<<
>>

ПРАКТИКУМ

Запитання для самоконтролю

1. Що таке грошова система?

2. Елементи грошової системи та їхня характеристика.

3. Особливості сучасних грошових систем.

4. Етапи розвитку грошової системи.

5. Сутність грошової реформи і методи її проведення.

6. Виділіть і охарактеризуйте структурні елементи національної грошової системи України.

7. Яке місце в національній грошовій системі займає процес грошового обороту?

8. Розкрийте сутність грошової системи біметалізму і монометалізму.

9. У чому полягають відмінності грошових систем при адміністративній та ринковій моделях економіки?

10. Які принципи притаманні грошовій системі будь-якого типу?

Питання для обговорення на семінарських заняттях

1. Суть грошової системи, її призначення та місце в економічній системі країни. Елементи грошової системи.

2. Основні типи грошових систем та їхня еволюція.

3. Системи металевого обігу (біметалізм та монометалізм).

4. Системи обігу нерозмінних грошових знаків.

5. Створення і розвиток грошової системи в Україні.

6. Форми організації безготівкових розрахунків.

7. Організація розрахунків за допомогою платіжних вимог та вимог-доручень.

8. Організація розрахунків за допомогою чеків.

9. Акредитив як форма організації розрахунків.

10. Вексель як спосіб розрахунків на умовах відстрочки платежу.

Теми рефератів

1. Грошова система Київської Русі.

2. Грошова система Російської імперії.

3. Грошова система СРСР.

4. Грошова система України та її розвиток.

5. Грошова реформа в Україні.

Тестові завдання

1. Сучасна грошова система ґрунтується на:

a) золотому монометалізмі й паперових грошах;

б) паперових грошах;

в) паперово-кредитних грошах.

2. Які із зазначених економічних інститутів не є обов’язковими елементами грошової системи сучасної ринкової економіки:

а) порядок обміну національної валюти на іноземну;

б) умови безготівкового грошового обігу;

в) форми грошей;

г) умови обміну грошей на золото?

3.

Грошова система — форма організації грошового обігу, яка встановлена законом країни. Грошова система має забезпечити:

а) стійкість грошової одиниці;

б) еластичність грошового обігу;

в) оптимальну структуру виробництва;

г) оперативне і ефективне регулювання грошової маси в країні відповідно до потреб грошового обігу;

д) демонополізацію економіки країни.

4. Законодавча фіксація вагової кількості монетарного металу, що закріплюється за певною грошовою одиницею, — це:

а) монометалізм;

б) масштаб цін;

в) біметалізм;

г) валюта;

д) монета.

5. Грошова система, за якої національна грошова одиниця обмінюється на іноземну валюту, розмінна на золото:

а) система паралельної валюти;

б) система подвійної валюти;

в) система «кульгаючої» валюти;

г) золотомонетний стандарт;

д) золотозливковий стандарт;

е) золотодевізний стандарт.

6. Які елементи не належать до грошової системи:

а) грошова одиниця країни;

б) масштаб цін;

в) регламентація безготівкового обігу;

г) немає правильної відповіді?

7. Інструменти впливу ЦБ на грошову масу:

а) операції на відкритому ринку;

б) готівкова емісія;

в) норма банківських резервів;

г) облікова ставка;

д) усі відповіді правильні;

е) немає правильної відповіді.

8. Елементи грошової системи України — це:

а) комерційні банки;

б) держава;

в) види грошових знаків;

г) офіційний валютний курс;

д) НБУ;

е) МВФ;

ж) організація готівкового й безготівкового обігу.

9. Форми безготівкових розрахунків — це:

а) акредитив;

б) платіжне доручення;

в) спот;

г) платіжна вимога доручення;

д) ф’ючерси.

10. Основні функції фіскально-бюджетної політики:

а) забезпечення сталості грошового обігу;

б) забезпечення грошима сфери обігу;

в) перерозподіл національного доходу;

г) стримування інфляції;

д) нагромадження ресурсів для фінансування соціальних програм;

е) боротьба з інфляцією.

11. Біметалева грошова система — це система, за якої:

а) за золотом і сріблом закріплена роль загального еквівалента;

б) тільки за золотом закріплена роль загального еквівалента;

в) тільки повноцінні гроші виконують роль загального еквівалента.

12. Монометалізм — це:

а) грошова система, за якої тільки один вид металу виконує роль грошей;

б) еластичність грошового обігу;

в) оптимальна структура виробництва;

г) оперативне та ефективне регулювання грошової маси в країні відповідно до потреб грошового обігу.

13. До саморегулювальних грошових систем належать системи металевого обігу. Серед них виділяються такі стандарти:

а) золотомонетний;

б) золотозливковий;

в) золотодевізний.

Задача 1

Припустимо, на 1 січня 2008 року у вас є тільки 1000 грн. Під яку складну відсоткову ставку ви повинні вкласти ці гроші для того, щоб 1 січня 2012 року мати суму 2500 грн за умови, що компаундинг відсотка проводяться щорічно?

Задача 2

Визначте ефективну середньорічну відсоткову ставку за таких умов: грошову суму 3000 грн розміщено в комерційному банку на депозиті; річна відсоткова ставка, за якою щоквартально здійснюється нарахування відсотка, становить 16%.

Задача 3

Визначте кількість років розміщення грошей на депозитному рахунку в банку за такими даними: сума, що належить до розміщення, — 9000 грн; сума, що очікується наприкінці періоду розміщення — 11 000 грн; річна ставка складного відсотка, який пропонує банк, — 18,8%.

їриіСЛОфи (йиоо-^их

Приклад 1

Припустимо, на 1 січня 2009 року у вас є тільки 550 грн. Під яку складну відсоткову ставку ви повинні вкласти ці гроші для того, щоб 1 січня 2012 року мати суму у 1000 грн за умови, що компаундинг відсотка проводиться щорічно?

Розв’язок.

Для визначення середньої річної відсоткової ставки, що використовується в розрахунках вартості грошових засобів за складними відсотками, застосовується така формула:

lC =

P

V Гс

-1,

де іС — середня відсоткова ставка, що використовується в розрахунках вартості грошових засобів за складними відсотками, у вигляді десяткового дробу;

SC — майбутня вартість грошових засобів;

Рс — поточна вартість грошових засобів;

п — кількість інтервалів, за якими здійснюється кожний платіж, у загальному обумовленому угодою періоді.

Після підстановки вихідних даних у формулу розрахунку, отримуємо:

1

( Ю00 А з і

lC =(^Ч -1 = 1,8183 -1 = 0,2205 (22,05%).

Відповідь: середньорічна складна відсоткова ставка повинна становити 22,05 %.

Приклад 2

Визначте ефективну середньорічну відсоткову ставку за таких умов: грошову суму 1000 грн розміщено в комерційному банку на депозиті; річна відсоткова ставка, за якою щоквартально здійснюється нарахування відсотка, становить 10%.

Розв’язок.

Визначення ефективної відсоткової ставки в процесі нарощення вартості грошових засобів за складними відсотками здійснюється за формулою

де іЕ — ефективна середньорічна відсоткова ставка при нарощені вартості грошових засобів за складними відсотками, що виражається десятковим дробом;

і — періодична відсоткова ставка, яка використовується при нарощені вартості грошових засобів за складними відсотками, що виражається десятковим дробом;

n — кількість інтервалів здійснення кожного відсоткового платежу за відсотковою ставкою протягом року.

Підставляючи вихідні дані задачі у формулу, отримуємо:

Відповідь: результати розрахунків показують, що умови розміщення грошової суми під 10 % річних при щоквартальному нарахуванні відсотків дорівнюють умовам нарахування цих відсотків один раз на рік під 10,38% річних. Тобто 10,38% становить значення ефективної або порівнянної відсоткової ставки.

Приклад 3

Визначте кількість років розміщення грошей на депозитному рахунку в банку за такими даними: сума, що належить до розміщення, — 7000 грн; сума, що очікується наприкінці періоду розміщення, — 10 000 грн; річна ставка складного відсотка, який пропонує банк, — 19,5%.

Розв’язок.

Кількість інтервалів платежів протягом загального періоду платежів в розрахунках вартості грошей за складними відсотками визначається за такою формулою:

де FV — майбутня вартість грошей;

PV — поточна вартість грошей;

і — відсоткова ставка, що виражається десятковим дробом. Підставляємо наші дані у формулу і отримуємо:

Відповідь: для отримання наприкінці періоду розміщення очікуваної суми грошей необхідним періодом є приблизно 2 роки розміщення із щорічним компаундингом.

<< | >>
Источник: Коваленко Д. І.. Гроші та кредит: теорія і практика: Навч. посібник. 3-тє вид. допов. та перероб. — К., 2011. — 352 с.. 2011

Еще по теме ПРАКТИКУМ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -