<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

 1. Що таке олігополія?
 2. Чи залежать олігополісти один від одного?
 3. Які вхідні бар’єри існують на олігополістичному ринку?
 4. В чому полягає дилема олігополіста?
 5. Які основні припущення моделі Курно?
 6. За моделлю Курно яким буде рівноважний обсяг виробленої продукції кожного олігополіста?
 7. В чому полягає сутність моделі ламаної кривої попиту?
 8. Які основні етапи створення картелю?
 9. Коли можливо та доцільно застосовувати модель цінового лідера?
 10. В чому полягає основний недолік ціноутворення за моделлю «витрати плюс».
 11. Які основні недоліки олігополістичної структури ринку?
 12. Які основні ознаки монополістичної конкуренції?
 13. Що таке «нецінова конкуренція»?
 14. Яка умова максимізації прибутку фірми в короткостроковому періоді в умовах монополістичної конкуренції?
 15. Чим відрізняється довгострокова рівновага фірми в умовах монополістичної конкуренції від довгострокової рівноваги фірми в умовах монополії та досконалої конкуренції?
 16. Які основні недоліки та переваги ринку монополістичної конкуренції?

Контрольні тести

 1. Олігополія — це ринкова структура, де функціонують:

а) велика кількість конкуруючих фірм, що виробляють однорідну продукцію;

б) велика кількість конкуруючих фірм, що виробляють диференційовану продукцію;

в) невелика кількість конкуруючих фірм;

г) немає вірної відповіді.

 1. Модель дуополії припускає:

а) на ринку є дві фірми, що виробляють однорідну продукцію, при цьому діють незалежно одна від одної;

б) на ринку є одна фірма, що виробляє «унікальну» продукцію;

в) на ринку є дві фірми, що виробляють однорідну продукцію, при цьому вони вступають у змову;

г) на ринку є безліч дрібних фірм, що виробляють диференційовану продукцію.

 1. «Ламана» крива попиту в умовах олігополії означає:

а) розрив кривої граничного доходу;

б) розрив кривої граничних витрат;

в) що ціна не повинна бути вище граничного доходу;

г) формальна змова олігополістів у встановленні ціни.

 1. У моделі «цінового лідера»:

а) всі підприємства, що не домінують, є «такими, що диктують ціну»;

б) всі підприємства, що не домінують, «погоджуються із ціною»;

в) домінуючі, підприємства «погоджуються із ціною»;

г) «а» і «б».

 1. Якщо підприємства галузі створюють картель, то:

а) вони будуть колективно збільшувати випуск продукції і, таким чином, збільшувати свої прибутки;

б) вони скоротять випуск продукції та піднімуть ціну на свою продукцію, щоб збільшити свої прибутки;

в) вони збережуть постійним випуск продукції, але збільшать ціну, щоб збільшити свої прибутки;

г) вони збережуть постійним рівень цін, але збільшать випуск продукції, щоб збільшити свої прибутки.

 1. Монополістична конкуренція — це ринкова структура, де функціонують:

а) велика кількість конкуруючих фірм, що виробляють однорідну продукцію;

б) велика кількість конкуруючих фірм, що виробляють диференційовану продукцію;

в) невелика кількість конкуруючих фірм;

г) тільки одна велика фірма.

 1. Підприємство в галузі з монополістичною конкуренцією:

а) представлено спадною кривою попиту і тому воно диктує ціну;

б) представлено горизонтальною кривою попиту і тому воно погоджується з ціною;

в) представлено спадною кривою попиту і тому воно погоджується із ціною;

г) представлено горизонтальною кривою попиту і тому воно диктує ціну.

 1. Підприємство в галузі з монополістичною конкуренцією максимізує прибуток за умови:

а) рівності ціни і граничних витрат;

б) рівності граничного доходу і граничних витрат;

в) рівності ціни і граничного доходу;

г) рівності ціни і середніх загальних витрат.

 1. Підприємство в галузі з досконалою конкуренцією встановлює ціну              ,

у той час як підприємство в галузі з монополістичною конкуренцією встановлює ціну

а) рівну граничним витратам; більшу, ніж граничні витрати;

б) рівну граничному доходу; рівну граничним витратам;

в) рівну граничному доходу; більшу, ніж граничний дохід;

г) рівну граничним витратам; рівну граничному доходу.

 1. Відмінність короткострокової рівноваги галузі з монополістичною конкуренцією від короткострокової рівноваги галузі з досконалою конкуренцією полягає в наступному:

а) ціна не збігається з мінімумом довгострокових середніх загальних витрат;

б) ціна дорівнює граничним витратам;

в) ціна дорівнює граничному доходу;

г) ціна не збігається з мінімумом середніх загальних витрат.

Задачі

Задача 1. На олігополістичному ринку оперують дві фірми, що випускають однорідний товар. Обидві фірми володіють рівними долями ринку і встановлюють однакові ціни на товар. Нижче наведена інформація про попит на товар і витрати кожної фірми (таблиця):

Ціна (грн) Обсяг попиту (од.) Обсяг випуску (од.) Валові витрати (грн)
10 5 5 45
9 6 6 47
8 7 7 50
7 8 8 55
6 9 9 65

а) яка ціна буде встановлена на ринку, якщо припустити, що кожна фірма, яка визначає ціну на свій товар, впевнена, що її конкурент вибере таку ж ціну?

б) Якщо зберігається дана пропозиція, то який обсяг випуску вибере кожна фірма?

в) Чи з’являться на ринку в довгостроковій перспективі нові фірми?

г) Чи є у кожної з цих двох фірм стимул назначати ціну на свій товар нижче ціни конкурента? Якщо так, то який він?

Задача 2. Підприємство виробляє чоловічі костюми і діє на ринку монополістичної конкуренції.

Гранична виручка підприємства описується формулою: MR = 20 — Q, а зростаючий відрізок кривої граничних витрат — формулою: MC = 3Q — 10. якщо мінімальне значення довгострокових середніх витрат (LAC) дорівнює 11 грн, то який буде надлишок виробничих потужностей у підприємства?

Задача 3. Валові витрати підприємства, що функціонує в умовах монополістичної конкуренції, представлені функцією ТС = 0,83 Q2 — 4Q +10, де Q — обсяг виробництва продукції, тис. од. Функція споживчого попиту на продукцію підприємства у короткостроковому періоді має вигляд Qd = 30 — 1,5P, де P — ціна одиниці продукції, грн/од. Прибутковість виробництва продукції протягом короткострокового періоду зумовила входження нових підприємств у галузь, після чого функція попиту на продукцію підприємства дещо змінилась і здобула вигляд QD = 25 — 2,5Р. Визначте, чи має підприємство в нових умовах функціонування економічний прибуток. Якщо так, то якою є його величина? Як змінилась прибутковість підприємства після входження нових підприємств у галузь (розрахувати старий та новий рівні рентабельності виробництва)?

Задача 4. Підприємство оперує в умовах монополістичної конкуренції та виготовляє диференційовану продукцію. Протягом довгострокового періоду підприємство виготовляє 225 одиниць продукції, причому даний випуск максимізує його прибуток, і реалізує товар за ціною Р = 7,5 грн/од. Якби підприємство функціонувало в умовах досконалої конкуренції і виготовляло продукцію з мінімальними середніми витратами, їх величина складала б 7,25 грн./од. Визначити розмір «плати за різноманітність» на ринку диференційованого товару, якщо в галузі функціонують 30 підприємств з аналогічними умовами виробництва.

Задача 5. Галузевий попит, функція якого мас вигляд QD = 900 — 75Р, де QD — обсяг попиту, тис. од.; Р — ціна одиниці продукції, грн./од., задовольняється 30 підприємствами, валові витрати на виробництво кожного з них представлені рівнянням ТС = Q2 — 4Q + 35. Визначити абсолютну величину зміни прибутку кожного підприємства внаслідок входження в галузь ще 5-ти аналогічних підприємств.

Зробіть відповідні висновки.

Задача 6. У галузі функціонує 80 дрібних фірм з однаковою функцією витрат ТС = 2 + 8Q2 і одна велика фірма з функцією витрат ТС = 20 + 0,27Q2 Галузевий попит має функцію QD = 256 — 3Р. Яка ціна буде встановлена на ринку і як він буде поділений між лідером і аутсайдерами?

Задача 7. Функції граничних витрат та граничної виручки підприємства на ринку монополістичної конкуренції описуються рівняннями: МС = 8Q — 16; MR = 40 — 12Q відповідно. Визначить, чи з’являться на ринку в довгостроковій перспективі нові підприємства, що матимуть такі ж умови функціонування. Якщо при рівноважному випуску середні витрати підприємства становитимуть 2,3 грн? 2,5 грн? 2,0 грн? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 8. На регіональному ринку ділових чоловічих костюмів діють три підприємства, приблизно однакові за розміром. Граничні витрати кожного підприємства незмінні, однакові та дорівнюють 300 грош. од.

Ринковий попит на продукцію галузі представлено у таблиці:

Ціна за одиницю, грош. од. 1200 900 600 300
Обсяг випуску, тис. од. 300 600 900 1200

Якщо підприємства створять картель і розподілять ринок порівну, якою буде рівноважна ціна та яку кількість продукції стане виробляти кожне підприємство?

Задача 9. Дослідження дуопольного ринку певного типу верстатів виявило, що функції реагування кожного підприємства-виробника мають такий вигляд:

Q1 = 400 — 2Q2;

Q2 = 400 — 2Q1;

де Q1, Q2 — обсяги виробництва першого та другого підприємства. Наведіть графічно функції реагування підприємств і розрахуйте пропорції розділу ринку між ними.

Задача 10. Умови діяльності підприємства — монополістичного конкурента у короткостроковому періоді характеризуються функцією попиту на його продукцію, функціями граничної виручки, граничних та середніх втрат. Підприємство обирає обсяг випуску, максимізує випуск та встановлює відповідну ціну на продукцію. Побудувати графік, що відповідає такій ситуації. Визначте на ньому схематично, як може змінитися ситуація в довгостроковій перспективі.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -