<<
>>

ПРАКТИКУМ

Запитання для самоконтролю

1. Що таке грошовий оборот і з чого він складається?

2. Форми грошового обороту та їхня характеристика.

3. Класифікація безготівкових розрахунків.

4. Які існують форми безготівкових розрахунків?

5. У чому полягає сутність закону грошового обігу?

6. Грошові агрегати як показники грошової маси.

7. Способи регулювання грошової маси.

8. Що таке безготівковий грошовий оборот?

9. У чому полягають переваги безготівкового грошового обороту порівняно з готівковим?

10. Назвіть сфери застосування готівки в народному господарстві.

11. Виділіть основні принципи організації готівкового і безготівкового грошових оборотів.

12. Опишіть національну грошову одиницю України — гривню (банкноту та розмінну монету).

13. Охарактеризуйте базову модель грошового обороту в ринковій економіці.

14. Назвіть особливості грошової маси в Україні.

15. Як здійснюється контроль за станом безготівкових розрахунків у народному господарстві України?

Питання для обговорення на семінарських заняттях

1. Поняття про грошовий оборот, його економічна основа, основні суб’єкти та ринки, які він обслуговує.

2. Структура грошового обороту за формою платіжних засобів та економічним змістом. Характеристика грошового обігу як складової грошового обороту.

3. Поняття та складові маси грошей, що обслуговують грошовий оборот. Базові гроші та грошові агрегати.

4. Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають. Розрахунок швидкості обігу.

5. Вплив швидкості обігу на масу та стабільність грошей. Механізм забезпечення стабільності грошей.

6. Суть та вимоги закону кількості грошей, необхідних для обороту. Монетизація ВВП.

7. Сучасні засоби платежу, які обслуговують грошовий оборот, їх економічні відмінності.

Теми рефератів

1. Грошовий оборот та грошові потоки в Україні.

2. Основні ринки, що взаємопов’язуються грошовим оборотом.

3. Закон кількості грошей, необхідної для обігу та використання їх вимог в Україні.

Тестові завдання

1. Грошовий оборот — це:

а) процес безперервного руху засобів платежу в країні;

б) створення готівкових грошей;

в) створення безготівкових грошей;

г) кругообіг сукупного індивідуального капіталу.

2. Суб’єктами грошового обігу виступають:

а) фінансові посередники;

б) фірми;

в) сімейні господарства;

г) ринок продуктів;

д) уряд;

е) ринок ресурсів.

3. Вхідні грошові потоки сектора «сімейних господарств»:

а) заощадження;

б) податки:

в) доходи.

4. Вхідні грошові потоки сектора «фірм»:

а) податки;

б) інвестиції:

в) виручка від реалізації;

г) позики.

д) кредити.

5. Грошовим обігом взаємопов’язуються такі ринки:

а) продуктів;

б) міжбанківський;

в) інвестиційний;

г) ресурсів;

д) фінансовий;

е) світовий; є) кредитний.

6. Вхідні потоки сектора «держава»:

а) позики;

б) трансфертні платежі;

в) податки;

г) заробітна плата;

д) заощадження.

7. Агрегат М0 містить:

а) депозити в іноземній валюті;

б) строкові вклади в національній валюті;

в) гроші поза банками;

г) депозити до запитання.

8. Грошовий агрегат М1 визначається за формулою:

а) М0 + поточні рахунки;

б) M2 — строкові депозити;

в) М0 + строкові депозити;

г) немає правильної відповіді.

9. Який з наведених виразів не може бути помилковим:

а) М2 = М3 + Му,

б) М2 < М„;

в) М0 > М4 + М2;

г) М3 > М0?

10. Яке з наведених тверджень неправильне:

а) середня ліквідність М3 менша за М0;

б) у складі М0 є елементи М3;

в) середня ліквідність М0 менша, ніж М1?

11. Здатність банків збільшувати пропозицію грошей залежить від ставки банківського відсотка:

а) так;

б) ні;

в) ці процеси не пов’язані між собою.

12. Якщо готівка на руках у населення становить 1000 тис. грн, строкові депозити — 2000 тис. грн, безготівковий обіг — 3000 тис грн, готівковий обіг — 4000 тис. грн, кошти за трастовими операціями банків — 5000 тис.

грн, то М2 становить:

а) 10 000 тис. грн;

б) 15 000 тис. грн;

в) 5 000 тис. грн.

13. Норма обов’язкових резервів:

а) установлюється з метою обмеження грошової маси;

б) запроваджується як захід, що збільшує рентабельність банків;

в) визначається з метою підтримування ліквідності банків.

14. Якщо норма обов’язкових резервів становить 11%, то чому дорівнює депозитний мультиплікатор:

а) 5;

б) 9,09;

в) 9;

г) 11?

15. Зміна норми банківських резервів найбільше впливає на:

а) споживчі видатки;

б) інвестиції;

в) обсяг експорту;

г) державні видатки.

16. Грошовий мультиплікатор — це:

а) коефіцієнт, який відображає, на скільки одиниць збільшується грошова маса за зміни грошової бази на одиницю;

б) коефіцієнт, який відображає, на скільки одиниць змінюється грошова маса внаслідок зміни політики НБУ в системі норм обов’язкового резервування;

в) коефіцієнт, який показує, на скільки одиниць змінюється ВВП за зміни державного бюджету на одиницю.

17. Залучені ресурси комерційного банку становлять 2 млн грн, а норма обов’язкового резерву — 13%. Якими будуть у цьому випадку кредитні ресурси комерційного банку:

а) 2 млн грн;

б) 300 тис. грн;

в) 1 740 тис. грн?

Задача 1

Клієнт вносить у банк 4000 гр. од. готівкою. Після цього комерційний банк збільшує свої резерви на таку саму суму і видає позичку в розмірі 2000 гр. од. Як саме після проведених трьох операцій (абстрагуючись від усіх інших) зміниться грошова пропозиція:

а) зменшиться на 2000 гр. од.;

б) збільшиться на 2000 гр. од.;

в) зменшиться на 4000 гр. од.;

г) збільшиться на 4000 гр. од.;

д) збільшиться на 6000 гр. од.?

Задача 2

Кількість проданих товарів протягом року становить 180 тис. шт., ціна одиниці товару — 5 грн. Визначте середню оборотність грошової одиниці та розмір грошової маси, якщо відомо, що в разі підвищення оборотності грошової одиниці на 2 оберти необхідність у грошовій масі, що обслуговує грошовий обіг, скоротилася на 40%, а при підвищенні оборотності грошової одиниці на 3 оберти — на 50%.

Задача 3

Залучені ресурси комерційного банку становлять 1 млн грн, а норма обов’язкового резерву — 15%. Якими будуть у цьому випадку кредитні ресурси комерційного банку:

а) 1 млн грн;

б) 850 тис. грн;

в) 150 тис. грн?

Задача 4

Порівняйте фактичну швидкість обіговості грошей у наявному грошовому обігу з ідеальним значенням, якщо середня грошова маса за звітний період, розрахована за агрегатом М1, становить: М0 = 110 млрд грн, сума поточних рахунків у комерційних банках становить 10% від М0, депозити до запитання — 70 млрд грн, середній розмір грошових надходжень у каси банків — 3,8 млрд грн, сума видатків — 65% розміру надходжень. Ідеальне значення швидкості обігу грошей — 1.

Задача 5

Розрахуйте величину агрегатів грошової маси України, якщо:

— готівка поза банками — 145 млрд грн;

— готівка в касах юридичних осіб — 46 млрд грн;

— депозити до запитання — 89 млрд грн;

— строкові вклади — 149 млрд грн;

— валютні заощадження — 107 млрд грн;

— кошти за трастовими операціями — 10 млрд грн;

— вартість облігацій державного займу — 5,3 млрд грн.

Задача 6

Розрахуйте величину грошового агрегату М2 за такими даними:

— готівка на руках у населення — 134,43 млрд грн;

— готівка в касах юридичних осіб — 39,43 млрд грн;

— строкові депозити — 302,11 млрд грн;

— кошти на спеціальних карткових рахунках — 5,3 млрд грн;

— готівка в оборотних касах банків — 23 млрд грн;

— депозити до запитання — 114 млрд грн.

Задача 7

Визначити кількість грошей, необхідних для безінфляційного обігу, за такими даними:

— сума цін реалізованих товарів, робіт, послуг (ВВП) — 890 млрд грн;

— сума цін товарів, робіт, послуг, що реалізовані з відстроченням платежу — 23% обсягу реалізації товарів, робіт та послуг;

— сума платежів за зобов’язаннями, термін оплати яких настав, — 134 млрд грн;

— сума платежів, що взаємно погашаються, — 19% загального обсягу реалізації товарів, робіт та послуг;

— середня кількість оборотів грошової маси (М2) за рік — 6.

2. Як саме зміниться обсяг грошової маси, якщо її оборотність зросте на 3 оберти?

3. Як саме зміниться обсяг грошової маси, якщо не буде проводитися взаємне зарахування боргів?

Задача 8

Визначте, як зміниться номінальний обсяг ВВП, якщо швидкість обігу грошей становить 1,84 оборотів і залишається незмінною, а грошова пропозиція зросте з 300 до 431 млрд грн.

Задача 9

Визначте середньоквартальну та річну швидкість обігу грошей в Україні за такими даними:

на 01.04 обсяг ВВП 416,013 млрд грн; — 187,717 млрд грн; грошова маса (М32008)
на 01.07 обсяг ВВП 450,589 млрд грн; — 421,417 млрд грн; грошова маса (М32008)
на 01.10 обсяг ВВП 477,659 млрд грн; — 697,194 млрд грн; грошова маса (М32008)
на 31.12 обсяг ВВП 515,727 млрд грн. — 949,864 млрд грн; грошова маса (М32008)

Задача 10

Обчисліть агрегатну структуру та середню швидкість обігу грошової маси, а також тривалість одного обороту в днях за наведеними в табл. 1 даними.

Таблиця 1

bgcolor=white>На початок звітного року
Показники На кінець звітного року
(І квартал), млрд грн (FV квартал), млрд грн
Готівка поза банками 135,176 176,435
Кошти на поточних рахунках та де- 87,65 98,234
позити до запитання
Валютні заощадження (поточні та 34,76 45,65
строкові) 121,21 157,512
Кошти у строкових депозитах 154,64 175,98
Цінні папери, крім акцій 7,567 9,200
Сума цін реалізованих товарів (ВВП) 209,564 1 034,675
Товари, продані в кредит 32,34 101,43
Сума платежів за кредитами 32,21 44,32
Взаємопогашення платежів 4 7

Задача 11

Вкладник відкрив депозит у розмірі 7000 грн під 15% річних на 4 роки.

Розрахуйте відсотковий прибуток вкладника, якщо по вкладу нараховуються прості та складні відсотки.

Задача 12

Яку суму грошей необхідно розмістити на депозиті в комерційному банку, щоб отримати наприкінці терміну розміщення 8100 грн за такими умовами: нарахування один раз на рік відсотка за ставкою 14,8%, строк вкладу — 4 роки, на відсоток щорічно нараховується відсоток?

їрМСМЬдМ ffcurtO-$UX

Приклад 1

Розрахуйте величину агрегатів грошової маси України в 2008 р., якщо:

— готівка поза банками — 125 млрд грн;

— готівка в касах юридичних осіб — 30 млрд грн;

— депозити до запитання — 71 млрд грн;

— строкові вклади — 167 млрд грн;

— валютні заощадження — 120 млрд грн;

— кошти за трастовими операціями — 1 млрд грн;

— вартість облігацій державного займу — 1,7 млрд грн.

Розв’язок.

Розраховуємо величину агрегатів грошової маси:

М0 = готівка поза банками + готівка в касах юридичних осіб = 125 + 30 = 155 (млрд Фн);

М1 = М0 + депозити до запитання + кошти на спеціальних карткових рахунках = = 155 + 71 = 226 (млрд грн);

М2 = М1 + строкові вклади + валютні заощадження = 226 + 167 + 120 = 513 (млрд грн). М3 = М2 + кошти за трастовими операціями + вартість облігацій державного займу = 513 + 1 + 1,7 = 515,7 (млрд грн).

Агрегат М3 охоплює всі форми грошей і являє собою грошову масу (див. табл. 2.1).

Відповідь: М0 = 155 млрд грн; М1 = 226 млрд грн; М2 = 513 млрд грн; М3 = = 515,7 млрд грн.

Приклад 2

Розрахуйте величину грошового агрегату М2 (на прикладі реальних даних 2007р.):

- готівка на руках у населення — 91,1 млрд грн;

- готівка в касах юридичних осіб — 20 млрд грн;

- строкові депозити — 209,5 млрд грн;

- кошти на спеціальних карткових рахунках — 3 млрд грн;

- готівка в оборотних касах банків — 31 млрд грн;

- депозити до запитання — 36,6 млрд грн.

Розв’язок.

Для розрахунку грошового агрегату М2 необхідно розрахувати величини грошових агрегатів М0 та М1:

М0 = готівка на руках у населення + готівка в касах юридичних осіб = 91,1 + 20 = = 111,1 (млрд грн).

М = М0 + готівка в касах банків + депозити до запитання + кошти на спеціальних карткових рахунках = 111,1 + 31+ 36,6 + 3 = 181,7 (млрд грн).

М2 = М1 + строкові вклади = 181,7 + 209,5 = 391,2 (млрд грн).

Відповідь: М2 = 391,2 млрд грн (див. табл. 2.1).

Приклад 3

1. Визначити кількість грошей, необхідних для безінфляційного обігу, за такими даними (на прикладі реальних даних 2008 р.):

- сума цін реалізованих товарів, робіт, послуг (ВВП 2008 р.) — 949,9 млрд грн;

- сума цін товарів, робіт, послуг, що реалізовані з відстроченням платежу — 30% обсягу реалізації товарів, робіт та послуг;

- сума платежів по зобов’язаннях, термін оплати яких настав, — 120 млрд грн;

- сума платежів, що взаємно погашаються, — 15% загального обсягу реалізації товарів, робіт та послуг;

- середня кількість оборотів грошової маси (М2) за рік — 1,8.

2. Як саме зміниться обсяг грошової маси, якщо її оборотність зросте на 2 оберти?

3. Як саме зміниться обсяг грошової маси, якщо не буде проводитися взаємне зарахування боргів?

Розв’язок.

1. Для знаходження кількості грошей, необхідних для безінфляційного обігу, використовуємо формулу

Приклад 4

Визначте як зміниться номінальний обсяг ВВП, якщо швидкість обігу грошей становить 1,84 оборотів і залишається незмінною, а грошова пропозиція зросте з 259 до 391 млрд грн.

Задача розрахована за даними річного звіту НБУ-2007 р. http://www.bank.gov.ua/Publication/an_rep/A_report_2007.pdf.

Розв’язок.

Обсяг ВВП розраховуємо, виходячи з рівняння І. Фішера:

M х V = P х Q

де М — грошова маса, грн;

V — швидкість обігу грошей, оборотів;

Р — середній рівень цін, грн/ум. од.;

Q — фізичний обсяг ВВП, ум. од.

Причому,

P х Q = ВВП.

Отже,

ВВП = M х V.

Таким чином, залежність між грошовою масою та номінальним обсягом ВВП — прямопропорційна. Розраховуємо номінальний обсяг ВВП до та після зростання грошової маси:

ВВП1 = 259 х 1,84 = 476,56 (млрд грн);

ВВП2 = 391 х 1,84 = 719,44 (млрд грн).

Зростання номінального обсягу ВВП під впливом зростання грошової маси становило:

719,44 — 476,56 = 242,88 (млрд грн).

Відповідь: ДВВП = 242,88 млрд грн.

Приклад 5

Визначте середньоквартальну та річну швидкість обігу грошей в Україні за такими реальними даними 2008 року :

- на 01.04 обсяг ВВП2008 — 187,717 млрд грн; грошова маса (М32008) — 416,013 млрд грн;

- на 01.07 обсяг ВВП2008 — 421,417 млрд грн; грошова маса (М32008) — 450,589 млрд грн;

- на 01.10 обсяг ВВП2008 — 697,194 млрд грн; грошова маса (М32008) — 477,659 млрд грн;

- на 31.12 обсяг ВВП2008 — 949,864 млрд грн; грошова маса (М32008) — 515,727 млрд грн.

Задача розрахована за даними річного звіту НБУ-2008 р. http://www.bank.gov.ua/Publication/an_rep/A_report_2008.pdf.

Розв’язок.

Щоб знайти середньоквартальну швидкість обігу грошей, необхідно розрахувати швидкість обігу грошей за кожний квартал окремо, використовуючи формулу:

Приклад 6

Обчисліть агрегатну структуру та середню швидкість обігу грошової маси, а також тривалість одного обороту в днях за наведеними в табл. 2 даними.

Задача розрахована за даними річного звіту НБУ-2008 р. (http://www.bank.gov.ua/Publication/an_rep/A_report_2008.pdf).

Таблиця 2

Показники На початок звітного року (І квартал) млрд грн На кінець звітного року (ІУ квартал) млрд грн
Готівка поза банками 109,841 154,759
Кошти на поточних рахунках та депозити до запитання 73,836 70,369

Продовження табл. 2

Валютні заощадження (поточні та строкові) (23,552+76,240) = = 99,792 (35,003+122,509 = = 157,512
Кошти у строкових депозитах 127,977 129,888
Цінні папери, крім акцій 4,567 3,200
Сума цін реалізованих товарів (ВВП2008) 189,768 949,864
Товари, продані в кредит 18,805 96,91
Сума платежів за кредитами 47,89 22,641
Взаємопогашення платежів 2 3

Розв’язок.

Розрахунок агрегатної структури грошової маси на початок та кінець звітного року проведемо в табл. 2.

Сукупна грошова маса (М3) на початок звітного року:

109,841 + 73,836 + 99,792 + 127,977 + 4,567 = 416,013 млрд грн.

Сукупна грошова маса (М3) на кінець звітного року:

154,759 + 70,369 + 157,512 + 129,888 + 3,200 = 515,727 млрд грн.

Оскільки маємо дані щодо продажу товарів у кредит, то для знаходження середньої швидкості обігу грошової маси використовуємо формулу

Таблиця 3

На початок звітного року, млрд грн На кінець звітного року, млрд грн
Агрегати Частка Агрегати Частка
грошової маси в грошовій масі грошової маси в грошовій масі
109,841 154,759
М0 109,841 ----- ------ х 100 =

416,013

М0 154,759 515,727 Х 100=
= 26,95% = 30,01%
109,841 + 183,68 154,759 + 225,128
М1 + 73,836 = 416,013 Х 100 = М1 + 70,369 = ----- ------ х 100=

515,727

= 183,68 = 44,15% = 225,128 = 43,65 %
183,68 + 411,45 225,128 + 512,528
+ 99,792 + ------ :---- х 100 = + 157,512 + ----- :----- х 100=
М2 +127,977 = 416,013 М2 + 129,888 = 515,727
= 411,45 = 98,90 % = 512, 527 = 99,38 %
411,45 + 512,527+
М3 + 4,567 = 100% М3 + 3,200 = 100%
= 416,013 = 515,727

Знаходимо середні значення показників за звітний рік:

Приклад 7

Вкладник відкрив депозит у розмірі 2000 грн під 24 % річних на 4 роки. Розрахуйте відсотковий прибуток вкладника, якщо по вкладу нараховуються:

- прості відсотки;

- складні відсотки.

Розв’язок.

Для розрахунку майбутньої вартості депозиту за умови нарахування простих відсотків використовуємо формулу:

S = Pх (1 + і х n):

S = 2000 х (1 + 0,24 х 4) = 3 920 (грн).

Відсотковий прибуток вкладника — різниця майбутньої та первісної величини вкладу — дорівнює:

3 920 — 2 000 = 1 920 (грн).

Для розрахунку майбутньої вартості депозиту за умови нарахування складних відсотків використовуємо формулу

S = P х (1 + i)n:

S = 2000 х (1 + 0,24)[1] = 4 728 (грн).

Відсотковий прибуток вкладника дорівнює:

4 728 — 2 000 = 2 728 (грн).

Відповідь: за умови нарахування простих відсотків відсотковий прибуток вкладника становитиме 1920 грн; при складних відсотках — 2728 грн.

Приклад 8

Яку суму грошей необхідно розмістити на депозиті в комерційному банку, щоб отримати наприкінці терміну розміщення 7300 грн за такими умовами: нарахування один раз на рік відсотка за ставкою 15%, строк вкладу — 3 роки, на відсоток щорічно нараховується відсоток?

Розв’язок.

Для знаходження поточної вартості вкладу за складною відсотковою ставкою використовуємо формулу

Оскільки термін дії депозитної угоди 3 роки, то в нашому випадку п дорівнює трьом. Нарахування відсотків здійснюється за річною ставкою 15%, і після підстановки всіх вихідних даних формула набуває вигляду

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

3

<< | >>
Источник: Коваленко Д. І.. Гроші та кредит: теорія і практика: Навч. посібник. 3-тє вид. допов. та перероб. — К., 2011. — 352 с.. 2011

Еще по теме ПРАКТИКУМ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -