<<
>>

Висновки до розділу 1

Виокремлено етапи становлення правової регламентації праці засуджених упродовж розвитку кримінально-виконавчого (пенітенціарного, виправно- трудового) законодавства України. Установлено, що трансформація розуміння доцільності, необхідності та характеру праці засуджених до позбавлення волі, а відтак і правове регулювання праці засуджених до позбавлення волі зумовлена низкою чинників:

1) зародженням і поступовим втіленням у правових системах розуміння покарання не тільки як кари, відплати за вчинений злочин, але й інших цілей, зокрема виправлення та перевиховання;

2) рівнем поширення публічно-правових засад покарання, а відтак і видів покарань некомпенсаційного чи відплатного характеру, а покарань, пов’язаних з обмеженням чи позбавленням волі;

3) рівнем поширення місць утримання засуджених до позбавлення волі (в’язниць, замків тощо);

4) розвитком ліберальних підходів щодо покарання засуджених, до умов їх утримання, дотримання їх прав тощо;

5) соціально-економічними та політичними факторами (особливостями державного устрою та політичного режиму, його зміни, зміни конституційного ладу, пізніше напрямами кримінально-виконавчої політики, інтенсивністю інтеграційних процесів в Україні тощо), що визначали особливості розвитку держави і права України на певному етапі її розвитку.

Визначено, що тільки використання філософських, загальнонаукових і спеціально-наукових методів дослідження у сукупності дало змогу провести комплексне дослідження правового регулювання праці засуджених і виявити найактуальніші проблеми як безпосередньо в правовому регулюванні, так і в кримінально-виконавчій практиці організації праці, які потребують невідкладного вирішення в правовому полі.

Доведено, що розробка теоретико-правових засад використання праці засуджених, її характеру та значення, заснована правниками у другій половині XIX - початку XX ст. З’ясовано, що саме в цей період І.

Я. Фойницьким засновано концептуальні засади щодо правового регулювання праці засуджених до позбавлення волі (вимоги щодо організації праці та її характеру (максимальне наближення до занять вільного робітника); бачення карального елементу праці в її обов’язковості; оцінювання ризиків неправильно організованої праці засуджених та повної відмови від неї; виділення системи пошуку роботи для засуджених).

Упродовж радянського періоду розвитку кримінально-виконавчої системи в працях учених переважно відображено напрями виправно-трудової політики держави до регулювання праці засуджених відповідно до партійно- ідеологічних настанов і зведено до акцентування на суспільно-корисному та примусовому її характері.

Констатовано, що проблеми праці засуджених актуалізовано після отримання незалежності Україною та з прийняттям нового КВК 2004 р. та перманентним реформуванням кримінально-виконавчої системи.

Наголошено на тому, що попри інтенсивну наукову розробку питання праці засуджених до позбавлення волі в теорії кримінально-виконавчого права і надалі низка положень залишається дискусійною. Зокрема щодо таких принципів праці як обов’язковість та загальність. Інші питання є остаточно не визначеними, зокрема розмежування понять “праця засуджених”, “залучення до працы засуджених”, “працевикористання засуджених” тощо.

Виділено основні напрями подальших наукових розробок у цій сфері, як- от: необхідність подальшого узгодження положень КВК, які регламентують працю засуджених, між собою та з іншим галузевим законодавством, зокрема з трудовим законодавством та нормативно-правовими актами у сфері пенсійного забезпечення, розробка принципів працевикористання засуджених.

<< | >>
Источник: БУБЛІК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА. ПРАЦЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА ПРАКТИКА. Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя - 2016. 2016

Еще по теме Висновки до розділу 1:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -