<<
>>

5.1. Загальні положення

Звернення стягнення на майно боржника - це певна, визначені законом процедура примусового вилучення і реалізації1 майна боржника. В чинному законодавстві зроблена спроба виділити поняття «звернення стягнення на майно боржника» як загальний спосіб звернення стяг­нення (гл>ава 5 Закону «Про виконавче провадження») і відокремити особливості звернення стягнення на майно боржник^ ~ юридичної особи (глава 6 цього Закону).

Однак, враховуючи складність завдання, можна встано­вити що сучасна правова система України відрізняється й іншим^ суб\'єктами, які мають особливий правовий статус, наприклад, суб\'єктами банкрутства, які підпада­ють під дДІю Закону «Про банкрутство» від 14.05.92 р. й іменуються надалі боржниками або банкрутами, можуть бути юріВДИ4™ особи суб\'єкти підприємницької діяль­ності крі»я казенних підприємств, неспроможні своєчасно виконати свої зобов\'язання перед кредиторами або перед бюджетом Певні осебливості поняття фізичної особи закладені в законодавстві про підприємництво, а особли­вий статус юридичних осіб має місце як у Законі України «Про власність», так і в інших нормативних актах. Та­ким чино*м, в законодавстві відокремлюються різні види суб\'єктів* які можуть стати суб\'єктами виконавчого про­вадження^ але ці особливості не закладені в Законі Украї­ни «Про виконавче провадження». Отже, потребується відокремити особливості стягнення з боржників не тільки за поділом на фізичні і юридичні особи, а й з урахуванням гарантій наданих певним категоріям осіб законодавством та міжнародними договорами України. Особливо, це сто­сується захисту інвестицій та, зрозуміло, що особливій увазі підлягають права іноземних інвесторів в Україні.

Певні особливості має й процедура стягнення майна в залежності від виду стягнення, що в законі не повною мірою відображено, оскільки неможливо не відокремлю-

223

вати конфіскацію належного боржнику майна та стяг­нення визначених в рішенні, що підлягає виконанню, певних предметів або сум грошей, які можуть бути пері­одичними платежами або стягуватись одноразово.

Ці ас­пекти зумовлюють особливості процедури стягнення на майно боржника.

Особливості стягнення мають і певні види об\'єктів цивільного обігу. Наприклад, при вчиненні виконавчого провадження державний виконавець повинен знати, що не всі об\'єкти можуть знаходитись у володінні громадян та юридичних осіб, оскільки для володіння певними ви­дами речей потрібен спеціальний дозвіл для їх набуття. Постановою Верховної Ради України «Про право влас­ності на окремі види майна» від 17 червня 1992 року № 2471-XII (із змінами і доповненнями, внесеними поста­новою ВР № 3131-12 від 22 квітня 1993 року) визнача­ється майно, що не може перебувати у власності грома­дян, громадських об\'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України, а також майно для якого передбачений спеціальний поря­док набуття права власності громадянами.

До майна, що не може перебувати у власності гро­мадян, громадських об\'єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України, віднесені:

1. Зброя, боєприпаси (крім мисливської зброї і боє­ припасів до неї, а також спортивної зброї і боєприпасів до неї, що придбаваються громадськими об\'єднаннями з дозволу органів внутрішніх справ), бойова і спеціальна військова техніка, ракетно-космічні комплекси.

2. Вибухові речовини й засоби вибуху. Всі види ракет­ ного палива, а також спеціальні матеріали та обладнання для його виробництва.

3. Бойові отруйні речовини.

4. Наркотичні, психотропні, сильнодіючі отруйні лі­ карські засоби (за винятком отримуваних громадянами за призначенням лікаря).

5. Протиградні установки.

6. Державні еталони одиниць фізичних величин.

Громадяни можуть набувати права власності на та­кі види майна, придбаного ними з відповідного дозволу, що надається:

• на вогнепальну гладкоствольну мисливську зброю -

224

органами внутрішніх справ за місцем проживання осо­бам, які досягли 21-річного віку;

• на вогнепальну мисливську нарізну зброю (мис­ ливські карабіни, гвинтівки, комбіновану зброю з наріз­ ними стволами) - органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 25-річного віку;

• на газові пістолети, револьвери і патрони до них, заряджені речовинами сльзоточивої та дратівної дії,- ор­ ганами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 18-річного віку;

• на об\'єкти, що перебувають на державному обліку як пам\'ятки історії та культури,- спеціально уповнова­ женими державними органами охорони пам\'яток історії та культури (Мінкультури, Мінінвестбудом і Головархі- вом України);

• на радіоактивні речовини - Державним комітетом України з ядерної та радіаційної безпеки у разі наявності висновку органів територіальної санітарно-епідеміоло­ гічної служби про можливість використання цих речовин майбутнім власником в існуючих у нього умовах.

Враховуючи наведене, необхідно конкретизувати пи­тання про те, що ж мається на увазі під поняттям «май­но» боржника, на яке звертається стягнення, а яке після його знаходження має стати підставою для порушення кримінальної справи і після цього підлягає конфіскації.

Таким чином, під поняттям «майно» боржника не­обхідно розуміти як окремі речі та їх сукупність, так і всі майнові права боржника, що на момент вчинення виконавчого провадження існують у нього і належать йому на законних підставах. Наприклад, це положення хоча й не визначено в законі, однак прямо випливає із законодавства і узгоджується з положеннями про стяг­нення майна, що є предметом застави і на яке поширю­ється дія глав 5, 6 цього Закону.1 Це положення випливає з того, що майнові права боржника на отримання періо­дичних виплат розглядаються окремо, в другу чергу і віднесені до глави 7 Закону. Звернення стягнення на за­робітну плату та інші види доходів боржника - ці майно­ві права слід розглядати як права на періодичні платежі і відокремлювати від досить подібних. Так, нараховані,

1 Покрещук О. О., Фурса С. Я. Питання імплементації міжнарод­но-правових норм у законодавство України про виконавче провад­ження//Право України.-№ 3-2000.-С. 84-87.

225

8 2-315

але не отримані заробітна плата або інші доходи грома­дян, слід розглядати як наявне майно, а не права на пе­ріодичні платежі. Акція може розглядатись як майно, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонер­ного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає пра­во його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Тому при звер­ненні стягнення на неї вона має розглядатись як майно, дійсна вартість якого буде встановлена при його реаліза­ції та одночасно вона має розцінюватись як майно, що приносить періодичні доходи, і тому можна розцінювати за ст. 69 цього Закону як інші доходи боржника.

При вчиненні виконавчих дій, слід мати на увазі, що цим Законом (ст. 54) передбачений перелік майна, на яке не може бути звернено стягнення. Не допускається звер­нення стягнення на майно, зазначене в Переліку видів майна громадян, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами (додаток 1).

Предметом стягнення можуть бути права і майно гро­мадян, на які боржник має право на момент вчинення виконавчого провадження, а також майно, яке стане влас­ністю боржника в майбутньому після виконання умов зазначених в договорі, в тому числі продукція, плоди та інші прибутки (майбутній урожай, приплід худоби то­що), якщо це передбачено укладеним і виконаним борж­ником договором. Це положення випливає із змісту стат­ті, оскільки вищезазначене майно не увійшло до Перелі­ку, наведеного як додаток до цього Закону.

Предметом стягнення не можуть бути вимоги, які мають особистий характер. Наприклад, не підлягає стяг­ненню право проживання в державній квартирі. При цьому право оренди майна також може бути предметом стягнення, якщо воно не має особистого характеру, тобто в тому випадку, коли договір передбачає можливість суборенди або заміни орендаря та оплачений заздалегідь на певний проміжок часу вперед.

1 Фурса С. Я., Фурса Є. І. Загальні питання порядку звернення; стягнення на грошові кошти та інше майно боржника у виконавчому провадженні // Вісник Академії праці і соціальних відносин. Федера­ції профспілок України- К., 2000.-С. 314-317.

226

<< | >>
Источник: Фурса С.Я., Щербак С.В.. Виконавче провадження в Україні. Навчальний посібник.- К.,2002.- 480 с.. 2002

Еще по теме 5.1. Загальні положення:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -