<<
>>

Податкова система та фіскальна політика

Податки - це обов\'язкові платежі юридичних і фізичних осіб до державного бюджету на умовах державного законодавства. Виділяють дві функції податків:

 1. Фіскальна, тобто забезпечення акумуляції коштів у державному бюджеті з метою фінансування державних витрат.
 2. Регулююча, тобто вплив на різні аспекти діяльності платників.

А.Сміт у XVIII ст.

сформулював принципи оптимального оподаткування:

І.              Справедливість, або платоспроможність платників, тобто єдині правила

для всіх і відповідність платежів доходам платників.

 1. Еквівалентність надходжень і державних витрат.
 2. Адміністративна простота, тобто прозорість для платників.
 3. Гнучкість, тобто відповідність вимогам часу.
 4. Фіскальна достатність, тобто відповідність усім статтям витрат.
 5. Ефективність, тобто неможливість перешкодити ефективному розподілу ресурсів.

Класифікація податків за критеріями:

 1. За об\'єктом оподаткування:

а). Податки на доходи.

б). Податки на майно

 1. За рівнем податку:

а). Загальнодержавні.

б). Місцеві або комунальні (комунальні податки).

 1. За способами стягнення:

а). Окладні, тобто з початковим визначенням ставок.

б). Розкладні, тобто початкове визначення необхідної суми зборів, зокрема з кожного платника і з подальшим визначенням ставок.

 1. За напрямком використання:

а) загальні без визначення пунктів використання;

б) цільові, або спеціальні з конкретним напрямком використання (соціальні податки, податки на розвиток автомобільних доріг).

 1. За шкалою:

а) пропорційні, тобто з однаковою ставкою для будь-яких доходів.

б) прогресивні з визначенням мінімуму, який не обкладається податком і зі зростанням відсоткових ставок відповідно до зростання доходів.

в) регресивне оподаткування, яке з одного боку порушує принцип справедливості, з іншого є стимулом для легалізації великих доходів.

 1. За участю у формуванні ціни або доходів:

а)              Прямі податки, тобто винятки з фіксованого доходу, наприклад,

прибутковий податок з громадян на прибуток, на майно, спадщину.

б)              Непрямі податки, тобто податки на споживання через здійснення надбавки до ціни.

 1. За порядком розрахунку:

а) Податки за номінальною ставкою, тобто та, яка вказана у документі.

б) Податки за реальною або ефективною ставкою, яка порівнюється з темпами інфляції або дефляції.

Реальна ставка може бути виражена формулою

Ср = Сн - Ті = Сн + Тд,              (15)

де Сн і Ср - відповідно номінальна і реальна ставки;

Ті, Тд - відповідно темпи інфляції та дефляції. Три види непрямих

податків:

 1. Фіскальні монополії, тобто податки через підвищення цін на продукти державного виробництва або торгівлі.
 2. Специфічні акцизи на окремі товари підвищеного попиту (алкогольні, тютюнові вироби, автомобілі, ювелірні вироби).
 3. Універсальні акцизи, або надбавки до реалізованої продукції, наприклад, ПДВ, мито, податок з обороту.

Податкова політика - це політика держави у сфері оподаткування, що передбачає маніпулювання податками, обов\'язковими зборами і митом для досягнення певних цілей.

Складові податкової політики:

 1. Встановлення і зміна податкової системи.
 2. Визначення податкових ставок.
 3. Надання пільг і контроль за подальшою дисципліною.
 4. Визначення механізму обчислення і зарахування до бюджету податків. Теоретичні підходи до податкової політики:
 1. Кейнсіанство вважає податкову політику дуже ефективним засобом, впливовим на споживання і заощадження, тобто на сукупний попит, крім того прогресивне оподаткування є прикладом автоматичних, або вмонтованих стабілізаторів.
 2. Теорія економіки пропозиції вважає податки важливим інструментом впливу на пропозицію, тобто поведінку підприємців. Високі податки є антистимулом, який зупиняє виробництво, стимулює втечу капіталів за кордон і організує тіньову економіку.
  Графічно цей погляд ілюструється кривою Лаффера.

Особливості податкової політики в Україні.

 1. Досить високий рівень оподаткування.
 2. Відсутність податкового кодексу і суперечливість діючих законів та інших правових актів.
 3. Нерівномірний розподіл податкового тягаря, значна тінізація економіки і недостатньо обґрунтований пільговий режим.
 4. Висока питома вага непрямих податків і мала роль місцевих податків і зборів.
 5. Домінування фіскальної функції над регулюючою.

Бюджетна політика полягає у впливі на економічні процеси через зміни витрат державного бюджету.

Основні форми бюджетної політики:

 1. Пряме фінансування, тобто субсидії, вкладання у виробництво, інфраструктуру, підтримку окремих галузей або підприємств.
 2. Прихована підтримка, зокрема:

а). Списання і реструктуризація боргів.

б). Податковий кредит.

в). Можливість взаємозаліків та інших негрошових форм розрахунку.

г). Гарантовані державні закупівлі продукції.

Основні статті державних витрат:

 1. Соціальні потреби.
 2. Виробничі потреби.
 3. Витрати на державне управління, надзвичайні ситуації.
 4. Підтримка зовнішньоекономічних зв\'язків.
 5. Обслуговування державного боргу і скорочення бюджетного дефіциту.

Контрольні питання

 1. Що таке суспільне відтворення і які його основні види ?
 2. Які основні складові суспільного відтворення ?
 3. Що таке економічний кругообіг та які його основні фази?
 4. Що спільного і в чому відмінності понять "розширене відтворення " та "економічне зростання"?
 5. Які основні типи економічного зростання ?
 6. Що таке еколого-економічна система відтворення?
 7. Що спільного і в чому відмінності понять "економічне зростання" і "економічний розвиток"?Яка роль при цьому еволюції економічної системи ?
 8. Розкрийте сутність сукупного працівника.
  Назвіть об’єктивні умови та соціально-економічні наслідки його формування.
 9. Що таке зайнятість населення? Чим визначаються форми і види їі?
 10. У чому полягає взаємозв’язок повної та ефективної зайнятості населення?Назвіть критерії та показники їх.
 11. Визначте сутність, функції та принципи функціонування ринку робочої сили. Що таке система ринку робочої сили? Назвіть основні елементи її.
 12. У чому полягає суперечність процесів регулювання та перерегулювання ринку робочої сили ?
 13. Які фактори визначають динаміку пропозиції та попиту на робочу

силу?

 1. Які сучасні світові тенденції розвитку ринку робочої сили, чим вони зумовлені ?
 2. У чому полягає особливість формування та функціонування ринку робочої сили в Україні ?
 3. Визначте сутність безробіття як соціально-економічного явища.
 4. Які основні види безробіття і як вони пов ’язані між; собою ?
 5. У чому полягає особливість сучасного стану безробіття в Україні?
 6. Які прояви негативних соціально-економічних наслідків безробіття та шляхи їх подолання ?
 7. Що таке система соціального захисту населення у сфері зайнятості ?
 8. Дайте визначення макроекономічної нестабільності. Які прояви її?
 9. Чим зумовлений взаємозв’язок інфляції та зайнятості населення ?
 10. Які основні напрями кредитна-грошової політики ?
 11. Обґрунтуйте основні методи регулювання кредиту та грошової

маси.

 1. Обгрунтуйте основні принципи оптимального оподаткування.
 2. Які основні види податків використовуються країнах з розвиненою ринковою економікою ?
 3. У чому полягає сутність податкової політики держави ?
 4. Розкрийте особливості податкової політики в Україні.

<< | >>
Источник: Л.Г. Бойко. Конспект лекцій Економічна теорія Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х.: ХНАМГ,2009. — 117 с.. 2009

Еще по теме Податкова система та фіскальна політика:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -