<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

 1. Проаналізуйте роль економічних форм у функціонуванні суспільного виробництва
 2. Як ви уявляєте натуральне виробництво? Дайте характеристику його основних рис.
 3. Як ви розумієте товарні (мінові) відносини між людьми — це явище біологічне чи суспільне?
 4. Що ви розумієте під товарним виробництвом? Які основні умови його виникнення можете назвати?
 5. Які основні риси характеризують товарне виробництво і в чому його відмінність від натурального виробництва?
 6. Згадайте характерні особливості розвитку товарного виробництва в умовах рабовласницького й феодального ладу.
 7. У чому ви бачите єдність і відмінність між простим і капіталістичним товарним виробництвом? Які з цього можна зробити висновки?
 8. У чому полягає основна суперечність товарного виробництва й до яких соціально-економічних наслідків приводить її розвиток?
 9. Як ви вважаєте, чи є обов’язковою умовою приватна власність на засоби виробництва для існування товарного виробництва (ринкової економіки)?
 10. Чи обов’язковою умовою функціонування товарного виробництва (ринкової економіки) є капіталістична система господарювання?
 11. Що таке товар і в чому полягає його споживна вартість? Як ви розумієте дві сторони споживної вартості?
 12. Мінова вартість і вартість товару.
  В якому зв’язку вони знаходяться?
 13. Як ви розумієте суспільний характер вартості?
 14. Чому споживна вартість — категорія вічна, а вартість — категорія історично минула?
 15. У чому полягає двоїстий характер праці, втіленої в товарі?
 16. Як вимірюється величина вартості товару?
 17. Продуктивна сила праці, інтенсивність і величина вартості товару. Проаналізуйте зв’язок між ними.

Контрольні тести

 1. Натуральне виробництво — це:

а) виробництво, призначене для задоволення власних потреб виробника;

б) виробництво, засноване на суспільному поділі праці;

в) виробництво, засноване на особистій праці та виготовленні продукції на продаж;

г) всі відповіді правильні.

 1. Товарне виробництво — це:

а)              процес перетворення людиною речовини природи з метою отримання необхідних життєвих засобів;

б) організація суспільного господарства, в якому відокремлені виробники виробляють продукти і послуги на продаж;

в) самостійне ведення господарства і споживання створеного продукту;

г) організація виробництва для самозабезпечення.

 1. Виробництво продуктів не для власного споживання, а для обміну є характерною ознакою:

а) натурального виробництва;

б) простої кооперації праці;

в) товарного виробництва;

г) суспільного виробництва.

 1. Причиною виникнення товарного виробництва є:

а) розвиток продуктивних сил;

б) розвиток виробничих відносин;

в) суспільний поділ праці;

г) всі відповіді правильні.

 1. Першим крупним суспільним поділом праці є:

а) відокремлення ремісництва в самостійну галузь суспільного виробництва;

б) відокремлення скотарства від землеробства і розвиток їх як самостійних галузей;

в) розвиток торгового капіталу;

г) немає правильної відповіді.

 1. Другим крупним суспільним поділом праці є:

а) відокремлення ремісництва в самостійну галузь суспільного виробництва;

б) відокремлення скотарства від землеробства і розвиток їх як самостійних галузей;

в) розвиток машинного виробництва;

г) розвиток торгового капіталу.

 1. Товар — це:

а) будь-яка цінність;

б) продукт праці, призначений для обміну;

в) запас матеріальних благ;

г) всі відповіді правильні.

 1. В якій з відповідей правильно названі властивості товару?

а) мінова вартість і вартість;

б) споживна вартість і вартість;

в) мінова вартість і ціна;

г) споживна вартість і ціна.

 1. Споживна вартість товару — це:

а) сукупність його споживчих властивостей;

б) його здатність задовольняти певну потребу виробника;

в) його здатність задовольняти певну потребу інших людей, покупців;

г) здатність обмінюватися на інший товар.

 1. Конкретна праця — це:

а) праця конкретної особи, що створює життєві блага;

б) певний вид праці, який створює певну споживну вартість;

в) праця людини у фізіологічному значенні, безвідносно до фахових особливостей;

г) немає правильної відповіді.

 1. Величина вартості виробництва товару — це:

а) кількість праці, затраченої на виробництво товару;

б) кількість праці, затраченої на виробництво товару окремим (індивідуальним) виробником;

в) кількість суспільно-необхідної праці, втіленої в товарі;

г) кількість праці виробника, затраченої на виробництво одиниці продукції.

 1. Яке з визначень розкриває сутність товару як економічної категорії?

а) це річ або послуга, створена працею людини;

б) це продукт праці, створений виробником для задоволення певних виробничих чи особистих потреб;

в) це продукт праці, створений виробником для продажу;

г) всі відповіді правильні.

 1. Яка ознака є головною відмінною рисою натурального господарства?

а) наявність суспільного поділу праці;

б) вільний вибір виробником напряму діяльності;

в) споживання життєвих засобів всередині господарської одиниці, де вони були створені;

г) замкненість господарювання.

 1. За яких умов товар реалізується на ринку за вартістю?

а) коли попит перевищує пропозицію;

б) коли пропозиція перевищує попит;

в) коли пропозиція товару збігається з величиною суспільного попиту на нього;

г) немає правильної відповіді.

 1. Товарне виробництво — це:

а) процес створення матеріальних благ та надання платних послуг;

б) організація господарськими суб’єктами виробництва життєво необхідних благ;

в) організація суспільного господарства, в якому відокремлені виробники виготовляють продукти і послуги для обміну, продажу;

г) всі відповіді вірні.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -