<<
>>

Список использованной литературы и законодательных актов

Список

использованной литературы

и законодательных актов

Ануфрієв M.I.

Організаційно-правові заходи управлін­ня безпекою. - X., 2000.

Бандурка A.M., Друзь В.А. Конфликтология. - X., 1997.

Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. Ч. 1: Підручник - X.: Вид-во Нац. університету внутр. справ, 2002.

Бараненко Б.И., Ковалкин А.А. Криминологический анализ горрайорганами внутренних дел состояния, структуры и динамики преступности в городе (районе): Методическая разработка. - К.: РИО МВД УССР, 1980.

Бараненко Б.И., Ковалкин А.А. Криминологический анализ преступности в городе (районе): Научно-прак­тическое пособие. - К.: Филиал ВНИИ МВД СССР, 1981.

Бараненко Б.И. Теоретические предпосылки видового анализа оперативной обстановки в деятельности органов внутренних дел по предупреждению и раскрытию пре­ступлений. Криминологические проблемы борьбы с пре­ступностью. - К.: РИО КВШ МВД СССР, 1985.

Бараненко Б.І, Казміренко Л.І., Александров Д.О. та ін. Конфліктологія: Навчально-методичний посібник. - К.: НАВС України, 2003.

256

Список использованной литературы и законодательных актов

Бараненко Б.І. Психологія оперативно-розшукової діяльності. Загальна частина: Навчальний посібник. - Лу­ганськ: РВВ ЛАВС МВС України, 2003.

Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. - М., 1973.

Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. - Т.: Узбекистан, 1991.

Васильев В.Л. Юридическая психология. - М., 1997.

Головаха Е.И. Структура групповой деятельности: Социально-психологический анализ. - К., 1979.

Гребельский Д.В. Теоретические проблемы оператив­но-розыскной деятельности органов милиции: Автореф.

дис... канд. юрид. наук. - М., 1968.

Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб.: Питер, 2001.

Грохольський В.Л. Система принципів оперативно-розшукової діяльності: Дис... канд. юрид. наук. - К., 1999.

Давиденко Л. Функції прокуратури України згідно з новою Конституцією України // Право України. - К., 1997. - № 6.

Дидоренко Э.А., Овчинский С.С. Оперативно-профилактическое наблюдение. - К., 1982.

Дідоренко Е.О. До питання про порядок, умови пе­ревірки й оцінювання первісної інформації, що стано­вить оперативний інтерес, для успішної боротьби з про­явами групової організованої злочинності // Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності: Додаток до "Вісника ЛІВС МВС України", 2000. - № 2.

Дидоренко Э.А., Кириченко А.С., Розовский Б.Г. Про­цессуальный статус ОРД в уголовном судопроизводстве. -Луганск: РИО ЛИВД, 2000.

Долгова А.И. Криминология. - М.: Издательская груп­па НОРМА - ИНФРА. -М.,1999.

257

Сггисок использованном литературы и законодательных актов

Долженков О.Ф., Запорожцева Г.Є., Кіцул А.П. та ін. Використання психологічних знань в оперативно-розшу-ковій діяльності: Монографія. - Одеса: НДРВВ ОІВС, 2001.

Долженков А.Ф., Думко Ф.К. и др. Оперативно-розыскная деятельность как государственно-правовая форма борьбы с преступностью. - Одесса: ОГУ, 1994.

Долженков О.Ф., Думко А.Ф., Козаченко І.П. Опера-тивно-розшукова діяльність як правоохоронна функція кримінальної міліції. - Одеса: НДРВВ ОІВС, 2000.

Донченко Е.А., Титаренко Т.М. Личность: конфликт, гармония. - К.: Политиздат Украины, 1989.

Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 p. // Відомості Верховної Ради України. - 991. - № 4. - Ст. 20.

Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада

1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 53. - Ст. 793.

Закон України "Про оперативно-розшукову діяль­ність" №2135-ХІІ від 18 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради.

- 1992. - № 22. - Ст. 303.

Закон України "Про Прикордонні війська України" від 4 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради Ук­раїни. - 1992. - № 2. - Ст. 7.

Закон України "Про Службу безпеки України" від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. -1992. - № 27. - Ст. 382.

Закон України "Про інформацію" від 2 жовтня

1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48. - Ст. 650.

Закон України "Про організаційно-правові основи бо­ротьби з організованою злочинністю" від ЗО червня

1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 35. - Ст. 358.

Закон України "Про статус суддів" від 15 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. -№ 8. - Ст. 56.

258

Список использованной литературы и законодательных актов

Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 11. -Ст. 50.

Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" від 23 грудня

1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № П.-Ст. 51.

Закон України "Про державну таємницю" від 21 січня

1994 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 16. -Ст. 93.

Закон України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і пре­курсорів" від 15 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 10. - Ст. 62.

Закон України "Про боротьбу з корупцією" від 5 жовт­ня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. -1995. -№ 34. - Ст. 266.

Закон України "Про державну охорону органів дер­жавної влади України та посадових осіб" від 4 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№ 35. - Ст. 236.

Закон України "Про розвідувальні органи України" від 22 березня 2001 р.

// Офіційний вісник України. -2001. -№ 15. -Ст. 642.

Закон України "Про контррозвідувальну діяльність" від 26 грудня 2002 р. // Відомості Верховної Ради Ук­раїни. - 2003. - № 12. - Ст. 89.

Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів. - К.: Наукова думка, 1996.

Козаченко И.П. Оперативно-розыскная профилакти­ка. -К., 1991.

Кондратьев Я.Ю., Бараненко Б.І., Пясецький А.І. та ін. Концепція психології оперативно-розшукової діяль­ності органів внутрішніх справ. - К.: РВВ МВС України, 2001.

259

Список использованной литературы и законодательных актов

Копєйчиков В.В. Питання конституційного процесу в Україні //Науковий вісник УАВС. - К., 1996.

Лукач И. О методологических проблемах обществен­ных наук // Вопросы философии. - 1981. -№ 1.

Овчинский С. С. Оперативно-розыскная информация / Под ред. А.С. Овчинского и B.C. Овчинского. - М.: ИН-ФРА-М, 2000.

Организованная преступность. Круглый стол / Под ред. А.И. Долговой, СВ. Дьякова. - М., 1989.

Основы оперативно-розыскной деятельности: Учеб­ник для вузов / Под ред. В.Б. Рушайло. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Лань, 2000.

Пирожков В.Ф. Законы преступного мира молодежи -криминальная субкультура. - Тверь 1994.

Права людини. Основні міжнародно-правові докумен­та. - К., 1989.

Резолюции и решения, принятые Генеральной Ассамбле­ей ООН. - Нью-Йорк: Изд-во ООН, 1991; Звіт України в Комітеті ООН стосовно прав людини в Україні // АНОК, 1999.

Синилов Г. К. Основы оперативно-розыскной деятель­ности советской милиции. - М., 1975.

Скотт Д.Г. Конфликты и пути их преодоления. - К., 1991.

Тацій В.Я. Роль і місце прокуратури в системі право­охоронних органів України // Проблеми розвитку проку­ратури України в умовах становлення демократичної правової держави: Матеріали республіканської науково-практичної конференції. - К., 1996.

Цвік М.В. Про заключний етап конституційного про­цесу в Україні // Вісник Академії правових наук Ук­раїни. -X., 1996.-№ 5.

Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной деятельности. - М.: МЗ-Прогресс, 2001.

Шумило М.Є., Погорецький М.А. Оперативно-розшу-кова діяльність як навчальна дисципліна // Проблеми

260

Список использованной литературы и законодательных актов

вищої юридичної освіти: Тези доповідей та наукових повідомлень науково-методичної конференції / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. -X., 2002.

Юдин Э.Г.: Системный подход и принципы деятель­ности. Методологические проблемы современной науки. -М., 1978.

Юридична психологія: Підручник /В.Г. Андросюк, Л.І. Казміренко, Я.Ю. Кондратьев та ін.; За заг. ред. Я.Ю. Кондратьева. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999.

Юрчук В.В. Современный словарь по психологии. -Мн., 1998.

261

Содержание

<< | >>
Источник: Дидоренко Э.А., и др.. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение). Учебное пособие. - К.: Центр учеб­ной литературы,2007. - 264 с.. 2007

Скачать оригинал источника

Еще по теме Список использованной литературы и законодательных актов:

  1. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
  2. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
  3. Список использованной литературы и законодательных актов
  4. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
  5. Список использованной литературы.
  6. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
  7. Список использованной литературы
  8. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
  9. Список использованной литературы.
  10. Список использованной литературы и нормативно-правововых актов
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -