<<
>>

ПРАКТИКУМ

Запитання для самоконтролю

1. Які існують погляди на походження і сутність грошей?

2. Дайте визначення грошей.

3. Як гроші розв’язують протиріччя товарного ринку?

4. Назвіть види грошей та охарактеризуйте їх.

5. Що належить до кредитних грошей?

6. У чому полягає функція міри вартості?

7. Значення грошей як засобу обігу та платежу.

8. Особливість функції нагромадження і заощадження.

9. Світові гроші, їхній зміст та значення в міжнародних економічних відносинах.

10. У чому полягає відмінність справжніх грошей від знаків вартості?

11. Чим відрізняються паперові гроші від кредитних?

12. Покажіть особливості реалізації функцій грошей в економіці України.

13. Який існує взаємозв’язок сучасних грошей і золота?

14. Розкрийте роль банківських пластикових карток у грошовому обігу.

15. Що стало причиною виникнення грошей?

Питання для обговорення на семінарських заняттях

1. Походження грошей. Роль держави у творенні грошей.

2. Суть грошей як загального еквівалента і абсолютно ліквідного активу. Гроші як гроші і гроші як капітал.

3. Форми грошей та їхня еволюція. Демонетизація золота. Еволюція кредитних грошей.

4. Вартість грошей. Ціна грошей як капіталу: вартість зберігання грошей та відсоток.

5. Функції грошей. Функція міри вартості. Ціна як грошове вираження вартості товарів.

6. Функція засобу обігу. Функція засобу платежу. Їхня сутність, сфери використання, відмінності.

7. Світові гроші. Взаємозв’язок функцій та вплив на них зміни вартості грошей.

8. Роль грошей як інструмента регулювання економіки. Гроші в перехідній економіці України.

Теми рефератів

1. Світові гроші. Генезис золота як світових грошей.

2. Монети в давнину.

3. Електронні гроші в Україні.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. В економічній теорії виділяють такі концепції походження грошей:

а) трансакційну;

б) раціоналістичну;

в) еволюційну;

г) монетаристську.

2. Представники еволюційної концепції походження грошей:

а) Л. Пігу;

б) І. Фішер;

в) А. Сміт;

г) Арістотель;

д) К. Маркс;

е) П. Самуельсон; є) Дж. Рікардо.

3. Яке з тверджень правильне:

а) гроші — це кристалізація мінової вартості;

б) гроші — загальний товар-еквівалент;

в) гроші — продукт згоди людей;

г) гроші — знак обміну;

д) гроші — все вищеназване?

4. Ліквідність — це:

а) здатність грошей брати участь у негайній купівлі товарів (робіт, послуг);

б) можливість грошей бути засобом платежу;

в) можливість грошей бути засобом накопичення.

5. Формами вартості грошей є:

а) грошова;

б) загальна;

в) проста;

г) розгорнута;

д) еквівалентна;

е) повна.

6. Що таке кредитні гроші:

а) гроші, випущені державою для покриття своїх потреб, що фінансуються з бюджету;

б) будь-які неповноцінні гроші;

в) гроші, що виникають як заміщення майнових боргових зобов’язань приватних осіб і держави;

г) гроші, що емітуються банками для фінансування бюджетного дефіциту?

7. До кредитних грошей належать:

а) кредитні картки;

б) вексель;

в) електронні гроші;

г) чек;

д) банкнота;

е) дебетові картки.

8. Гроші мають всезагальну здатність до обміну тому, що:

а) вони є кристалізацією мінової вартості, всезагальним втіленням багатства й людської праці;

б) ринок наперед сприймає їх як загальну цінність, бажану для будь-якого суб’єкта;

в) вони виготовлені зі специфічного матеріалу.

9. До електронних грошей належать:

а) казначейські білети;

б) банкноти;

в) кредитні картки;

г) картки для банкоматів;

д) чеки;

е) дебетові картки.

10. Купівельна спроможність грошей:

а) піднімається із зростанням цін;

б) може підвищуватись і знижуватися;

в) зростає з часом;

г) залишається постійною.

11. Форма обміну через посередництво товару-еквівалента (еквівалентна форма обміну) трансформувалася в грошову, коли:

а) внаслідок розвитку міжрегіональних торговельних зв’язків з маси регіональних товарів-еквівалентів виокремлювався еквівалент, що обслуговував обмін на великій території;

б) роль еквівалента від товарів першої необхідності (зерно, худоба сіль, тощо) перейшла до товарів, що такими не були (перли, хутра тощо);

в) роль товару-еквівалента стали виконувати метали.

12. Функції міри вартості й засобу обігу є двома провідними функціями грошей, тому що:

а) гроші історично почали функціонувати з виконання саме цих функцій;

б) інші функції є похідними від цих двох функцій;

в) саме в цих двох функціях гроші обслуговують більшу частину економічного обороту.

13. Функціями грошей є:

а) розподіл вартості;

б) засіб нагромадження;

в) засіб обігу;

г) надання грошової інформації;

д) міра вартості;

е) засіб платежу; є) девальвація;

ж) світові гроші.

14. У якій функції гроші обслуговують процес ціноутворення:

а) засобу обігу;

б) міри вартості;

в) засобу нагромадження;

г) засобу платежу?

15. Що таке грошова функція:

а) певний обов’язок, який виконують гроші, обслуговуючи рух вартості в процесі відтворення;

б) специфічна зовнішня відмінність грошей у товарному світі;

в) здатність грошей без додаткових витрат у будь-який час обмінюватися на будь- яке благо?

16. Світові гроші виконують такі функції:

а) міжнародного засобу нагромадження;

б) міжнародного платіжного засобу;

в) загального втілення суспільного багатства;

г) забезпечують безперервність виробництва в країні;

д) міжнародного купівельного засобу;

е) міжнародного засобу обігу.

17. Визначити, які гроші перебувають в обігу в Україні в сучасних умовах:

а) повноцінні;

б) неповноцінні;

в) паперово-кредитні;

г) електронні.

Задача 1

1 січня 2007 року клієнт поклав 2000 грн на банківський рахунок під 6 річних відсотків та за умовою, що відсоток на відсоток не нараховується. Яка сума буде на цьому рахунку 1 січня 2011 року, якщо банк проводить компаундинг відсотка щорічно?

Задача 2

Яку суму грошей необхідно покласти на 6-місячний депозит, щоб отримати наприкінці терміну розміщення 2000 грн при ставці 14% річних та за умовою, що відсоток на відсоток не нараховується?

їриісміфи ffcurtO-$UX

Приклад 1

1 січня 2009 року клієнт поклав 2000 грн на банківський рахунок під 8 річних відсотків та за умови, що відсоток на відсоток не нараховується.

Яка сума буде на цьому рахунку 1 січня 2012 року, якщо банк проводить компаундинг відсотка щорічно?

Розв’язок.

(Компаундинг — це процес нарахування банківських відсотків).

Для знаходження майбутньої вартості вкладу за простою відсотковою ставкою використовуємо формулу

S = P х (1 + і х п).

Оскільки п дорівнює 3 повних роки (2009, 2010, 2011), а річна відсоткова ставка 8%, то майбутня вартість поточного вкладу 2000 грн становитиме:

S = 2 000 х (1 + 0,08 х 3) = 2 480 (грн).

Відповідь: 1 січня 2012 року на депозиті обліковуватиметься вклад вартістю 2480 грн.

Приклад 2

Яку суму грошей необхідно покласти на 6-місячний депозит, щоб отримати наприкінці терміну розміщення 1000 грн, при ставці 20% річних та за умовою, що відсоток на відсоток не нараховується?

Розв язок.

Для знаходження поточної вартості вкладу за простою відсотковою ставкою використовуємо формулу

P = S х

1

1 + і х п

Оскільки ж відсоткова ставка річна, а термін дії депозитної угоди 6 місяців, то в

нашому випадку п дорівнює —, або 1, і після підстановки даних формула набуває

12 2

вигляду:

P = 1000)

___ 1_

1 + 0,2:

1

= 909 (грн).

Відповідь: на депозит необхідно покласти 909 грн.

<< | >>
Источник: Коваленко Д. І.. Гроші та кредит: теорія і практика: Навч. посібник. 3-тє вид. допов. та перероб. — К., 2011. — 352 с.. 2011

Еще по теме ПРАКТИКУМ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -