<<
>>

5. Розрахунки чеками

Чек представляє собою паперовий розрахунковий документ установленої форми, шо містить нічим не обумовлене письмове розпорядження чекодавця платнику про сплату чекодержателю зазначеної в ньому суми коштів протягом установленого строку.

Використання чека як засобу платежу дозволяє економити витрати на обіг дійсних грошей і прискорює платежі, після чого чеки оплачуються після подання (рис.

11.9).

Рис. 11.9. Порядок здійснення розрахунків чеками

Форма чеків та їх обіг регламентується національним законодавством і нормами міжнародного права. Країни СНД в якості джерела чекового права користуються Постановою ЦВК і РНК СРСР "Положення про чеки" від 6 листопада 1929 року, а також нормами Женевської конвенції, шо встановила "Одноманітний закон про чеки". Країни, що не входять в систему Женевського чекового права, регулюють обіг чеків національними нормами права, а країни англо-американського права нормами цього права. У відповідності з міжнародним правом при розв\'язанні спорів, пов\'язаних з формою чеків і їх обігом, застосовується право тієї країни, де чек був виписаний.

Умови передачі чеку від одної особи до другої передбачають вид чеку і характер його використання в обігу як засобу платежу.

Розрізняють наступні види чеків:

а) іменний, або чек, виписаний на користь певної особи. Такий документ не може бути переданий за допомогою звичайного індосаменту. Тут передача здійснюється цесією. ~ шляхом здійснення передаточного надпису з t.(значенням: "не наказу", завіреним в нотаріальному порядку у відповідності з нормами цивільного права При передачі шляхом цесії його держатель набуває і шьки тих прав по чеку, які мав попередній чекодержатель.

Іменний чек

Шв. фр. 5000 Цюріх. 11 КВІТНЯ І999 р.

Кредитсвісбанк, Цюріх

Платіть проти цього чеку фірми "Імпульс", Житомир, Україна та наказу j п\'ять тисяч швейцарських франків

Місце платежу: І (юріх AT "Фарматекс".

Цюріх

(підписи)

б) ордерний чек, тобто чек, виписаний на користь певної особи або за Ного наказом. Передасться такий чек за допомогою індосаменту з записом "Наказу" або без нього. Цей вид чеку найчастіше застосовується в міжнародному платіжному обігу.

в) чек на пред\'явника виписується пред\'явнику і може бути переданий другій особі як з індосаментом, так і без нього. Як правило, цей чек виставляється клієнтом на свій банк. Чекодавець висилає його свому партеру за кордоном, який при одержанні чеку виставляє його свому банку для кредитування свого рахунку. Таким чином, за допомогою чека на пред\'явника чекодавець здійснює платіж прямо свому партнеру, в цілому цс виявляється швидше, ніж платіж шляхом банківського переказу. Тому чек на пред\'явника також широко застосовується в міжнародному платіжному обігу.

Чек на пред \'явника

I Un. фр. 5000 І Іюріх, 11 квітня 1999 р.

Кредитсвісбанк, Цюріх Платіть пред\'явнику цього чека п\'ять тисяч швейцарських франків Місце платежу: Цюріх ЛТ "Фарматекс". Цюріх

(підписи)

За Женевською конвенцією чек, виставлений без зазначення одержувача, розглядається як чек на пред\'явника. В Україні чеки на пред\'явника банком не приймаються, тобто дозволяється виписування тільки іменних чеків. Термін дії іменного чека зазначено на чеку. Якшо такий запис відсутній, то термін дії чека становить 6 місяців з дня його видачі Крім того, чеки підрозділяють на фірмові і банківські.

Банківський чек - це чек, виписаний банком на свій баик- кореспондент. В тексті таких чеків немає найменування фірми-чекодавця, а чекодавцем виступає банк боржника. Оплата по таких чеках здійснюється за рахунок коштів банку чекодавця на його рахунках в банку- кореспонденту за кордоном. В міжнародному платіжному обігу найчастіше застосовуються банківські ордерні чеки.

Фірмовий чек - це чек, виписаний фірмою на одержувача. В більшості випадків такі документи виписуються в національній валюті на пред\'явника і виставляються фірмою на свій банк.

Оплата по них проводиться за рахунок коштів чекодавця.

У випадках, коли при видачі чеку не мається на увазі одержання готівки, застосовуються кросовані і розрахункові чеки. Відмінна ознака кросованих - дві паралельні лінії (загальне перекреслення), нанесені по діагоналі на лицьовому рядку чека. Це робиться чекодавцем або наступним чекодержателем, шоб усунути зловживання чеком. Його держатель не може одержати зазначену суму готівкою. Ця сума зараховується на рахунок чекодержателя в банку, що виступає платником по чеку, або в другому банку. Такий чек можна оплатити тільки в банку або іншій кредитній установі. При цьому, якщо між паралельними діагональними лініями кросованого чека вписується найменування банку, то чек може бути оплачений тільки в цьому банку. Таким чином, кросований чек застосовується для переказу тої чи іншої суми з одного рахунку на інший. На кросованому чеку може бути тільки одне перекреслення: або загальне, або спеціальне. Однак загальне може бути замінено спеціальним.

Чек має чітко визначену форму письмового документу і виписується на спеціальному бланку, що видається чекодавцю банком або подібною кредитною установою.

Текст іменного чека повинен містити наступні основні елементи:

назву документу - "чек", що зазначено в тексті документу тією мовою, якою його складено (або без назви, якщо чек виписаний в таких країнах, як Великобританія, США, Канада, Австралія, Німеччина тощо);

розпорядження сплатити певну суму чекодержателю;

назву та реквізити емітента та платника;

назву для юридичної особи або прізвище, ім\'я для фізичної особи чекодержателя, на користь якого здійснюється платіж;

зазначення ват юти та суми чека;

дату складання та номер чека;

підпис особи, яка видає чек (чекодавець).

У разі відсутності цих реквізитів чек вважається недійсним, повертається чекодержателю та не приймається банком на інкасо.

Чекодавець володіє правом виписувати чек і в національній, і в іноземній валюті, але для цього він повинен мати валютний рахунок в своему банку.

Банки, як правило, виписують чеки в тій іноземній валюті, яку мають за кордоном на рахунках в банках-кореспондентах. Однак, при виставленні чека в іноземній валюті необхідно враховувати законодавство як місця виставлення чеку, так і місця платежу, оскільки хоча б в одному з них чек може попадати під дію валютних обмежень.

Чек заповнюється як від руки, так і за допомогою технічних засобів. Використання факсиміле дозволяється при підписуванні чеків, що призначені для виплати пенсій або в інших випадках, що передбачені іаконодавством країни чекодавця.

Чек не може бути акцептований. Напис на чеку про акцепт вважається недійсним.

Будь-яке зазначення про процент, що МІСТИТЬСЯ на чеку, вважається недійсним і не приймається банком до виконання.

Чек. сума якого написана і словами, і цифрами, є дійсним. У разі виявлення розбіжностей між цими позначеннями чек є дійсним на суму, що зазначена словами. Чек, сума якого зазначена кілька разів словами або цифрами, є дійсним. У разі виявлення розбіжностей між цими позначеннями чек дійсний лише на меншу суму, що зазначена словами.

Відповідальність чекодавця перед чекодержателем за сплату іменного чека настає лише в разі пред\'явлення чека до сплати в банк у встановлений строк.

Чеки сплачуються за пред\'явленням за рахунок коштів чекодавця. Банк на території України приймає від чекодержателя іменні чеки до сплати лише на інкасо.

Приймання чеків на інкасо до банку для одержання платежу вважається пред\'явленням чека до сплати.

Інкасо чеків, пред\'явлених банком на інкасо до іноземних банків, здійснюється відповідно до вимог законодавства держави, де здійснюється платіж (покриття).

Відкликання іменного чека чекодавцем до закінчення терміну дії чека до пред\'явлення, якщо цей строк зазначено в чеку, не дозволяється. Недієздатність та смерть чекодавця, що сталися після пред\'явлення чека, не впливають на дійсність чека.

Чек має пред\'являтися до банку України, назва якого зазначена в чеку. У разі відсутності такої відмітки чек приймається до сплати в будь-якому банку.

Зарахування коштів та видача готівки за інкасованим чеком здійснюються банками (установами) після одержання відшкодування за чеком від платника їх зарахування на рахунок чекодержателя або на рахунок банку (установи), з якого здійснюється виплата коштів за чеком чекодержателю, якшо останній не має рахунку в банку (установі), здійснюється не пізніше ніж на третій банківський день після надходження їх на кореспондентський рахунок банку (установи).

Про відмову платника від сплати чека на чеку мас ставитися відповідна відмітка про це із зазначенням дати пред\'явлення чека до сплати, а також причин відмови. Факт відмови має засвідчуватися платником до закінчення строку сплати чека.

Спори шодо несплати чека вирішуються між чекодавцем та чекодержателем у порядку, визначеному відповідним законодавством країни за місцезнаходженням платника.

Виписка і видача чеку чекодавцем не означає погашення ним свого боргу, бо при передачі чеку чекодавцем іншій особі чек лише замінює в обігу гроші, хоч сам таким не є. Тому він повинен бути при пред\'явленні перетворений в готівку (банкнотами або переказом на рахунок в його банку).

У відповідності з Женевською конвенцією строк пред\'явлення чеку до оплати в країні його видачі обмежений 8 днями, в платіжному обороті між країнами Західної Європи, Східної Європи і Середземномор\'я - 20 днів, а в міжконтинентальному платіжному обороті - 70 днями. Ці строки розраховуються з дня. вказаного в чеку як дата виставлення чеку.

Англо-американське право не встановлює конкретних граничних термінів пред\'явлення чеку до оплати, але передбачає, шо його необхідно пред\'явити до оплати протягом "розумного строку". Як правило, цей строк визначається банківською практикою.

<< | >>
Источник: Петрук О.М.. Банківська справа. Навч. посібник. /за ред. Ф. Ф. Бутинця. К.: Кондор,2007. - 461 с.. 2007

Еще по теме 5. Розрахунки чеками:

 1. 6.5.4. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків
 2. Розрахунковий чек
 3. Запитання для самоконтролю
 4. Електронний чек
 5. Розрахунки в міжнародній торгівлі
 6. 5. Розрахунки чеками
 7. 3. Організація безготівкових розрахунків комерційними банками
 8. 1. Готівкові розрахунки в народному господарстві України
 9. Тема 5. Облік розрахункових операцій банку
 10. Розрахунковий чек
 11. 6.5.4. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків
 12. 6.5.7. Розрахунки за допомогою систем дистанційногообслуговування
 13. Запитання для самоконтролю
 14. електронний гаманець та електронний чек
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -