<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Агзамов И. М. Условное неприменение уголовного наказания как комплексный правовой институт: дис. на соискание учен. степени доктора юрид. наук : 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право / И.

М. Агзамов. - Москва, 2013. - 521 с.

2. Азаров Д. С. Диференціація кримінальної відповідальності та судова дискреція: утопія чи реальність / Д. С. Азаров // Кримінальний кодекс України: 10 років очікувань: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародного симпозіуму, 23-24 вересня 2011 р. - Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. - С. 5-9.

3. Александров Ю. В. Кримінологія : курс лекцій / Ю. В. Александров, А. П. Гель, Г. С. Семаков. - Київ : МАУП, 2002. - 295 с.

4. Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве / С. С. Алексеев. - Москва : Юрид. лит., 1989. - 288 с.

5. Алексеєв І. Пробація - крок до імплементації міжнародних стандартів у сфері юстиції [Електронний ресурс] / Ігор Алексєєв. - Режим доступу: http://yur- gazeta.com/dumka-eksperta/probaciya—krok-do-implementaciyi-mizhnarodnih- standartiv-u-sferi-yusticiyi.html.

6. Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції за 1 півріччя 2015 р. (за даними судової статистики) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/264C5A022472 BB31C2257D1900315B8D.

7. Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у

2013 р. (за даними судової статистики) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/264C5A022472 BB31C2257D1900315B8D.

8. Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у

2014 р. (за даними судової статистики) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/264C5A022472BB31C225

7D1900315B8D.

9. Андреєв А.

В. Законотворчі та правозастосовні проблеми звільнення від покарання з випробуванням / А. В. Андреєв // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ: серія юридична. - 2012. - № 4. - С. 236-245.

10. Андрушко П. П. Поняття та види диференціації кримінальної відповідальності / П. П. Андрушко // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення. Диференціація кримінальної відповідальності: Міжнародний симпозіум 11-12 вересня 2009 р. - Львів : ЛьвДУВС, 2009. - С. 18-25.

11. Антипов В. В. Обставини, які виключають застосування кримінального покарання / В. В. Антипов, В. І. Антипов. - Київ : Атіка, 2004. - 208 с.

12. Батьки та відповідальність [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mk.court.gov.ua/tu15/infor/10/N2677-VI//.

13. Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності : монографія / Ю. В. Баулін. - Київ : Атіка, 2004. - 296 с.

14. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / Ч. Беккариа. - Москва : Стелс, 1995. - 304 с.

15. Блага А. Б. Насильство в сімї (кримінологічний аналіз і запобігання) : монографія / А. Б. Блага. - Харків : ФОП Макаренко, 2014. - 360 с.

16. Благов Е. В. Наказание и иные меры уголовно-правового характера: лекции / Е. В. Благов. - Москва : Юрлитинформ, 2011. - 240 с.

17. Богатирьов І. Г. Місце та роль звільнення від відбування покарання з випробуванням у системі видів звільнення від покарання, передбачених КК України / І. Г. Богатирьов // Наук. вісник Дніпр. держ. ун-ту внутр. справ. - 2010. - № 1. - С. 152-158.

18. Богатирьов І. Г. Статті 75, 76 Кримінального кодексу України потребують удосконалення / І. Г. Богатирьов, О. М. Звенигородський // Південноукраїнський правничий часопис. - 2007. - № 3. - С. 91.

19. Борисов В. И. Основные проблемы охраны безопасности производства в уголовном законодательстве Украины : дисс. на соискание ученой степени доктора юрид. наук : 12.00.08 / В. И. Борисов ; УЮА. - Харьков, 1992. - 399 с.

20. Борисов В. И.

Понятие уголовно-правовой политики / В. И. Брисов, П. Л. Фріс // Вісник Асоціації кримінального права України. - 2013. - № 1(1). - С. 15-31.

21. Борисов В. І. Кримінально-правова політика та питання соціальної обумовленості Закону про кримінальну відповідальність [Текст] // Кримінально- правова політика держави: теоретичні та практичні аспекти проблеми: [матер. міжнар. наук. конф.] / В. І. Борисов. (Донецьк, 17-18 листопада 2006 р.). - Донецьк : Донецький юридичний інститут ЛДУВС, 2006. - С. 9-12.

22. Букалов О. Жінки в місцях позбавлення волі [Електронний ресурс] / О. Букалов. - Режим доступу: http://ukrprison.org.ua/statistics/1347257528.

23. Бурлакова И.А. Условное осуждение: теоретико-правовые и

практические проблемы: автореферат диссертации на соискание учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право / И.А. Бурлакова. - Москва, 2003. - 19 с.

24. Буякевич Т. С. Уголовно-правовые, криминологические и

пенитенциарные проблемы отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей: дис. на соискание учен. степени докт. юрид. наук : спец. 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право / Т. С. Буякевич. - Москва, 1995. - 149 с.

25. Валеев М. Т. Свойства уголовного наказания в свете теории пенализации : автореферат дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 “Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право” / М. Т. Валеев. - Томск, 2005. - 26 с.

26. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов) / укл. і гол. ред. В. Т. Бусел. - Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. - 1728 с.

27. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. станом на вересень 2011 р. / Р. В. Вереша. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Київ : Центр навчальної літератури, 2012. - 320 с.

28. Вирок Богуславського районного суду Київської області: Рішення

№ 35882270 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/35882270.

29. Вирок Василівського районного суду Запорізької області [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/29122990.

30. Вирок Дніпропетровського районного суду м. Києва [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/32836856.

31. Вирок Іртинського міського суду Київської області від 22.09.2015 р.

(справа № 1-30/10) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/52159031.

32. Вирок Пологівського районного суду Запорізької області від 15.07.2013 р. Справа № 324/1129/13-к Рішення № 32403855 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/32403855.

33. Вирок Пологівського районного суду Запорізької області: Справа № 324/708/14-к Рішення № 40484204 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //reyestr.court.gov.ua/Review/40484204.

34. Вирок Славутського міського суду Київської області: Рішення № 7128964 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr. court.gov.ua/Review/7128964.

35. Вирок Хустського районного суду Закарпатської області [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/11711450.

36. Гаджирамазанова П. К. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей: уголовно-правовые, уголовно-исполнительные и криминологические проблемы: дис. на соискание ученой ступени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право / П. К. Гаджирамазанова. - Махачкала, 2002. - 163 с.

37. Гладких В. И. Условное осуждение: правовая природа и проблемы применения : монография / В. И. Гладких, С. В. Дьяконова. - Москва : Изд-во Международного юридического института, 2009. - 200 с.

38. Головко Т. Тендерні аспекти покарання у Кримінальному кодексі України / Т. Г оловко // Право України. - 2009. - № 9. - С. 162-167.

39. Г орбачев М. Л. Формування соціальних установок у жінок, позбавлених волі /М. Л. Горбачев // Кримінально-виконавча система в Україні: проблеми, пошуки перспективи : наук. практ. конф., червень 2003 р., Вип. 3: тези допов. - Чернігів : Черніг. Юрид. коледж ДДПВП, 2003. - С. 65-66.

40. Горох О. П. Звільнення від покарання за кримінальними кодексами деяких європейських держав / О. П. Горох // Кримінальний кодекс України: 10 років очікувань: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародного симпозіуму, 23-24 вересня 2011 р. - Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. - С. 117-120.

41. Горох О. П. Звільнення від покарання та його відбування: комплексний аналіз норм Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України / О. П. Горох // Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 вересня 2013 р.). - Львів : ЛьвДУВС, 2013. - С. 44-47.

42. Горох О. П. Про формування засад кримінально-правової політики у сфері звільнення від покарання / О. П. Горох // Основні напрямки розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 1112 жовт. 2012 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. - Харків : Право, 2012. - С. 263-266.

43. Грищук В. К. Кодифікація кримінального законодавства України: проблеми історії і методології / В. К. Грищук. - Львів : Світ, 1992. - 165 с.

44. Грищук В. К. Кримінальне право України: Загальна частина: навчальний посібник для студентів юрид. факул. вищих навч. закладів / В. К. Грищук. - Київ : Видавничий дім Ін Юре, 2006. - 586 с.

45. Грищук В. К. Поняття криміналізації / В. К. Грищук // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. - Серія юридична. - 1994.- Вип. 31. - С. 76-80.

46. Грищук В. К. Проблеми кодифікації кримінального законодавства України / В. К. Грищук. - Львів : Львів. ун-т, 1993. - 137 с.

47. Грищук В. К. Умисні вбивства за кримінальним правом України та Республіки Польща: юридичний аналіз складів злочинів : монографія / В. К. Грищук, Н. Є. Маковецька. - Хмельницький : Хмельн. ун-т управління і права, 2012. - 368 с.

48. Грошова О. В. Проблемні аспекти здійснення нагляду за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням / О. В. Грошова // Кримінальний кодекс України: 10 років очікувань : тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародного симпозіуму, 23-24 вересня 2011 р. - Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. - С. 138-142.

49. Гужва О. І. Нормативно-правове забезпечення отримання жінками, які народили дитину в умовах позбавлення волі, соціальної допомоги: теорія та практика / О. І. Гужва // Право і суспільство. - 2012. - № 4. - С. 167-170.

50. Гуторова Н. О. Кара як мета кримінального покарання / Н. О. Гуторова // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 20. - С. 42-46.

51. Далматова Г. А. Історико-правовий аналіз звільнення від відбування покарання з випробуванням / Г. А. Далматова // Вісник Вищої ради юстиції. - 2012. - № 3(11). - С. 121-136.

52. Денисов С. Ф. Детермінанти злочинності і моделі кримінологічної превенції злочинів молоді : монографія / С. Ф. Денисов. - Запоріжжя : КПУ, 2010.

53. Денисова Т. А. Кримінальне покарання та функції його призначення і використання за законодавством України: навч. посіб. / Т. А. Денисова. - Запоріжжя, ГУ ЗІДМУ. - 2004. - 152 с.

54. Денисова Т. А. Покарання: кримінально-правовий, кримінологічний та кримінально-виконавчий аналіз : монографія / Т. А. Денисова. - Запоріжжя : КПУ, 2007. - 228 с.

55. Довідка за результатами службового відрядження представників управління кримінально-виконавчої інспекції до Королівства Швеція з метою вивчення досвіду пробації та соціальної адаптації звільнених осіб у період з 03.08.15 по 08.08.15 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://kvs.gov.ua/zmi/DovidkaVizytShveciya19082015.pdf.

56. Дудоров О. О. Звільнення від кримінальної відповідальності і звільнення від покарання та його відбування: порівняльно-правова характеристика / О. О. Дудоров, Є. О. Письменський // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2010. - № 3. - С. 46-52.

57. Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Кримінальне право : навч. посіб. / За заг. ред. М. І. Хавронюка. - Київ : Ваіте, 2014. - 944 с.

58. Дудуров О. О. Проблеми звільнення від покарання та його відбування в контексті нового КПК України / О. О. Дудоров, Є. О. Письменський // Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р. : кримінально-правові та процесуальні аспекти : тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 р.). - Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. - С. 51-57.

59. Дуюнов В. К. Проблемы уголовного наказания в теории, законодательстве и судебной практике / В. К. Дуюнов. - Курск : РОСИ, 2000. - 504 с.

60. Евреинов Н. Н. История телесных наказаний в России / Н. Н. Евреинов. - Харків : Прогресс ЛТД, 1994. - 235 с.

61. Есипов В. В. Уголовное уложение 1903 года, его характеристика и содержание / В. В. Есипов. - Варшава : Типография Варшавского ученого округа, 1903. - 175 с.

62. Жук О. М. Режим в установах виконання покарань як основний засіб виправлення та ресоціалізації жінок, засуджених до позбавлення волі / О. М. Жук // Часопис Київського університету права. - 2014. - № 1. - С. 279-282.

63. Запорожан В. М. Акушерство та гінекологія: підручник у 2-х т. /

B. М. Запорожан, М. Р. Цегельський, Н. М. Рожковська. - Т. 1. - Одеса : Одес. держ. мед. ун-т, 2005. - 472 с.

64. Злобин Г. А. Основания и принципы уголовно-правового запрета / Г. А. Злобин // Советское государство и право. - 1980. - № 1. - С. 70-77.

65. История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и организации деятельности суда и прокуратуры 1917-1954 гг.: Сб. док. /

C. А. Голунский (ред.); Л. Н. Гусев (сост.). - Москва : Госюриздат, 1955. - 625 с.

66. Інструкція про порядок виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань, затверджена наказом № 270/1560 Державного департаменту України з питань виконання покарань Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2003 року [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. - 2004. - № 2. - Ст. 90. - Режим доступу: (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/z0016-04).

67. Казарян Э. А. Условные виды освобождения от наказания: дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право / Э.А. Казарян. - Москва, 2004. - 217 с.

68. Клевцов А. О. Застосування додаткових покарань при звільненні особи від відбування покарання з випробуванням / А. О. Клевцов // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: зб. наук. праць. - 2004. - № 2 (15). - С. 226-232.

69. Клевцов А. О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням неповнолітніх за кримінальним законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / А. О. Клевцов. - Дніпр. держ. унту внутр. справ. - Дніпропетровськ, 2009. - 20 с.

70. Клевцов А. О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням неповнолітніх за кримінальним законодавством України : дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук: 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія / А.О. Клевцов. - Дніпропетровськ, 2009. - 210 с.

71. Клевцов А. О. Інститут звільнення від відбування покарання з випробуванням в Україні: сучасний стан та шляхи вдосконалення / А. О. Клевцов // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 2005. - № 1. - С. 168-179.

72. Клевцов А. О. Проблемні питання іспитового строку при звільненні особи від відбування покарання з випробуванням / А. О. Клевцов // Юридичний вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. - 2005. - № 1 (20). - С. 297-303.

73. Клевцов А. О. Застосування додаткових покарань при звільненні особи від відбування покарання з випробуванням вирішення / А. О. Клевцов // Науковий вісник Юридичної академії МВС. - 2004. - № 2 (15). - С. 226-232.

74. Книженко О. О. Деякі питання звільнення від відбування покарання з випробуванням / О. О. Книженко // Вісник Університету внутрішніх справ. - 2002. - № 19: Спецвипуск. - С. 19-24.

75. Книженко О. О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням за кримінальним правом України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Книженко Оксана Олександрівна. - Харків, 2003. - 207 с.

76. Книженко О. О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням за кримінальним правом України: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / О. О. Книженко. - Харків, 2003. - 19 с.

77. Книженко О. О. Іспитовий строк при звільненні від відбування покарання з випробуванням / О. О. Книженко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 82-86.

78. Книженко О. О. Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням / О. О. Книженко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ [Текст] / [Редкол.: О. О. Погрібний (відп. ред.) та ін.]. - Харків : ХНУВС. - 2007. - Вип. 36. - С. 113-119.

79. Книженко О. О. Санкції у кримінальному праві : монографія / О. О. Книженко. - Харків : НикаНова, 2011. - 336 с.

80. Книженко О. О. Условное осуждение или система испытания / О. О. Книженко // Законность. - 2002. - № 9. - С. 38-40.

81. Книженко О. О. Цілі застосування умовного засудження / О. О. Книженко // Вісн. ун-ту внутр. справ: Спецвипуск. - 2001. - С. 141-145.

82. Книженко О. О. Деякі питання звільнення від відбування покарання випробуванням / О. О. Книженко // Вісн. Ун-ту внутр. справ: Спецвипуск. - 2002. - Вип. 19. - С. 19-24.

83. Ковітіді О. Ф. Обов’язки, що покладаються на особу, умовно звільнену від покарання чи його відбування: досвід деяких країн Європейського Союзу / О. Ф. Ковітіді // Вісник Верховного Суду України. - 2005. - № 9 (61). - С. 45-47.

84. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

85. Колб О. Щодо деяких питань підвищення рівня спеціальної профілактики в місцях позбавлення волі / О. Г. Колб // Вісник Львівського ун-ту. Серія юридична. - 2004. - Вип. 39. - С. 432- 437.

86. Конвенція ООН про права дитини від 20 листопада 1989 р. Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. - Київ : Сфера, 2002. - С. 83-94.

87. Коробеев А. И. Советская уголовно-правовая политика. Проблемы криминализации и пенализации: монография / А. И. Коробеев. - Владивосток : Изд-во Дальневосточ. ун-та, 1987. - 267 с.

88. Красницький І. В. Поняття, підстави та форми кримінальної відповідальності за кримінальним правом Франції та України: порівняльний аналіз : дисертація на здобуття наук. ступеня кандидата юридичних наук: спец.

12.0. 08 / Красницький Іван Васильович. - Львів, 2005. - 220 с.

89. Красницький І. В. Про звільнення від покарання за чинним КК України та його відмежування від суміжних кримінально-правових інститутів / І. В. Красницький // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 7-8 квітня 2006 р. У 2-х ч. - Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006. - Ч. 1. - С. 200-204.

90. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / М. М. Агєєв, О. О. Бахуринська, Д. П. Альошин та ін. ; за ред.: О. О. Кашкарова, В. А. Робака. - Симферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2010. - 364 с.

91. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - 4-те вид., перероб. та доп. - Харків : Право, 2010. - 456 с.

92. Кримінальне право України: загальна частина : підручник / В. І. Борисов, В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. - 5-те вид., переробл. і допов. - Харків : Право, 2015. - 528 с.

93. Кримінальне право. Загальна частина: підручник / за ред.

А. С. Беницького, В. С. Гуславського, О. О. Дудорова, Б. Г. Розовського. - Київ : Істина, 2011. - 1112 с.

94. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. - 5-те вид., допов. - Т. 1: Загальна частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. - Харків : Право , 2013. - 376 с.

95. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. - Т. 2 / Є. М. Блажієвський, Ю. М. Грошовий, Ю. М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - Харків : Право, 2012.

96. Кримінальний процесуальний кодекс України: прийнятий Верховною Радою України Законом від 13.04.2012 р. № 4651-VI Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України” від 13.04.2012 р. № 4652-VI. - Харків : Право, 2012. - 392 с.

97. Кримінально-виконавче право України: підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. проф.

А. X. Степанюка. - 2-ге вид. - Харків : Право, 2006. - 256 с.

98. Круглий стіл на тему «Бангкокські правила на захист прав ув’язнених жінок» 22 листопада 2012 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kompravlud.rada.gov.ua/kompravlud/control/uk/publish/article;jsessionid=3D2 9B7DC70051712DA525CF41BF9E48B?art_id=47628&cat_id=45.

99. Кругликов Л. Л. Дифференциация ответственности в уголовном праве / А. В. Васильевский, Л. Л. Кругликов. - Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2002. - 300 c.

100. Кузнєцов В. В. Сучасні фактори нормотворення у сфері кримінального права [Текст] / В. В. Кузнєцов // Вісник Верховного Суду України. - 2007. - №2 12 (88). - С. 37-40.

101. Кулик О. Г. Пробація / О. Г. Кулик // Юридична енциклопедія: [в 6 т.] / Редкол.: Ю. С. Шемшеченко (голова редкол.) та ін. - Київ : Укр. Енцикл., 2003.

- Т. 5. - С. 146-147.

102. Кулініч О. О. Застосування вибачення як способу захисту прав при неправомірному використанні фотографічного твору: огляд судової практики / О. О. Кулініч // Часопис Київського університету права. - 2013. - № 4. - С. 238242.

103. Курс уголовного права: в 5 т. - Т. 2. Общая часть: Учение о наказании / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой, Г. Н. Борзенкова, В. С. Комисарова.

- Москва : Зерцало, 2002. - 464 с.

104. Лейст О. Э. Санкции в советском праве / О. Э. Лейст. - Москва, 1962. -

105. Лесниевски-Костарева Т. А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика / Т. А. Лесниевски- Костарева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : НОРМА, 2000. - 400 с.

106. Ломако В. А. Відстрочення виконання покарання: навч. посіб. /

В. А. Ломако. - Київ : НМК ВО. - 1992. - 56 с.

107. Ломако В. А. Применение условного осуждения / В. А. Ломако. - Харьков : Вища школа, 1976. - 126 с.

108. Лопашенко Н. А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный закон, уголовно-правовая политика / Н. А. Лопашенко. - Санкт-Петербург : Издательство Р. Асланова “Юридический центр Пресс”, 2004.

- 339 с.

109. Лядов Э. В. Условное осуждение к лишению свободы как институт уголовного и уголовно-исполнительного права : дис. ... канд. юрид. наук :

12.0. 08 / Э. В. Лядов. - Рязань, 2001. - 19 с.

110. Максимов С. В. Условное осуждение и его цели / С. В. Максимов // Российский следователь. - 2005. - № 9. - С. 26-29.

111. Малиновский А. А. Особенности юридической техники в зарубежном уголовном законодательстве / А. А. Малиновский // Международное и национальное уголовное законодательство: проблемы юридической техники: сборник науч. статей / Отв. ред. В. С. Комиссаров. - Москва : Изд-во МГУ, 2004.

- С. 422-428.

112. Малько А. В. Поощрение как правовое средство / А. В. Малько // Правоведение. - 1996. - № 3. - С. 32-33.

113. Малько А. В. Региональное законодательство: проблемы установления в нем правовых льгот и поощрений / А. В. Малько // Вестник Волжского ун-та им. В. Н. Татищева. Сер. “Юриспруденция”. - 1998. - Вып. 2. - С. 27-28.

114. Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве: теоретикоинформационный аспект / Под ред.: Матузов Н. И. - Саратов : Изд-во СГУ, 1994.

115. Марченко М. Н. Курс сравнительного правоведения / М. Н. Марченко. - Москва : ООО «Городец-издат», 2002. - 240 с.

116. Марченко Н. В. Додаткові покарання та особливості їх призначення: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Н. В. Марченко. - Київ, 2009. - 257 с.

117. Махінчук В. М. Адекватність кримінального покарання як філософсько-правова проблема: дисертація на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук: 12.00.12 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право / Махінчук Віталій Миколайович. - Київ, 2002. - 222 с.

118. Мельник М. І. Помилкова криміналізація: види, причини та наслідки / М. І. Мельник // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 5. - С. 9499.

119. Меркулова В. Удосконалення кримінального законодавства щодо жінок, які вчинили злочин / В. Меркулова // Право України. - 2002. - № 6. - С. 118-121.

120. Меркулова В. О. Особливості жіночої рецидивної злочинності /

В. О. Меркулова // Науковий Вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2000. - № 2. - С. 93-98.

121. Меркулова О. В. Жінка як суб’єкт кримінальної відповідальності: дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук: спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / О. В. Меркулова. - Київ, 2003. - 366 с.

122. Миллер А. И. Противоправное поведение несовершеннолетних: генезис и ранняя профилактика / А. И. Миллер; отв. ред. А. Л. Светлов. - Киев, 1985. - 198 с.

123. Миньковский Г. М. О предмете и задачах курса уголовно-правовой политики / Г. М. Миньковский // Труды Академии МВД СССР. Уголовная политика Советского государства в свете решений XXVI съезда КПСС. - Москва : Академия МВД СССР, 1982. - С. 67-73.

124. Митрофанов И. И. Механизм реализации уголовной ответственности: монография / И. И. Митрофанов. - Кременчуг : Изд. ЧП Щербатых А. В., 2011. - 616 с.

125. Михайленко П. П. Нариси з історії кримінального законодавства Української РСР: в 2 ч. / П. П. Михайленко. - Ч. 1. - Київ : Академія наук УРСР, 1959. - 436 с.

126. Мицкевич А. Ф. Уголовное наказание: понятие, цели и механизмы действия / А. Ф. Мицкевич. - Санкт-Петербург : Издательство Р. Асланова «Юридический центр пресс», 2005. - 329 с.

127. Мінімальні стандартні правила поводження з ув’язненими

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/995_212.

128. Музика А. А. Вітчизняне дослідження проблем звільнення від покарання та його відбування (нетрадиційна рецензія) / А. А. Музика // Наука і правоохорона. - 2013. - № 1 (19). - С. 343-358.

129. Музика А. А. Покарання за незаконний обіг наркотичних засобів : монографія / А. А. Музика, О. П. Горох. - Хмельницький : Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2010. - 256 с.

130. Музика А. А. Система покарань та її підсистеми за Кримінальним кодексом України / А. А. Музика, О. П. Горох // Альманах кримінального права: збірник статей ; відпов. ред. П. П. Андрушко, П. С. Берзін. - Київ : Правова єдність, 2009. - Вип. 1. - С. 368-390.

131. Навроцька В. В. Проблеми співвідношення та застосування КК України 2001 р. та нового КПК 2012 р. / В. В. Навроцька // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародного симпозіуму, 21-22 вересня 2012 р. - Львів : ЛьвДУВС, 2012. - С. 162 - 169.

132. Навроцький В. О. Диференціація кримінальної відповідальності: забаганка законодавця чи необхідність / В. О. Навроцький // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення.

Диференціація кримінальної відповідальності: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародного симпозіуму, 11-12 вересня 2009 р. - Львів : ЛьвДУВС, 2009. - С. 164-170.

133. Назимко Є. Реформування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням у світлі сучасних тенденцій гуманізації пенальної політики України / В. Філонов, Є. Назимко // Право України. - 2010. - № 3. -

С. 184-190.

134. Назимко Є. С. До перспективи розвитку законодавства про звільнення від відбування покарання з випробуванням / Є. С.Назимко // Правова політика Української держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 лютого 2010 р. - Т. 2. - Івано-Франківськ, 2010. - С. 265.

135. Назимко Є. С. Інститут звільнення від відбування покарання: реформування з урахуванням зарубіжного досвіду / Є. С. Назимко // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - № 4-5. - C. 218-224.

136. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України (2- ге вид., перероб. та доп.) / За заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. - Київ : Дакор, 2008. - 1428 с.

137. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відпов. ред. С. С. Яценко. - 4-те вид., перероб. та допов. - Київ : А.С.К., 2006. - 848 с.

138. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : у 2 т. - Т. 1 / За заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. - 3-тє вид., перероб. та доп. - Київ : Алерта ; КНТ ; Центр учбової літератури. - 2009. - 964 с

139. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. - Київ : Каннон, 2001. - 1104 с.

140. Наумов А. А. Обоснование применения освобождения от наказания с испытанием на основании ст. 79 Уголовного кодекса Украины в судебной практике / А. А. Наумов // LEGEA SI VIATA. - 2015. - August. - С. 58-61.

141. Наумов О. О. Становлення інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають малолітніх дітей у правових пам’ятках України / О. О. Наумов // Держава та регіони. Серія: Право. - 2012. - № 4 (38). - С. 154-157.

142. Ной И. С. Вопросы теории наказания в советском уголовном праве / И. С. Ной. - Саратов : СГУ, 1962. - 156 с.

143. Носенко А. М. Из истории развития на Украине института условнодосрочного освобождения от наказания / А. М. Носенко // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР. - 1972. - № 22. - С. 21-26.

144. Окрема постанова Глибоцького районного суду Чернівецької області 27 жовтня 2010 р. Справа № 5-52/10 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/11961833.

145. Орловська Н. А. Роль заохочення у сучасній кримінально-правовій політиці: актуальні питання дискурсу / Н. А. Орловська // Порівняльно- аналітичне право. - 2014. - № 2. - С. 283-287.

146. Осадчий В. І. Звільнення від покарання та його відбування: проблемні питання / В. І. Осадчий, Г. В. Подзігун // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2001. - № 2. - С. 3-6.

147. Основания уголовно-правового запрета: криминализация и декриминализация [Текст] : монография / В. Н. Кудрявцев, П. С. Дагель,

С. Г. Келина [и др.] / [отв. ред. В. Н. Кудрявцев, А. М. Яковлев]. - Москва : Наука, 1982. - 304 с.

148. Основи законодавства України про охорону здоров’я [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/page2.

149. Островський А. Л. Условное осуждение в российском и зарубежном законодательстве : автореферат дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук.

12.0. 08 / А. Л. Островский. - Москва, 2007. - 19 с.

150. Павлычева О. Н. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, по законодательству

России : автореферат диссертации на соискание уч. степени канд. юрид. наук.

12.0. 08 / Павлычева Ольга Николаевна. - Казань, 2002. - 20 с.

151. Палій М. В. Пробація та капеланство як нові перспективи взаємодії державних та релігійних інститутів у протидії злочинності в Україні / М. В. Палій // Вісник асоціації кримінального права України. - 2015. - № (4). - С. 355-367.

152. Пащенко О. О. Дослідження соціальної обумовленості закону України про кримінальну відповідальність (перша половина 90-х рр. ХХ ст.) / О. О. Пащенко // Питання боротьби зі злочинністю. - 2012. - Вип. 24. - С. 117132.

153. Пащенко О. О. Обставини, що визначають соціальну обумовленість охоронних кримінально-правових норм (законів про кримінальну відповідальність) / О. О. Пащенко // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р. - Харків, 2013. - С. 210-213.

154. Пионтковский А. А. Об условном осуждении или системе испытания. Уголовно-политическое исследование / А. А. Пионтковский. - Типо-литография Штаба Одесского Военного округа, 1894. - 472 с.

155. Письменський Є. О. До питання про покарання, від якого звільняється особа з випробуванням / Є. О. Письменський // Юридичний науковий електронний журнал. - 2014. - № 1. - С. 122-126.

156. Письменський Є. О. До питання про покарання, від якого звільняється особа з випробуванням / Є. О. Письменський // Юридичний науковий електронний журнал. - 2014. - № 1. - С. 122-126.

157. Письменський Є. О. Звільнення від покарання та його відбування: проблеми систематизації та вдосконалення законодавства / Є. О. Письменський // Вісник кримінального судочинства. - 2015.- № 1. - С. 192-199.

158. Письменський Є. О. Звільнення від покарання та його відбування: проблеми кримінального законодавства та практики його застосування : монографія / Є. О. Письменський; передм. д-ра юрид. наук, доц. М. І. Хавронюка : [наук. ред. Д-ра. юрид. наук, проф. О. О. Дудорова]. - Луганськ : ТОВ “Віртуальна реальність”, 2011. - 387 с.

159. Письменський Є. О. Звільнення від покарання та його відбування: проблеми вдосконалення кримінального законодавства / Є. О. Письменський // Часопис цивільного і кримінального судочинства. - № 3. - С. 104-109.

160. Письменський Є. О. Обов’язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням (кримінально-правові аспекти) / Є. О. Письменський // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2015. - № 1. - С. 143-151.

161. Письменський Є. О. Обов’язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням: проблеми вдосконалення кримінального законодавства / Є. О. Письменський // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн : матеріали міжнар. наук. практ. конф., 1314 жовтня 2011 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. - Харків : Право, 2011. - С. 237-241.

162. Письменський Є. О. Теоретико-прикладні проблеми звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Є. О. Письменський. - Київ, 2014. - 40 с.

163. Письменський Є. О. Теоретико-прикладні проблеми звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України : монографія / Є. О. Письменський. - Луганськ : РВВ ЛУВДС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. - 728 с.

164. Письменський Є. О. Звільнення від покарання та його відбування: проблеми кримінального законодавства та практики його застосування : монографія / Є. О. Письменський. - Луганськ : Віртуальна реальність, 2011. - 386 с.

165. Познышев С. В. Учение о карательных мерах и мере наказания / С. В. Познышев. - Москва : Типо-литография Русскаго товарищества, 1908. - 185 с.

166. Положення про порядок направлення громадян на лікування за кордон:

затверджене Постановою Кабінету міністрів України від 8 грудня 1995 р. № 991 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ від 05.10.96 р. № 1237 (1237-96- п) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.

gov.ua/laws/show/991-95-%D0%BF.

167. Попрас В. О. Штраф як вид покарання за кримінальним правом України: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / В. О. Попрас. - Харків, 2007. - 234 с.

168. Порядок підтвердження факту народження дитини поза закладом

охорони здоров’я, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2013 р. № 9 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon5.rada.gov. ua/laws/show/9-2013-%D0%BF.

169. Постанова Володимир-Волинського міського суду Волинської області

від 18 травня 2010 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/9673006.

170. Постанова Глибоцького районного суду Чернівецької області від 27 жовтня [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/11961834.

171. Постанова Заставнівського районного суду Чернівецької області від 09.08.2013 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/48146694.

172. Постанова Луцького міськрайонного суду Волинської області від

30 листопада 2011 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/19364673.

173. Постанова Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 11.08.2011. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/45876652

174. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав” № 3 від 30.03.2007 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua /laws/show/v0003700-07.

175. Постанова Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Справа

№ 0827/5457/2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/54033161.

176. Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій: Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 р. - Київ : Сфера, 2002. - С. 12-13.

177. Про відпустки: Закон України [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon3 .rada. gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D 1 %80.

178. Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) від 4 листопада 2010 р. № 2677-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: zakon.rada. gov.ua/go/2677-17.

179. Про внесення змін і доповнень до законодавчих актів України щодо регулювання деяких питань, пов’язаних з умовами відбування покарання засудженими: Закон України від 27.07.94 р. № 137/94-ВР // Відомості Верховної Ради. - 1994. - № 37. - Ст. 342.

180. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України щодо діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України : Закон України від 14 квітня 2009 р. № 1254-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2009. - № 36-37. - Ст. 511.

181. Про внесення зміни до статті 76 Кримінального кодексу України (щодо

встановлення обов’язкових громадських робіт для осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням): Проект Закону України від 10.03.2010 р., реєстр. № 6160 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //w l.cl.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1 ?id=&pf3511=37216.

182. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0.rada.

gov.ua/laws/show/2342-15.

183. Про затвердження Правил реєстрації актів громадянського стану в

Україні: Наказ Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 р. № 52/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 р. за №2 719/4940 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon0. rada. gov.ua/laws/show/z0719-00.

184. Про затвердження Умов та порядку застосування штучного запліднення та імплантації ембріона (ембріонів) та методів їх проведення: Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 24 від 4 лютого 1997 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 березня 1997 р. за № 58/1862 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/z0058-97.

185. Про національне антикорупційне бюро: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2014. - № 47. - Ст. 2051.

186. Про порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з

дітьми: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2002 р. № 1751 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.

ua/laws/show/1751-2001-%D0%BF.

187. Про практику призначення судами кримінального покарання:

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon2 .rada. gov.ua/laws/show/v0007700-03.

188. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.92 р. № 9 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0009700

189. Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ: Закон України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/1972-12.

190. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11 грудня 2003 року № 1382-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1382-15.

191. Проблеми кримінально-виконавчого права : навч. посіб. / [Кальман О. Г., Мірошниченко С. С., Подільчак О. М., Плотнікова В. П., Туркот М. С.] ; за заг. ред. проф. О. Г. Кальмана. - Київ : Національна академія прокуратури України, 2011. - Чернігів : ПАТ “ПВК “Десна”, 2012. - 336 с.

192. Провадження № 1-в/304/69/2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court.gov.ua/Review/36497924.

193. Рабінович П. Міжнародні стандарти прав людини: загальні ознаки, поняття / П. Рабінович, О. Венецька // Юридичний вісник України. - 2012. - 814 грудня. - № 49(910). - С. 6.

194. Резниченко Г. С. Особливості виконання і відбування покарання у виді позбавлення волі щодо засуджених жінок : монографія / Г. С. Резниченко. - Одеса : ОДУВС, 2009. - 173 с.

195. Ретюнских И. С. Условное осуждение к лишению свободы с обязательным привлечением осужденного к труду / И. С. Ретюнских. - Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та,1977. - 106 с.

196. Ривман В. Д. О юридической природе условного осуждения и участии общественности в перевоспитании условно осужденных / В. Д. Ривман // Вестник ЛГУ. - 1965. - № 23. - С. 144-147.

197. Рішення № 36984758 [Електронний ресурс] // Єдиний реєстр судових рішень. - Режим доступу: http://www.reystr.court. gov.ua/Review/36984758.

198. Рішення № 40484204 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //reyestr.court.gov.ua/Page/2.

199. Рішення № 7128964 [Електронний ресурс] // Єдиний реєстр судових рішень. - Режим доступу: http//www.reystr.court. gov.ua/Review/7128964.

200. Рішення № 7128964 [Електронний ресурс].- Режим доступу до рішення: http: // www.reyestr.court.gov.ua/Review/71289.

201. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканність) від 27 жовтня 1999 року №2 9-рп/99. Справа №1-15/99 // Вісник Конституційного Суду України. - 1999. - №5.

202. Ромовська З. В. Українське сімейне право: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / З. В. Ромовська. - Київ : Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. - 532 с.

203. Ромовська З. В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Київ : Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. - 532 с.

204. Рябчинська О. П. Значення порівняльно-правового методу в кримінально-правових дослідженнях / О. П. Рябчинська // Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 9-10 жовт. 2014 р. / редкол: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. - Харків : Право, 2014. - 536 с.

205. Рябчинська О. П. Система покарань в Україні: поняття, значення та принципи побудови : монографія / О. П. Рябчинська. - Запоріжжя : Акцент Інвест трейд, 2013. - 448 с.

206. Рябчинська О. П. Теоретико-правові засади функціонування системи покарань в Україні: дис. на здобуття наук. ступ. доктора юрид. наук : спец. 12.00.08. «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О. П. Рябчинська. - Запоріжжя, 2013. - 486 с.

207. Савченко А. В. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій / А. В. Савченко, В. В. Кузнецов, О. Ф. Штанько. - Київ : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2005. - 640 с.

208. Саркисова Э. А. Воспитательная роль условного осуждения / Э. А. Саркисова. - Минск, 1971. - 112 с.

209. Северин О. О. Застосування інституту засудження з випробуванням щодо засуджених чоловіків, які є самотніми батьками / О. О. Северин, В. С. Волошин // Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції [23 травня 2014 року, м. Харків] / МВС України ; Харківський нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України. - Т. І. - Харків : ХНУВС, 2014. - С. 132-137.

210. Сергеева Е. Ю. Уголовная ответственность и наказание женщин по российскому законодательству: гендерный аспект: автореферат дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук по специальности 12.00.08 / Е. Ю. Сергеева. - Саратов, 2006. - 19 с.

211. Сергеевский Н. Д. Наказание в русском праве XVII века : исслед. Н. Д. Сергеевского / [соч.] Н. Д. Сергеевского. - Санкт-Петербург, 1887. - 314 с.

212. Сердюк П. П. Теоретичні й методологічні проблеми сучасного кримінального права : монографія / П. П. Сердюк. - Запоріжжя : Акцент Інвест- Трейд, 2012. - 800 с.

213. Сидорова В. М. Отсрочка исполнения наказания несовершеннолетнему / В. М. Сидорова. - Москва : Юрид. лит., 1982. - 80 с.

214. Сімейний кодекс України станом на 02.03.2015 р. - Київ : Вид-во ЦУЛ, 2015. - 66 с.

215. Скибицкий В. В. Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания / В. В. Скибицкий. - Киев, 1987. - 184 с.

216. Скобелин С. Ю. Условное осуждение в отечественном уголовном праве : монография / С. Ю. Скобелин. - Тюмень : Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2012. - 155 с.

217. Смоков Д. С. Кримінально-правовий інститут звільнення від відбування покарання з випробуванням: Порівняльний аналіз з аналогічними правовими інститутами держав Європи / Д. С. Смоков // Південноукраїнський правничий часопис: Науковий журнал. - 2006. - № 4. - С. 44-46.

218. Собрание узаконений и распоряжений робоче-крестьянского правительства Украины. - 1-е изд., офиц. - Киев, 1921. - 944 с.

219. Статути Великого князівства Литовського : у 3 т. - Т. І. Статут Великого князівства Литовського 1529 року / За ред. С. Ківалова, П. Музиченка,

А. Панькова. - Одеса : Юридична література, 2002. - 464 с.

220. Статути Великого Князівства Литовського: у 3 т. - Т. II. Статут Великого Князівства Литовського 1566 року/ За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. - Одеса : Юридична література, 2003. - 560 с.

221. Сушко В. А. Совершенствование условий и порядка отбывания наказания в виде лишения свободы осужденными женщинами: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридич. наук. 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право / В. А. Сушко. - Москва, 1994. - 198 с.

222. Таганцев Н. С. Русское уголовное право / Н. С. Таганцев. - Тула : Автограф, 2001. - Т. 2. - 688 с.

223. Тихомиров М. Н. Соборное уложение 1649 года / М. Н. Тихомиров, П. П. Епифанов. - Москва : Изд-во Моск. Ун-та, 1961. - 432 с.

224. Ткачевский Ю. М. Исполнение условного осуждения / Ю. М. Ткачевский // Избранные труды. - Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2010. - 610 с.

225. Ткачевский Ю. М. Исполнение условного осуждения / Ю. М. Ткачевский // Вестник Московского государственного университета. Сер. 11. Право. - 2005. - № 4. - С. 3-18.

226. Ткачевский Ю. М. Освобождение от отбывания наказания / Ю. М. Ткачевский. - Москва, 1970. - 240 с.

227. Ткачевский Ю. М. Понятие условного осуждения / Ю. М. Ткачевский // Вестник Московского университета. Сер.11: Право. - 2003. - № 3. - С. 36-51.

228. Тлумачний словник української мови / За ред. д-ра філол. наук, проф.

В. С. Калашника. - Харків : Прапор, 2001. - 992 с.

229. Трубников В. М. Понятие наказания / В. М. Трубников // Право і безпека. - 2002. - № 2. - С. 121-127.

230. Тюремники дозволили Луценку виїхати на лікування за кордон [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://www.unian.ua/politics/779507- tyuremniki-dozvolili-lutsenku-vijihati-na-likuvannya-za-kordon.html.

231. Тютюгін В. І. Новітнє теоретико-прикладне дослідження інституту звільнення від покарання та його відбування (рецензія на монографію Письменського Є. О. Теоретико-прикладні проблеми звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України. - Луганськ : РВВ ЛУВДС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. - 728 с.) / В. І. Тютюгін, О. В. Євдокимова // Вісник Асоціації кримінального права України. - 2014. - № 1(2). - С. 331-341.

232. Уголовное право зарубежных стран: учебное пособие / Г. А. Есаков, Н. Е. Крылова, А. В. Серебренникова. - Москва : Проспект, 2009. - 336 с.

233. Уголовное уложение: проект редакционной комиссии и объяснения к нему. - Гл. 1. - Т. 1. - Санкт-Петербург, 1897. - С. 516-517.

234. Уголовно-процессуальный кодекс УССР // Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины. - 1922. - № 41. - Ст. 598.

235. Уголовный кодекс Австрии / пер. с нем. - Москва : Зерцало-М, 2001. - 144 с.

236. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.taxes.gov.az/uploads/ qanun/2011/meceheler/ cinayet_mecellesi_r us.pdf.

237. Уголовный кодекс Грузии / науч. ред. З. К. Бигвава. - Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2001. - 409 с.

238. Уголовный кодекс Испании. - Москва : Зерцало, 1998. - 218 с.

239. Уголовный кодекс Латвийской Республики / науч. ред. А. И. Лукашов, Э. А. Саркисова. - Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2001. - 313 с.

240. Уголовный кодекс Литовской Республики / науч. ред. д.ю.н., проф. В. Павилониса. - Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2003. - 470 с.

241. Уголовный кодекс Республики Армения: [Электронный ресурс]. -

Режим доступа:

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang

242. Уголовный кодекс Республики Беларусь: По состоянию на 28 октября

2013 г.: [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://www.newsby.org/kodeks/uk/20131028/index.htm.

243. Уголовный кодекс Республики Болгария / науч. ред. А. И. Лукашов. - Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2001. - 298 с.

244. Уголовный кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10 июня 2014 г.): [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008032#pos.

245. Уголовный кодекс Республики Молдова / науч. ред. А. И. Лукашов. - Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2003. - 408 с.

246. Уголовный кодекс Республики Польша / науч. ред. А. И. Лукашов, Н. Ф. Кузнецова. - Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2001. - 234 с.

247. Уголовный кодекс Республики Узбекистан по состоянию на 3 июня

2014 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.lex.uz/pages/ GetAct.aspx?lact _id=111457.

248. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/ukrf/.

249. Уголовный кодекс Туркменистана [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.unodc.org/tldb/pdf/TurkmenistanCriminalCode_Russian.pdf.

250. Уголовный кодекс Франции / науч. ред. Л. В. Головко, Н. Е. Крыловой; пер. с франц. и предислов. Н. Е. Крыловой. - Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2002. - 650 с.

251. Уголовный кодекс ФРГ / пер. с нем. - Москва : Зерцало, 2000. - 208 с.

252. Уголовный кодекс Эстонской Республики / науч. ред. В.В. Запевалов. - Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс,2001. - 261 с.

253. Українське кримінальне право. Загальна частина: підручник / За ред. В. О. Навроцького. - Київ : Юрінком Інтер, 2013. - 712 с.

254. Ухвала Деснянського районного суду м. Києва від 22.05.2014 р. № провадження 1-в/754/176/14, справа № 754/7500/14-к [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://law-help.net/court-practice/pro-skasuvannya-zvilnennya-vid- pokarannya-zviprobuvannyam-35623 .html.

255. Ухвала колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва № 42420868 / [Електронний ресурс].- Режим доступу до рішення: http: // www.reyestr.court.gov.ua/Review/42420868

256. Ухвала колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Київської області № 42671945 / [Електронний ресурс].- Режим доступу до рішення: http: // www.reyestr.court.gov.ua/Review/42671945

257. Ухвала колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Київсько області № 43057287 / [Електронний ресурс].- Режим доступу до рішення: http: // www.reyestr.court.gov.ua/Review/43057287.

258. Ухвала колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Апеляційного суду м. Києва від 6 лютого 2013 р. № 29146119 / [Електронний ресурс]. - Режим доступу до рішення: http: //

www.reyestr.court.gov.ua/Review/29146119

259. Ухвала колегії суддів Судової палати у кримінальних справах

Верховного Суду України від 11 січня 2010 року (витяг) // Рішення Верховного

Суду України. - 2011. - № 1(22). - С. 104-106.

260. Ухвала колегії суддів Судової палати у кримінальних справах

Верховного Суду України від 16 липня 2009 р. // Вісник Верховного Суду України. - 2010. - 1 (113). / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/1EFF601682E0D4FFC225 7AF4003C1067?OpenDocument

261. Ухвала колегії суддів Судової палати у кримінальних справах

Верховного Суду України від 16 листопада 2006 р. (витяг) [Електронний ресурс].

- Режим доступу: http://www.scourt.gov.Ua/clients/vs.nsf/0/6970E9CA98C62F36 C325728F002679F6.

262. Ухвала Колегії суддів судової палати у кримінальних справах Вищого

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 24 квітня 2015 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/43801360.

263. Ухвала Колегії суддів судової палати у кримінальних справах Вищого

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 23 квітня 2015 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/43801347.

264. Ухвала Колегії суддів судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 26.11.2015 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53935305.

265. Ухвала Новоушицького районного суду Хмельницької області № 1-

в/680/6/15 / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/42773753

266. Ухвала Перечинського районного суду Закарпатської області від 9

грудня 2013 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/36497924

267. Ухвала Подільського районного суду м. Києва від 09 вересня 2014 року

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/40386085

268. Фідря Ю. Перспективи вдосконалення кола обов’язків, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням / Ю. Фідря // Історико-правовий часопис. - 2015. - № 2 (6). - С. 106-111.

269. Філонов В. Реформування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням у світлі сучасних тенденцій гуманізації пенальної політики України / В. Філонов, Є. Назимко // Право України. - 2010. - № 3. -

С. 184-190.

270. Фріс П. Л. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / П. Л. Фріс. - Київ : Атіка, 2009. - 512 с.

271. Фріс П. Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми [Текст] : монографія / П. Л. Фріс. - Київ : Атіка, 2005. - 332 с.

272. Хавронюк М. І. Диференціація кримінальної відповідальності чи кримінальна безвідповідальність / М. І. Хавронюк // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 8. - С. 3-7.

273. Хавронюк М. І. Диференціація кримінальної відповідальності, або и не очікує Україну соціальна катастрофа? / М. І. Хавронюк // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення. Диференціація кримінальної відповідальності: Міжнародний симпозіум, 1112 вересня 2009 року. - Львів : ЛьвДУВС, 2009. - С. 243-248.

274. Хавронюк М. І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України / М. І. Хавронюк. - Київ : Істина, 2004. - 504 с.

275. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації: монографія / М. І. Хавронюк. - Київ : Юрисконсульт. - 2006. - 1048 с.

276. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук: спец. 12.00.08 / М. І. Хавронюк. - Київ, 2008. - 36 с.

277. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : монографія / М. І. Хавронюк. - Київ : Юрисконсульт, 2006. - 1048 с.

278. Халимон С. І. Запобігання злочинам серед осіб, які перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції : дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук : 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право / С.І. Халимон. - Дніпропетровськ, 2008. - 255 с.

279. Халімон С. І. Запобігання злочинам серед осіб, які перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / С.І. Халімон . - Дніпропетровськ, 2008. - 20 с.

280. Хряпінський П. В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України: теоретичні, законотворчі та правозастосовні проблеми : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора юрид. наук: 12.00.08 / П. В. Хряпінський; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2010. - 40 с.

281. Хряпінський П. В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України [Текст] : монографія / П. В. Хряпінський. - Харків : Харків юридичний, 2009. - 448 с.

282. Хряпінський П. В. Кримінальне право. Загальна частина: підручник / П. В. Хряпінський. - Суми : Университетская книга, 2009. - 687 с.

283. Хряпінський П. В. Соціальна обумовленість заохочувальних кримінально-правових норм / П. В. Хряпінський // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2008. - № 3 (11). - С. 55-62.

284. Цветинович А. Л. Дополнительные наказания: функции, система, виды / А. Л. Цветинович. - Куйбышев : Куйбышевский филиал Саратовского университета, 1989. - 191 с.

285. Чабаненко Т. В. Щодо застосування застереження до особи, звільненої від відбування покарання з випробуванням, у разі її притягнення до адміністративної відповідальності [Електронний ресурс] / Т. В. Чабаненко // Проблеми законності. - 2013. - Вип. 121. - С. 274-280. - Режим доступу: http: //nbuv .gov .ua/UJRN/Pz_2013_121_33.

286.Чеботарьова Ю. А. Жінки в місцях позбавлення волі: деякі проблемні питання / Ю. А. Чеботарьова // Вісник Академії адвокатури України. - 2013. - Число 3 (28). - С. 46-51.

287.Чельцов-Бебутов М. Социалистическое правосознание и уголовное право революции [монография] / М. Чельцов-Бебутов. - Харьков : Юрид. Изд-во НКЮ УССР, 1924. - 167 с.

288. Черкасов С. В. Кримінологічна концепція альтернативних мір покарання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / С. В. Черкасов. - Одеса, 2005. - 26 с.

289. Черкасов С. В. Кримінологічна концепція альтернативних мір покарання : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / С.В. Черкасов. - Одеса, 2005. - 224 с.

290. Чуваков О. А. Кримінальне право в Україні (1917-1922 рр.) : дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук: спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / О.А. Чуваков. - Харків, 2003. - 195 с.

291.Чучаев А. И. Уголовно-правовое воздействие: понятие, объект, механизм, классификация : монография / А. И. Чучаев, А. П. Фирсова. - Москва : Проспект. - 2010. - 320 с.

292. Шаргородский М. Д. Избранные труды по уголовному праву / М. Д. Шаргордский. - Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2003. - 434 с.

293. Шаргородский М. Д. Советское уголовное право. Часть общая. - Ленинград : Госполитиздат, 1960. - 720 с.

294. Шарипов Т. Обязанности, возлагаемые судом на осужденного при условном неприменении наказания / Т. Шарипов // Уголовное право. - 2008. - № 3. - С. 61-64.

295. Шарипов Т. Ш. Институт условного неприменения наказания в уголовном праве: проблемы теории, законодателства и практики : монография / Т. Ш. Шарипов. - Москва : Проспект, 2008. - 176 с.

296. Шарипов Т. Ш. Условное освобождение от отбывания наказания:

проблемы теории, законодательства и практики (по материалам Республики Таджикистан): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и

криминология; уголовно-исполнительное право / Т. Ш. Шарипов. - Москва, 2008. - 56 с.

297. Шимончук І. В. Законодавчі й науково-теоретичні підходи щодо визначення підстав та умов застосування звільнення від відбування покарання вагітних жінок та жінок, які мають малолітніх дітей / І. В. Шимончук // Держава та регіони. Серія: Право. - 2010. - № 4. - С. 210-215.

298. Шимончук І. В. Історико-правовий аналіз інституту звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають малолітніх дітей / І. В. Шимончук // Юриспруденція: теорія і практика. - 2010. - № 8. - С. 36-44.

299. Шимончук І. В. Правова природа інституту звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають малолітніх дітей / І. В. Шимончук // Юриспруденція: теорія і практика : Щомісячний науково-практичний журнал. - 2008. - № 12.- С. 45-52.

300. Шиян Д. С. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як вид кримінального покарання : дисер. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Д. С. Шиян. - Дніпропетровськ, 2008. - 270 с.

301. Эстрин А. Я. Развитие советской уголовной политики / А. Я. Эстрин. - Москва : Гос. изд-во совет. зак-ва, 1933. - 244 с.

302. Юрдига О. С. Узагальнення судової практики застосування законодавства про звільнення від покарання та підстави його застосування у зв’язку з набранням чинності Кримінальним процесуальним кодексом України у редакції 2012 року / О. С. Юрдига // Судова апеляція. - 2013. - № 4 (33). - С. 118140.

303. Ягунов Д. Співвідношення між інститутом звільнення від відбування покарання з випробуванням та інститутом пробації / Д. Ягунов, О. Рибак //

Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. - Одеса : Фенікс, 2008. - Вип. 37. - С. 96-103.

304. Яковець І. С. Проблемні питання практичного здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, на яких судом не покладено обов’язки / І. С. Яковець // Проблеми запобігання злочинності в органах і установах виконання покарань : зб. матер. міжнар. наук.- практ. конф. (Чернігів, 21 грудня 2006 р.). - Чернігів, 2007. - С. 125-127.

305. Якубович М. И. О правовой природе условного осуждения / М. И. Якубович // Советское государство и право. - 1946. - № 11-12. - С. 59.

306. Ященко А. М. Деякі міркування щодо форм реалізації кримінальної відповідальності та інших заходів кримінально-правового характеру / А. М. Ященко // Вісник кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 212-223.

<< | >>
Источник: НАУМОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ ВАГІТНИХ ЖІНОК І ЖІНОК, ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ ВІКОМ ДО СЕМИ РОКІВ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. Список використаних джерел та літератури
 15. Список використаних джерел та літератури
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 17. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -