<<
>>

Ліміт залишку готівки в касі

(ліміт каси) - це граничний розмір суми готівки, що може залишатися у касі в позаробочий час.

Встановлення ліміту каси проводиться підприємствами самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується головним (старшим) бухгалтером та керівником підприємства або уповноваженою ним особою (табл.

7.1).

Таблиця 7.1

Розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі (найменування підприємства)\r\n(місцезнаходження під приємства)\r\n№ з/п Найменування показника Фактично за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують строку встановлення (перегляду) ліміту каси\r\n1. Готівкова виручка (надходження до кас, крім сум, одержаних з банків) \r\n2. Середньоденні надходження (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці) \r\n3. Виплачено готівкою на різні потреби, а також на відрядження (крім виплат, пов\'язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів) \r\n4. Середньоденна видача готівки (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці) \r\n\r\n№ з/п Найменування показника \r\n1. Ліміт залишку готівки в касі Встановлено підприємством\r\n2. Строки здавання готівкової виручки (готівки) Визначається строк здавання готівкової виручки (готівки) та зазначаються реквізити договорів банківських рахунків\r\n

До розрахунку ліміту каси приймається строк здавання підприємством готівкової виручки для її зарахування на рахунки у банках, визначений відповідним договором банківського рахунка. Для кожного підприємства та його відокремленого підрозділу складається окремий розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі.

Встановлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства.

Кожне підприємство визначає ліміт каси з урахуванням режиму і специфіки його роботи, віддаленості від банку, обсягу касових оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками, встановлених строків здавання готівки, тривалості операційного часу банку, наявності домовленості підприємства з банком на інкасацію та ін.

Порядок встановлення ліміту каси залежно від особливостей діяльності різних підприємств є таким:

для підприємств, які мають строк здавання готівкової виручки (готівки) у банк щодня (у день її надходження до каси) або наступного дня від дня її надходження до каси, ліміт встановлюється у розмірах, потрібних для забезпечення їхньої роботи на початку робочого дня, але не більший від розміру середньоденного надходження готівки до каси (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти);

для підприємств, які мають строк здавання готівкової виручки (готівки) в банк не рідше, ніж один раз на п\'ять робочих днів, розмір ліміту залежить від встановлених строків здавання готівкової виручки (готівки) та її суми, але не більше від п\'ятикратного розміру середньоденних надходжень готівки (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти);

для підприємств, ліміти каси яким встановлюються згідно з фактичними витратами готівки (крім виплат, пов\'язаних з оплатою праці, стипендій, пенсій, дивідендів), ліміт встановлюється у межах не більше від розміру середньоденної видачі готівки (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти).

Якщо підприємством ліміт каси не встановлено (незалежно від причин такого не встановлення), то ліміт такої каси вважається нульовим. У цьому разі вся готівка, що перебуває в його касі на кінець робочого дня і не здана підприємством відповідно до вимог Положення, вважається понадлімітною.

Підприємства, які встановлюють строк здавання готівкової виручки (готівки) не рідше, ніж один раз на п\'ять робочих днів, мають здавати понадлімітну готівку для її зарахування на рахунки підприємства у банку не пізніше, ніж наступного робочого дня незалежно від встановленого строку здавання готівкової виручки (готівки).

Встановлений ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) можуть переглядатися у зв\'язку зі змінами законодавства України або за наявності відповідних факторів об\'єктивного характеру (зміни в надходженнях і видатках готівки, внутрішнього трудового розпорядку, графіків змінності та ін.).

Керівники підприємств несуть відповідальність за дотримання вимог щодо встановлення ліміту каси та за достовірність відповідних показників зазначених у розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі.

З метою забезпечення максимального і своєчасного здавання виручки підприємствами до банків та дотримання ними лімітів залишку готівки в касі банки можуть створювати каси для приймання готівкової виручки (готівки) в робочі, вихідні й святкові дні та післяопераційний час.

Загальні засади контролю за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою. Періодичність проведення контролю за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою і строк, протягом якого вони здійснюються, визначають безпосередньо органи контролю.

Перелік підприємств (підприємців), що підлягають зазначеним перевіркам за конкретні періоди, визначається з урахуванням обсягів здійснюваних ними операцій з готівкою. Під час перевірок з\'ясовуються структура підприємства, кількість відкритих поточних рахунків підприємства (підприємця) у банках, наявність у підприємства (підприємця) податкового боргу, результати раніше здійснених перевірок, дотримання ними порядку ведення операцій з готівкою. Органи контролю беруть участь у проведенні спільних перевірок.

Перевірка безпосередньо за місцезнаходженням підприємства (підприємця) здійснюється на підставі документів, визначених законодавством України за певний період - квартал, півріччя, рік тощо (але не менше, ніж один раз на три місяці).

Відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою покладається на підприємців, керівників підприємств. Особи, які винні в порушенні порядку ведення операцій з готівкою, притягуються до відповідальності у встановленому законодавством України порядку.

У разі виявлення порушень встановленого порядку ведення операцій з готівкою органи державної податкової служби України застосовують до порушників штрафні санкції на підставі подання органів контролю згідно із законодавством України.

Якщо перевіркою підприємства (підприємця) було виявлено порушення, то за її результатами складається акт про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою у трьох примірниках, в якому викладається зміст порушення з відповідним обґрунтуванням.

В акті про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою відображаються:

ведення касової книги і касових документів, їхнє оформлення;

оприбуткування надходжень готівки;

дотримання встановленого ліміту залишку готівки в касі;

одержання підприємством значних сум готівки;

дотримання порядку витрачання готівки з виручки;

дотримання граничних обмежень на здійснення готівкових розрахунків;

інші порушення встановленого порядку ведення касових операцій.

Акт про перевірку має містити висновки про результати перевірки, а

також рекомендації керівництву підприємства (підприємцю) щодо усунення виявлених недоліків.

Акт про перевірку підписують службові особи, які проводили перевірку, а також керівник і головний бухгалтер підприємства (підприємець). Перший примірник надсилається органам державної податкової служби України за місцем державної реєстрації підприємства (підприємця) для вжиття заходів, передбачених законодавством України, другий - передається безпосередньо відповідному підприємству (підприємцю), третій примірник залишається в документах органу контролю. Якщо порушень не виявлено, то службові особи, які проводили перевірку, складають довідку за довільною формою, в якій зазначаються назва підприємства, що перевірялося, термін перевірки, посилання на законодавство України, згідно з яким проводилася перевірка, питання, які перевірялися. Зазначену довідку підписують службові особи, які проводили перевірку, а також керівник та головний бухгалтер підприємства (підприємець).

При проведенні контролю за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою розглядаються:

виконання підприємством вимог НБУ до ведення касових операцій у національній валюті в Україні, пов\'язаних з веденням касової книги та оформленням операцій з приймання та видачі готівки з каси, веденням відповідних касових документів;

повнота і своєчасність оприбуткування в касах готівкових надходжень, одержаних підприємством (за реалізовану продукцію, продані товари, виконані роботи, надані послуги і за позареалізаційні операції та ін.);

дотримання підприємством ліміту каси;

всі випадки одержання підприємством (підприємцем) значних сум готівкових коштів;

дотримання підприємством чинного порядку витрачання готівкової виручки;

дотримання підприємствами встановленого порядку видачі готівкових коштів під звіт;

дотримання підприємствами (підприємцями) встановлених обмежень під час здійснення між ними готівкових розрахунків.

Контроль за встановленням і дотриманням підприємствами встановлених лімітів каси та строків здавання готівкової виручки з каси здійснюють органи державної податкової служби України.

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме Ліміт залишку готівки в касі:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -