<<
>>

ПРАКТИКУМ

Запитання для самоконтролю

1. Основні причини (фактори) інфляції, їхня класифікація.

2. Характеристика форм та видів інфляції.

3. Особливості інфляції на сучасному етапі.

4. Антиінфляційна політика: мета і форми проведення її.

5. Як проявляється інфляція в умовах адміністративно-командної економіки і в умовах ринкових відносин?

6. Які соціально-економічні наслідки інфляції?

7. Назвіть особливості інфляції в Україні.

8. Який вплив на інфляційні процеси в Україні здійснила грошово-кредитна політика держави?

9. Що таке «шокова терапія»? Наведіть приклади.

10. Сутність грошових реформ.

11. Порядок проведення грошових реформ.

Питання для обговорення на семінарських заняттях

1. Суть інфляції, її причини, форми прояву та закономірності розвитку. Види інфляції.

2. Соціально-економічні наслідки інфляції.

3. Особливості інфляції в Україні в перехідний період. Дискусії щодо використання «регульованої інфляції» в подоланні економічної кризи.

4. Суть антиінфляційної політики.

5. Грошові реформи в Україні.

Теми рефератів

1. Особливості інфляції в Україні.

2. Методи проведення антиінфляційної політики в Україні.

Тестові завдання

1. Інфляція — властивість паперових нерозмінних грошей. Відповідно до темпів інфляції виділяють такі її різновиди:

а) повзуча;

б) галопуюча;

в) гіперінфляція;

г) супергіперінфляція;

д) усі відповіді правильні.

2. Інфляція попиту виникає в умовах:

а) неповної зайнятості;

б) наближення до повної зайнятості;

в) повної зайнятості.

3. Інфляція витрат зумовлена:

а) зростанням споживчих витрат;

б) зростанням інвестиційних витрат;

в) зростанням собівартості продукції;

г) зростанням сукупних витрат.

4. Інфляційний розрив зумовлюється:

а) зростанням сукупного попиту в умовах неповної зайнятості;

б) зростанням сукупного попиту в умовах, які наближаються до повної зайнятості;

в) зростанням сукупного попиту в умовах повної зайнятості;

г) усі відповіді правильні.

5. Стагфляція:

а) спричинена підвищенням цін під впливом сукупного попиту;

б) визначається пропорційною зміною цін на різні товари;

в) супроводжується одночасним підвищенням рівня цін і рівня безробіття;

г) спричинена підвищенням цін під впливом сукупної пропозиції;

д) характеризується повільним зростанням цін (до 10% за рік).

6. При зниженні темпу інфляції до 5% за місяць інфляція стане:

а) помірною;

б) галопуючою;

в) гіперінфляцією.

7. Падіння темпів інфляції призводить до зниження цін:

а) так;

б) ні;

в) ці процеси не пов’язані між собою.

8. Головна функція грошової реформи:

а) впровадження нового зразка купюри;

б) заміна масштабу цін;

в) конфіскація грошей у населення;

г) стабілізація грошового обігу;

д) обмін зношених грошових купюр.

9. Девальвація — це:

а) зниження курсу національних грошей щодо іноземних валют;

б) збільшення курсу національних грошей щодо іноземних валют;

в) укрупнення національної грошової одиниці без зміни її найменування.

10. Головна функція НБУ:

а) проведення ГКП;

б) забезпечення стабільності національної грошової одиниці;

в) монопольне здійснення емісії національної валюти;

г) кредитор останньої інстанції для банків;

д) здійснення банківського регулювання та нагляду.

11. Основними економічними засобами і методами грошово-кредитної політики НБУ є регулювання обсягу грошової маси через:

а) відсоткову політику;

б) рефінансування комерційних банків;

в) управління золотовалютними резервами;

г) операції з цінними паперами на відкритому ринку;

д) регулювання імпорту та експорту капіталу;

12. Безпосередній вплив на пропозицію грошей мають:

а) ЦБ;

б) комерційні банки;

в) уряд;

г) рахункова палата України.

13. Який зв’язок між рівнем відсоткової ставки та обсягом маси грошей в обігу:

а) прямий;

б) обернений,

в) зв’язку немає?

14. Які операції необхідно проводити ЦБ, якщо потрібно збільшити грошову масу в обігу:

а) продавати державні цінні папери;

б) купувати державні цінні папери;

в) підвищити норму обов’язкових резервів;

г) знизити норму обов’язкових резервів;

д) підвищити облікову ставку;

е) знизити облікову ставку?

15.

Ревальвація — це:

а) зниження курсу національних грошей щодо іноземних валют;

б) збільшення курсу національних грошей щодо іноземних валют;

в) укрупнення національної грошової одиниці без зміни її найменування;

16. Нуліфікація — це:

а) оголошення державою знецінених паперових грошей недійсними;

б) проведення спеціальних антиінфляційних і стабілізаційних заходів у країні, без вилучення з обороту грошової одиниці;

в) укрупнення національної грошової одиниці без зміни її найменування.

Задача 1

Індекс цін у 2006 р. становив 121,6%, а в 2007 р. — 123,7% (рівень цін базового 2006 р. прийнято за 100%). Визначте темп інфляції.

Задача 2

Припустимо, що за відсутності інфляційних процесів реальна відсоткова ставка становила 5%. Який розмір номінальної відсоткової ставки гарантує ту саму реальну відсоткову ставку в разі зростання інфляції до 15%?

Задача 3

Визначте темп інфляції, якщо обсяг грошової маси порівняно з минулим роком зріс на 75%, швидкість обігу грошей зросла на 15%, а приріст товарної маси становив

20%.

Задача 4

У табл. 1 наведено індекси цін за роками.

Таблиця 1

Рік Індекс цін Рівень інфляції, %
2002 100,00
2003 108,2
2004 112,3
2005 110,3
2006 111,6
2007 116,6

Розрахуйте темп інфляції для кожного року.

Використовуючи «правило величини 70», визначте кількість років, необхідних для подвоєння рівня цін.

Задача 5

Припустимо, що надається кредит у 100 тис. грн за нульового рівняння інфляції. При цьому кредитор розраховує отримати 115 тис. грн. Але в економіці почалися інфляційні процеси, і рівень інфляції становить 15%.

1. Хто за цих умов матиме вигоду, а хто зазнає витрат?

2. Обчисліть ці витрати.

Задача 6

Визначте очікуваний темп цінової інфляції звітного року, якщо в попередньому році середня маса грошей в обороті становила 548 млрд грн, при чому вона здійснила 2,7 обороту, фізичний обсяг ВВП становив 791 млрд од.

Протягом звітного року грошова маса зросла на 43%, її оборотність знизилась 0,31 обороту, фізичний обсяг ВВП порівняно з попереднім роком зріс на 11,11%.

Задача 7

Рівень цін в економіці характеризується наступними даними:

Роки 2006 2007 2008 2009 2010
Рівень цін (2006 р. = 100%) 100 113 115 123 125

На скільки відсотків знизилася цінність грошей за період з:

1. 2006 р. по 2010 р.?

2. 2006 р. по 2009 р.?

їриісміфи ffcurtO-$UX

Приклад 1

Розрахуйте базисні та ланцюгові індекси інфляції за звітний рік (щомісяця), якщо вартість споживчого кошика змінилася так: грудень попереднього року — 530 грн, січень — 540 грн, лютий — 550, березень — 540, квітень — 630, травень — 600, червень — 590, липень — 600, серпень — 680, вересень — 710, жовтень — 730, листопад — 730, грудень — 740 грн.

Яким буде ІСЦ у річному вимірі?

Розв’язок.

Розрахунок базисних та ланцюгових індексів інфляції проведемо в табл. 2.

Таблиця 2

Назва місяця ^базисний ^ланцюговий
1 Січень - 1,02 530 и - >•-
2 Лютий 550

530 = 1,038

и -
3 Березень 540

530 = 1,02

540 - 0,98 550
4 Квітень 630 = 1,19 530 630 .

54» - ‘-17

5 Травень 600 = 1,13

530

- 1,02 590
6 Червень 590 , ,,

53» - 1Д1

590

600 - °,98

7 Липень ^ - 1,13 530 600

590 - 1,02

Продовження табл. 2

8 Серпень |70 - 1,26

530

680

--------- = 113

600 1,13

9 Вересень 710

530 = 1,34

710

680 = 1,04

10 Жовтень 730

530 - 1,38

510 - 1°з
11 Листопад ОТ --4 СО СО о 1 О

II

оо

00

СО со О 1 о

II

12 Грудень 540 - 1,396

530

540 - 1,01

730

Відповідь:

— див. табл. 2 з розрахунками;

— у річному вимірі базова інфляція (ІСЦ) становила 39,6%.

Приклад 2

Визначте очікуваний темп цінової інфляції звітного року, якщо в попередньому році середня маса грошей в обороті становила 760 млрд грн, при чому вона здійснила 1,5 обороту, фізичний обсяг ВВП становив 900 млрд од.

Протягом звітного року грошова маса зросла на 65%, її оборотність знизилась на 0,2 обороту, фізичний обсяг ВВП порівняно з попереднім роком зріс на 13%.

Розв’язок.

Інфляція цін (їхнє зростання) спостерігається внаслідок порушення закону грошового обігу в бік перевищення обсягу фактичної грошової маси над об’єктивно необхідним:

Ф Н

Причому, виходячи з рівняння І.

Фішера:

Якщо рівновага порушується внаслідок перевищення темпів зростання грошової маси в обороті над темпами зростання ВВП, то зростають ціни для її відновлення. Темп інфляції розраховуємо за формулою

де Рв — рівень цін звітного періоду;

Рб — рівень цін базового періоду.

З рівняння І. Фішера знаходимо середній рівень цін звітного та базового (попереднього) років:

Відповідь: очікуваний темп цінової інфляції 27,78%.

Приклад 3

Індекс цін у 2006 р. становив 111,6, а в 2007 р. — 116,6% (рівень цін базового 2006 р. прийнято за 100%). Визначте темп інфляції.

Розв’язок.

Темп інфляції розраховуємо за формулою

Відповідь: у 2007 інфляція збільшилась на 4,48%.

Приклад 4

Розрахуйте темп інфляції, якщо порівняно з минулим роком грошова маса зросла на 35%, швидкість обігу грошей сповільнилася на 21%, а приріст фізичного обсягу ВВП становив 8%.

Розв’язок.

Приймаємо показники попереднього року за одиницю, тоді:

З рівняння І. Фішера знаходимо середній рівень цін звітного року:

Відповідь: темп інфляції -1% (ціни зменшилися на 1%).

Приклад 5

Рівень цін в економіці характеризується наступними даними:

Роки 2006 2007 2008 2009 2010
Рівень цін (2006 р. = 100%) 100 112 114 122 124

На скільки відсотків знизилася цінність грошей за період з :

1. 2006 р. по 2010 р.?

2. 2006 р. по 2009 р.?

Розв’язок:

Для того, щоб визначити на скільки відсотків знизилася цінність грошей вико

ристаємо наступну формулу:

де Р0 — рівень цін у базовому році (2006 р.); Р — рівень цін у звітному році.

тоді:

Відповідь: цінність грошей (темп інфляції в країні) за період 2006-2010 рр. складає 10,71%, а за період 2006-2009 рр. відповідно — 8,93%.

<< | >>
Источник: Коваленко Д. І.. Гроші та кредит: теорія і практика: Навч. посібник. 3-тє вид. допов. та перероб. — К., 2011. — 352 с.. 2011

Еще по теме ПРАКТИКУМ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -