<<
>>

Список использованной литературы и законодательных актов

Список

использованной литературы

и законодательных актов

Ануфрієв M.I.

Організаційно-правові заходи управлін­ня безпекою. - X., 2000.

Бандурка A.M., Друзь В.А. Конфликтология. - X., 1997.

Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. Ч. 1: Підручник - X.: Вид-во Нац. університету внутр. справ, 2002.

Бараненко Б.И., Ковалкин А.А. Криминологический анализ горрайорганами внутренних дел состояния, структуры и динамики преступности в городе (районе): Методическая разработка. - К.: РИО МВД УССР, 1980.

Бараненко Б.И., Ковалкин А.А. Криминологический анализ преступности в городе (районе): Научно-прак­тическое пособие. - К.: Филиал ВНИИ МВД СССР, 1981.

Бараненко Б.И. Теоретические предпосылки видового анализа оперативной обстановки в деятельности органов внутренних дел по предупреждению и раскрытию пре­ступлений. Криминологические проблемы борьбы с пре­ступностью. - К.: РИО КВШ МВД СССР, 1985.

Бараненко Б.І, Казміренко Л.І., Александров Д.О. та ін. Конфліктологія: Навчально-методичний посібник. - К.: НАВС України, 2003.

256

Список использованной литературы и законодательных актов

Бараненко Б.І. Психологія оперативно-розшукової діяльності. Загальна частина: Навчальний посібник. - Лу­ганськ: РВВ ЛАВС МВС України, 2003.

Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. - М., 1973.

Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. - Т.: Узбекистан, 1991.

Васильев В.Л. Юридическая психология. - М., 1997.

Головаха Е.И. Структура групповой деятельности: Социально-психологический анализ. - К., 1979.

Гребельский Д.В. Теоретические проблемы оператив­но-розыскной деятельности органов милиции: Автореф.

дис... канд. юрид. наук. - М., 1968.

Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб.: Питер, 2001.

Грохольський В.Л. Система принципів оперативно-розшукової діяльності: Дис... канд. юрид. наук. - К., 1999.

Давиденко Л. Функції прокуратури України згідно з новою Конституцією України // Право України. - К., 1997. - № 6.

Дидоренко Э.А., Овчинский С.С. Оперативно-профилактическое наблюдение. - К., 1982.

Дідоренко Е.О. До питання про порядок, умови пе­ревірки й оцінювання первісної інформації, що стано­вить оперативний інтерес, для успішної боротьби з про­явами групової організованої злочинності // Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності: Додаток до "Вісника ЛІВС МВС України", 2000. - № 2.

Дидоренко Э.А., Кириченко А.С., Розовский Б.Г. Про­цессуальный статус ОРД в уголовном судопроизводстве. -Луганск: РИО ЛИВД, 2000.

Долгова А.И. Криминология. - М.: Издательская груп­па НОРМА - ИНФРА. -М.,1999.

257

Сггисок использованном литературы и законодательных актов

Долженков О.Ф., Запорожцева Г.Є., Кіцул А.П. та ін. Використання психологічних знань в оперативно-розшу-ковій діяльності: Монографія. - Одеса: НДРВВ ОІВС, 2001.

Долженков А.Ф., Думко Ф.К. и др. Оперативно-розыскная деятельность как государственно-правовая форма борьбы с преступностью. - Одесса: ОГУ, 1994.

Долженков О.Ф., Думко А.Ф., Козаченко І.П. Опера-тивно-розшукова діяльність як правоохоронна функція кримінальної міліції. - Одеса: НДРВВ ОІВС, 2000.

Донченко Е.А., Титаренко Т.М. Личность: конфликт, гармония. - К.: Политиздат Украины, 1989.

Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 p. // Відомості Верховної Ради України. - 991. - № 4. - Ст. 20.

Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада

1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 53. - Ст. 793.

Закон України "Про оперативно-розшукову діяль­ність" №2135-ХІІ від 18 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради.

- 1992. - № 22. - Ст. 303.

Закон України "Про Прикордонні війська України" від 4 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради Ук­раїни. - 1992. - № 2. - Ст. 7.

Закон України "Про Службу безпеки України" від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. -1992. - № 27. - Ст. 382.

Закон України "Про інформацію" від 2 жовтня

1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48. - Ст. 650.

Закон України "Про організаційно-правові основи бо­ротьби з організованою злочинністю" від ЗО червня

1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 35. - Ст. 358.

Закон України "Про статус суддів" від 15 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. -№ 8. - Ст. 56.

258

Список использованной литературы и законодательных актов

Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 11. -Ст. 50.

Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" від 23 грудня

1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № П.-Ст. 51.

Закон України "Про державну таємницю" від 21 січня

1994 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 16. -Ст. 93.

Закон України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і пре­курсорів" від 15 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 10. - Ст. 62.

Закон України "Про боротьбу з корупцією" від 5 жовт­ня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. -1995. -№ 34. - Ст. 266.

Закон України "Про державну охорону органів дер­жавної влади України та посадових осіб" від 4 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№ 35. - Ст. 236.

Закон України "Про розвідувальні органи України" від 22 березня 2001 р.

// Офіційний вісник України. -2001. -№ 15. -Ст. 642.

Закон України "Про контррозвідувальну діяльність" від 26 грудня 2002 р. // Відомості Верховної Ради Ук­раїни. - 2003. - № 12. - Ст. 89.

Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів. - К.: Наукова думка, 1996.

Козаченко И.П. Оперативно-розыскная профилакти­ка. -К., 1991.

Кондратьев Я.Ю., Бараненко Б.І., Пясецький А.І. та ін. Концепція психології оперативно-розшукової діяль­ності органів внутрішніх справ. - К.: РВВ МВС України, 2001.

259

Список использованной литературы и законодательных актов

Копєйчиков В.В. Питання конституційного процесу в Україні //Науковий вісник УАВС. - К., 1996.

Лукач И. О методологических проблемах обществен­ных наук // Вопросы философии. - 1981. -№ 1.

Овчинский С. С. Оперативно-розыскная информация / Под ред. А.С. Овчинского и B.C. Овчинского. - М.: ИН-ФРА-М, 2000.

Организованная преступность. Круглый стол / Под ред. А.И. Долговой, СВ. Дьякова. - М., 1989.

Основы оперативно-розыскной деятельности: Учеб­ник для вузов / Под ред. В.Б. Рушайло. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Лань, 2000.

Пирожков В.Ф. Законы преступного мира молодежи -криминальная субкультура. - Тверь 1994.

Права людини. Основні міжнародно-правові докумен­та. - К., 1989.

Резолюции и решения, принятые Генеральной Ассамбле­ей ООН. - Нью-Йорк: Изд-во ООН, 1991; Звіт України в Комітеті ООН стосовно прав людини в Україні // АНОК, 1999.

Синилов Г. К. Основы оперативно-розыскной деятель­ности советской милиции. - М., 1975.

Скотт Д.Г. Конфликты и пути их преодоления. - К., 1991.

Тацій В.Я. Роль і місце прокуратури в системі право­охоронних органів України // Проблеми розвитку проку­ратури України в умовах становлення демократичної правової держави: Матеріали республіканської науково-практичної конференції. - К., 1996.

Цвік М.В. Про заключний етап конституційного про­цесу в Україні // Вісник Академії правових наук Ук­раїни. -X., 1996.-№ 5.

Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной деятельности. - М.: МЗ-Прогресс, 2001.

Шумило М.Є., Погорецький М.А. Оперативно-розшу-кова діяльність як навчальна дисципліна // Проблеми

260

Список использованной литературы и законодательных актов

вищої юридичної освіти: Тези доповідей та наукових повідомлень науково-методичної конференції / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. -X., 2002.

Юдин Э.Г.: Системный подход и принципы деятель­ности. Методологические проблемы современной науки. -М., 1978.

Юридична психологія: Підручник /В.Г. Андросюк, Л.І. Казміренко, Я.Ю. Кондратьев та ін.; За заг. ред. Я.Ю. Кондратьева. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999.

Юрчук В.В. Современный словарь по психологии. -Мн., 1998.

261

Содержание

<< | >>
Источник: Дидоренко Э.А., и др.. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение). Учебное пособие. - К.: Центр учеб­ной литературы,2007. - 264 с.. 2007

Скачать оригинал источника

Еще по теме Список использованной литературы и законодательных актов:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -