<<
>>

ДОДАТКИ

ДОДАТКИ

(зворотній бік чека)

Місце яла штемпеля

Місце календарного штемпеля

(підпік уповноваженої особи чекодержателя. вдо прийма» роїраху ньовнй чек в оплату )

постачальника

"відмітки БАНКУ

про причини несплати ч

Відмітка власника книжки про перевірку правильності використання

L

Головний бухгалтер чекодавця

Підгжс балку

Додаток З

ЗАЯВА НА АКРЕДИТИВ І 0410003 |

Одержано банком

ВІД" " 200_ р.

" " 200 р.

\r\nЗанвник акредитиву Бенефіціар\r\nКод 1 І Рахунок № Код 1 1 РахунокJft 1\r\n \r\nБанк-емітент

Код банку №

Ви Банк бенефіціара

Код банку St [J

Вм.\r\nВідкрийте нам акредитив (вид акредитиву) Строк дії акредитиву

До " * 200 р.\r\nСума

Г

(цифрами і словами) Акредитив в іншому (виконуючому) банку виконати:

а) за рахунок коштів платника, депонованих у виконуючому банку.

б) індексацією документів до банку-емітента.

в) через кореспондентський рахунок банкуєм ітента.

(Зайве закреслити)\r\nУмови акредитиву до виконуючого банку направити:

а) спецзв\'язком;

б) коротке повідомлення електронною понгтою. телетайпом.

(іншими засобами зв\'язку, зазначити, якими саме, зайве закреслити) \r\n 3 акцептом (чиїм), без акцепту\r\nДоговір № від" " р.

Назва товарів (виконані роботи, надані послуги)

(Кількість, ціна, сума) Платіж (чи акцепт) здійснити проти\r\n \r\n \r\n \r\n \r\nДодаткові умови; (перелік документів, які додаються до ресстру доку ментів за акредитивом!\r\nІ Іровелено банком

М.П. Підпис " " 200 р.

Підпис банку\r\nL

Договір поруки №

м. Житомир " " 200 р.

(назва поручителя)

що іменується надалі "Поручитель", в особі

(назва посади керівника, його прізвище, їм\'*, ііо-батькові)

який діс на підставі Статуту, з однігі сторони, та банк, що імснусться надалі "Кредитор", в особі

(посада ксрівника\'банку, йоі-о прізвище, ім\'я, по-оатькові)

який діс на підставі Статуту банку.

Положення про

(назва філії банку)

і довіреності від " " 200 року, з другої сторони, уклали цей договір

про таке:

Поручитель зобов\'язується перед Кредитором відповідати за виконання зобов\'язань по поверненню кредиту, наданого Кредитором

(назваТГоінчальиика)

на

(призначення кредиту)

в сумі грн.

(прописом)

до 200 року, а також належних відсотків за його використання в

установлений строк у розмірі % річних, передбачених кредитним договором

між Кредитором і Позичальником у повному обсязі гри

Поручитель несе солідарну відповідальність з Позичальником та перед Кредитором за виконання зобов\'язань по кредитному договору, складеному між Кредитором і Позичальником

Відповідальність Поручителя по цьому договору обмежується зазначеною вище сумою та нарахованими по ній відсотками, передбаченими кредитним договором між Кредитором та Позичальником

4.1 Іоручігтель надає Кредитору право при неповерненні Позичальником коштів та відсотків по ній у строк, зазначений у кредитному договорі, погасити заборгованість по позичці з належними відсотками за її використанім в розмірі, передбаченому кредитним договором, шляхом списання банком платіжною внмогою-дорученням,

інкасовим дорученням суми боргу з поточного рахунку Поручителя Ні

в ^

(назва Ьаику 1 іоручителя та Банківські реквізити)

5. Поручитель доручає банку, який його обслуговує, виконати пред\'явленому Кредитором вимогу на списання коштів з поточного рахунку Поручителя.

При виконанні Поручителем зобов\'язань по поверненню позички, нарахованих відсотків за користуванню нею, передбачених кредитним договором, Кредитор зобов\'язується иерсуступити йому свої права вимоги до Позичальника та передати документи, які підтверджують ці права в розмірі виконання Поручителем зобов\'язання.

Дія цього договору припиняється після погашення Позичальником або Поручителем зазначеної позички та відсотків по ній.

Поручитель не має права без дозволу Кредитора в односторонньому порядку відмовлятися від прийнятих па себе зобов\'язань по цьому договору або зміни його умов.

Спори, що випливають з цього договору, вирішуються відповідно до чинного законодавства судом або арбітражним судом за належністю спору або вибором сторін.

Цей договір с невід\' ємною частиною кредитного договору віл

" " 200 року Ке , складений у трьох примірниках, шо мають

однакову юридичну силу і зберігаються по одному примірнику у Поручігтеля, Кредитора і банку Поручителя.

Адреси сторін та їх банківські реквізити.

Кредитора:

V

Поручителя:

При зміні адреси або банківських реквізитів сторони зобов\'язуються в триденний сірок проінформувати один одного про їх зміну

Кредитор: Поручитель:

(підпис)

(підпис)

Відмітка банку, що обслуговує Поручителя, про прийняття поручшельства:

Договір поручительства від 200 _ року прийнято

Підписи Поручителя з карікого зразків підписів звірені.

Зобов\'язуємося прийняти від банку-кредитора платіжний документ па списання коштів з Поручителя в сплату боргів.

Керівник балку Головний бухгалтер _ ^

(підпис, прізвище) (підпис, прізвище)

М.П.

" " 200 року.

Гарантійний лист М

Цим

(повна назва організації гаранта)

гарантує

(назва банку-кредитора)

погашення позички, наданої

(назва позичальника)

на

(призначення кредиту)

строком до

в сумі

(цифрами та прописом)

і відсотки за користування нею з розрахунку % річних.

Наша відповідальність по ній гарантії в сумі

Перед

(назва банку-кредитора) настає солідарно з позичальником.

При несплаті

(назва позичальника)

зазначеної позики і відсотків по ній у строки, передбачені в кредитному договорі.

надасмо право

(назва банку-кредитора) платіжною вимогою-дорученням, інкасовим дорученням провести списання суми боріу з урахуванням належних відсотків з поточного рахунку Лі у

(назва Ьанку, шо обслуговуг. гаранта)

а в разі недостатності коштів - шляхом обернення стягнення коштів у встановленому порядку на інше майно Гаранта

Дія гарантії припиняється після погашення зазначеної позички і відсотків по ній Гарантійний лист складено в трьох примірниках по одному примірнику для банку, де відкритий рахунок гаранта, банку-кредитора. гаранта

М.П.

Керівник організаші-гаранта

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

" " 200 р.

Відмітка банку, шо обслуговує гаранта, про прийняття гарантії:

Гарантійний лист № від " " 200_ року.

Підписи гаранта з картками зразків підписів перевірено.

Зобов\'язуємось прийняти від банку платіжний документ на списання коштів з гаранта в сплату боргів банку -кредитору.

М.П.

Керівник банку

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис, прізвище)

Договір застави (тверда застава)

м Житомир " " 200 _ р.

Банк "Стандарт", що іменується надалі "Заставодсржатель", в особі

, який діє на підставі Статуту банку

(Положення про філію) і доручення віл " " 200 року з однієї

сторони, і .що іменується в

подальшому "Заставодавець", в особі ,

кий діс на підставі з другої сторони, уклали цей договір про наступне

І.

Предмет договору.

1.1. Цей договір забезпечу* вимогу Заставодержатедя, шо випливає з кредитного

договору № від " " 200 p., укладеного між Заставодержатслем

та за умови якого

Г

дов\'язаний Заставо держателю до " " 200_ року повернути позичку

_ розмірі

до "\' " 200 року сплатити % річних за її користування, а

також неустойку у розмірі і у випадках, передбачених кредитним та цим договорами.

2. Предмет застави с таке майно (далі Майно):

Всього оцінюється сторонами у _

3. Майно буде зберігатися у

за адресою

На строк дії Договору майно залишається у Заставодавця.

Майно є власність Заставодавця згідно з договором купівлі та товзрно- транспорі ної накладної.

Заставодавець засвідчує, шо:

5.1. Па підставах, передбачених Законом України, він мас право відчужувати Майно.

5.2 На підставах, передбачених законодавчими актами України, на Майно може бути звернене стягнення.

Майно не підлягає вилученню і вільно від зобов\'язань, крім тих. що передбачені Договором.

До нього не пред\'явлені і не будуть пред\'явлені майнові позови, пов\'язані з вилученням Майна.

Майно не знаходиться у спільній частковій власності, не є часткою, паєм.

В разі, коли в момент настання терміну виконання угоди, зобов\'язання Заставодавцем виконано не буде. Заставо держатель має право одержати задоволення з Майна або йото вартості на свій розсуд переважно перед іншими кредиторами.

Права та обов\'язки сторін

Заставодсржатель мас право:

Без будь-яких обмежень зі сторони Заставодавця (або третьої особи), у якої знаходиться Майно), перевіряти документально та фактично наявність, розмір, стан, і умови збереження Майна.

Вимагати проведення поточною ремонту та технічного обслуговування Майна.

7.3. Вимагати від заставодавця вжиття заходів, необхідних для збереження Майна

Заставодавець зобов\'язаний:

Сплачувати, передбачені законодавством всі податки та збори, пов\'язані з Майном, яке передане у заставу.

Замінити протягом 5 днів Майно, передане у заклад за першою вимогою Заставодержатсля за умов, що мас також реалізаційну вартість та попит

Не розпоряджуватись, не відчужувати, не заставляти і не закладати, не передавати у користування і найом (оренду) Майно без письмової згоди Заставодержатсля.

Вживані заходів, необхідних для збереження Майна: проведення поточного ремонту, технічного обс-тутовувапня та цілодобової охорони протягом дії цього Договору.

На період дії цього Договору застави страхувати за свій рахунок на користь Заставодержатсля Майно у повному обсязі за вартістю його придбання та ризиків.

Не пізніше 24 годин з моменту виявлення втрати або пошкодження Майна сповістити про це засобами телекомунікація Заставодержатсля, а також сповіщати Заставодержатсля про всі зміни, що відбулися стосовно обставин, визначених у пунктах 2.3, 4, та 5 цього Договору, не пізніше І доби з часу, коли ці зміни сталися або стали відомі Засаводавцю

Безумовно і за першою вимогою Засгаводержателя дати можливість його представникові ознайомитись з бухгалтерськими документами, звітами та іншими документами щодо руху грошових коштів Заставодавця, у тому числі в іноземній валюті.

Для укладеїшя Договору, як його невід\'ємну частину передати Заставодсржателю документ:

а) що підтверджують право власності на Майно, передбачене п.

4 Договору;

б) статутні документ, свідоцтво про реєстрацію та нотеріатьно засвідчені примірники підписів службових осіб

Відповідальність сторін

В разі невиконання чи неналежного виконання зобов\'язань, передбачених шім Договором, винна сторона відшкодовує іншій стороні усі завдані у зв\'язку з ним збітгки.

За невиконання чи неналежне виконання п.9 Заставодавець сплачує па користь Заставодержатсля пгтраф у розмірі 5% від суми застави.

Реалізація заставленого майна

Реалізація заставленого Майна проводиться з аукціону (публічних торгів), або шляхом передачі права власності на предмет застави Заставодсржателю за вибором останнього.

Якшо аукціон не відбувся. Майно без попередньої згоди Заставодавця, переходить у власність Заставодержатсля.

Договір вступає в дію з дня передачі Майна Заставодсржателю

Одностороння відмова Заставодавця від Договору не дозволяється.

Доповнення до Договору та зміна окремих його положень здійснюється за письмовою згодою Сторін.

Всі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі шляхом направлення рекомендованих листів або телеграм.

По всіх питаннях, що не врегульовані Договором. Сторони мають керуватися діючим законодавством України.

Даний Договір складений у 3 примірниках но 1 для Сторін, кожен з яких мас однакову юридичну силу (третій у нотаріуса).

Додатки: перелік заставленого Майна га документи, що підтверджують право власності

Договір складений на аркушах.

Юридичні адреси та реквізити сторін

З аставо держатель:

Заставодавець:

Заставодавець:

М.ІІ.

Заставодсржатсл ь: М.П.

V

200 р. цей договір посвідчено мною

нотаріусом Житомирського нотаріального окруїу.

Договір підписаний сторонами в моїй присутності. Особу сторін установлено, дієздатність їх, а також вповноваження представників та належність майна перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

(підпис)

Нотаріус

М.П.

Стягнуто держмита

Кредитний договір .V»

м.

Житомир " " 200 _ р.

АКБ "Приватбанк" в особі ,

який діс на підставі Статуту банку (Положення про філію) і доручення від " "

200 року, надалі іменуеться "Банк", з однієї сторони, і

в особі

який діс на підставі , який надалі

іменується як "Позичальник", з другої сторони, уклали цей договір про таке:

1. Банк зобов\'язується:

1.1. Надати позичальнику кредит у сумі

па строк до " " 200 року на

• ГііГльовс спрямування)

1.2. Відкрити Позичальнику позичковий рахунок відповідно до правил Банку 1J. Кредит надається з позичкового рахунку шляхом

(зазначити конкретно форму надання кредиту)

Видача кредиту проводиться з позичкового рахунку

(визначити форму, строки видачі та суми)

Датою надання кредиту вважається дата виникнення заборгованості по позичковому рахунку Позичальника.

1.4. Консультанти Позичальника з питань виконання цього кредитного договору.

2. Позичальник зобов\'язується

Забезпечити використання кредиту на цілі і в порядку, передбаченими умовами цього договору та проводит своєчасне повернення кредиту і сплату відсотків за користування ним.

Забезпечити повернення одержаного кредиту і відсотків за користування ним

Документ, що встановлює забезпечення є додатки до цього договору та подається Позичальником Банку одночасно з підписанням цього договору, або до підписання договору, але до надання кредиту.

23. Проводит погашення кредиту: ——,

(зазначаються конкретна дата і суча)

Погашення кредиту здійснюється шляхом ордерів розпоряджень Банку при списанні строкових зобов\'язань. При достроковому поверненні кредиту га відсотків погашення здійсшосться платіжними дорученнями Позичальника.

Сплачувати за користування кредитом відсотки в розмірі % річних за

строкові позички та % річних у разі порушення строків повернення кредитів за

договором

Відсотки нараховуються з 21 по 20 число щомісячно. Сплачуються шляхом списання з поточного рахунку розпорядженням Банку щомісячно з 21 но 25 число, а також при остаточному погашенні кредиту відсотки сплачуються першочергово.

Плата за кредит підлягає коригуванню при зміні облікової ставки Національного банку України на кратність її змін.

Датою фактичного погашення заборгованості по кредиту і відсотках, нарахованих по ньому, вважається день надходження ірошових коштів на відповідні рахунки в Банку.

Позичальник надає Банку право на списання коштів:

а) у погашення заборгованості но позичці відсотках, нарахованих по ній, зі свого

поточного рахунку № , в банку

у таких випадках

при настанні строку погашення кредиту, відсотків за користування ним і комісії;

при нецільовому використанні кредитів або незабезпеченості повернення кредиту в період дії кредитного доі овору, виявленої Банком

б) у випадках, передбачених п п. 3.3, 3 4,3.5.

При підвищенні Банком відсотків за користування кредитом (згідно з пунктом 3.2. цього договору) сішачувати відсотки за користування кредитом у розмірі, встановленому Банком.

Заздалегідь повідомляти Банк за 3 дні про можливе недовикористання кредиту або про додаткову потребу в ньому, спричинених об\'єктивними умовами виробництва і реалізації продукції.

Подавати Банку планові та звітні дані, відомості, розрахунки та інші матеріали, необхідні для надання кредиту, контролю за йото використанням і погашенням (батане та звіт про фінансові результати щоквартально)

Допускати працівників Банку до проведення перевірок цільового використання кредиту, забезпеченості його заставою.

Відповідати власними коштами і майном по своїх зобов\'язаннях, що випливають з умов цього договору.

Зобов\'язується перерахувати кошти за послуги но оформленню документації на видачу кредиту згідно банківських тарифів.

3. Банк мас право:

Аналізувати кредитоспроможність Позичальника, здійснювати на місці у Позичальника перевірки з пиіань економічного і фінансового стану, бухгалтерського обліку, а також по сумі заходу, що кредитується, цільового використання позичок, контролювати виконання Позичальником прийнятих на себе зобов\'язань по заставі майна на час всього періоду користування позичкою.

Змінювати в період кредитування ставку відсотку по наданій позичці нри тміні ставки відсотку за централізовані кредитні ресурси органами, які володіють такими повноваженнями, зумовленими потребами грошово-кредитної політики, зміні відсотків по депозитах (вкладах), попиту і пропозиції па кредитні ресурси, з письмовим повідомленням про це Позичальника за 5 діб, без оформлення цієї зміни додатковою угодою.

Стяіувати з поточного рахунку Позичальника кошти в погашення кредиту, відсотків за користування ним, пені за несвоєчасні розрахунки, передбачені цим договором, а також при довгостроковому стягненні заборгованості по не -забезпеченому поверненням кредиту і використаному не за призначенням

При нецільовому використанні кредиту сгяіувати штраф в розмірі 20% від суми кредиту, використаного не за призначенням

У разі погіршення фінансово-господарського стану Позичальника, використання кредиту за нецільовим призначенням, несвоєчасного повернення раніше одержаного кредиту, ухиляння від контролю Банку, недостатньої звітності і запущеності бухгалтерського обліку, па також у випадку, коли виданий кредит був з різних причин нсзабсзпеченим. припинити подальшу видачу кредиту або достроково стягнути видану позичку і відсотки по ній, в тому числі шляхом звернення стягнення на забезпечення.

У разі утворення непогашеної в строк заборгованості по кредиту і відсотках за корисгування ним (включаючи підвищені) суми, що виплачуються Позичальником у погашення боргу по відсотках, а потім по кредиту.

У встановленому законодавством порядку Банк може звернутися в арбітражний суд із заявою про порушення справи про неспроможність (банкрутство) І Іозичальника.

Позичальник може:

Достроково розірвати договір, погасивши заборгованість по позичці Банку і відсотках за користування кредитом, попередивши Банк письмово за 3 дні до передбачуваного строку погашення кредиту.

Позичальник не звільняється від повернення боргу по позичці, сплати відсотків і комісії при настанні різних обставин, в тому числі й незалежних від Позичальника

Кредитний договір набуває чинності з лати його підписання Банком і Позичальником та подання Банку

(назва документів кредиту, зазначених у п. 1.2. цього договору)

і діє до повного погашення кредиту, сплати відсотків по ньому і комісії, встановлених цим договором.

Всі грошові кошти, належні Банку перераховуються І Іозичальником на рахунок Приватбанку.

Спори сторін у ході виконання нього договору розглядаються арбітражним судом згідно з чинним законодавством. Претензії розглядаються протягом ЗО днів з дня одержання претензії.

Зміни умов договору проводяться за додатковою угодою сторін, крім пунктів 2.8 та 3.2.

Цей договір складено в примірниках, шо мають однакову юридичну

силу та зберігаються після підписання по одному примірнику у кожної із сторін.

Про зміну зазначених реквізитів сторони повідомляють одна одну негайно! Додатки до примірника Банку: документи на аркушах.

Реквізити позичальника:

Реквізити банку

За Банк За Позичальника

(підпис керівника) ""(підпис керівника)

М. П. М. П.

Вик економіст Го.товішй бухгалтер

(підпис) (ПІДПИС)

Перевірив юрист

(підпис)

ДОГОВІР л»

на облік векселів

200_ p.

в особі

Акціонерний комерційний банк

(посада, прізвище, ім\'я, побатькові)

що діг на підставі , (далі - Банк), з одного

(найменування документу)

боку, і

(повне найменування організації)

в особі ,

(посада, прізвище, ім\'я, побатькові)

що діг на підставі , (далі - Пред\'явник), з іншого боку

(найменування документу) V уклали даний Договір про наступне;

1. Предмет договору

1.1. Предметом даного Договору г порядок га умови придбання Банком прав по векселю шляхом оплати цьог о векселя до настання строку платежу гго ньому.

2. Права та обов\'язки сторін

2.1.1Іред\'ивник зобов\'язусться:

2 1.1 Здійснити іменний індосамент векселів на користь Банку не пізніше " " 200_ р.

Передати векселі Банку з підписанням Акту приймання-передачі векселів відповідно з реестром. Акт приймання-передачі векселів та реестр векселів с невід\'ємними частинами даного Договору.

Оплатити за свій рахунок суму державного мита за операції з векселями згідно даного Договору.

Оплатити у випадку неплатежу в строк хоча б по одному з облікованих векселів векселедавцем (акцептантом) нсоплачену суму векселя, відсотки по векселю, суму штрафних санкцій, суму витрат.

2.2 Банк зобов\'язується;

Прийняти векселі до обліку з підписанням Акту приймання-передачі векселів

Сплатити облікову вартість векселів протягом трьох банківських днів з моменту підписання Акту приймання-передачі векселів. Загальна облікова вартість векселів складає ( ) г-рн.

(цифрами) (ирописом)

Пред\'явник має право:

2.3.1. Вимагати від Банку пеню у випадку неоплата облікованого векселя

Банк має право:

2.4.1. Без акцептно списати з поточного рахунку Пред\'явника к випадку неплатежу (часткового платежу) в строк хоча б по одному з облікованих векселів векселедавцем (акцептантом) неоплачеігу суму векселя, відсотки по векселю, суму штрафних санкцій, суму витрат.

3. Порядок розрахунків

3.1. Протягом ірьох банківських днів після підписання Акту приймання-передачі векселів Банк перераховує суму, вказану в п. 2.2.2, на поточний рахунок Пред\'явника 4. Відповідальність сторін

Відповідапьність Пред\'явника:

За нездійснення в сірок індосаігії векселів, вказаних в н. 2.1.1 та 2.1.2., сплачус 1 (один) % від загальної вексельної суми за кожний день прострочки платежу щоденно з " " 200_ р.

Пред\'явник несе відповідальність за юридичну дійсність векселів у відповідності з вимогами діючого законодавства і не може відмовитися від вексельних зобов\'язань навіть у випадку визнання вексе;іедавня (акцептанта) цих векселів невекселездатним.

Відповідальність Банку:

4.2.1 За неоплату (неповну оплату) облікової вартості векселів сплачус пеню з розрахунку 1 (один)% від неоїьтаченої суми за кожний день прострочки платежу з " " 200_ р.

5. Особливі умови

5.1 Зміни умов даного Договору можливі тільки при обопільній зі оді сторін.

Непередбачені даним Договором правові відносини між сторонами, що випливають з предмету та умов договору, регулюються діючим законодавством України.

Всі суперечки та розбіжності з даного Договору, не врегульовані шляхом переговорів, вирішуються в судовому прядку.

Даний Договір складений в двох примірниках, що мають рівну юридичну силу. Перший примірник залишається в розпорядженні Банка, другий зберігається у Пред\'явника.

6. Строк дії Договору

Даний Договір вступає в силу з моменту підписання.

Даний Договір діє до повного виконання сторонами своїх зобов\'язань по ньому.

7. Юридичні адреси та реквізити сторін

Банк Пред\'явник

Адреса Адреса

п/р п/р_

МФО МФО

тел.: тел.: _

факс: факс:

М.П. _ " М.П. "

(підпис) (підпис)

с s

ллс.

ДОГОВІР»

про палання аваля

200_ р

Акціонерний комерційний банк

в особі

(посада, прізвище, рн\'», по батькові)

то дії на підставі

(найменування документів)

(далі - Аваліст), з однієї сторони, і

(повне найменування організації)

в особі

(посада, прізвище. Прн\'я. но-батькові)

що діє на підставі

(найменування документів)

(далі - Векселедержатель), з іншого боку, уклали справжній Договір нро те. що написано нижче

6. Предмет договору

1.1. Предметом справжнього Договору с порядок і умови надання Бапком доручення по вексельному зобов\'язанні

6. Права та обов\'язки стріп

2.1 Векселедавець зобов\'язується:

2.1.1 Оплатити комісійну винагороду за надання аваля в розмірі

( ) "ірн. Протягом трьох банківських днів

після

(цифрами) (прописом)

укладання Договору

Не закривати розрахунковий рахунок в закладі Аватіста до моменту виконання вексельних зобов\'язань.

Безумовно оплатити в потрібний термін авалірованнй бапком вексель.

Інформувати Аваліста про здійснення протесту но авальованим їм векселям.

2 2. Аваліст зобов\'язаний:

Оформити вексельне доручення.

Нести відповідальність за платіж по векселю на рівні з особою за яку він поручився..

2.3 Векселедавець має право

Відновити витратні операції на розрахунковому рахунку на випадок немалання аватьованного векселя до платежу протягом трьох календарних днів, включаючи день, коли він повинен бути оплаченим

2 4 Авазіст мас право

24.1. Обмежити витратні операції на розрахунковому рахунку Векселедавця за дві неділі до наступления оговореного в векселі терміну платежу.

Списати засоби з розрахункового рахунку Векселедавця для оплати векселів

2.4.3 Вступити в права Векселедержателя на випадок оплати опротестованого векселя.

2.4 4 С-гнгнуть з Векселедателя на випадок оплати опротестованого векселя неоіілачену суму векселя, проценти по векселю, суму штрафних санкцій і суму издержек.

б. Відповідальність сторін

Відповідальність Векселедавця:

За неоплату (неповну оплату) комісійної винагороди платить пеню в розмірі 1 (одного) % віт неоплаченої суми за кожен день прос рочки платежу

За не інформування Аваліста в термін Векселедатель не втрачає права по векселю, не несе відповідальність за збиток, який може виникнути по його халатності.

Відповідальність Аваліста:

3.2.1 За здійснення платежу по заперечному векселю у відповідності з діючим законодавством України

4. Особливі умови

4.1. На випадок несовершения протесту в неплатежу по векселю, авальованному банком, протягом двох робочих днів, які слідують за днем оплата векселя:

Векселедавець втрачає свої права проти Аваліста;

Справжній Договір вграчаг юридичну силу.

4.2 Зміна умов звичайного Договору можливі тільки за обопільної згоди двох сфрін

Непередбачені звичайним Договором правові відносини між сторонами, шо випливають з предмету і умов Договору, регулюються діючим законодавством України.

4.4 Всі суперечки і розбіжності сторін по справжньому Договору, не вреіудьовані шляхом переговорів вирішуються в судовому порядку.

4 5 Справжній Договір складений в двох екземплярах, шо мають рівні юридичну силу. 1 Ісршнй екземпляр залишається в розпорядженні Аваліста другий зберігається у Векселедателя.

5. Термін дії Договору

Справжній Договір вступає в силу з моменту оплати комісійної винагороди, іпо передбачена п.2.1.1.

Договір діс до повного виконання сторонами своїх зобов\'язань по ньому

6. Юридичні адреси і реквізити сторін

Аваліст Векселедавець

Адреса: Адреса:

п/р

в в

МФО МФО

тел: тел: _

факс: факс:

М.П. М.П.

(підпис) (підпис)

ДОІ ОВІР-ДОРУЧЕННЯ JA

про прийняття векселів на інкасо

_ 200 р.

Акціонерний комерційний банк

в особі що діс на підставі

(посада, прізвище, ім\'я, по батькові) (найменування документів)

(далі Банк), з одної сторони і

(повне найменування організації)

в особі що діс на підставі

(посада, прізвище, ім\'я, по батькові) (найменування документів)

(далі - Векселедержатель), з іншого боку, уклали справжній Договір-доручсння про те, шо написано нижче:

І. Предмет логовору-лорученнн

Предметом справжнього Договору-доручення г порядок і умови прийняття Банком доручення Векселедержателя надати векселя до платежу і отримати відповідну суму по ньому в певний час на користь векселедержателя.

Загальна комінатьна сума векселів складає

)грн.

(цифрами) (прописом)

1.3. Суша комісійної винагороди Банку складає

( . ) фн.

(цифрами) (прописом)

2. Права га обов\'язки сторін

Векселедержатель зобов\'язується:

Здійснити передоручений індосамент на користь Банку, що надає останньому право пред\'явити від його імені до платежу векселя, згідно реєстру, в термін і в сумі, виходячи з умов самих векселів.

Передати Банку векселя па інкасування з підписанням Акту прийому- передачі векселів.

Оплатити Банку комісійну винагороду в день здійснення платежу по векселям.

Відшкодувати Банку затрати на випадок здійснення протесту.

Банк зобов\'язаний:

Прийняти векселя до інкасування з підписанням Акту гтрийому-передачі векселів.

Пред\'явити до платежу векселя, згідно до реєстру, в термін і в сумі, виходячи з умов самих векселів.

Перерахувати суму платежу, шо надійшов, по векселям в повному об\'єму на розрахунковий рахунок Векселедержателя

2.2.4 В встановленому порядку здійснити протест на випадок неплатежу (часткового платежу) по інкасованим векселям.

Векселедержатель має право:

2.3.1. Відмовитись вы сплати Банку комісійної винагороди, якшо протест в неплатежі по векселям не був здійснений або був здійснений не в назначений термін.

Банк мас право:

Пред\'явити від імені Векселедержателя векселя до платежу

Відшкодувати затрати, що пов\'язані з опротестованием векселів.

3. Порядок розрахунків

Векселедержатель, зобов\'язаний в день здійснення платежу по векселям сплатити Банку комісійну винагороду за інкасування векселів в розмірі, який вказаний в п.1.3 справжнього Договору-доруення, незалежно від повноти ошіати векселедавцем векселів.

І1а випадок невиконання Банком п. 2.2.4 справжнього Договору-доручення Векселедержатель звільняється від сплати комісійної винагороди Банку.

4. Відповідальність сторін

Відповідальність Векселедержателя:

4.1.1. За неоплату (неповну оплату) комісійної винагороди сплачус пеню 1 (один) % за кожен день прос рочки платежу віл нсоплаченої су ми.

Відповідальність Банку:

4 2.1 За неперерахування (неповне перерахування) суми платежу за векселями сплачус пеню 1 (один) % за кожний день прос рочки платежу від нсоплаченої суми.

4.2.2 За нездійснення протесту ні випадок неплатежу по інкасованим векселям втрачає комісійну винаго|М)ду

г 4.2.3. Банк не несс відповідальності за неплатоспроможність векселедавця.

S. Особливі умови

Зміна умов справжнього Доі овору-доручення можливі тільки при узгодженні обох сторін.

Непередбачені справжнім Договором-доручснням правові відносини між сторонами, які випливають з предмета і умов Договору, реіулюються дійовим законодавством України.

Всі суперечки та разногласия но справжньому Договору-доручення, не врегульовані шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку

Реєстр, шо наведений в додатку 1, є невід\'ємною частиною справжнього Договору-доручення.

Справжній Договір-доручеиня складений в двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу. Перший екземпляр залишається в розпоряджеіші Банку, другий зберігається у Векселедержателя.

6. Термін дії Договору-доручення

6.1. Справжній Договір-доручення вступає в силу з момеїтту його підписання.

6.2 Договір-доручення діє до повного виконання сторонами своїх зобов\'язань по ньому.

7. Юридичні адреси і реквізити сторін

Банк Векселедавець

Адреса: Адреса:

п/р

в

тел:

факс:

М.П.

(підпис)

п/р в

тсл:

факс:

МЛІ.

(підпис)

ДОГОВІР ПРО ЛІЗИНГ

м. " " 200_ р.

Акціонерний комерційний банк "Стнаднарт" (даті — Лізингодавець) в особі

(прізвище, ім\'я, по батькові, посада)

який діс на підставі

та довіреності № від " " 200_ p., з однієї сторони, та

(далі - Користувач) в особі

(прізвище, ім\'я, по батькові фізичної особи)

який діс на підставі ,

з другої сторони, уклали цей Договір про наступне.

Лізингодавець передає Користувачу в оренду обладнання (майно), зазначене у специфікації (додасться до Договору). Балансова вартість обладнання (майна) становить па момент укладсішя договору.

Обладнання (майно), яке передасться в оренду, с власністю Лізингодавця. Продукт, який буде одержаний Користувачем в результаті використання обладнання (майна), с власністю Користувача.

Обладнання (майно) передасться Користувачу Лізингодавцем згідно з актом його приймання-передачі.

Лізингодавець зобов\'язаний передати Користувачу обладнання (майно) " 200_р.

Користувач зобов\'язаний:

використовувати одержане обладнання (майно) за прямим призначенням виключно в своїх інтересах і цілях;

утримувати обладнання (майно) у технічно справному стані відповідно до стандартів і технічних умов; належним чином турбуватися про обладнання (майно), нести всі втрати щодо експлуатації, технічного обслуговування і ремонту обладнання (майна);

страхувати обладнання (майно), яким користується, в обсязі його вартості за власний рахунок і у власних інтересах;

не здійснювати ніяких конструктивних змін обладнання, які можуть погіршити його технічні характеристики;

не передавати обладнання (майно) іншим особам в суборенду або в тимчасове безкоштовне користування без письмової згоди Лізингодавця;

у разі припинення Договору про лізинг, якщо Користувач не реалізує свого права на придбання або подовження користування, він повинен повернути обладнання (майно) Лізингодавцю або передати іншій особі за вказівкою Лізингодавця у технічно справному стані з урахуванням нормального зносу.

Строк дії Договору - з " " 200_ р. до " " 200_ р.

При закінчили строку дії Договору Користувач у разі добросовісного виконання

своїх обов\'язків має право на поновлення Договору.

У разі повного погашення вартості обладнання (майна) орендними платежами обладнання (майно) переходить у власність Користувача шляхом передачі його з баїансу Лізингодавця на баланс Користувача

Лізингодавець має право на дострокове припинення дії Договору з вилученням лізингового майна у таких випадках

при використанні обладнання (майна) з порушенням умов цього Договору, в тому числі не за призначенням,

у разі погіршення стану обладнання (майна) з вини Користувача;

якшо протягом одного місяця Користувач прострочив внесення орендної плати;

у випадку порушення Користувачем інших зобов\'язань по цьому Договору

Користувач вправі вимагати дострокового розірвання договору, якшо обладнання (майно) в силу обставин, за які Користувач не відповідає, виявляється у стані, який не дає змоги ним користуватися.

Користувач зобов\'язується вносити Лізингодавшо орендну плату за використання обладнання щомісяця в розмірі гривень.

Орендна ішата перераховується Користувачем на розрахунковий рахунок

Лізингодавця платіжним дорученням не пізніше числа кожного місяця

Зобов\'язання щодо внесення орендної плати вважається виконаним в строк у разі списання відповідної суми з рахунку Користувача до настання строку (включно), зазначеного в цьому пункті Договору. За прострочення внесення орендної плати

Користувач сплачує Лізингодавшо пеню в розмірі суми орендної плати за

кожний день прострочки

» 12. Спори сторін за цим Договором вирішуються і розглядаються у порядку, встановленому законодавством України.

Цей Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної сторони, які мають однакову юридичну силу.

Юридичні адреси та реквізити сторін:

Лізингодавець: Користувач:

(підпис) (підпис)

М.П. М.І1,

СПЕЦИФІКАЦІЯ

ДО ДОГОВОРУ ПРО ЛІЗИНГ №

від" " 200_ р.

№ Найменування ... „

, , Кількість Ціна Вартість

п/п обладнання __ ґ

1 2

Лізингодавець Користувач

(підпис) (підпис)

М. П. М. П.

ДОГОВІР ,Y«

НА ПРОВЕДЕННЯ ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

_200_ р.

Акціонерний комерційний банк "Стандарт" (даті - Банк) в особі керівника

(прізвище, ім\'я, по батькові, посада)

який діс на підставі Статуту банку та довіреності Х» від 200 p., з

однієї сторони, та

(назва підприємства)

(далі - Підприємство) в особі керівника

( прізвище, ім\'я, по батькові, посада) який діс на підставі

другої сторони, уклати цей Договір про наступне.

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Банк придбає у Підприємства право вимоги боргів за поставки товарів та надані послуги, строки сплати за які минули (прострочена дебіторська заборгованість), та по поточних розрахунках у сумі гривень.

Договір набуває чинності з " 200_р. і діє до

" " 200_ р.

II. ПРАВА БАНКУ

2.1. На прохання Підприємства (постачальника) незалежно від місця відкритого йому розрахункового рахунку приймати на себе право па одержання від його покупців

прострочених платежів за відвантажену продукцію та надані послуги за плату %

річних від суми, зазначеної в п. 3.1.

2 2 Приймати на себе право на одержання платежів за відвантажену Підприємством продукцію та надані ним послуги по поточних розрахунках за плату % від суми платежу.

III. ЗОБОВ\'ЯЗАННЯ БАНКУ

Перераховувати Підприємству коппи при наданні йому послуг за рахунок коштів факториніу в розмірі гривень до " " 200 р.

Своєчасно інформувати Підприємство про стан розрахунків з платниками та про виникнення або можливості виникнення ускладнень у відносинах з окремими платниками.

Самостійно надаті закінчувати розрахунки з покупцями за продукцію, відвантажену Підприємством, та надані ним послуги.

3.4. Своєчасно перераховувати Пілприсмству кошти, отримані від покупців, після погашення заборгованості Підорнемства перед Банком

IV. ЗОБОВ\'ЯЗАННЯ ПІДПРИСМСТВА

4 1, Надати Бапку всі документи па поставку товарів або надання послуг, у тому числі документи, що підтверджують відвантаження продукції, її якість і кількість

4 2. Надати Банку дані щодо негативних змін у відносинах з платниками, які можуть вплинути на ступінь ризику факторингових операцій банку

4 3. При одержати на свій рахунок коштів від покупців, рахунки яких були продані банку, в одноденний сірок перерахувати Банку всю суму та нараховану пеню за весь період простроченого боріу.

Викупити рахунки-фактур, по яких покупні відмовилися від сплати боргів за отримані товари та послуги.

Своєчасно і в повному обсязі врегулювати всі спірні питання з платниками.

покутними продукції постачальника. »

V. ОСОБЛИВІ УМОВИ

Банк не несс відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов\'язань по поставках між посгачатьником і покупцем

Дія договору може бути припинена

(підпис) М. П.

(підпис)

М. П.

VI. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН Банк: Підприємство:

<< | >>
Источник: Петрук О.М.. Банківська справа. Навч. посібник. /за ред. Ф. Ф. Бутинця. К.: Кондор,2007. - 461 с.. 2007

Еще по теме ДОДАТКИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -