<<
>>

ПЕРЕДМОВА

Протягом останніх років сфера грошей, банківництва і фінансових ринків стала однією із найбільш захоплюючих у всій аналітичній економіці Фінансові ринки швидко змінюються, а нові фінансові інструменти з’являються майже щоденно.

Досить статечна банківська справа є нині високодинамічною діяльністю, яка постійно перебуває в центрі засобів масової інформації як результат кризи в ощадно-позичковій справі та комерційній банківській галузі. Добре відлагоджені міжнародні фінансові ринки та міжнародна торгівля створили взаємопов’язану світову економіку, в якій події на фінансових ринках однієї країни справляють глибокий вплив на фінансові ринки в інших країнах. Проведення монетарної політики перебуває в центрі загальної полеміки. Нові концепції в монетарній теорії змінили спосіб нашого сприйняття ролі грошей в економіці.

Третє видання підручника «Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків» є важливим оглядом цих захоплюючих концепцій, які з’ясовують нові явища у сфері грошей, банківської справи та фінансових ринків.

ОСНОВНІ АСПЕКТИ

При написанні цього видання я зосереджувався на чотирьох основних аспектах, що завжди відрізняли цю книжку від її конкурентів: акценті на економічному мисленні, сучасному підході до предмета, гнучкості та численних педагогічних порадах.

Економічний спосіб мислення

Важливою проблемою у викладанні теорії грошей, банківської справи і фінансових ринків є те, що студенти часто завчають напам’ять велику кількість фактів, які забуваються після кінцевого екзамену і скоро застарівають унаслідок високих темпів фінансових інновацій. Щоб убезпечити їх від цієї пастки, наша книжка постійно акцентує увагу на економічному способі мислення. Вона зосереджується на декількох основних економічних принципах, які студенти можуть застосувати для пізнання структури фінасових ринків та інститутів, банківського менеджменту, функціонування фінансових ринків і в нас і за кордоном та ролі грошей в економіці.

Ці принципи містять спрощений підхід до вибору портфеля активів (що я називаю теорією попиту на активи), поняття рівноваги, інструментарію попиту і пропозиції, максимі- зації прибутку, асиметричної інформації (несприятливий вибір та моральний ризик) та сукупного попиту і сукупної пропозиції.

Це нове видання запроваджує економічний .спосіб мислення навіть далі, ніж попередні, бо подає повніший економічний аналіз фінансових ринків та інститутів у частині III. Цей аналіз дозволяє студенту отримати повне нове розуміння того, чому фінансові ринки та інститути функціонують саме у тій формі, в якій існують, і як вони забезпечують економічну ефективність.

Щоб допомогти студентам оволодіти цими економічними принципами, автор підручника зосереджує їхню увагу на підході, якого дотримуються автори кращих підручників з аналітичної економіки: будуються прості моделі, в яких змінні, що залишаються сталими, уважно окреслюються. Ці моделі згодом використовуються для пояснення важливих економічних явищ, причому увага акцентується на змінних, а інші обставини вважаються сталими, ceteris paribus. Щоб предмет дослідження зацікавив студентів, у цьому виданні підкреслюється взаємозв’язок між економічною теорією та емпіричними даними. На сторінках підручника, у більш ніж двадцяти прикладних питаннях і понад п’ятдесяти спеціальних цікавих вставках, подаються факти і дані, що підтверджують або ставлять під сумнів економічні твердження, які виступають предметом аналізу. Такий виклад реальних життєвих подій і даних відраджує студентів від думки, що економісти зазвичай роблять абстрактні припущення і розвивають теорії, які не мають ніякого стосунку до фактичного стану речей.

Сучасний підхід

Як і в попередніх виданнях, у цьому зроблена спроба подати сучасний підхід до грошей, банківської справи і фінансових ринків, що дає змогу студентам зрозуміти важливі сучасні політичні дебати. Це видання використовує сучасний активо-ринковий підхід до визначення процентної ставки і валютного курсу замість старих підходів, що застосовуються в інших підручниках.

Такий підхід наголошує радше на потоці, ніж на запасі активів. Сучасні підходи з позиції ринку активів значно краще пристосовані для пояснення високої мінливості, яку спостерігаємо у цінах на активи — процентних ставках або валютних курсах. Такий підхід прийнятніший для професійних економістів для дискусії з приводу поточних питань економічної політики. Щоб осучаснити аналіз монетарної теорії, ця книжка містить докладний матеріал з ролі сподівань у нинішній дискусії з приводу економічної політики. Спеціальна увага приділяється теорії раціональних сподівань у двох останніх розділах підручника. Новий матеріал також використовується у розгляді такої теми, як теорія реального ділового циклу та гістерезису.

Третє видання підручника забезпечує завершену сучасну теорію фінансових ринків та інститутів, яка грунтується на нещодавно розвинутих у науковій літературі концепціях асиметричної інформації та фінансової структури. Новий матеріал, що є унікальним, забезпечить студенту сучасний підхід до розуміння фінансових ринків та інститутів і дозволить сприйняти поглиблений аналіз поточної кризи банківського регулювання. Він також дає змогу студентам краще зрозуміти роль фінансових криз у сучасній економічній активності — темі монетарної теорії, якій нині дослідники приділяють багато уваги.

Гнучкість

Викладачі, рецензенти і респонденти при опитуваннях звертають увагу на гнучкості попередніх видань підручника. Існує стільки способів викладати теорію грошей, банківської справи та фінансових ринків, скільки є викладачів. Для задоволення різних потреб викладачів гнучкість підручника досягається таким чином: стрижневі розділи забезпечують базовий матеріал, що розгортається через усю книжку, а інші розділи або параграфи розділів можна використовувати або опускати, відповідно до вимог викладача. Наприклад, розділ З забезпечує вступний огляд фінансової системи, що дозволяє викладачеві далі вибрати велику кількість різних способів для поглибленого вивчення фінансових ринків та інститутів.

Підручник відпрацьовано так, що він дозволяє викладачам охоплювати найважливіші питання монетарної теорії та політики без використання моделі ISLM, тоді як повніше тлумачення монетарної теорії в ряді розділів використовує модель ISLM. Викладачі так само можуть читати даний курс без включення розділів про визначення валютних обмінних курсів і міжнародних фінансів. Ті ж, хто бажає, щоб їхній курс мав ширшу міжнародну орієнтацію, можуть викладати ці розділи на початку курсу. Детальніша інформація про те, як підручник можна гнучко використовувати у вашому курсі, подається у довіднику для викладача.

НОВЕ У ТРЕТЬОМУ ВИДАННІ

Хоча основні риси і матеріал попереднього видання збережені, все ж третє видання зазнало важливих змін.

Новий підхід до викладання фінансових ринків та інститутів

Це видання відходить від попереднього та інших підручників передусім через розвиток докладної економічної теоретичної системи для аналізу фінансових ринків та інститутів. Теоретична система застосовує такі економічні поняття, як витрати обміну, несприятливий вибір, моральний ризик та інші, для забезпечення нового способу організації викладання фінансових ринків та інститутів. Вона також забезпечує єдину економічну систему для спрямування думки про фінансові ринки та інститути так, щоб студентська молодь могла відчути зміст, а не була просто збентежена всіми фактами про нашу економічну систему. Крім того, ця економічна система, на противагу наборові фактів про наші фінансові інститути, не вийде з ужитку за строком давності. Вона дозволяє викладачам аналізувати найновіші події і факти на фінансових ринках і в інститутах, що полегшує завдання постійно підтримувати зв’язок з поточними економічними процесами.

Повністю оновлений розділ «Економічний аналіз фінансової структури» відкривається розглядом восьми базових загадок про фінансову структуру, а далі подає розв’язання цих загадок через аналіз впливу витрат обміну та асиметричної інформації на фінансові ринки. Студентів дивують окремі з цих загадок — наприклад, відносна неважливість ринку цінних паперів як джерела фінансів для корпорацій, і вони доходять до розуміння причин цих явищ.

Поняття несприятливого вибору, морального ризику, як і «власника-управи- теля», застосовуються у подальших розділах частини III для поглибленння знання про фінансові інститути. Ці поняття використовуються у новому параграфі «Принципи управління позичками» розділу 9, «Банківська фірма і банківський менеджмент» (розділ 8 у попередньому виданні) і у двох нових параграфах, «Принципи страхового менеджменту» та «Урядові фінансові посередники», у розділі 12. Повністю оновлений розділ 11, «Криза банківського регулювання», в якому використовуються вищенаведені поняття для поглибленого вивчення причин нинішньої кризи банківського регулювання і ощадно-позичкових інституцій. В розділі з’ясовується, що можна зробити для попередження таких криз у майбутньому.

Наскільки цей новий підхід до викладання фінансових ринків та інститутів акцентує увагу на найновіших економічних поняттях, настільки він особливо добре узгоджується з найсвіжішими статтями про фінансові ринки та інститути. Для полегшення викладачеві завдання завжди підтримувати курс на сучасному рівні щорічний посібник до цього видання підручника, що підготовлений Джеймсом Ітоном та автором, продається разом з підручником за низькою ціною. Цей посібник дає змогу викладачеві читати курс на якісному рівні протягом трирічного циклу життя цього видання. Такого не можуть забезпечити інші підручники.

Акцент на гнучкість брався до уваги і при написанні усього нового матеріалу з фінансових ринків та інститутів. Оскільки не всі викладачі вважатимуть за необхідне викладати розділ 8, то поняття несприятливого вибору, морального ризику та проблема «власника-управителя» коротко пояснюється у подальших розділах 9, 11 та 12. Отже, ці розділи викладені так, що розділ 8 не обов’язково подавати у навчальному курсі. Така подача матеріалу дозволяє викладачеві охоплювати різну кількість матеріалу відповідно до його вибору.

Врахування міжнародного аспекту на сторінках підручника

Для задоволення зростаючого інтересу до міжнародної торгівлі та фінансових ринків з боку студентів та їхніх викладачів, третє видання містить міжнародний аспект на всіх сторінках підручника.

Одним із засобів забезпечення цього аспекту є набір з понад двадцяти цікавих вставок, що містяться в підручнику і називаються «глобальна перспектива». Ці вставки дають студентам розуміння міжнародної перспективи вже в початкових розділах підручника через постійне порівняння фінансової системи і монетарної політики у Сполучених Штатах Америки та в іншіх країнах світу.

Крім того, розділи, що розглядають визначення валютного обмінного курсу і міжнародних фінансів, розміщені в основній частині підручника одразу після розділів про Федеральну резервну систему і проведення монетарної політики. Розділи, що присвячені валютним обмінним курсам і міжнародним фінансам, найкраще викладати саме у цьому місці курсу. Річ у тім, що в подальших розділах, де визначається питання сукупної ділової активності, можна глибше дослідити роль міжнародних факторів. Потоки міжнародної торгівлі (чистий експорт) тепер включено у визначення сукупного попиту в розділах 24 і 25, що присвячені моделі ISLM (а не в додатку). Це дозволяє викладачеві чіткіше аналізувати питання впливу обмінних курсів та валют і потоків міжнародної торгівлі на процентні ставки і сукупний попит виробництва в моделі ISLM. Потоки міжнародної торгівлі даються у повному тлумаченні в аналізі сукупного попиту та сукупної пропозиції у розділі 26 та в аналізі монетарного передавального механізму в розділі 28.

Підхід з позиції інтернаціоналізації до тексту цього видання шляхом використання і вставок про глобальні перспективи і розміщення розділів про міжнародні фінанси у середині підручника є вичерпним і цілком гнучким. Хоча багато викладачів навчатимуть за підручником, використовуючи весь цей матеріал, інші робитимуть скорочення. Викладачі, що бажають залишатися в системі закритої економіки, можуть легко це зробити, пропускаючи матеріал у розділах про монетарну теорію, що має справу з чистим експортом та міжнародною торгівлею. Оскільки цей матеріал не впливає на базовий аналіз монетарної теорії, всі розділи, що присвячені монетарній теорії, можуть викладатися без міжнародних чинників. Крім того, у зв’язку з тим, що вставки про глобальні перспективи є замкнутими, їх можна легко пропустити без будь-якої втрати послідовності.

Сучасний підхід до визначення валютних курсів

Хоча підхід з позиції ринку активів до визначення валютного курсу є в цьому виданні таким самим, як і в попередньому, розділи 21 та 22 переглянуті відповідно до моделі визначення валютного курсу, що використовує рівноважну умову паритету процентних ставок. Це забезпечує новіший підхід до визначення обмінного валютного курсу, якого дотримуються в найсвіжішій економічній літературі. Такий підхід не лише підвищує рівень викладання курсу, але також забезпечує аналіз таких явищ, як перестрибування валютного курсу і різні впливи стерилізованих і нестерилізованих інтервенцій на формування валютного курсу.

Нові додатки для вивчення курсів, що орієнтуються на фінанси

У підручник включені два нові додатки, що особливо корисні для викладання курсів, які орієнтуються на фінансові ринки та інститути або викладаються на фінансових відділах у школах бізнесу (як у випадку курсу, якому автор навчає, використовуючи цю книжку). Математичний додаток до розділу 5, вміщений наприкінці підручника, забезпечує далеко глибше тлумачення теорії вибору портфеля, що міститься у цьому розділі. Цей додаток робить ясною відмінність між систематичним і несистематичним ризиками. В ньому викладаються і модель ціноутворення на капітальні активи, і арбітражна теорія ціноутворення.

У додатку до розділу 8 поглиблюється аналіз фінансової структури шляхом дослідження проблеми фінансових корпорацій: чому корпорації, що мали зрослий рівень боргу щодо власного капіталу, були перебудовані у 1980-і роки. Додаток застосовує аналіз проблеми «власника-управителя», зокрема приклад морального ризику та теорії вільного потоку готівки Дженсена, для пояснення збільшення ліверіджу корпорацій. В додатку також зосереджується увага на сучасній суперечливій (і гострій) політичній полеміці про те, чи підсумкове збільшення боргів корпорацій було поганим для економіки і повинно бути припинене урядовими обмеженнями на злиття та примусовим викупом.

Зміни у розміщенні та оновленні матеріалу, нові вставки

Як наслідок зауваження рецензентів та читачів даного підручника, розміщення матеріалу у багатьох місцях поліпшено. Розділ 13, що присвячений фінансовим інноваціям, скорочено. Розділи 15 і 16 спрощені шляхом включення норми надлишкових резервів депозитів у мультиплікатор грошей та вилучення дискусії про норму строкових чекових депозитів (бо резервні вимоги по строкових депозитах були скасовані). У розділі 26 здійснюється аналіз сукупних попиту та пропозиції. Цей розділ містить полеміку між кейнсіанцями та монетаристами і переносить дискусію про державне втручання в економіку в розділ про гроші та інфляцію (розділ 28). Нові підсумкові таблиці подані в кількох місцях підручника, що систематизує знання студентів. На додаток до нових вставок про глобальні перспективи в підручнику подано нові спеціальні цікаві вставки, що осучаснюють і пожвавлюють текст. Це вставки про об’єднання грошових систем у Німеччині та Європі, координацію міжнародної політики, Дональда Трампа та його фінансові труднощі, організацію японської та німецької банківських систем, скандал із заощаджувальними та позичковими асоціаціями, банкрутство банку у Новій Англії, злет і падіння Майкла Мількена та Дрекселя. Аналіз емпіричних доказів про попит на гроші у додатку до розділу 23 оновлено, як і багато вставок підручника. Всі графіки і дані в підручнику також повністю оновлені на кінець 1990 р. (за винятком рідкісних випадків, коли це не вважалося за потрібне).

ПЕДАГОГІЧНІ ПОРАДИ

Підручник повинен бути солідним мотиваційним навчальним знаряддям. З такою метою в цьому виданні підручника застосовано широкий набір педагогічних прийомів. Вони містять:

Огляди розділів на початку кожного, що знайомлять студентів з темою розділу, чому вона є важливою і як співвідноситься з іншими темами підручника.

Спеціальні цікаві вставки, що освітлюють драматичні історичні епізоди, містять цікаві ідеї чи цікаві факти, що стосуються предмета аналізу.

Вставки «З фінансових новин» знайомлять студентів з дотичними новими статтями і фактами, що повідомляються в пресі.

«Поради», що розсіяні по всьому тексту підручника, забезпечують короткі вказівки, як краще розглядати проблему, над якою студенти працюють.

Визначальні формулювання, які мають важливе значення, виділяються жирним шрифтом. Тому студенти можуть легко віднайти їх для пізнішого повторення.

Назви графіків допоможуть студентам чіткіше зрозуміти взаємозв’язок зображених змінних та принципи їхнього аналізу.

Підсумкові таблиці забезпечують корисну навчальну допомогу в систематизації матеріалу.

Підсумки в кінці кожного розділу, що містять основні його положення.

Визначальні поняття — це важливі слова або вирази, що виділені у тексті жирним шрифтом, коли вперше дається їхнє означення; вони перераховуються наприкінці розділу.

Питання і завдання наприкінці розділів, яких налічується 400, допомагають студентам дізнатися про досліджуваний предмет через застосування економічних понять, включаючи спеціальну групу проблем, яку студенти вважають особливо доречною та якій дано заголовок «Застосування економічного аналізу для прогнозування майбутнього».

Глосарій (словник спеціальних термінів) наприкінці книжки подає означення для всіх визначальних понять.

Розв’язки приблизно для половини питань і завдань подаються наприкінці книжки і позначені *.

Подяки

Складаю подяку багатьом людям, причетним до створення цієї книжки. Особливу подяку висловлюю редакторам Брюсові Каплану і Джейн Тафтс — справжнім професіоналам. Я також щиро вдячний за цінні поради моїм колегам з Колумбійського університету — Френкові Едвардсу, Альберто Джі- ованіні, Глену Габарду і Бобу Шею, а також моїм студентам. У підготовці цього і попередніх видань мені також допомагали зауваження, побажання та поради рецензентів.

Я вдячний:

Avner Bar-lian Willie Belton Ben Bernanke Charles Britton Kathleen Brook Kevin Calandri John Campbell Steven Cobb John Cooper Dean Croushore Nicholas DeLeonardis John Domonkos Donald Dutkowsky James Eaton Martin Eichenbaum Robert Eisenbeis Robert Eisner Cregory Falls Mary Gade Patrick Caughan Mark Gertler Frank Gery Oliver (Guinn Mark Haggerty William Holahan

S.              Hussain Jafri

Dartmouth College

Georgia Institute of Technology

Princeton University

University of Arkansas

New Mexico State University

California State University, Sacramento

Princeton University

Xavier University

Moorehead University

Pennsylvania State University

DePaul University

Cleveland State University

Syracuse University

Bridgewater College

Northwestern University

University of North Carolina, Chapel Hill

Northwestern University

Central Michigan University

Oklahoma State University

Fairleigh Dickinson University

New York University

Saint Olaf College

Washburn University of Topeka

Washington State University

University of Wisconsin, Milwaukee

Tarleton State University

Frederick Joutz Ceorge Washington University
John Kaatz Ceorgia Institute of Technology
Hugo Kaufman Queens College
Richard Keehn University of Wisconsin, Parkside
Nicholas Kontos Marshall University
John Knudsen University of Idaho
Kishore Kulkarni Metropolitan State College of Denver
Beverly Lapham University of Minnesota
К. T. Liaw Saint John’s University
David Macpherson Miami University
Nelson Mark Ohio State University
Thomas Mayer University of California, Davis
W. Douglas McMillin Louisiana State University
Patricia Mosser Columbia University
Gerard O’Boyle Saint John’s University
Masao Ogaki University of Rochester
Ronnie Phillips Colorado State University
Dean Popp San Diego State University
Gary Quinlivan Saint Vincent College
Duane Rosa West Texas State University
Daniel Rubenson Southern Oregon State College
Dawn Saunders College of Saint Joseph
Zena Seldon University of Wisconsin, La Crosse
Charles Staley State University of New York, Stony Brook
Duane Stock University of Oklahoma
Kay Unger University of Montana
R. Vaitheswaran Coe College
Howard Wall State University of New York at Buffalo
John Wassom Western Kentucky University
Eugene White Rutgers University
Paul Wolfson University of Wisconsin, Milwaukee
Robert Zimmerman Xavier University

Нарешті, хочу подякувати моїй дружині Салі і моєму синові Метью, які створили мені сприятливі умови для роботи, та моєму батькові Сідні, який вивів мене на стежину, котра вела до цієї книжки.

Фредерік С. Мишкін

<< | >>
Источник: Фредерік С. Мишкін. ЕКОНОМІКА ГРОШЕЙ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ І ФІНАНСОВИХ РИНКІВ 1992. 1992

Еще по теме ПЕРЕДМОВА:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -