострокові кредити;

г) нерозподілений прибуток;

д) сума додатково вкладеного капіталу.

7. Не можуть бути об’єктами лізингу:

а) нерухоме і рухоме майно;

б) продукція підприємства;

в) земельні ділянки та інші природні об’єкти;

г) транспортні засоби;

д) обчислювальна техніка.

8. Основні операції, які виконують кредитні спілки:

а) лізинг;

б) короткострокове кредитування їхніх учасників;

в) переказ грошей;

г) створення депозитів;

д) обслуговування рахунків громадян України.

9. Інвестиційні компанії — це:

а) компанії, які інвестують кошти в устаткування, будівлі, споруди;

б) фінансові посередники, що спеціалізуються на купівлі у фірм права на вимогу боргу;

в) фінансові посередники, що спеціалізуються на придбанні предметів тривалого користування та передачі їх в оренду;

г) фінансові посередники, які акумулюють грошові кошти дрібних приватних інвесторів шляхом випуску власних цінних паперів, а потім розміщують їх в акції інших корпорацій та в державні цінні папери.

10. З дивідендів і відсотків за цінними паперами формуються доходи:

а) кредитних фондів;

б) фінансових фондів;

в) страхових фондів;

г) лізингових фондів;

д) інвестиційних фондів.

11. Діяльність щодо продажу паїв своїм членам, стягування з них спеціальних внесків, одержання позичок у банках, одержання доходів від поточної діяльності ведуть:

а) інвестиційні фірми;

б) кредитні спілки;

в) факторингові компанії;

г) фінансові компанії.

12. Факторинг, який є комплексною системою обслуговування клієнта і зосереджує в собі бухгалтерські, юридичні, консультаційні та інші послуги, називається:

а) інвестиційним;

б) конфеденційним;

в) комісійним;

г) емісійним;

д) конвенційним.

13. Діяльність щодо продажу страхових полісів з метою мобілізації певної суми коштів та розміщення її в доходні активи здійснюють:

а) інвестиційні компанії;

б) фінансові компанії;

в) кредитні спілки;

г) страхові компанії;

д) ломбарди.

14. Страховий платіж — це:

а) плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховикові згідно з договором;

б) ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування;

в) грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку;

г) грошова сума, яка виплачується страховиком за умови майнового страхування і страхування відповідальності в разі настання страхового випадку.

15. Діяльність щодо направлення мобілізованих коштів у позички фізичним і юридичним особам для придбання товарів здійснюють:

а) лізингові компанії;

б) фінансові компанії;

в) факторингові компанії;

г) інвестиційні фірми;

д) ломбарди.

Задача 1

Менеджер фірми Х має намір продати продукцію в кредит, надавши змогу покупцям розплачуватися через два місяці. Але для того щоб розплатитися за рахунками, фірмі Х доведеться взяти кредит у кредитній спілці.

Кредитна спілка надає фірмі Х кредити з 12%-ою номінальною складною ставкою із щомісячним компаудингом. Менеджер фірми Х має намір покласти виплати за номінальною ставкою на своїх покупців, що в результаті повинно повністю покрити фінансові витрати фірми Х. Яким повинно бути значення цієї номінальної ставки?

Задача 2

Визначте номінальну теперішню вартість грошових коштів за такими даними: початкова сума розміщення становить 5000 грн; реальна річна відсоткова ставка дисконтування вартості грошових коштів — 40%; річний темп інфляції прогнозується на рівні 16%; періодом розміщення грошових коштів передбачаються 3 роки, інтервалом дисконтування вартості — 1 рік.

Задача 3

Клієнт банку бажає отримати 1000 грн 1 січня 2012 р. Банк проводить 17%-ий компаундинг щорічно за простою ставкою. Яку суму слід покласти на рахунок 1 січня 2009 р., з тим щоб 1 січня 1999 р. отримати 1000 грн?

Задача 4

Визначте поточне значення суми в 9000 грн, яка буде сплачена через три роки при використанні складної облікової ставки 13% річних.

Задача 5

Внесок у сумі 200 000 грн покладено в кредитну спілку на 5 місяців за простою відсотковою ставкою 14% річних. Визначте реальний дохід вкладника за умови очікуваного щомісячного темпу інфляції в 7,3%.

Задача 6

Потреба підприємства ЗАО «Укренергосоюз» у фінансуванні обсягом 100 тис. грн має бути покрита 1 серпня поточного року. Оберіть найкращий з двох варіантів покриття потреби підприємства ЗАО «Укренергосоюз» у коштах, забезпечивши мінімізацію витрат на обслуговування позичкового капіталу та виходячи з таких даних:

1) на балансі підприємства перебуває вексель підприємства ТОВ «Укрспецтех- нологія» номіналом 150 тис. грн, виданий 1 травня поточного року зі строком платежу 30 листопада. Складна облікова ставка комерційного банку «Аваль», який погоджується інкасувати цей вексель, становить 38 % річних;

2) комерційний банк «УКР-СІБ» пропонує кредит у необхідній сумі строком на 4 місяці під складну ставку 32% річних.

Задача 7

Кредитне товариство «Капітал» нараховує щоквартально відсотки по депозиту, розміром 75 564 тис. грн за ставкою 12,4%, причому виплата відсотків та суми депозиту передбачається наприкінці терміну дії депозитної угоди. Розрахуйте вартість депозиту при його закритті через 3,5 роки.

їриісміфи (йиоо-^их

Приклад 1

Позика в Кредитному товаристві видається на півроку за простою обліковою ставкою 15%. Розрахуйте суму, одержувану позичальником, і розмір дисконту, якщо треба повернути 25 000 грн.

Розв’язок.

Застосовуємо формулу:

P = 5X (1 - n X і) = 25 000 X (1 - 0,5 х 0,15) = 23 125 (грн), де S — нарощена сума;

Р — величина первинної грошової суми;

n — тривалість періоду нарахування в роках;

і — величина простої облікової ставки, виражена у вигляді десяткового дробу.

Далі:

D = S - P = 25 000 - 23 125 = 1 875 (грн), де D — сума дисконту за період нарахування відсотків.

Відповідь: позичальник отримає в кредитному товаристві гроші в сумі 23 125 грн, при цьому розмір дисконту становитиме 1 875 грн.

Приклад 2

Визначте поточне значення суми в 8000 грн, яка буде сплачена через три роки при використанні складної облікової ставки 23% річних.

Розв’язок.

Застосовуємо формулу

P = Sх (1 - і)” = 8 000 х (1 — 0,23)3 = 3 652,26 (грн),

де і — складна річна облікова ставка відсотків, виражена у вигляді десяткового дробу.

Відповідь: поточне значення суми, яка буде сплачена через три роки, становитиме 3 652,26 грн.

Приклад 3

Банк нараховує щоквартально відсотки за депозитом, розміром 100 тис. грн, за ставкою 5%, причому виплата відсотків та суми депозиту передбачається наприкінці терміну дії депозитної угоди. Розрахуйте вартість депозиту при його закритті через 2 роки.

Розв’язок.

Оскільки виплата відсотків та суми депозиту буде здійснюватись наприкінці терміну дії депозитної угоди, то для розрахунку вартості цього депозиту при його закритті використовуємо метод нарахування складних відсотків. Враховуємо також те, що нарахування відсотків здійснюється щоквартально, отже, кількість періодів нарахування становить:

2 роки 4 квартали = 8.

S = Pх (1 + i)n = 100 х (1 + 0,05)8 = 148 (тис. грн).

Відповідь: вартість депозиту при його закритті становитиме 148 тис. грн.

Приклад 4

Внесок у сумі 500 000 грн покладено в кредитну спілку на 10 місяців за простою відсотковою ставкою 25% річних. Визначте реальний дохід вкладника за умови очікуваного щомісячного темпу інфляції у 1,5%.

Розв’язок.

Реальний розмір доходу власника від депозиту оцінюється шляхом коригування номінальної суми доходу на індекс інфляції за період, протягом якого нараховуються відсотки за депозитом:

де Sp — реальна майбутня вартість;

SH — номінальна майбутня вартість;

І.нф - індекс інфляції.

Розрахуємо номінальну майбутню вартість вкладу власника:

Відповідь: реальній дохід вкладника становитиме 520 833,4 грн.

Приклад 5

Потреба підприємства ЗАО «Укренергосоюз» у фінансуванні обсягом 120 тис. грн має бути покрита 1 вересня поточного року. Оберіть найкращий з двох варіантів покриття потреби підприємства ЗАО «Укренергосоюз» у коштах, забезпечивши мінімізацію витрат на обслуговування позичкового капіталу та виходячи з таких даних:

1) на балансі підприємства перебуває вексель підприємства ТОВ «Укрспецтехно- логія» номіналом 170 тис. грн, виданий 1 травня поточного року зі строком платежу 31 грудня. Складна облікова ставка комерційного банку «Аваль», який погоджується інкасувати цей вексель, становить 45% річних;

2) комерційний банк «УКР-СІБ» пропонує кредит у необхідній сумі строком на 6 місяців під складну ставку 47% річних.

Розв’язок.

Для розрахунку суми, що може сплатити за вексель банк «Аваль», використовується така формула:

P = S х (1 — і)п.

Оскільки між датою видачі векселя (1 травня поточного року) та датою його можливого інкасування (1 вересня п. р.) мине 4 місяці, то облікова ставка (і) дорівнюватиме:

Відповідно, підприємство ЗАО «Укренергосоюз» може отримати за вексель підприємства ТОВ «Укрспецтехнологія» таку суму грошей:

Р = 170 000 х (1 — 0,15) = 144 500 грн.

Якщо підприємство ЗАО «Укренергосоюз» візьме гроші в кредит, то сума, яку воно повертатиме банку «УКР-СІБ», розраховується за формулою:

S = P х (1 + і)п.

Оскільки кредит пропонується на півроку, то відсоткова ставка становитиме:

Звідси сума кредиту з нарахованими відсотками дорівнює:

S = 120 000 х (1 + 0,235) = 148 200 (грн).

Отже, витрати, пов’язані з інкасуванням векселя (D) та з платою за кредит (I) відповідно становитимуть:

D = 170 000 - 144 500 = 25 500 (грн);

I = 148 200 - 120 000 = 28 200 (грн).

Таким чином, більш вигідним є інкасування векселя в банку «Аваль».

Відповідь: кращим варіантом покриття потреби підприємства ЗАО «Укренерго- союз» у коштах є інкасування векселя підприємства ТОВ «Укрспецтехнологія» у банку «Аваль».

Приклад 6

Кредитне товариство «Капітал» нараховує щоквартально відсотки за депозитом, розміром 100 тис. грн за ставкою 5%, причому виплата відсотків та суми депозиту передбачається наприкінці терміну дії депозитної угоди. Розрахуйте вартість депозиту при його закритті через 2 роки.

Розв’язок.

Оскільки, виплата відсотків та суми депозиту здійснюватиметься наприкінці терміну дії депозитної угоди, то для розрахунку вартості цього депозиту при його закритті використовуємо метод нарахування складних відсотків. Беремо до уваги також те, що нарахування відсотків здійснюється щоквартально, отже, кількість періодів нарахування становить:

2 роки 4 квартали = 8.

S = Pх (1 + i)n = 100 х (1 + 0,05)8 = 148 (тис. грн).

Відповідь: вартість депозиту при його закритті становитиме 148 тис. грн.

<< | >>
Источник: Коваленко Д. І.. Гроші та кредит: теорія і практика: Навч. посібник. 3-тє вид. допов. та перероб. — К., 2011. — 352 с.. 2011

Еще по теме ПРАКТИКУМ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -