<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Контрольні запитання

 1. Що означає поняття «суспільне виробництво»?
 2. Розкрийте взаємозв’язок між працею і виробництвом.
 3. Розкрийте суть продуктивних сил та їх взаємозв’язок з виробничими відносинами.
 4. Охарактеризуйте вплив засобів праці на суспільне виробництво.
 5. Охарактеризуйте фази суспільного виробництва.
 6. Назвіть фактори виробництва і охарактеризуйте їх.
 7. Розкрийте суть та роль людського капіталу, як одного з факторів суспільного виробництва.
 8. Дайте визначення виробничій функції та поясність її суть.

Контрольні тести

 1. Суспільне виробництво — це:

а) сукупна організована діяльність людей із перетворення речовин і сил природи з метою створення матеріальних і нематеріальних благ;

б) річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці;

в) комплекс галузей, що обслуговують основне виробництво;

г) свідома доцільна діяльність людини, яка спрямована на створення тих чи інших благ з метою задоволення потреб людини.

 1. Сукупність фізичних та інтелектуальних здібностей людини, які вона використовує в процесі праці — це:

а) виробнича функція;

б) робоча сила;

в) нематеріальне виробництво;

г) праця.

 1. Капітал як фактор виробництва -це :

а) гроші;

б) товари тривалого використання, вироблені для виробництва інших продуктів;

в) фінансовий капітал;

г) позичковий капітал.

 1. В економічній науці виділяють слідуючі способи виробництва:

а) ручний, механізований, автоматизований, комп’ютеризований, інформати- зований;

б) доіндустріальний, індустріальний, індустріально-аграрний, аграрно-інду- стрі альний, постіндустріальний;

в) первіснообщинний, рабовласницький, феодальний, капіталістичний, комуністичний;

г) всі відповіді не вірні.

 1. Машини, верстати, інструменти, за допомогою яких людина діє на природу:

а) предмети праці;

б) засоби праці;

в) продуктивні сили;

г) засоби виробництва.

 1. Суспільне виробництво поділяють на три великі сфери:

а) сільське господарство, промисловість, соціальна сфера;

б) виробництво, розподіл, споживання;

в) основне виробництво, виробнича інфраструктура, соціальна інфраструктура;

г) виробництво товарів, виробництво послуг, соціальну інфраструктуру.

 1. Вкажіть правильну послідовність фаз суспільного виробництва:

а) виробництво, розподіл, обмін, споживання;

б) виробництво, обмін, розподіл, споживання;

в) виробництво, споживання, обмін, розподіл;

г) виробництво, споживання, розподіл, обмін.

 1. Представники економічної школи марксизму відносили до факторів виробництва:

а) землю, капітал, науку;

б) землю, капітал, працю;

в) капітал, працю, інформацію;

г) землю, працю, науку.

 1. Що не відноситься до основних факторів виробництва:

а) земля;

б) інформація;

в) капітал;

г) менеджмент.

 1. Виробнича функція відображає:

а) залежність між сукупними витратами факторів виробництва і максимальним обсягом випуску продукції;

б) взаємозалежність виробничих відносин та продуктивних сил в процесі суспільного виробництва;

в) взаємодію попиту, пропозиції та ціни на ринку досконалої конкуренції;

г) всі відповіді не вірні.

 1. Економічна суперечність — це:

а) ознака, показник, на основі яких обґрунтовується оцінка сутності та якості поступального розвитку економічної системи і передусім головної продуктивної сили — людини;

б) суттєве, закономірне відношення і взаємодія між протилежними сторонами економічного явища чи процесу, внаслідок якої вона (суперечність) є їх рушійною силою розвитку, а в гносеологічному аспекті — основою пізнання сутності економічних законів та категорій;

в) відношення затрат ресурсів на виробництво певної кількості продукції до кількості виробленої продукції;

г)              поступальний розвиток усієї економічної системи, кожного її елемента.

 1. Перший історичний етап розвитку техніки:

а) автоматизація;

б) механізація;

в) хімізація;

г) інструменталізація.

 1. Який із нижче перерахованих елементів національного доходу названий не правильно:

а) доходи найманих працівників;

б) процентний дохід;

в) транспортний збір;

г) рентні доходи.

 1. У народному господарстві ВНП у ринкових цінах збільшився на 9% порівняно з попереднім роком. За цей час рівень цін зріс на 4%. Яким буде реальне зростання?

а) 4%;

б) 13%;

в) 9%;

г) 5%.

 1. Валовий внутрішній продукт — це:

а) макроекономічний показник, який виражає ринкову сукупну вартість кінцевих товарів та послуг, які були вироблені в країні за визначений період часу всіма виробниками;

б) макроекономічний показник, який виражає сукупну вартість кінцевих товарів та послуг, створених факторами виробництва, які є у власності громадян даної країни не лише в межах цієї країни, а й за кордоном;

в) чистий дохід, виміряний в цінах факторів виробництва;

г) сукупність активів, які належать економічному суб’єкту.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

 1. Запитання для самоконтролю
 2. Запитання для самоконтролю
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Запитання для самоконтролю
 5. Питання для самоконтролю:
 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 8. Питання для самоконтролю
 9. Тести для самоконтролю знань
 10. Питання для самоконтролю
 11. Питання для самоконтролю
 12. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту
 13. Навчальні завдання до теми 1
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -