<<
>>

б.І.Методологічні засади реформування адміністративно-територіальногоустрою

Наукове обґрунтування адміністративно-територіальної реформи передбачає насамперед точне визначення відповідних категорій і термінів та однозначне їх тлумачення. Сучасні українські енциклопедичнівиданнярозрізняютьтерміни„адміністративно-те- риторіальний поділ” і „адміністративно-територіальна одиниця”.

Адміністративно-територіальний поділ - це “внутрішній поділ території держави на адміністративно-територіальні одиниці з метою раціональної організації державного та громадського управління регіонами, народним господарством, загалом політичним і культурним життям”.

Адміністративно-територіальна одиниця - це „частина єдиної території країни, що є просторовою основою для організації та діяльності місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування. За географічними ознаками адміністративно- територіальні одиниці України поділяються на населені пункти і регіони”.

У Конституції України сформульовано термін „територіальний устрій України” і визначено його основні засади, зокрема: „єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій”.

Відомий вчений I. Лексін, який здійснив глибоке дослідження територіального устрою держави із застосуванням системної методології аналізу, пропонує під територіальним устроєм держави розглядати офіційно (конституційно, законодавчо) встановлену систему територіальних і функціональних елементів та ієрархічних зв’язків, функцією якої є формування просторової структури публічної влади в державі.

Таким чином, систему територіального устрою держави слід розглядати як „каркасну” (або „скелетну”) частину системи організації держави і суспільства загалом та системи державного управління зокрема.

Таке розуміння важливе з методологічної точки зору, оскільки воно дозволяє виявити специфічні об’єктивні закономірності та особливості формування й функціонування системи територіального устрою держави, що важливо для правильного

вибору методик його реформування. Водночас таке розуміння територіального устрою передбачає, що його слід розглядати в тісному взаємозв’язку з системою організації влади в державі. Виходячи з цього, адміністративно-територіальна реформа повинна передбачати зміну обох цих складових: і системи територіального устрою, і системи територіальної організації влади в державі.

Розглянемо деякі особливості категорії «територіальний устрій», врахування яких, на наш погляд, має важливе значення при його реформуванні.

По-перше, формування територіального устрою - це тривалий, можна навіть сказати безперервний, вічний процес. Він поєднує як елементи природного відособлення територій, кожна з яких характеризується власною системою господарських, соціальних, культурних зв’язків, транспортних комунікацій, в окремих випадках - особливостями етнічного і конфесійного складу населення, так і заходи, ініційовані органами влади, зацікавленими в структу- руванні території, впорядкуванні її організації з метою вдосконалення системи управління, підвищення ефективності податкової політики.

По-друге, територіальний устрій держави характеризується універсальними системними ознаками: 1)цілісністю - це означає принципову неможливість зведення властивостей системи до суми властивостей її елементів, появу нової якості, яка не властива жодному з її окремих елементів; 2) структурністю, обумовленістю “поведінки” всієї системи, поведінки її окремих елементів і властивостями структури цієї системи; 3) тісними взаємозв’язками системи і зовнішнього середовища; 4) ієрархічністю, згідно з якою кожен компонент може бути представлений як система, а кожна система в свою чергу - як елемент вищої системи.

По-третє, в унітарних державах система територіального устрою охоплює всю територію країни.

Відповідно для кожної такої території створюється система органів державного управління і місцевого самоврядування. B них територіальний устрій визначається центральними органами влади. Tериторіальний устрій держави формується й змінюється виключно офіційно, на правовій основі. Це означає необхідність управління процесом реформування територіального устрою, що вимагає існування певної (державної) політики вдосконаленйя територіальної системи. Тобто територіальний устрій держави означає управління розвитком її територіальної структури.

По-четверте, територіальний устрій тримається на відносинах, пов’язаних зі здійсненням публічної влади (державної або місцевого самоврядування). Системоутворюючими елементами територіального устрою є функціональні елементи (структурні центри, одиниці управління), об’єднані зв’язками між суб’єктами владних відносин вищих і нижчих рівнів. I саме за типами взаємовідносин центру з територіями виділяються типи держав.

По-п’яте, на основі територіального устрою формуються економічна структура держави, розвиток зв’язків між суб’єктами господарської діяльності, системи розселення, соціальної інфраструктури, а також системи багатьох громадських організацій. Таким чином, зміна територіального устрою викличе необхідність змін у всіх інших системах держави.

По-шосте, Територіальний устрій на сучасному етапі став вагомим чинником територіальної організації соціально-економічного простору держави. Тому декларований за командно- адміністративної системи принцип відповідності систем територіального устрою та економічного районування потребує критичного перегляду. B умовах надзвичайно динамічного економічного розвитку, що значною мірою залежить від мінливої світової економічної кон’юнктури, змінилася суть принципу економічної доцільності. Нині він полягає не в тому, щоб привести межі адміністративно-територіальних утворень у відповідність до сформованих ареалів і центрів господарської діяльності, а в тому, щоб, об’єднавши певні території в одне адміністративно-територіальне (управлінське) утворення, сформувати в його межах максимально сприятливе соціально-економічне середовище.

По-сьоме, система територіального устрою держави характеризується певною стійкістю, що забезпечується насамперед структурними взаємозв’язками. Ця властивість означає збереження стійкості системи територіального устрою в умовах диференційованого впливу на окремі її складові. Стійкість системи територіального устрою є базовою складовою стійкості державної влади. 3 іншого боку, стійкість означатиме певну протидію, несприйнятність тих чи інших заходів адміністративно-територіальної реформи. Ha практиці це означатиме необхідність наполегливої і послідовної реалізації завдань реформи.

По-восьме, практична реалізація адміністративно-територіальної реформи вимагає врахування такої властивості територіального устрою, яку дослідники називають “обмеженістю

ефекту реформування”. Ця властивість випливає з того, що: 1) територіальний устрій держави - це відносно консервативна система державного устрою з дуже обмеженою кількістю параметрів, що можуть бути революційно змінені; 2) реформа територіального устрою за суттю є комплексним засобом впливу на систему державного устрою в цілому; 3) у рамках цього впливу зміни в територіальному устрої держави як такому можуть відігравати не першочергову роль, а лише, служити приводом або каталізатором змін, на які власне і були спрямовані перетворення; 4) звідси випливає, що в процесі перетворення територіального устрою необхідно долати спротив усієї цільової системи публічних інститутів і внутрішньодержавних відносин.

Таким чином, з одного боку, трансформація територіального устрою держави сама собою вже може вплинути на благополуччя конкретного громадянина, сім’ї, територіальної соціальної групи. Адже в Україні від статусу населеного пункту залежить можливість кількісного та якісного отримання всього спектра послуг. 3 іншого боку, перетворення територіального устрою саме по собі нездатне привести до кардинальних якісних змін у політико-пра- вовому устрої держави. Реформа територіального устрою, взята окремо, нездатна спричинити радикальні зміни у функціонуванні системи органів державної (публічної) влади. Зрушення такого рівня визначаються реформуванням державної служби, зміною принципів побудови органів державної влади, створенням дієвих механізмів контролю і відповідальності за ефективність управління, упорядкуванням фінансово-кредитної системи, комплексним перетворенням всієї системи влади тощо.

Врахування вищезазначених та інших особливостей функціонування системи територіального устрою держави допоможе правильно сформулювати завдання адміністративно-територіальної реформи та визначити адекватні механізми її реалізації.

6.2.

<< | >>
Источник: Куйбіда В.С.та інші. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. Історія. Сучасність. Перспективи. Київ - 2009. 2009

Еще по теме б.І.Методологічні засади реформування адміністративно-територіальногоустрою:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -