<<
>>

ВСТУП

Актуальність теми дослідження теоретичних та практичних питань звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають малолітніх дітей, зумовлена рядом обставин, зокрема тим, що соціальна адаптація жінок, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, ускладнюється через розірвання позитивного соціального зв’язку із сім’єю, насамперед, з дитиною.

Ускладнений процес соціальної адаптації жінок унаслідок більш тяжких соціальних наслідків відбування покарання визнають також однією з причин рецидиву злочинів з боку жінок. Саме тому науковці й практики єдині в думці, що мінімізація чисельності вагітних жінок і жінок, які мають малолітніх дітей, які потрапляють до місць позбавлення волі, є одним з напрямів кримінально-правової політики.

Особливість застосування норми про звільнення від відбування покарання з випробуванням вказаної категорії жінок визначається, зокрема, необхідністю забезпечення захисту гарантованих Конституцією та законодавством України прав дітей, а також їх нормального фізичного й психічного розвитку, морального благополуччя в умовах сім’ї.

Потребують подальшої наукової розробки питання соціальної зумовленості норми про звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають малолітніх дітей, особливо зважаючи на дискусії з приводу гендерної рівності батьків у питаннях виховання й догляду за дитиною та висловлювані в теорії кримінального права пропозиції поширювати звільнення від відбування з випробуванням не тільки на вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до семи років, а й чоловіків, які самостійно виховують малолітню дитину.

Питанням звільнення від відбування покарання з випробуванням були присвячені праці українських і зарубіжних учених: М. І. Бажанова, Ю. В. Бауліна, П. С. Берзіна, І. Г. Богатирьова, І. М. Гальперіна, М. А. Гельфера,

0. П. Гороха, В.

К. Грищука, Т. А. Денисової, О. М. Джужи, О. О. Дудорова,

1. І. Карпеця, А. О. Клевцова, О. О. Книженко, Г. А. Кригера, В. А. Ломако, В. О. Навроцького, В. І. Осадчого, Є. О. Письменського, А. В. Савченко, Е. А. Саркісової, В. В. Скибицького, М. І. Хавронюка, П. В. Хряпінського та ін.

Проблеми теоретичного обґрунтування та практики застосування норми про звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років, розглядали в контексті розробки заохочувальних кримінально-правових норм та інституту звільнення від покарання і його відбування такі вчені, як: О. О. Книженко в кандидатській дисертації «Звільнення від відбування покарання з випробуванням» (м. Харків, 2003 р.), П. В. Хряпінський у докторській дисертації «Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України: теоретичні, законотворчі та правозастосовні проблеми» (м. Харків, 2012 р.), Є. О. Письменський у докторській дисертації «Теоретико-прикладні проблеми звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України» (м. Харків, 2014 р.). Окремі аспекти проблеми звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають малолітніх дітей, висвітлено також у ряді наукових публікацій (В. О. Меркулова, Є. С. Назимко, В. П. Філонов, І. В. Шимончук), втім, на монографічному рівні це питання не розроблено.

Наукові праці вказаних авторів становлять теоретичну основу дослідження звільнення від відбування покарання з випробуванням. Разом з тим звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають малолітніх дітей, потребує уточнення його правової природи, підстави й умов, визначення іспитового строку та обов’язків як умови випробування, а також його кримінально-правових наслідків.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертацію виконано в межах науково-дослідної роботи Класичного приватного університету «Кримінально-правове, кримінологічне та кримінально-виконавче забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина» (державний

реєстраційний номер 0110U003958).

Тему дисертації затверджено вченою радою Класичного приватного університету (протокол № 3 від 30.11.2011 р.).

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є виявлення особливостей звільнення від покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років, а також формулювання на цій основі теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо вдосконалення відповідного кримінального законодавства й судової практики.

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання:

- дослідити розвиток кримінального законодавства щодо звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років;

- визначити соціальну зумовленість норми про звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років;

- проаналізувати законодавчу регламентацію звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають малолітніх дітей, в інших країнах та виокремити найбільш оптимальні положення, варті для запозичення в українське кримінальне законодавство;

- визначити правову природу звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років;

- установити підставу та умови звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років;

- з’ясувати особливості визначення іспитового строку при звільненні від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років;

- проаналізувати обов’язки, які покладаються на жінку, звільнену від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 79 КК;

- визначити кримінально-правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи

років;

- обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства та практики звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років.

Об’єкт дослідження - суспільні відносини, що виникають у зв’язку зі звільненням засудженої особи від відбування покарання з випробуванням.

Предмет дослідження - звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років.

Методи дослідження обрано з урахуванням поставленої мети та визначених завдань дослідження. Обґрунтованість і достовірність одержаних наукових результатів базується на використанні системи загальнофілософських, загальнонаукових та спеціально-наукових методів пізнання. Провідним методом дослідження є діалектичний. За допомогою законів та категорій діалектики визначено сутність і зміст звільнення від відбування покарання з випробуванням у системі заходів кримінально-правового характеру, пов’язаних з реалізацією кримінальної відповідальності (розділи 1, 2). Використання законів формальної логіки та таких її методів, як індукція і дедукція, аналіз і синтез, дало змогу визначити шлях дослідження від загального до особливого і, відповідно, структурно-логічну схему дисертаційної роботи, виявити властивості та ознаки досліджуваного кримінально-правового явища, синтезуючи останні, створити загальне уявлення про його зміст, що відображено у сформульованому понятті «звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітної жінки і жінки, яка має дитину віком до семи років» (підрозділ 2.1).

З-поміж загальнонаукових методів використано системний, який дав змогу визначити місце норми про звільнення від відбування покарання з випробуванням вказаної категорії жінок та надати його кримінально-правову характеристику як елементу, що входить до інституту звільнення від покарання (розділи 2, 3). За допомогою структурного та функціонального методів досліджено взаємозалежність і взаємодію норм про звільнення від відбування покарання з випробуванням та критично проаналізовано розуміння звільнення від відбування покарання з випробуванням як виду покарання або особливого режиму відбування покарання тощо (підрозділи 2.1-2.4, 3.1-3.3). З-поміж спеціально-наукових використано формально-юридичний (догматичний), історично-порівняльний (генетичний), порівняльно-правовий, соціологічні методи (анкетування, вивчення матеріалів кримінальних справ (проваджень)). Формально-юридичний (догматичний) метод дав змогу визначити та проаналізувати нормативно-правовий зміст звільнення від відбування покарання з випробуванням на різних історичних етапах, його сучасний стан і практику застосування (підрозділ 1.1, розділи 2-3). Історично-порівняльний (генетичний) метод дав змогу показати поетапний розвиток норм про звільнення від відбування покарання з випробуванням та вказаної категорії жінок зокрема (підрозділ 1.1). Порівняльно-правовий застосовано при порівнянні кримінального законодавства України, яке передбачає звільнення від відбування покарання з випробуванням, з відповідними нормами кримінального законодавства інших країн (підрозділ 1.3), а також з положеннями міжнародно-правових актів, що надало змогу зробити висновки щодо достатнього соціального обґрунтування норми про звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років (підрозділ 1.2), додаткового обґрунтувати й розвинути пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства. Соціологічні методи використано для узагальнення судової практики застосування ст. 79 КК, проведення опитування та анкетування, обробки отриманих даних, аналізу іншої емпіричної інформації (розділи 2, 3).

Нормативну базу дослідження становлять Конституція України, Кримінальний, Кримінальний процесуальний та Кримінально-виконавчий кодекси України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, цивільне та сімейне законодавство України, законодавство у сфері праці, материнства й дитинства, міжнародно-правові акти, ратифіковані Україною тощо.

Емпіричну базу дослідження становлять дані судової статистики щодо кількості осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням за 2005-2015 рр., результати вивчення 85 кримінальних справ, розглянутих судами Запорізької області у 2006-2015 рр., та 125 вироків судів першої, апеляційної та касаційної інстанції, включених до Єдиного державного реєстру судових рішень за 2006-2015 рр.; 105 ухвал (постанов) за результатами розгляду клопотань (подань) КВІ про скасування іспитового строку та направлення засудженої особи для відбування покарання; інформація про стан здійснення правосуддя за 2005-2015 рр.; результати анкетування 100 суддів, прокурорів і співробітників кримінально-виконавчої інспекції Запорізької області та м. Чернігів тощо.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є самостійним комплексним дослідженням теоретичних та практичних проблем, що виникають у зв’язку із застосуванням на практиці звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років, у якому наукова новизна одержаних результатів конкретизується в таких положеннях, що виносяться на захист:

уперше:

- встановлено чинники соціального обґрунтування існування в КК України

окремої норми про звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до семи років, які в цілому узгоджуються з відповідними чинниками соціального обґрунтування заохочувальних норм: соціально-правовими, соціально-економічними,

соціально-психологічними та соціально-гуманістичними;

- доведено, що з метою розмежування значення обставин, які враховують при призначенні покарання та повторно враховують при вирішенні питання про можливість звільнення жінки від призначеного покарання з випробуванням (тяжкість злочину, особа винної, обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання), першочергового значення має набувати оцінка (характеристика) особи жінки з позиції її спроможності належним чином виконувати материнські обов’язки;

- запропоновано внести зміни до ст. 104 КК і поширювати можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням не тільки на вагітних неповнолітніх, а й на неповнолітніх жінок, які мають малолітню(іх) дитину(ей);

- запропоновано визнавати підставами для скасування іспитового строку та направлення засудженої для відбування покарання згідно з вироком суду встановлення наявності фактів: відмови жінки від дитини; позбавлення жінки батьківських прав; відібрання в неї дитини без позбавлення батьківських прав. Оскільки правові підстави застосування таких заходів цілком охоплюють різні прояви ухилення та неналежного виконання обов’язків щодо виховання й догляду за дитиною, піклування про неї тощо;

удосконалено:

- підхід, за яким доцільно поширювати дію норми, передбаченої ст. 79 КК, і на чоловіка, який є батьком дитини та самостійно її виховує;

- поняття «жінка, яка має дитину», під якою запропоновано розуміти матір дитини, жінку, яка всиновила (удочерила) дитину, опікуна або піклувальника;

- перелік документів, які підтверджують факт материнства жінки;

- зміст умов, визначених у ч. 5 ст. 79 КК, за наявності яких суд за поданням контролюючого органу (КВІ) направляє засуджену для відбування покарання згідно з вироком;

- кримінально-правову оцінку наслідків для жінки в тому разі, коли:

1) вона вже після постановлення вироку зробила переривання вагітності (аборт);

2) у неї стався викидень; 3) вона народила мертву дитину або 4) дитина померла до закінчення іспитового строку;

набуло подальшого розвитку:

- підхід щодо визнання як єдиної й достатньої підстави звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років, висновку суду про можливість досягнення мети виправлення та запобігання вчиненню нового злочину без реального відбування покарання у виді позбавлення волі, який базується на виваженому аналізі ступеня тяжкості вчиненого злочину, даних, що характеризують особу винної й свідчать про можливість належного виконання нею материнських обов’язків

щодо дитини, а також обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання;

- низку умов, за яких можливе застосування норми про звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років; коло обов’язків, які мають покладатися на жінку, звільнену на підставі ст. 79 КК, та правові наслідки порушення цих обов’язків;

- теоретичні підходи щодо узгодження розміру іспитового строку зі строком основного та додаткового покарання, строками давності виконання обвинувального вироку тощо;

- позиція, згідно з якою недопустимим є застосовування звільнення від покарання з випробуванням щодо жінок, яких раніше вже звільняли від покарання з випробуванням як на підставі ст. 79 КК, так і на підставі ст. 75 КК України і які вчинили новий злочин у період іспитового строку;

- додатково аргументовано доцільність збільшення віку малолітньої дитини із семи років до чотирнадцяти як умови звільнення жінки від відбування покарання з випробуванням.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені в роботі висновки та пропозиції можуть бути використані в:

- законотворчій діяльності - при підготовці змін та доповнень до КК України щодо вдосконалення правового регулювання звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років;

- правозастосовній діяльності - при вирішенні судами проблемних питань застосування норми про звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років (акт впровадження результатів дослідження в діяльність Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 15.05.2015 р.);

- навчальному процесі - при проведенні занять з кримінального права, а також при підготовці підручників та навчальних посібників (довідка про впровадження результатів дослідження в навчальний процес Класичного приватного університету від 25.05.2015 р.);

- науково-дослідній сфері - при подальшому дослідженні проблем звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження доповідались та обговорювались на 10 науково-практичних конференціях і круглих столах, а саме: «Актуальні питання публічного та приватного права» (м. Запоріжжя, 2012, 2013, 2014 рр.); «Ступенева професійна освіта у вітчизняному та європейському освітньому просторі» (м. Чернігів, 2012 р.); «Наука і вища освіта» (м. Запоріжжя, 2013, 2014, 2015 рр.); «Актуальні проблеми адміністративного та кримінального права і процесу» (м. Донецьк, 2014 р.); «Кримінальний процесуальний кодекс України: перші проблеми та здобутки» (м. Запоріжжя, 2014 р.); «Кримінальний кодекс України: традиції та новації» (м. Полтава, 2015 р.).

Публікації. Основні результати дослідження викладені в 15 наукових публікаціях, з яких: 4 статті в наукових фахових виданнях України, 1 - в зарубіжному науковому виданні, 10 - тези доповідей на конференціях та круглих столах.

<< | >>
Источник: НАУМОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ ВАГІТНИХ ЖІНОК І ЖІНОК, ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ ВІКОМ ДО СЕМИ РОКІВ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме ВСТУП:

 1. Вступительная статья
 2. Статья 231. Вступление в силу настоящего Федерального закона
 3. Статья 17. Вступлениев силу настоящего Федерального закона
 4. Вступление России в международные финансовые институты
 5. § 4. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
 6. 76. Законная сила судебного решения: понятие, свойства, объективные и субъективные пределы. Момент вступления судебного решения в законную силу.
 7. 30. Третьи лица, заявл. самостоятельные требования относительно предмета спора: понятие, порядок вступления в процесс, права и обязанности.
 8. 62.Законная сила судебного решения. Правовые последствия вступления решения в законную силу.
 9. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений, вступивших в законную силу.
 10. Законная силасудебного решения. Правовые последствия вступления решения в законную силу.
 11. Статья 131. Преимущественное право вступления в члены жилищного кооператива в случае наследования пая
 12. Вопрос 9. Пересмотр судебных решений, вступивших в законную силу, сущность и значение.
 13. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов, вступивших в законную силу (общая характеристика) в гражданском процессе;
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -