<<
>>

ГЛОСАРІЙ

автономні споживчі видатки [autonomous consumer expenditure] — величина споживчих видатків, незалежна від використання доходу.

адаптивні сподівання [adaptive expectations] — погляд на формування сподівань, за яким прогнози щодо певної змінної розглядаються як середнє з минулих значень змінної.

актив вищої цінності [luxury] — актив, еластичність якого за майном більша від одиниці.

актив [asset] — частина власності, що є нагромадженням вартості.

активи нижчого рівня [necessity] — актив має нижчий рівень, коли при зростанні майна відсоток збільшення попиту на актив є меншим за відсоток збільшення майна. Іншими словами, еластичність активу за майном менша від одиниці.

активіст [activist] — економіст, що розглядає механізм самокоригування економіки через пристосування заробітної плати та цін як надто повільний. Звідси, він вбачає потребу в державному втручанні в економіку, проведенні урядом активної політики для усунення високого безробіття.

акціонерний (власний) капітал [equity capital] — різниця між активами фірми (які їй належать або їй заборгували) та її пасивами (що фірма заборгувала).

альтернативна вартість, вартість втраченої можливості [opportunity cost] —¦ величина процента (сподіваного доходу), яким жертвують, тому що володіють альтернативним активом.

аналіз розриву [gap analysis] — вимірювання чутливості банківських прибутків до змін у процентних ставках; обчислюється шляхом віднімання розміру коефіцієнта чутливості пасивів від коефіцієнта чутливості активів.

аналіз тривалості [duration analysis] — вимірювання чутливості ринкової вартості банківських активів і пасивів до змін у процентних ставках.

асиметрична інформація [asymmetric information] — неоднаковість інформації, якою володіє кожна сторона ділової операції.

багаторазове створення депозитів [multiple deposit creation] — процес, у якому ФРС постачає банківській системі 1 долар додаткових резервів, а депозити багаторазово зростають порівняно з цією сумою в 1 долар.

багатство, майно [wealth] — сукупність одиниць власності, що є нагромадженням вартості.

балансовий звіт, баланс [balance sheet] — перелік активів і пасивів банку (фірми), що зрівноважені (тобто сума активів дорівнює сумі пасивів плюс власний капітал).

банки [banks] — фінансові інститути, що приймають вклади і надають позики (бувають комерційні банки, ощадно-позичкові асоціації, кредитні спілки тощо).

банки штатів (США) [state banks] — банки, які здійснюють операції на основі чартерів, виданих владою штатів.

банківська паніка [bank panic] — одночасне банкрутство багатьох банків.

банківська холдингова компанія [bank holding company] — компанія, що володіє одним або більшою кількістю банків.

банкрут, неспроможний боржник [insolvent] — ситуація, в якій вартість активів фірми або банку падає нижче її пасивів (зобов’язань), що означає банкрутство.

банкрутство банку [bank failure] — стан, при якому банк не може виконувати свої зобов’язання — виплачувати вкладникам,— отже, випадає зі сфери ділових операцій.

безкомісійні фонди [no-load funds] — взаємні фонди прямо продають акції населенню без стягнення комісійних.

безризикові облігації [default-free bonds] — облігації, вільні від ризику невиконання зобов’язань, такі, як облігації уряду США.

бета [beta] — вимірник чутливості доходу на актив до змін у вартості ринкового портфеля, який також є мірою граничного вкладу активу до ризику ринкового портфеля.

біржі [exchanges] — вторинні ринки, на яких покупці і продавці цінних паперів (або їхні агенти, або брокери) зустрічаються в одному головному приміщенні для проведення торгів.

Бретон-вудська система [Bretton Woods system] — міжнародна грошова система, що використовувалася з 1945-го по 1971 рік, у якій валютні курси були фіксованими, а долар США вільно конвертувався в золото (тільки для урядів іноземних держав та їхніх центральних банків).

брокерські депозити [brokered deposits] — депозити, що дають змогу вкладникам обминути ліміт у 100 000 дол.

на федеральне страхування депозитів, розбиваючи великий вклад на дрібніші частини, менші ніж 100 000 дол., у кожному банку, через що сукупна величина вкладів повністю застрахована.

брокерські фірми [brokerage firms] — фірми, що зайняті на всіх ринках цінних паперів як брокери, ділери та інвестиційні банкіри.

бюджетний дефіцит [budget deficit] — надлишок урядових видатків над податковими надходженнями.

валовий національний продукт [gross national product (GNP)] — вартість всіх кінцевих товарів і послуг, що вироблені в країні протягом року.

валютний курс [exchange rate] — ціна грошової одиниці однієї країни в грошовій одиниці іншої країни.

валютні резерви [international reserves] — запаси активів центрального банку, що поіменовані в іноземних валютах венчурна фірма [venture capital firm] — фінансові посередники, що об’єднують ресурси своїх партнерів і використовують кошти для допомоги почат- куючим підприємцям розпочати новий бізнес.

верхня межа ставки по депозитах [deposit rate ceilings] — обмеження на максимальну процентну ставку, що виплачується по депозитах.

використовуваний доход [disposable income] — сумарний доход, що наявний для витрачання і дорівнює сукупному доходу мінус податки.

випадкове блукання [random walk] — динаміка змінної, майбутні зміни якої не можна прогнозувати (вони випадкові), бо при певній нинішній вартості змінна може і зростати, і падати.

вирахування [deductible] — фіксована сума, що вираховується зі збитків застрахованого при виплаті йому страхового відшкодування.

вирівнювана угода купівлі = продажу [matched sale = purchase transaction] угода, згідно з якою ФРС продає цінні папери, а покупець погоджується продати їх знову ФРС у найближчому майбутньому; інколи їх називають (зворотне peno).

витіснення посередника [disintermediation] — зменшення потоку коштів у банківську систему, за якого участь фінансового посередництва зменшується.

відділення, філіали [branches] — додаткові відділення банків, що проводять банківські операції.

відпливи вкладів [deposit outflows] — втрата депозитів, коли вкладники вилучають свої вклади.

вільний грошовий потік [free cash flow] — потік грошей — різниця між грошовими надходженнями і видатками (де враховано процент і дивіденди), в той час як вільний потік грошей є сумою потоку грошей, яка перевищує кількість прибуткових інвестиційних можливостей, відкритих для фірми.

вільні резерви [free reserves] — надлишкові резерви у банківській системі мінус обсяг дисконтних позик.

власна (не позичена) грошова маса [nonborrowed monetary base] — грошова маса мінус дисконтні позики.

власний капітал [net worth] — різниця між активами фірми (якими вона володіє або які їй винні) і пасивами (які вона винна).

власний капітал [equities] — право на частку у чистому доході і активах ділової фірми (таких, як звичайна акція).

вторинний ринок [secondary market] — фінансовий ринок, на якому цінні папери, уже попередньо випущені, можуть перепродуватися.

вторинні резерви [secondary reserves] — цінні папери уряду СІЛА та його установ, якими володіють банки.

гаранти, андерайтери [underwriters] — інвестиційні банки, що гарантують ціни на цінні папери корпорацій і потім продають покупцям такі цінні папери.

гіперінфляція [hyperinflation] — інфляція, що характеризується темпом, який перевищує 50 % на місяць.

гіпотеза сподівань [expectations hypothesis] — твердження, що процентні ставки по довгостроковій облігації дорівнюють середній з довгострокових процентних ставок, на які очікують люди протягом життя довгострокової облігації.

гістерезис [hysteresis] — відхилення від рівня повної зайнятості як наслідок минулого високого безробіття.

готівка в касі [vault cash] — готівка, яка фізично зберігається банками і нагромаджується в їхніх сховищах.

гранична схильність до споживання (mpc) [marginal propensity to consume (mpc)] — нахил функції споживання, який вимірює зміну у споживчих видатках на додатковий долар використовуваного доходу.

гроші, валюта [currency] — гроші: банкноти та монети.

гроші «підвищеної» ефективності [high-powered money] — інша назва для грошової маси (бази).

гроші (або пропозиція грошей) [money (or money supply)] — все, що здебільшого приймають як оплату за товари і послуги або погашення боргу.

грошова маса (база) [monetary base] — сума грошових зобов’язань ФРС (готівка в обігу і резерви) та грошові зобов’язання Державної скарбниці США (готівка Скарбниці в обігу, головним чином монети).

грошові агрегати [monetary aggregates] — різні вимірники грошей, які застосовує Федеральна резервна система (МІ, М2, М3 та L).

грошово-банківські центри [money center banks] — великі банки в основних фінансових центрах країни.

девальвація [devaluation] — встановлення нижчої номінальної вартості валюти.

державне бюджетне обмеження [govemrment budget constraint] — обмеження, яке полягає в тому, що дефіцит державного бюджету повинен дорівнювати сумі змін у монетарній масі та в кількості облігацій, якими володіють фірми і населення.

дефляція боргу [debt-deflation] — ситуація, при якій відбувається значне падіння рівня цін, що веде до дальшого зменшення власного капіталу фірми внаслідок зрослого тягаря заборгованості.

джерела грошової маси [sources of the base] — фактори, що впливають на грошову масу.

диверсифікація [diversification] — володіння багатьма ризиковими активами, дивіденди [dividends] — періодичні платежі акціонерам.

динамічні операції на відкритому ринку [dynamic open market operations] — операції на відкритому ринку, що мають на меті змінити рівень резервів і грошову масу.

дисконтна облігація [discount bond] — інструмент кредитного ринку; купують за ціну, нижчу від її номінальної вартості. Номінальна вартість цієї облігації виплачується в момент погашення. Цей інструмент кредитного ринку не дає жодних надходжень у вигляді процента.

дисконтні позики [discount Zoans] — позики банків у Федеральної резервної системи.

ділові цикли [business cycles] — зростання і падіння сукупного обсягу виробництва, котрий продукує економіка.

довгострокова крива сукупної пропозиції [long-run aggregate supply curve] — величина пропозиції обсягу виробництва в тривалому періоді при певному рівні цін.

довгостроковий [long term] — стосується боргового інструменту зі строком погашення десять і більше років.

доктрина реальних векселів [real bills doctrine] — провідний принцип (нині розкритикований) для проведення монетарної політики, за яким надання позик для підтримки виробництва товарів і послуг, що забезпечує резерви банківській системі, не є інфляційним, доход [income] — потік заробітків за одиницю часу.

доход на дисконтній основі, або дисконтний доход [yield on a discount basis (discount yield)] — вимірник процентних ставок, за допомогою якого ділери на ринках векселів встановлюють процентну ставку по векселях Державної скарбниці СІЛА (визначається у рівнянні (4.3)).

доход на момент погашення [yield to maturity] — процентна ставка, яка дорівнює відношенню поточної вартості платежів, що отримані від кредитного інструменту ринку, до його нинішньої вартості.

економетричпа модель [econometric model] — модель, рівняння якої розв’язуються за статистичними методиками.

економія масштабу [economies of scale] — зменшення мінових витрат на один долар ділової операції, коли розміри (масштаб) операцій збільшуються, еластичність попиту за майном [wealth elasticity of demand] — майнова еластичність попиту вимірюється як зміна попиту на актив (у відсотках) у відповідь на зміну на 1 % майна, коли всі інші обставини залишаються сталими.

емісія грошей [printing money] — метод фінансування урядових видатків шляхом випуску грошей підвищеної «ефективності».

ефект Фішера [Fisher effect] — названий за прізвищем економіста Ірвінга Фішера: коли має місце сподівана інфляція, то процентні ставки зростають, ефективна межа портфеля [efficient portfolio frontier] — найкраща комбінація середнього квадратичного відхилення і сподіваного доходу, що може досягатися для ризикових активів у портфелі.

євродолари [Eurodollars] — долари СІЛА, що вкладені в іноземних банках поза межами СІЛА або в зарубіжних відділеннях банків СІЛА, єврооблігації [Eurobonds] — облігації, поіменовані у валюті, відмінній від тієї, за яку вони продаються.

«життєсприйняття» [«animal spirits»] — хвилі ділового оптимізму й песимізму ділових людей та споживачів, що впливають на готовність споживачів та фірм витрачати ресурси.

залучений викуп [leverage buy out (LBO)] — зміни власності корпорацій, коли власний капітал заміщується борговими інструментами.

закон одної ціни [law of one price] — принцип, з якого випливає, що, поки дві країни виробляють однаковий товар, ціна цього товару повинна бути однаковою по всьому світу, незважаючи на те, яка країна виробляє його.

зарубіжна облігація [foreign bond] — облігація, що продається в зарубіжній країні і деномінована у валюті цієї країни.

засіб обміну [medium of exchange] — все те, що використовується для оплати за товари і послуги.

застава [collateral] — власність, що віддається в заставу кредитору, якщо позичальник не може сплачувати свої боргові платежі.

захисні операції на відкритому ринку [defensive open market operations] — операції на відкритому ринку, що мають на меті нейтралізувати зміни в інших факторах, які впливають на грошову масу (такі, як зміни депозитів Скарбниці у ФРС або у флоуті).

збурення пропозиції [supply shocks] — зміни в технології або в постачанні сировинних матеріалів, що можуть перемістити криву сукупної пропозиції.

зворотний причинний зв’язок [reverse causation] — ситуація, за якої вважають, що одна змінна спричиняє іншу змінну, хоча насправді правильним є зворотний зв’язок.

злиття [mergers] — угода, за якою дві корпорації об’єднуються і стають одною більшою корпорацією.

значні верифікаційні витрати [costly state verification] — та обставина, що процес перевірки і контролю є дорогим заходом з позиції часу і грошей.

знецінення [depreciation] — ситуація, в якій курс валюти падає.

зовнішній валютний ринок [foreign exchange market] — ринок, на якому встановлюються валютні курси.

золотий стандарт [gold standard] — режим, за якого валюта більшості країн прямо обмінювалася на золото.

інвестиції в основні фонди [fixed investment spending] — видатки ділових фірм на устаткування (комп’ютери, вертольоти) та будівлі (фабрики, офісні приміщення тощо) і планові видатки на житлове будівництво.

інвестиційні банки [investment banks] — фірми, що допомагають початковому продажу цінних паперів на первинному ринку.

інвестиційні видатки в товарно-матеріальні запаси [inventory investment spending] — видатки ділових фірм на додаткові запаси сировини, запасних частин та кінцевих товарів.

інфляція витрат [cost-push inflation] — інфляція, викликана вимаганням робітниками вищої заробітної плати.

інфляція попиту [demand-pull inflation] — інфляція, що походить з такої політики урядовців, яка переміщує криву сукупного попиту.

інфляція [inflation] — стан безперервного зростання рівня цін.

квота [quotas] — обмеження на кількість іноземних товарів, які можна імпортувати.

кейнсіанець [Keynesian\\ — послідовник Джона Майнарда Кейнса, який вважав, що зміни в рівні цін і сукупний обсяг виробництва визначаються змінами не тільки пропозиції грошей, але також урядових видатків та фіскальної політики, і не розглядав економіку як внутрішньо стабільну.

кількісна теорія грошей [quantity theory of money] — теорія, за якою номінальний доход визначається виключно змінами в кількості грошей.

компенсаційні залишки [compensating balances] — обов’язкова мінімальна сума коштів, яку фірма, що отримує позичку, повинна зберігати на поточному чековому рахунку в банку.

консоль [consol] — облігація, що не має строку погашення, не передбачає погашення номіналу облігації та періодично забезпечує незмінні купонні доходи.

координація міжнародної політики [international policy coordination] — угоди між країнами, що передбачають узгодження зовнішньоекономічної політики.

короткостроковий [short term] — стосується боргового інструменту зі строком погашення рік або менше.

корпорації, що створені за законом Еджа [Edge Act Corporation] — спеціальні відділення банків США, зайняті головним чином у міжнародному банківництві.

кредитна лінія [line of credit] — зобов’язання банку (до наперед точно визначеного терміну) забезпечити фірму позичками до певної суми за процентною ставкою, що прив’язана до певної ринкової процентної ставки, кредитор останньої надії [lender of last resort] — постачальник резервів банкам, коли ніхто інший не може забезпечити їх, щоб запобігти банкрутству.

крива IS [IS1 curve] — залежність, що описує комбінації сукупного обсягу виробництва та процентних ставок, за яких сумарна кількість вироблених товарів дорівнює величині попиту (рівновага товарного ринку).

крива LM [LM curve] — залежність, що описує комбінації процентних ставок і сукупного обсягу виробництва, при яких величина попиту на гроші дорівнює величині пропозиції грошей (рівновага ринку грошей).

крива доходу [yield curve] — графічне зображення доходів від урядових облігацій, що вільні від ризику невиконання зобов’язань з різними строками погашення.

крива попиту [demand curve] — взаємозв’язок між величиною попиту і ціною, коли всі інші економічні змінні залишаються сталими.

крива пропозиції [supply curve] — залежність між величиною пропозиції та ціною, коли всі інші змінні залишаються сталими.

крива сукупного попиту [aggregate demand curve] — залежність між рівнем цін та величиною попиту на сукупний обсяг виробництва, коли ринки товарів і грошей перебувають у рівновазі.

крива сукупної пропозиції [aggregate supply curve] — залежність між величиною пропозиції обсягу виробництва у короткостроковому періоді та рівнем цін.

крива Філіпса [Philips curve] — взаємозв’язок між безробіттям та інфляцією, відкритий А. Філіпсом.

купівля на відкритому ринку [open market purchase] — купівля ФРС облігацій.

купонна норма [coupon rate] — відношення суми щорічних купонних платежів до номінальної вартості облігації, виражене в процентах.

купонна облігація [coupon bond] — інструмент кредитного ринку, що забезпечує власнику незмінну виплату процентів щорічно до строку погашення, коли повертається наперед встановлена кінцева сума за облігацію.

L [L] — міра високоліквідних активів, що додає до М3 короткострокові цінні папери Державної скарбниці, комерційні папери, довгострокові євродолари, ощадні облігації та банківські акцепти.

ліверідж [leverage] — відношення боргу фірми до власного капіталу.

ліквідність [liquidity] — відносна легкість і швидкість, з якою актив перетворюється в готівку (засіб обміну).

лінія надійності ринку [security market line] — лінія, яка виводиться з моделі ціноутворення на капітальні активи і виражає залежність між бета активу та його сподіваним доходом.

Ml [МІ] — вимірник грошей, що включає готівку, дорожні чеки і поточні чекові депозити.

М2 [М2] — вимірник грошей, що додає до МІ депозитні рахунки грошового ринку, взаємні фонди грошового ринку, строкові депозити дрібного номіналу, ощадні депозити, одноденні угоди про зворотний викуп та одноденні євродолари.

М3 [М3] — вимірник грошей, що додає до М2 строкові депозити великого номіналу, довгострокові угоди про зворотний викуп, взаємні фонди грошового ринку (інституційні).

механізм самокоригування [self-correcting mechanism] — властивість економіки повертатися до обсягу виробництва при його природному рівні, незалежно від того, в якій фазі економіка початково перебуває.

мито [tariffs] — податок на імпортні товари.

Міжнародний валютний фонд [International Monetary Fund (IMF)] — міжнародна організація, створена за рішенням Бретон-вудської конференції, метою якої є сприяння зростанню світової торгівлі через надання позичок країнам, що мають труднощі з платіжним балансом.

міжнародні банківські канали [international banking facilities (IBFs)] — банківські послуги всередині США, що приймають строкові депозити від іноземців, але не підпадають ні під резервні вимоги, ні під обмеження виплати процентів по вкладах.

мінові витрати [transactions cost] — час та гроші, що витрачаються за спроби обміняти товари та послуги.

мобільність капіталу [capital mobility] — ситуація, за якої іноземці можуть легко купити активи країни, а резиденти цієї країни можуть легко придбати іноземні активи.

монетаризація боргу [monetizing the debt] — метод фінансування урядових видатків, за яким державний борг, що з’являється внаслідок фінансування урядових видатків, вилучають з рук населення і замінюють грішми «підвищеної» ефективності.

монетарист [monetarist] — послідовник Мілтона Фрідмана, що вбачає у змінах пропозиції грошей основне джерело змін рівня цін та сукупного обсягу виробництва і розглядає економіку як внутрішньо стабільну.

монетарна політика [monetary policy] — управління пропозицією грошей і процентними ставками.

монетарна теорія [monetary theory] — теорія, що пов’язує зміни кількості грошей зі змінами економічної активності.

моральний ризик [moral hazard] — ситуація, яка виникає після ділової операції, при якій одна сторона угоди має стимули до поведінки, що небажана з точки зору другої сторони.

мультиплікатор видатків [expenditure multiplier] — відношення зміни в сукупному обсязі виробництва до змін в інвестиційних видатках (або в автономних видатках).

мультиплікатор грошей [money multiplier] — відношення, яке пов’язує зміну у пропозиції грошей з певною зміною у грошовій масі.

нагромадження вартості [store of value] — нагромадження купівельної сили.

надлишковий попит [excess demand] — стан, при якому величина попиту більша, ніж величина пропозиції.

надлишок пропозиції [excess supply] — стан, при якому величина пропозиції перевищує величину попиту.

надлишкові резерви [excess reserves] — надлишок коштів над обов’язковими резервами і різниця між фактичними та обов’язковими резервами.

напрями використання грошової маси [uses of the base] — статті балансу, що описують, як використовують грошову масу (банкноти Федеральної резервної системи, резерви і готівку Державної скарбниці, що перебуває в обігу і не зберігається у ФРС).

національні банки [national banks] — банки, зареєстровані федеральним урядом.

неактивіст [nonactiuist] — економіст, який вважає, що функціонування економіки поліпшилося б, якби уряд уникав активної політики по усуненню безробіття.

небанківський банк [nonbank banks] — обмежені послуги банків, при яких банки або не надають позик, або не приймають вкладів.

невиконання зобов’язань [default] — ситуація, в якій та сторона, що випускає боргові інструменти, не здатна здійснювати процентні платежі або виплачувати заборговані суми, коли боргові інструменти мають погашатися.

невикористана можливість отримання прибутку [unexploited profit opportunity] — ситуація, в якій хтось може отримати прибуток, вищий за середній.

недостатнє фінансування [underfunded] — якщо внески до пенсійної програми і доходи недостатні для виплати встановлених пенсій, то програма є недостатньо фінансована.

нейтральність грошей [monetary neutrality] — твердження, що у довгостроковому періоді зростання пропозиції грошей (у процентах) вирівнюється таким самим процентним зростанням рівня цін, а реальна пропозиція грошей та всі інші економічні змінні, такі, як процентні ставки, залишаються незмінними.

нерозмінні паперові гроші [fiat money] — паперові гроші, які уряди роблять законним платіжним засобом і які не обмінюються на золоті монети або зливки благородних металів.

несистематичний ризик [nonsystematic risk] — компонент ризику активу, що притаманний тільки даному активу; цей ризик можна усунути шляхом диверсифікації.

несприятливий вибір [adverse selection] — проблема, яка створюється асиметричною інформацією на момент, коли відбувається ділова операція, в якій люди, що найбільше небажані з точки зору іншої сторони, найімовірніше бажають взяти участь у цій фінансовій операції.

нестерилізована інтервенція на валютних ринках [unsterilized foreign exchange intervention] — інтервенція у процес формування валютного курсу, за якої центральний банк дозволяє купівлю і продаж національної валюти, що впливає на грошову масу.

номінальна вартість, номінал [face or par value] — наперед встановлена кінцева сума, що виплачується власникові купонної облігації у строк її погашення.

номінальна процентна ставка [nominal interest rate] — процентна ставка, яка не бере до уваги інфляцію.

норма безробіття [unemployment rate] — відсоток безробітної робочої сили.

норма доходу від приросту ринкової вартості капіталу [rate of capital gains] — зміна вартості цінного паперу стосовно її первісної купівельної ціни.

норма доходу, або норма віддачі [return, or rate of return] — для певного цінного паперу норма віддачі дорівнює платежам власникові плюс зміна вартості цінного паперу, що виражені як частка до його купівельної ціни.

норма резервних вимог [required reserves ratio] — частка депозитів, які ФРС вимагає зберігати як резерви.

нормування кредиту [credit rationing] — ситуація, при якій кредитор відмовляє у наданні позики, незважаючи на те що позичальники готові платити встановлений процент або навіть вищу ставку процента.

обернена угода про зворотний викуп [reverse repo] — ділова операція, в якій ФРС продає цінні папери і покупець погоджується продати їх назад ФРС у найближчому майбутньому.

облігації нижчої якості, «ганчір’яні» облігації [junk bonds] — облігації з рейтингом, нижчим за ВАА (або ВВВ), що мають високий рівень ризику невиконання зобов’язань по них.

облігація [bond] — цінний папір, що обіцяє власникові періодичне надходження платежів протягом наперед встановленого періоду.

облікова ставка [discount rate] — процентна ставка, за якою банки отримують дисконтні позики.

облікове (дисконтне) віконце [discount window] — можливість Федеральної резервної системи надавати банкам дисконтні позики.

обмежувальні умови [restrictive covenants] — умови, що обмежують і точно визначають певні види діяльності, якими може займатися позичальник.

обов’язкові резерви [required reserves] — резерви, які ФРС вимагає на кожний долар депозитів у банку. Певна частка цих депозитів має зберігатися у ФРС як резерви.

одиниця виміру, міра вартості [unit of account] — використовується для вимірювання вартості в економіці.

операції на відкритому ринку [open market operations] — купівля або продаж ФРС облігацій на відкритому ринку.

оптимальний прогноз [optimal forecast] — найкраща здогадка про майбутнє при застосуванні всієї доступної інформації.

опціон покупця [call option] — угода, що забезпечує право купівлі цінного паперу за наперед встановленою ціною.

опціон продавця [put option] — угода, що забезпечує право пр\'одажу цінного паперу за наперед точно встановленою ціною.

офіційний баланс резервів по операціях [official reserve transactions balance] — баланс по поточних операціях плюс статті по балансу руху капіталу.

пайовий рахунок тратти [share draft accounts] — рахунки в кредитних спілках, що подібні до нау-рахунків.

пасиви, борги [liabilities] — IOU (я винен вам), або борг.

первинний ринок [primary market] — фінансовий ринок, на якому нові випуски цінних паперів продають первинним покупцям.

передавальний механізм монетарної політики [transmission mechanisms of monetary policy] — канали, через які пропозиція грошей впливає на ділову активність.

перестрибування валютного курсу [exchange rate overshooting] — явище більшої зміни валютного курсу в короткостроковому періоді, ніж у довгостроковому, при зміні пропозиції грошей.

підпільна економіка [underground economy] — незареєстрована економічна діяльність, яку ще називають тіньовою економікою.

планові інвестиційні видатки [planned investment spending] — сукупні заплановані видатки ділових підприємств на новий фізичний капітал (тобто машини, комп’ютери, будівлі) плюс планові видатки на нові житлові будинки.

PROFITS = |[Т0 - С] -

Це рівняння дає те ж правило квадратного кореня, що й (МА23.1).

платіжна система [payments system] — метод проведення ділових операцій в економіці.

платіжний баланс [balance of payments] — система рахунків для врахування всіх платежів, що мають пряме відношення до руху коштів між певною країною та зарубіжними країнами.

повне витіснення [complete crowding out] — ситуація, при якій стимулювальна фіскальна політика (збільшення урядових видатків) не веде до розширення обсягу виробництва, позаяк це збільшення повністю нейтралізується відповідним зменшенням приватних видатків.

повне фінансування [fully funded] — пенсійна програма вважається повністю фінансована, якщо внески до програми і доходи упродовж років достатні для вчасної виплати заздалегідь встановлених пенсій.

поглинання [takeover] — купівля корпорації іншою корпорацією або групою інвесторів.

подвійна банківська система [dual banking system] — система у США, за якої банки перебувають під контролем федерального уряду і урядів штатів, що діють узгоджено.

позабалансова діяльність [оff-balance-sheet activities] — банківська діяльність, яка включає фінансові інструменти і одержання доходу від комісійних та продажу наданої позики іншому кредитору; все це впливає на банківські прибутки, але не позначається на балансі банку.

позабіржовий ринок (ОТС) [over-the-counter (ОТС) market] — вторинний ринок, на якому ділери в різних місцях, що мають запаси цінних паперів, готові купувати і продавати цінні папери «за прилавком» кожному, хто приходить до них і готовий прийняти їхні ціни.

позичка з незмінним платежем [fixed payment loan] — інструмент кредитного ринку, що забезпечує позичальника сумою грошей, які повертають шляхом періодичної сплати встановленої незмінної суми (звичайно щомісячно) протягом ряду років.

позичкові кошти [loanable funds] — сума позик.

політика поступок [accommodating policy] — активістська політика (політика державного втручання в економічне життя), яка проводиться для досягнення завдання високої зайнятості.

поточна вартість, або поточна дисконтована вартість [present value or present discounted value (PV)] — нинішня вартість платежу, що буде одержаний у майбутньому, коли процентна ставка становить і.

поточне завдання [operating target] — певний набір змінних, таких, як агрегати резервів або процентні ставки, на які намагається вплинути ФРС і які чутливі до знарядь проведення її політики.

поточний доход [current yield] — наближення до доходу на момент погашення, що дорівнює відношенню щорічних купонних платежів до ціни купонної облігації.

поточний рахунок [current account] — розділ платіжного балансу країни, що характеризує її міжнародні операції з товарами й послугами, поцінування [appreciation] — ситуація, в якій вартість валюти зростає.

правило зростання грошової маси постійним темпом [constant-money-growth- rate rule] — політика, яку захищають монетаристи. На думку монетаристів, Федеральна резервна система повинна домагатися, щоб пропозиція грошей зростала постійним темпом.

преміальні фонди [ioad funds] — відкриті взаємні фонди, продані посередниками, котрі за це отримують комісійні, що виплачуються у момент купівлі і одразу ж вираховуються з викупної вартості акцій.

придбання, купівля [acquisitions] — купівля корпорації іншою корпорацією або групою інвесторів.

природний рівень безробіття [natural rate of unemployment] — норма безробіття, що відповідає повній зайнятості, за якої попит на робочу силу відповідає її пропозиції.

природний рівень обсягу виробництва [natural rate level of output] — рівень сукупного обсягу виробництва за природного рівня безробіття.

проблема «вільного вершника», проблема «зайців» [free rider problem] — проблема, яка виникає внаслідок того, що люди, котрі не платять за інформацію, можуть скористатися з інформації, за яку інші люди уже заплатили.

проблема власника-управителя [principal-agent problem] — проблема морального ризику, що має місце, коли менеджер, найнятий за контрактом (управитель), діє переважно в своїх інтересах, а не в інтересах власників, адже його стимули відрізняються від їхніх.

продаж на відкритому ринку [open market sale] — продаж ФРС облігацій.

продаж позики [ioan sale] — угода (також називають вторинною позичковою участю), за якою продають всю або частину грошового потоку від наданої позики і яка, отже, вилучає позику з балансу банку.

проміжне завдання [intermediate target] — певна кількість змінних, таких, як грошові агрегати або процентні ставки, що мають прямий вплив на зайнятість і рівень цін. За допомогою цих змінних ФРС прагне досягнути певних цілей.

проста позика [simple loan] — інструмент кредитного ринку, який забезпечує позичальника певною сумою грошей, які треба повернути кредиторові в день закінчення строку позики разом з додатковим платежем (процентом).

простий мультиплікатор депозитів [simple deposit multiplier] — багаторазове збільшення депозитів, що індукується збільшенням резервів у банківській системі в простій моделі, в якій поведінка вкладника і банку не відіграє жодної ролі.

процентна ставка [interest rate] — вартість отримання позички або ціна за орендування коштів, що виражається у відсотках за рік.

процентний ризик [interest-rate risk] — ризиковість доходу, що пов’язується зі зміною в процентних ставках.

Рада керуючих Федеральної резервної системи [Board of Governors of the Federal Reserve System] — рада із семи чоловік (включаючи голову), що відіграє вагому роль у прийнятті рішень Федеральної резервної системи.

рахунок капіталів [capital account] — рахунок, яким визначається потік капіталу між СІЛА та іншими країнами.

раціональні сподівання [rational expectations] — погляд на формування сподівань, за яким останні не будуть відрізнятися від оптимальних прогнозів (найкраща здогадка про майбутнє) при застосуванні всієї наявної інформації.

реальна процентна ставка [real interest rate] — процентна ставка, що ско- ригована на сподівані зміни рівня цін (інфляцію) і тому точніше відображає реальну вартість отримання позики.

реальні грошові суми [real money balances] — кількість грошей у реальному вираженні.

ревальвація [revaluation] — встановлення номінальної вартості валюти на вищому рівні.

регулювання Q, правило Q [Regulation Q] — регулювання, за яким Федеральна резервна система має повноваження встановлювати верхню межу — тобто максимальні процентні ставки, які банки можуть платити по ощадних і строкових депозитах.

регулятивна стриманість [regulatory forbearance] — утримання регулятивних установ від використання свого права вилучати неплатоспроможні банки із бізнесу.

режим керованого плавання (нечисте плавання) [managed float regime (dirty float)] — поточне міжнародне фінансове середовище, в якому валютні курси коливаються з дня на день, а центральні банки намагаються впливати на курси своїх валют шляхом купівлі-продажу валют.

режим фіксованих валютних курсів [fixed exchange rate regime] — міжнародне фінансове середовище від кінця другої світової війни аж до 1971 p., в якому центральні банки купували і продавали свої власні валюти, щоб підтримати курси цих валют незмінними на певному встановленому рівні.

режим чистих гнучких валютних курсів (або чисте плавання) [pure flexible exchange rate regime (clean float)] — система валютних обмінних курсів, у якій немає інтервенцій центральних банків на зовнішніх валютних ринках.

резерви [reserves] — нагромадження банками депозитів на рахунках у ФРС плюс готівка, якою фізично володіють банки (готівка в касі).

резервна валюта [reserve currency] — валюта (як правило, долар СІЛА), яку використовують інші країни, щоб деномінувати активи, котрі нагромаджують як валютні резерви.

рецесія, спад [recession] — період, коли сукупний обсяг виробництва зменшується.

ризик невиконання зобов’язань, кредитний ризик [default risk] — ймовірність, що емітент облігації не виконає свої зобов’язання, тобто буде неспроможним здійснювати сплату процентів або викупити облігацію за номінальною вартістю, коли наступить строк її погашення.

ризикова премія, премія за ризик [risk premium] — різниця між процентною ставкою по облігаціях з ризиком невиконання зобов’язань і процентною ставкою по облігаціях, яким не загрожує невиконання зобов’язань.

ринкова рівновага [market equilibrium] — ситуація, при якій кількість товарів і послуг, що люди готові купити (попит), дорівнює тій кількості, яку люди хочуть продати (пропозиція).

ринкова ціна ризику [market price of risk] — ринкова ціна одиниці ринкового ризику.

ринковий портфель [market portfolio] — портфель, що містить суму всіх ризикових активів.

ринок грошей [money market] — фінансовий ринок, на якому торгують тільки короткостроковими борговими інструментами, строк погашення яких менший ніж один рік.

ринок капіталів [capital market] — фінансовий ринок, на якому купують і продають довгострокові боргові і майнові інструменти.

рівняння обміну [equation of eocchange] — рівняння MV = PV, яке пов’язує номінальний доход із кількістю грошей.

Світовий банк (Міжнародний банк реконструкції і розвитку) [World Bank (The International Bank of Reconstruction and Redevelopment] — міжнародна організація, котра забезпечує довгострокові позики для країн, що розвиваються, для будівництва дамб, доріг та інших народногосподарських об’єктів, які сприятимуть економічному розвитку цих країн.

сек’юритизація [securitization] — процес перетворення неліквідних фінансових активів у придатні для продажу інструменти ринку капіталів.

середньостроковий [intermediate term] — стосується боргового інструменту зі строком погашення від одного до десяти років.

система переваги ліквідності [liquidity preference framework] — модель, розвинута Джоном Майнардом Кейнсом, яка прогнозує рівноважну процентну ставку на основі попиту і пропозиції на гроші.

система позичкових коштів [loanable funds framework] — теоретична система, що визначає рівноважну процентну ставку через застосування попиту і пропозиції на облігації (позичкові кошти).

систематичний ризик [systematic risk] — компонент ризику активу, який стосується ринкового ризику і який не можна усунути диверсифікацією.

скорочений формальний доказ [reduced form evidence] — доведення, яке досліджує, чи одна змінна впливає на іншу, через пряме, просте спостереження взаємозв’язку між двома змінними.

спеціаліст [specialist] — ділер-брокер, що діє на фондовій біржі та підтримує організовану торгівлю набором цінних паперів, за які він відповідальний.

спеціальні права запозичення (СДР, СПЗ) [Special Drawing Rights (SDRs)] — випущені Міжнародним валютним фондом ресурси Для заміни золота, що функціонують як міжнародні валютні резерви.

спільне страхування [coinsurance] — ситуація, за якої тільки одна частка збитків покривається страхуванням, через що застрахований несе певний відсоток втрат разом зі страховою установою.

споживання [consumption] — видатки споживачів на товари нетривалого користування та послуги (включаючи послуги, що походять від власності на будинки і від споживчих товарів тривалого користування).

споживчі видатки на товари тривалого користування [consumer durable expenditure] — видатки споживачів на товари тривалого користування, такі, як автомобілі або побутова техніка.

споживчі видатки [consumer expenditure] — сумарний попит (видатки) на споживчі товари і послуги.

спотова валютна операція [spot transaction] — основний вид валютних опе- рецій на основі оптового валютного курсу з негайним обміном банківських депозитів у різних валютах.

спотовий валютний курс [spot exchange rate] — курс для валютних операцій на умовах «спот».

стерилізація [sterilization] — стратегія центрального банку по нейтралізації впливів змін у міжнародних валютних резервах. У випадку збільшення цих резервів банк проводить продаж на відкритому ринку і ринку вітчизняних цінних паперів для запобігання збільшення грошової маси, стерилізована інтервенція на валютному ринку [sterilized foreign exchange intervention] — інтервенція у процес формування валютних курсів за допомогою нейтралізуючої операції на відкритому ринку, що залишає грошову масу незмінною.

страховий внесок, що враховує ризик [risk-based premiums] — страховий внесок, що встановлюється на основі того, який ризик власник страхового полісу становить для страхової компанії.

строк погашення [maturity] — час (період) закінчення (погашення) боргового зобов’язання.

структура процентних ставок за ризиком [risk structure of interest rates] — взаємозв’язок між різними процентними ставками по облігаціях з однаковим строком погашення.

структура процентних ставок за строком [term structure of interest rates] — взаємозв’язок між процентними ставками по облігаціях з різними строками погашення.

структурна модель [structural model] — опис функціонування економіки за допомогою набору рівнянь, що відображають поведінку ділових фірм та споживачів у багатьох секторах економіки.

структурний модельний доказ [structural model evidence] — доведення, яке виявляє, чи одна змінна впливає на іншу шляхом застосування даних для побудови моделей, що зображують канали, через які ця змінна впливає на іншу.

сукупна пропозиція [aggregate supply] — величина пропозиції сукупного обсягу виробництва в економіці за певного рівня цін.

сукупний доход [aggregate income] — сумарні виплати доходів домогосподар- ствам в економіці.

сукупний обсяг виробництва [aggregate output] — сумарне виробництво кінцевих товарів і послуг в економіці.

сукупний попит [aggregate demand] — сумарна величина обсягу виробництва, яку потребують в економіці при різних рівнях цін.

сукупний рівень цін [aggregate price level] — середня ціна товарів і послуг в економіці.

сумісні стимули [inceptive compatible] — забезпечення поєднання стимулів обох сторін при укладанні угоди.

сучасна кількісна теорія грошей [modern quantity theory of money] — теорія, за якою зміни в сукупних видатках визначаються головним чином змінами в пропозиції грошей.

темп інфляції [inflation rate] — темп зміни рівня цін, що звичайно вимірюють як зміну рівня цін у процентах за рік.

теорема неефективності політики [policy ineffectiveness proposition] — висновок з нової класичної моделі, який полягає в тому, що передбачена політика не впливає на коливання обсягу виробництва.

теорія домінантного середовища [preferred habitat theory] — теорія, за якою процентні ставки по довгострокових облігаціях дорівнюватимуть середній з короткострокових процентних ставок, які прогнозують протягом життя довгострокової облігації, плюс ризикова премія, що реагує на умови попиту та пропозиції на цю облігацію.

теорія паритету купівельної сили [theory of purchasing power parity (РРР)] — теорія, за якою валютні курси будь-яких двох валют будуть пристосовуватися для відображення змін у рівнях цін цих двох країн.

теорія переваги ліквідності [liquidity preference theory] — Кейнсова теорія попиту на гроші.

теорія попиту на активи [theory of asset demand] — теорія, за якою величина попиту на актив (1) перебуває у прямій залежності від багатства; (2) у прямій залежності від сподіваного доходу стосовно альтернативних активів; (3) перебуває в оберненій залежності від ризику доходів стосовно альтернативних активів; (4) перебуває у прямій залежності від його ліквідності стосовно альтернативних активів.

теорія реального ділового циклу [real business cycle theory] — теорія, що розглядає реальні збурення, смаки та технологію як основну рушійну силу короткострокових коливань ділового циклу.

теорія сегментних ринків [segmented markets theory] — теорія структури процентних ставок за строками, що розглядає ринки для облігацій різного строку погашення як повністю відокремлені та ізольовані, через що процентна ставка для кожної погашуваної облігації визначається виключно попитом і пропозицією для цієї облігації.

торговельний баланс [trade balance] — різниця між експортом та імпортом товарів.

Т-рахунок [T-account] — спрощений балансовий звіт у формі «Т», що містить лише зміни, які відбуваються у статтях балансу порівняно з певним початковим станом балансу.

у реальному вираженні [real terms] — оцінка через реальні товари і послуги, які можна купити.

угода про зворотний викуп (peno) [repurchase agreement (repo)] — угода, за якою ФРС купує цінні папери з домовленістю, що продавець викупить їх назад через короткий проміжок часу, зазвичай менший, ніж один тиждень.

умова паритету процентних ставок [interest parity condition] — теза, за якою внутрішні процентні ставки дорівнюють іноземним процентним ставкам плюс сподіване поцінування іноземної валюти.

управління ліквідністю [liquidity management] — рішення, що прийняте банком для підтримання достатньої ліквідності активів, аби задовольнити зобов’язання банку перед вкладниками.

урядові видатки [government spending] — видатки на всіх рівнях уряду на товари і послуги (друкарські машинки, авіаносці тощо).

Федеральна резервна система (ФРС) [Federal Reserve System (Fed)] — центральна установа у банківській системі, що відповідальна за монетарну політику США.

федеральна резервна ставка [federal funds rate] — процентна ставка по одноденних позиках депозитів у ФРС.

Федеральний комітет відкритого ринку ФОМС) [Federal Open Market Com- mettee (FOMC)] — комітет, що ухвалює рішення стосовно проведення операцій на відкритому ринку. Цей комітет складається з семи членів Ради керуючих Федеральної резервної системи, президента федерального резервного банку Нью-Йорка та президентів чотирьох інших федеральних резервних банків.

федеральні резервні банки [Federal Reserve banks] — дванадцять регіональних банків, що утворюють Федеральну резервну систему.

фінансова криза [financial crisis] — важливі порушення на фінансових ринках, що характеризуються різким падінням вартості активів та банкрутством багатьох фінансових і нефінансових фірм.

фінансове посередництво [financial intermediation] — процес непрямого інвестування, при якому фінансові посередники пов’язують кредиторів-за- ощадників і позичальників-витратників.

фінансовий ф’ючерсний контракт [financial futures contract] — ф’ючерсний контракт, в якому стандартизований товар є особливим видом фінансового інструменту.

фінансові посередники [financial intermediaries] — інститути, що позичають кошти у тих, хто заощадив, і, в свою чергу, надають позики іншим. До фінансових посередників відносять банки, страхові компанії, взаємні фонди, пенсійні фонди, фінансові компанії тощо.

фінансові ринки [financial markets] — ринки, на яких кошти передаються від тих, що мають надлишок наявних коштів, до тих, що мають нестачу в коштах.

флоут [float] — грошові документи в процесі інкасації у Федеральній резервній системі мінус відкладене отримання грошових документів.

фонд відкритого типу [open-end fund] — найзагальніша структура взаємного фонду, в якому акції, прив’язані до вартості активів фонду, можна погасити в будь-який час.

фонд закритого типу [closed-end fund] — структура взаємного фонду, при якій фіксована кількість непогашуваних акцій (паїв) продається при початковій пропозиції, а потім торгують ними у позабіржовому обороті як звичайними акціями.

форвардна операція [forward transaction] — операція з валютними курсами, що передбачає обмін банківських депозитів, поіменованих у різних валютах.

форвардна премія [forward premium] — різниця у відсотках між форвардними і оптовими валютними курсами.

форвардний валютний курс [forward exchange rate] — обмінний курс для форвардних операцій.

функція споживання [consumption function] — залежність між використовуваним доходом і споживчими видатками.

функція сукупного попиту [aggregate demand function] — взаємозв’язок між сукупним обсягом виробництва і сукупним попитом, що показує величину попиту на сукупний обсяг виробництва при кожному рівні сукупного обсягу виробництва.

ф’ючерсний контракт [futures contract] — угода, за якою продавець погоджується поставити певний стандартизований товар покупцеві на точно встановлену дату за домовлену ціну.

хедж [hedge] — захист від ризику.

центральний банк [central bank] — державна установа, що наглядає за банківською системою і відповідальна за проведення монетарної політики. У США функції центрального банку виконує Федеральна резервна система.

цінні папери [securities] — вимоги на майбутній доход позичальника або активи, що продаються позичальником кредитору (також називають фінансовими інструментами).

часткове витіснення [рагігаі crowding out] — ситуація, в якій збільшення урядових видатків веде до зменшення приватних видатків, що повністю не нейтралізуються зростанням урядових видатків.

чистий експорт [net exports] — чисті іноземні видатки на вітчизняні товари і послуги, що дорівнюють обсягу експорту мінус обсяг імпорту.

швидкість обігу грошей [velocity (of money)] — темп обороту грошей; середня кількість разів на рік витрачання долара на купівлю сумарної кількості кінцевих товарів і послуг, що виробляються в економіці.

<< | >>
Источник: Фредерік С. Мишкін. ЕКОНОМІКА ГРОШЕЙ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ І ФІНАНСОВИХ РИНКІВ 1992. 1992

Еще по теме ГЛОСАРІЙ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -