<<
>>

КАРТА ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Гроші та кредит» здійснюється за результатами поточного та підсумкового контролю.

Об’єктом поточного контролю є робота студентів на семінарських заняттях, виконання домашніх та індивідуальних завдань.

Поточний контроль здійснюється з метою перевірки розуміння та засвоєння програмного матеріалу з дисципліни, вироблення практичних навичок. Методами поточного контролю є усне та письмове опитування студентів з питань, визначених планом практичного заняття, вирішення практичних завдань, тестування, за виконання домашніх завдань за визначеними питаннями на самостійне вивчення. Поточний контроль, який застосовується по відношенню до студентів з поточною заборгованістю, що виникла через поважні причини, здійснюється за допомогою тестування. Оцінювання поточної роботи студента відбувається за шкалою в діапазоні від 0 до 100 балів у першому семестрі, у діапазоні від 0 до 60 балів — у другому семестрі. Шкалу поточної успішності студента наведено нижче.

У першому семестрі:

— від 100 балів (100 %) до 86 балів (86 %) — поточна підсумкова оцінка «відмінно»;

— від 66 балів (66 %) до 85 балів (85 %) — поточна підсумкова оцінка «добре»;

— від 40 балів (40 %) до 65 балів (65 %) — поточна підсумкова оцінка «задовільно»;

— не вище 39 балів — поточна підсумкова оцінка «незадовільно».

— У другому семестрі:

— від 60 балів (100 %) до 52 балів (86 %) — поточна підсумкова оцінка «відмінно»;

— від 40 балів (66 %) до 51 бала (85 %) — поточна підсумкова оцінка «добре»;

— від 24 балів (40 %) до 39 балів (65 %) — поточна підсумкова оцінка «задовільно»;

— не вище 23 балів — поточна підсумкова оцінка «незадовільно».

Підсумковий контроль знань з дисципліни здійснюється у формі іспиту. Завданням іспиту є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє

ставлення до певної проблеми у сфері функціонування в ринковій економіці грошей, кредиту, банків, грошового ринку як теоретичної основи державної монетарної політики й розвитку банківської справи.

Іспит проходить у письмовій формі. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент на іспиті, складає 40 балів (кожне завдання оцінюється в 10 балів).

Система нарахування балів за видами навчальної роботи

з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» за програмою професійного спрямування

Таблиця 3

п/п

Вид роботи Оцінка в балах
і 2 3
і Відвідування лекції 0,2
2 Активна робота на семінарських заняттях 1
3 Опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне вивчення (виконання домашніх завдань) 0,8
4 Тестування за кожною темою (за 1 тест) 0,2
5. Виконання та захист індивідуальних завдань:
5.1 за модулем 1, 2, 3 6,7
5.2 за модулем 4 10
6 Виконання модульної контрольної роботи 1: 7,2
6.1 перше завдання (два питання) 3
6.2 друге завдання (визначення термінів) 1,2
6.3 третє завдання (задача) 3
7 Виконання модульної контрольної роботи 2: 7,2
7.1 перше завдання (два питання) 3
7.2 друге завдання (визначення термінів) 1,2
7.3 третє завдання (задача) 3
8 Виконання модульної контрольної роботи 3: 7,2
8.1 перше завдання (два питання) 3
8.2 друге завдання (визначення термінів) 1,2
8.3 третє завдання (задача) 3
9 Виконання модульної контрольної роботи 4: 11,5
9.1 перше завдання (два питання) 10
9.2 друге завдання (визначення термінів) 1,5
10 Проблемне повідомлення 6,5
11 Складання іспиту 40

Система нарахування балів за виконання навчальних завдань

з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» за програмою професійного спрямування (в розрізі тем)

206

Таблиця 4

Назва змістового модуля, теми Вид навчальної роботи Бали
і 2 3
5 семестр
Змістовий модуль 1.
Теоретична основа функціонування грошей
Тема 1. Сутність і функції грошей 1. Відвідування лекцій 0,2
2. Активна робота на семінарських заняттях 1
3. Виконання домашніх завдань 0,8
4. Тестування в позаурочний час 2
Разом 4

207

Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки 1. Відвідування лекцій 0,4
2. Активна робота на семінарських заняттях 2
3. Виконання домашніх завдань 1,6
4. Тестування в позаурочний час 2
Разом 6
Тема 3. Грошовий ринок 1. Відвідування лекцій 0,4
2. Активна робота на семінарських заняттях 2
3. Виконання домашніх завдань 1,6
4. Тестування в позаурочний час 2
Разом 6
Тема 4. Роль грошей в ринковій економіці 1. Відвідування лекцій 0,2
2. Активна робота на семінарських заняттях 1
3. Виконання домашніх завдань 0,8

208

Назва змістового модуля, теми Вид навчальної роботи Бали
і 2 3
Тема 4.
Роль грошей в ринковій економіці
4. Тестування в позаурочний час 2
Разом 4
Т ема 5. Т еорія грошей 1. Відвідування лекцій 0,4
2. Активна робота на семінарських заняттях 1
3. Виконання домашніх завдань 0,8
4. Тестування в позаурочний час 2
Разом 4,2
Індивідуальне завдання за модулем 1 6,7
Модульна контрольна робота 1 7,2
Усього за змістовий модуль 1 38,1

209

Змістовий модуль 2. Механізм функціонування грошової системи
Тема 6. Грошові системи 1. Відвідування лекцій 0,4
2. Активна робота на семінарських заняттях 1
3. Виконання домашніх завдань 0,8
4. Тестування в позаурочний час 2
Разом 4,2
Тема 7. Інфляція та грошові реформи 1. Відвідування лекцій 0,4
2. Активна робота на семінарських заняттях 2
3. Виконання домашніх завдань 1,6
4. Тестування в позаурочний час 2
Разом 6
Тема 8.
Валютний ринок і валютні системи
1. Відвідування лекцій 0,4
2. Активна робота на семінарських заняттях 2

210

Назва змістового модуля, теми Вид навчальної роботи Бали
і 2 3
Тема 8. Валютний ринок і валютні системи 3. Виконання домашніх завдань 1,6
4. Тестування в позаурочний час 2
Разом 6
Тема 9. Механізм формування пропозиції грошей та грошово- кредитна політика 1. Відвідування лекцій 0,4
2. Активна робота на семінарських заняттях 2
3. Виконання домашніх завдань 1,6
4. Тестування в позаурочний час 2
Разом 6
Індивідуальне завдання за модулем 2 6,7
Модульна контрольна робота 2 7,2
Всього за змістовий модуль 2 36,1

211

Змістовий модуль 3. Теоретична основа функціонування кредиту
Тема 10. Сутність та функції кредиту 1. Відвідування лекцій 0,2
2. Активна робота на семінарських заняттях 1
3.
Виконання домашніх завдань
0,8
4. Тестування в позаурочний час 2
Разом 4
Тема 11. Форми, види і роль кредиту 1. Відвідування лекцій 0,2
2. Активна робота на семінарських заняттях 1
3. Виконання домашніх завдань 0,8
4. Тестування в позаурочний час 2
Разом 4

212

Назва змістового модуля, теми Вид навчальної роботи Бали
і 2 3
Тема 12. Теоретичні засади процента 1. Відвідування лекцій 0,2
2. Активна робота на семінарських заняттях 1
3. Виконання домашніх завдань 0,8
4. Тестування в позаурочний час 2
Разом 4
Індивідуальне завдання за модулем 3 6,7
Модульна контрольна робота 3 7,2
Усього за змістовий модуль 3 25,9
Разом за семестр 100

213

Змістовий модуль 4. Кредитна система та фінансове посередництво
Тема 13. Фінансове посередництво гро- шового ринку 1. Відвідування лекцій 0,4
2. Активна робота на семінарських заняттях 2
3. Виконання домашніх завдань 1,6
4. Тестування в позаурочний час 4
Разом 8
Тема 14. Теоретичні засади діяльності ко- мерційних банків 1. Відвідування лекцій 0,4
2. Активна робота на семінарських заняттях 2
3. Виконання домашніх завдань 1,6
4. Тестування в позаурочний час 4
Разом 8
Тема 15. Центральні банки в системі мо- нетарного та банківського управління 1. Відвідування лекцій 0,4
2. Активна робота на семінарських заняттях 2

214

Назва змістового модуля, теми Вид навчальної роботи Бали
і 2 3
3. Виконання домашніх завдань 1,6
4. Тестування в позаурочний час 4
Разом 8
Тема 16. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх спів- робітництво з Україною 1. Відвідування лекцій 0,4
2. Активна робота на семінарських заняттях 2
3. Виконання домашніх завдань 1,6
4. Тестування в позаурочний час 4
Разом 8
Проблемне повідомлення 6,5
Індивідуальне завдання за модулем 4 10
Модульна контрольна робота 4 11,5
Усього за змістовий модуль 4 60
Іспит 40
Разом за семестр 100

Система нарахування додаткових балів за видами робіт

з вивчення з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» за програмою професійного спрямування

215

Таблиця 5

Вид роботи Кількість балів
2.1. Рецензування 4
2.2. Аналіз існуючих рефератів у мережі на дану тему, їхнє оцінювання 4
2.3. Підготовка фрагмента семінарського заняття 4
2.4. Написання свого варіанта плану лекції 4
2.5. Написання фрагмента лекції 4
2.6. Підготовка дискусії по темі 4
2.7. Підготовка доповіді по темі 4
2.8. Опонування доповідачу 4
2.9. Участь у наукових студентських конференціях 7
2.10. Аналітичний огляд нової літератури з дисципліни «Гроші та кредит» 3
2.11. Пошук віртуальної інформації з дисципліни «Гроші та кредит» 4

Критерії підсумкового контролю результатів навчання студента шляхом складання іспиту з дисципліни «Гроші та кредит

Таблиця б

216

Оцінка Оцінка за бальною шкалою, Оцінка
за шкалою що використовується за національною
EC.TS в ПУСКУ (бали) шкалою
F 1—34 Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дне-
ципліни
FX 35—59 Незадовільно з можливістю повторного складання іспиту
DE 60—70 Задовільно
ВС 71—85 Добре
А 86—100 Відмінно

1. Концепції походження грошей.

2. Розвиток форм вартості та виникнення грошей.

3. Необхідність та сутність грошей.

4. Історичний процес еволюції грошей.

5. Функції грошей.

6. Властивості грошей.

7. Грошовий оборот як процес руху грошей.

8. Структура грошового обороту.

9. Основні принципи та форми безготівкових розрахунків.

10. Організація готівкового обігу.

11.Грошові потоки. Характеристика їх основних видів та механізм балансування.

12. Поняття грошової маси. Грошова база.

13. Показники обсягу та структури грошової маси в Україні.

14. Швидкість обігу грошей та її вплив на грошову масу.

15. Закон грошового обігу.

16. Сучасні засоби платежу, їх характеристика.

17. Сутність, суб’єкти та об’єкт, інструменти грошового ринку.

18. Структура грошового ринку.

19. Попит на гроші та фактори, що впливають на нього.

20. Рівновага на грошовому ринку.

21. Поняття грошової системи та її елементи.

22. Типи грошових систем.

23. Саморегульовані грошові системи та їх історичні форми.

24. Характеристика регульованих грошових систем.

25. Становлення та розвиток грошової системи України.

26. Суть та причини інфляції.

27. Види інфляції.

28. Соціально-економічні наслідки інфляції.

29. Грошові реформи як метод регулювання грошового обігу в державі.

30. Соціально-економічні наслідки інфляції.

31. Сутність поняття «грошова реформа», різновиди.

32.Особливості проведення грошової реформи в Україні в 1990-х роках.

33. Сутність валюти, призначення, різновиди, сфера використання.

34. Загальна характеристика та структура валютного ринку.

35. Валютна система: сутність, різновиди, елементи.

36. Види валютних операцій.

37. Суть і структура платіжного балансу.

38. Світовий ринок позичкових капіталів та його структура.

39. Валютний курс, порядок його формування та види

40. Сутність і механізм формування пропозиції грошей.

41. Грошово-кредитний мультиплікатор.

42. Грошово-кредитна політика: сутність, завдання, цілі.

43. Типи грошово-кредитної політики.

44. Роль грошей у розвитку економіки.

45. Передавальний механізм впливу грошей на реальну економіку.

46. Еволюція ролі грошей в економіці України.

47. Основні теорії грошей.

48. Класична кількісна теорія.

49. Неокласичні варіанти кількісної теорії.

50. Розвиток теорії грошей Дж. М. Кейнсом.

51. Сучасні монетаристські теорії грошей.

52. Грошово-кредитна політика України у світлі сучасних монетарист- ських теорій.

53. Необхідність та сутність кредиту.

54. Функції кредиту.

55. Принципи кредитування.

56. Загальна характеристика функціональних форм кредиту.

57. Види кредиту.

58. Економічні межі кредиту.

59. Роль кредиту в розвитку економіки.

60. Перспективи розвитку кредиту в Україні.

61. Сутність процента, види, функції.

62. Ринок і процентні ставки.

63. Ризикова та строкова структура процентних ставок.

64. Способи нарахування процентів.

65. Норма процента та чинники впливу на розмір процентної ставки по кредитам.

66. Поняття та структура кредитної системи.

67. Банківська система України, особливості її структури.

68. Суть та основні операції страхових компаній.

69. Особливості функціонування пенсійних фондів.

70. Інвестиційні компанії та їх основні операції.

71. Інші види фінансово-кредитних установ; міжбанківські об’єднання.

72. Основні функції та роль небанківських фінансово-кредитних установ.

73. Особливості створення та функціонування Національного банку.

74. Призначення, статус та основи організації центрального банку.

75. Функції центрального банку.

76. Операції центрального банку.

77. Комерційний банк та його функції.

78. Власний капітал банку, його основні функції.

79. Активні операції комерційного банку.

80. Пасивні операції комерційного банку.

81. Сутність і види кредитних операцій.

82. Етапи процесу кредитування.

83. Інвестиційні операції комерційного банку.

84. Розрахунково-касові операції комерційних банків.

85. Операції з іноземною валютою комерційних банків.

86. Нетрадиційні послуги комерційних банків.

87. Створення міжнародних фінансових інституцій.

88. МВФ і його діяльність в Україні.

89. Група Світового банку.

90. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції.

91. Напрями співробітництва Європейського банку реконструкції та розвитку з Україною.

92. Роль БМР у розвитку міжнародного співробітництва у валютно- кредитній сфері.

Типовими завданнями, які винесено на іспит, є практичні завдання, наведені в розрізі кожної теми.

ПРИКЛАД ПОБУДОВИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ

Теоретична частина. Дайте ґрунтовну відповідь на питання:

1. Концепції походження грошей.

2. Сутність поняття «грошова реформа», різновиди.

3. Ризикова та строкова структура процентних ставок.

4. Задача.

Кількість проданих товарів протягом року становить 320 тис. т, ціна одиниці товару — 8 гри Визначити середньо оборотність грошової одиниці та розмір грошової маси, якщо відомо, що за підвищення швидкості обігу грошової одиниці на 1 оборот в середньому грошова маса зменшується на 20 %, а за збільшення на 2 обороти — зменшується на 30 %.

<< | >>
Источник: Левченко Л. В.. Гроші та кредит. Навч. посіб — К.,2011. — 224 с.. 2011

Еще по теме КАРТА ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ:

  1. КАРТА ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
  2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -