<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Авер’янов В. Новий погляд на виконавче провадження /В. Аве’рянов //Право України. -2002. - №12. - С. 164-165.

2. Алексеев С.С. Теория государства и права: учеб. для юрид. вузов и факульт.

/ С. С. Алексеев. - М.: Норма, 2005. - 496 с.

3. Андрусяк Я. Діти стали безхатчинками, постаралися судді і виконавча служба від 28.01.14 ) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://p- p.com.ua/articles/43409/.

4. Андрушко І.П. Категорія «інтерес» у конституційному праві: поняття та зміст / І.П. Андрушко //Бюлетень міністерства юстиції України. - 2011. - №10. - С. 122-130.

5. Андрушко А.В., Білоусов Ю. В., Стефанчук Р.О., Угриновська О. І., Бондаренко Н. Л., Трач О. М., Царенко С. І. (за ред. Білоусова Ю. В.).

Цивільний процес: навчальн. посібн. - Київ, 2006. - 293 с.

6. Анпілогов О.В. Захист прав та свобод громадянина прокурором в адміністративному судочинстві.Монографія. - Київ, 2008. - 168 с.

7. Архів КЗ «Бердянська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів».

8. Архів Бердянської міжрайонної прокуратури.

9. Архів відділу ДВС Бердянського міськрайонного управління юстиції Запорізької області.

10. Архів Служби у справах дітей виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області.

11. Архів ВДВС Шевченківського РУЮ у м. Києві.

12. Банах С. Зміцнення інституту представництва в органах прокуратури як гаранта формування правової держави/ С. Банах // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2013. - №5. -С. 40-43.

13. Басков В.И., Корабейников Б.В. Курс прокурорского надзора: Учебник для

студ.юрид.вузов и фак.с прилож. Норм. актов. /В.І.Басков,

Б.Н.Корабейников. - М.: Зерцало, 2000. - 512 с.

14. Белікова С. Діти не повинні бути поза межами повноцінного життя. /С.Белікова// Вісник прокуратури. - 2012. - №1. -С. 86-89.

15. Білоусов Ю.В. Виконавче провадження. Навч. Посібн. / Ю.В.Білоусов.

- К.: Прецедент, 2005. - 192 с.

16. Білоусов Ю.В., Івановська А.М. Шляхи забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України /Ю.В. Білоусов, А. М. Івановська //Університетські наукові записки, 2006. - №2 (18). - 58-68.

17. Бичкова С.С. Цивільне процесуальне право України: Навч. посібн. /С.С.Бичкова. - К.: Атіка, 2006. - 404 с.

18. Бичкова С.С. Цивільний процесуальний статус прокурора /С. Бичкова //Вісник прокуратури. - 2012. - №12. -С. 98-104.

19. Блажівський Є.М., Стефанчук Р.О. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді: підручник /Є.М.Блажівський, Р.О.Стефанчук. - Київ, 2014. - 370 с.

20. Борисова В.І., Жилінкова І.В. Сімейне право України: підруч. /В.І.Борисова, І.В .Жилінкова. -К.: Юр.Інтер, 2011. - 264 с.

21. Борисова В.І., Спасибо-Фатєєва І.В., Яроцький В.Л.. Цивільне право України: підручник у двох томах, т.1. /В.І.Борисова, І.В.Спасибо-Фадєєва, В.Л.Яроцький. - К.: Хрінком Інтер, 2004. - 479 с.

22. Великий енциклопедичний юридичний словник. Київ. - Видавництво «Юридична думка». - 2012. - 1020 с.

23. Великий тлумачний словник української мови / [Уклад. І голов. Ред.. В.Т.Бусел]. - К.:Ірпінь, ВТФ «Перун», 2003. - 1440с.

24. Венідиктова І.В. Ознаки охоронюваного законом інтересу в цивільному праві /І.В.Венедіктова. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: lib.uabs.edu .ua/library/p_visnik/Numbers/1 _6_2012/06_04_05 .pdf.

25. Венецька М.В. Право вимоги /М.В.Венецька // Енциклопедія цивільного права України / Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України: відп. ред.. Я.М.Шевченко. - К. Ін. Юре, 2009. - 952 с.

26. Верба О. Повноваження суду та інших органів на стадії примусового виконання рішень за законодавством Німеччини / О. Верба //Вісник Львівського університету. - 2008. - №46. - С. 103-111.

27. Верба-Сидор О.Б.Характеристика научных подходов к определению правовой природы исполнительного производства / О. Б. Верба-Сидор //Цивилистическая процессуальная мысль, вып. 3 «Исполнительный процесс», международный сборник научных статей.

- Киев, 2014. - С.53- 61.

28. Вінциславська М. Суб»єкти виконавчого процесу та їх класифікації: проблемні питання /М. Вінциславська // Вісник національної академії прокуратури України. -2013. - №4. - С. 122-124.

29. Вінциславська М.В. Проблемні питання участі експерта та спеціаліста у виконавчому провадженні /М.В. Вінциславська // Часопис Київського університету права. -2012. - №14. - С. 216-219.

30. Вишинський В.С. 700 тисяч рішень по виплаті аліментів дітям не виконані / В.С.Вишинський. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zib.com.ua/ ua /.

31. Вишинський В.С., Пащенко О.В., Попов Г.В., Присяжнюк І.І., Грейдіна К.І., Томіленко В.П. Діяльність прокурора щодо захисту майнових та житлових прав дітей: науково-практичний посібник /В.С.Вишинський, О.В .Пащенко, Г.В .Попов, 1.1.Присяжнюк, К.І.Грейдіна, В.П.Томіленко (за заг.ред.В.Д.Войцишена). -Київ, 2013. - 714 с.

32. Войцишен В. Органи прокуратури - на захисті майнових та житлових прав дітей /В. Войцишен// Вісник прокуратури. - 2013. - №8. -С. 7-8.

33. Гаврилюк М. Модернізація функції прокурора із представництва інтересів громадянина та держави в суді / М. Гаврилюк // Вісник прокуратури. - 2012. - №12. - С. 27-30

34. Гасс Ш. Невиконання і надмірно тривале виконання рішень національних судів у цивільних і адміністративних справах: відсутність ефективних національних засобів юридичного захисту: (виступ на Міжнар. конф.) / Ш. Г асс // Право України. - 2011. - №7. - С. 83-87.

35. Говоруха М. Право прокурора на відкриття виконавчого провадження. Питання теорії і практики // Вісник прокуратури, - 2007. - №8. - С.59-64.

36. Говоруха М.М. Прокурор у виконавчому провадженні: основи організації і діяльності / М.М. Говоруха. - К.: Ін-Юре, 2008. - 175 с.

37. Говоруха М. Роль і місце прокуратури у виконавчому провадженні / М.Говоруха, М. Руденко // Юридичний Вісник України. - 2006. - № 37. - С. 8-9.

38. Говоруха М.М., Руденко М.В., Середа Г.П. Прокурор у виконавчому провадженні. Основи організації і діяльності: Навчальний посібник /М.М.Говоруха, М.В .Руденко, Г.П.Середа.

- К.: Видавничий Дім, 2008. - 375 с.

39. Гопанчук В.С. Сімейне право України: підручник /В.С.Гопанчук. -

К.:Істина, 2002. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http ://ebk.net.ua/Book/SPravo/11-17/81206.htm.

40. Горбась Д. В. Здійснення суб’єктивних цивільних прав фізичних осіб: поняття, способи, межі.: Дис...канд.юрид.наук: 12.00.03 / Київський національний університет внутрішніх справ / Д. В. Горбась. - Київ, 2009. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lib.ua-

ru.net/diss/cont/351560.html.

41. Грицаєнко Л.Р. Прокуратура в країнах Європи /Л.Р.Грицаєнко. -Київ Біноватор, 2006. - 400 с.

42. Гузе К.А. Реалізація представницької функції прокуратури на стадії виконання судових рішень / К.Гузе // Проблеми законності. - 2009/105. -С. 248-256.

43. Давиденко Л.М. Функції прокуратури України згідно з новою Конституцією України / Л.М. Давиденко // Право України. - 1997. - №6. - С. 43-44.

44. Давыдова Н.О. Личные неимущественные права в гражданско-правовом статусе ребенка / Н.О.Давыдова /Личные неимущественные права: проблемы теории и практики: сборник статей и иных материалов под. ред Стеф.. - К.: Юринком Интер, 2010. - С.440 - 452.

45. Дзера О. В., Кузнєцова Н. С., Майданик Р.А. Цивільне право України загальна частина: підручник /О.В. Дзера, Н.С.Кузнєцова, Р.А.Майданик. - К.:Юрінком Інтер, 2010. - 973 с.

46. Дмитриев В.В. Зарубежный опит формирования единого информационного пространства в сфере исполнительного производства

/В .В. Дмитриев. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://justicemaker.ru/view-article.php?id=8&art=3329.

47. Доліненко Л.О., Доліненко В.О., Сарновська С.О. Цивільне право України: навчальн. посібник /Л.О.Доленко, В.О.Доліненко, С.О.Сарновська. -К., 2006. - 353 с.

48. Дунас Т.О., Руденко М.В. Прокурор у цивільному процесі України: Сутність, завдання, повноваження: Навчальний та науково-практичний посібник /Т.О. Дунас, М.В.Руденко. - Харків юридичний, 2006. - 340 с.

49. Дунас Т., Руденко М.

Теоретичні і прикладні проблеми правового статусу прокурора у цивільному судочинстві /Т.Дунас, М.Руденко //Вісник прокуратури. - 2013.- №1. - С.81-90.

50. Дунас Т. Роль прокуратури у захисті прав і свобод людини та громадянина / Т. Дунас // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №2. - С. 100104.

51. Дуткевич Т.В. Дитяча психологія. Навч. Посібн. /Т.В.Дуткевич. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 424 с.

52. Єльникова М.О. Вихідні засади інституту прав і свобод людини та громадянина в Україні / М.О.Єльникова // PRAVNA VEDA A PRAX V

__________________________ у __ X \/ X

TRETOM TISICROCI Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej

V

konferencie, 27. - 28. februar 2015 Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach, Pravnicka fakulta, Kosice. - С. 46-48.

53. Enforcement of court decisions in Europe// Report prepared by the Research Team on enforcement of court decisions (University Nancy (France) / Swiss Institute of comparative law) and discussed by the CEPEJ-GT-EVAL at their 8th meeting// EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ). - on 131 pages (Р.51).

54. Жилинкова И.В. Личные права и обязанности родителей и детей: учеб. пособ. / Л. А. Кузьмичева, И. В. Жилинкова. - К.: УМК ВО, 1991. - 54 с.

55. Житловий Кодекс УРСР [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/kodeksi_ukraini.htm

56. Жук А. Договор поручения в процессе / А.Жук // Юридическая практика. - 2006. - № 16 (434). - С. 9-13

57. Заворотько П.П. Процессуальные гарантии исполнения судебного решения /П.П.Заворотько. - М.: Юр .лит., 1974. - 360 с.

58. Інструкція з організації примусового виконання рішень, затверджена

наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1202.749.0.

59. Інструкція про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та

органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб), затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України від 25.06.2002 № 607/56/5 [Електронний ресурс].

- Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0427-05.

60. Канюваева А.Р. Система процессуальных форм защиты в российском

праве: Автореф. дис...кадн.юрид.наук 12.00.01 / Саратовский

государственный университет/А.Р.Канюкаева. - Саратов, 2010. -

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.dissercat.com/content/sistema-protsessualnykh-form-zashchity-v- rossiiskom-prave-0#ixzz3 Zdo sqmEj.

61. Кодекс законів про працю України: Закон України РСР від 12 жовтня 1971 р. (з послідуючими змінами станом на 25.03.2015). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

62. Козьяков І. Проблеми реалізації функції представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді /І. Козьяков // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2013. - №5. - С.9-13.

63. Комаров В.В. Цивільне процесуальне право України / За ред. В.В.Комарова. - Х., 1999. - 592 с.

64. Комаров В.В. Гражданский процесс: Учебник /В.В.Комаров. -Харьков «Одиссей», 2001. -703 с.

65. Комаров В.В., Баранкова В.В. Теорія та практика судової діяльності: Наук.-практ. посібник / В.В .Комаров, В.В .Баранкова. - К.:Атіка, 2007. - 474 с.

66. Конвенція Міжнародної організації праці (МОП) «Про мінімальні норми

соціального забезпечення» №102 від 28 червня 1952 року. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU52004.html.

67. Конвенція ООН про права дитини від 20 листопада 1989 р. - [Електронний

ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU89K01U.html.

68. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 20 березня 1952 р. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

69. Кондрат’єва Л. А. Судовий захист неповнолітніх осіб у цивільному процесі України: Автореф. дис...канд.юрид.наук: 12.00.03 /Національна академія наук України Інститут держави і права ім. В. М. Корецького /Л.А.Кондрат’єва. - Київ, 2006. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.br.com.ua/referats/dysertacii_ta_autoreferaty/120680-13.html.

70. Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами і доповненнями)// ВВРУ. - 1996. - № 30. - С. 141.

71. Косюта М. Способи правового регулювання представницької функції прокуратури України / М. Косюта // Вісник прокуратури. - 2007. - №4. - С. 8-13.

72. Косюта М. Інтереси громадян і держави як предмет прокурорського- судового представництва / М. Косюта // Вісник прокуратури. - 2009. - №6. - С. 15-21.

73. Крамаренко Л.К. Судебное исполнение в Польской Народной Республике: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Киев, 1974. - С. 14-15. -[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://4i5.ru/uchebnik/prokuror-gosudarstvennyie- organyi-organyi.htm

74. Красицька Л. В. Про припинення батьківських прав та обов’язків /Л.В.Красицька //Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - №12. - С. 29-31.

75. Красицкая Л.В. Генезис личных неимущественных прав родителей и детей /Л.В.Красицька / Личные неимущественные права:проблемы теории и практики: сборник статей и иных материалов под. ред Р.А.Стефанчука - К.: Юринком Интер, 2010. - С.432 439.

76. Крестовська Н.М. Ювенальне право України: генезис та сучасний стан: автореф. дис. ...д. юрид. наук: 12.00.01 / Н.М. Крестовська. - Одеса: Одеська нац. юрид. акад.., 2008. - 40 с.

77. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

78. Кучер Т.Н. Доведение прав сторон в исполнительном процессе / Т.Н.Кучер //Цивилистическая процессуальная мысль, вып. 3 «Исполнительный процесс», международный сборник научных статей. - Киев, 2014. - С.155- 162.

79. Лісніча Т. В. Захист особистих немайнових прав, що забезпечують

природне існування фізичної особи (право на життя, здоров’я, свободу та особисту недоторканість): Дис...канд. юрид. наук: 12.00.03 / Харківський національний університет внутрішніх справ / Т. В. Лісніча. - Харків, 2007. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lib.ua-

ru.net/diss/cont/244079.html.

80. Луспеник Д. Судовий контроль за виконанням судових рішень. Розгляд скарг на дії державного виконавця /Д.Луспеник // Юридичний журнал, видавнича організація «Юстіан», 2006. - №1. - С.110- 114.

81. Ляшенко Р.О. Приведення судових рішень у цивільних справах до примусового виконання: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Р.О. Ляшенко; Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2013. - 208 с.

82. Малахов С.О. Реалізація прокуратурою представницької функції у виконавчому провадженні: постановка питання / С.О.Малахов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. - 2009. - Серія «Право», Вип. 6. -С. 265-269.

83. Малахов С.О. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді як підстава набуття прокурором статусу учасника виконавчого провадження / С.О.Малахов // Вісник прокуратури. -2010. - №5. - С. 61- 65.

84. Малахов С.О. Прокурор як суб’єкт ініціювання відкриття виконавчого провадження: питання теорії і практики //Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № 988. - Серія «Право», Випуск №10, 2011. - С. 357 - 361.

85. Малахов С.О. Оскарження прокурором рішень, дій або бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби: питання теорії та практики / С.О. Малахов // Вісник Харківського національного університету імені

B. Н. Каразіна. - 2011. - Вип. 9. - С. 342-345.

86. Малахов С.О. Подвійність статусу прокурора у виконавчому провадженні /

C. О.Малахов //Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка, спец.випуск, частина 3, 2010.- №6. - 165-171.

87. Мальцева Є.В. Порівняльний аналіз систем виконавчого провадження в Україні та зарубіжних державах /Є.В.Мальцева //Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернандского. Серия «Юридические науки», 2013. - т. 26 (65). - №1. - С. 44-48.

88. Маслов В.Ф. Советское гражданское право /В.Ф.Маслов. -К.: «Вища школа», 1983. - 461 с.

89. Матвієць А.А., Наулік Н.С., Нецька Л.С. та ін. Прокурорська діяльність у сфері захисту прав і свобод дітей: навч. посібник /А.А. Матвієць, Н.С. Наулік, Л.С. Нецька та ін.; Національна академія прокуратури України. - К.: Вид. центр НАПУ, 2014. - 256 с.

90. Михайленко О.Р. Прокуратура Франції: становлення і повноваження /О .Р .Михайленко // Право України. - 2000. - №2. - С. 100-102.

91. Мичко М.І. Проблеми функцій і організаційного устрою прокуратури

України: Автореф. дис.................... д-ра юрид.наук: 12.00.10 /Національна

юридична академія України імені Ярослава Мудрого / М.І. Мичко. - Харків, 2001. - 38 с.

92. Мичко М.І. Функції та організаційний устрій прокуратури / Мичко М.І. - Донецьк: Донеччина, 2001. - 272 с.

93. Мычко Н.И. Европейская система прокуратур / Н.И. Мычко, Н.А. Голова. - Донецк: Изд-во «Ноулидж» (донецкое отделение), 2011. - 487 с.

94. Методичні рекомендації «Діяльність прокурора щодо захисту інтересів

громадян та держави при виконанні судових рішень» /схвалено науково - методичною радою при Генеральній прокуратурі України від 27.09.2013, протокол №3. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.gp.gov.ua/ua/scientifically_methodical_advice.html?_m=publication s&_t=rec&id=112669.

95. Методичні рекомендації щодо виконання рішень судів про стягнення аліментів управління юстиції Запорізької області від 15.05.2006.

96. Морозова И.Б., Треушников А.М. Исполнительное производство: Учебнопрактическое пособие /И.Б.Морозова, А.М.Треушников. - М.: Городец, 1999. - 528 с.

97. Москалюк В. Щодо поняття «відмова від дитини» та суміжних понять у Сімейному кодексі України / В. Москалюк // Право України. -2008. - №5. - С. 78-81.

98. Наказ Міністерства юстиції України від 19 листопада 1998 року №60/5.

99. Оксенчук І.В. Участь прокурора у виконавчому провадженні /І.В.Оксенчук //Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - №7. - С. 111-112.

100. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України 19 листопада 1992 року № 2801-XII. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.

101. Павленко С. Проблеми співробітництва органів державної виконавчої служби та органів внутрішніх справ при примусовому виконанні рішень судів / С.Павленко // Право України. - 2009. - №8. - С .123-127.

102. Павлуник І.А. Представництво в цивільному процесі України: Автореф дис... канд.юрид.наук: 12.00.03 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - К., 2002. - 38 с.

103. Перепелиця А. Правовий статус прокурора у виконавчому провадженні /А.Перепелиця //Прокуратура.Людина,Держава. - №4. - 2005, -С.79-87.

104. Підлубна Т. М. Право на захист цивільних прав та інтересів: Дис... канд.юрид.наук: 12.00.03 / Т. М. Підлубна. - Київ, 2009. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lib.ua-ru.net/diss/cont/354915.html.

105. Пленум Вищого спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ /Постанова від 07.02.2014 «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// smf.in.ua.

106. Популярна юридична енциклопедія /ред. І.С.Чиж та інші/. - Хрінком Інтер, 2002. - С. 207.

107. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку

стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договір про подання правової допомоги» від 19.08.2002 №1203 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP021203.html.

108. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку

призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме» від 22.02.2006 №18. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ /189-2006-п.

109. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки

та піклування, пов’язаної з захистом прав дитини» від 24.09.2008 №866. - [Електронний ресурс] - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF/page2.

110. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2015 №17 «Питання

оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади». -

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/17-2015-%D0%BF.

111. Постанова Пленуму Верховного Суду України №14 від 26.12.2003. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://legal.com/ua.

112. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.05.2006 №3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при

розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-06.

113. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.03.2012 №5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» зі змінами від 07.02.2014 року. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://smf.in.ua/node/3209.

114. Постанова судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 24.10.2012 у справі №6-116цс12. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ukr.net/?go=http%3A%2F%2Fwww.scourt.gov.ua%2Fclients%2Fv

s.nsf%2F0%2Fb428adc4d3b4c21ac2257aad00266af6%2F%2524FILE%2F6-

116%25D1%2586%25D1%258112.doc.

115. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 2011 р. -

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T113460.html.

116. Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України від 23

грудня 1997 р. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80.

117. Про виконавче провадження: Закон України (в редакції від 2 березня 2014 року). - [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 24. - Ст. 207. - Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

118. Про відходи: Закон України від 5 березня 1998 р. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/187/98-

%D0%B2%D1%80/.

119. Про Державний бюджет України на 2015 рік: Закон України від 29 грудня

2014 р. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80-19

120. Про Державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 р. -

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z980202.html.

121. Про державну допомогу сім’ям з дітьми: Закон України від 21 листопаду 1992 р. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T281100.html.

122. Про дитяче харчування: Закон України від 14 вересня 2006 р. -

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http:// zakon 1 .rada.gov .ua/laws/ show/142-16.

123. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. - [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 52. - Ст. 490. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3723-12.

124. Про дошкільну освіту: Закон України від 11 липня 2001 р. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2628-14.

125. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24 лютого 1994 р. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12.

126. Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 р. -

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/651-14.

127. Про захист суспільно моралі: Закон України від 20 листопаду 2003 р. -

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http:// zakon4.rada.gov .ua/laws/ show/1296-15.

128. Про звернення громадян: Закон України від 02 жовтня 1996 р. Ю93/96-ВР.

129. Про лікарські засоби: Закон України від 4 квітня 1996 р. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/123/96- %D0%B2%D1%80.

130. Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і

свобод дітей: наказ Генерального прокурора України від 6 грудня 2014 року № 16гн. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

www.uazakon.com/documents.

131. Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень: наказ Генерального прокурора України від 28 листопада 2012 року № 6гн (з послідуючими змінами і доповненнями). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.uazakon.com/documents.

132. Про освіту: Закон України від 23 травня 1991 р. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.

133. Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей: Закон України від 21 грудня 2010 р. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://search.Hgazakon.ua/l_doc2.nsf/Hnk1/T102823.html.

134. Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 року №2402-III Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, №30, ст.142 .

135. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від

25 червня 1991 р. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon1 .rada.gov.ua/laws/ show/1264-12.

136. Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 р. -[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12.

137. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України: Закон України від 21 січня 1994 р. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Hgazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T385700.html.

138. Про прокуратуру: Закон України від 05 листопада 1991 р. № 1789-ХІІ (із змінами і доповненнями) // ВВРУ. - 1991. - № 53. - С. 793.

139. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 р. (в редакції від 26

жовтня 2014 р.). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://www.rada.gov.ua.

140. Про професійно-технічну освіту: Закон України від 10 лютого 1998 р. -

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80.

141. Рабінович П.М. Права людини та їх юридичне забезпечення (основи загальної теорії держава та права) /П.М.рабінович. - К.: НМК ВО, 1992. - 464 с.

142. Рабінович П.М. Права людини: загальнотеоретичні засади / П.М.Рабінович // Проблеми законності. Респ. міжвідом. наук. збірник / Відп. ред.. В. Я. Тацій. - Х.: Нац. юрид. акад.. України, 1998. - Вип.. 36. - С. 12-13.

143. Резолюція 1466 (2005) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Про виконання обов’язків та зобов’язань Україною» 5 жовтня 2005 року. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

144. Резолюція 1755 (2010) Парламентської Асамблеї Ради Європи

«Функціонування демократичних інституцій в Україні». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

145. Рішення Європейського суду з прав людини «Войтенко проти України» від

29 червня 2004 року. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/980_223.

146. Рішення Європейського суду з прав людини «Горнсбі проти України» від

19 березня 1997 року. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/980_079/page2.

147. Рішення Європейського суду з прав людини «Кривіцька та Кривіцький проти України» від 2 березня 2011 року. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/974_774.

148. Рішення Європейського суду з прав людини «Макара та інші проти України» від 12 грудня 2013 року. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://search.ukr.net/?go=http%3A%2F%2Fold.minjust.gov.ua%2Ffile %2F3399.

149. Рішення Європейського суду з прав людини «Ромашов проти Греції» від

27 липня 2004 року. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/980_227.

150. Рішення Печерського районного суду м. Києва від 21 жовтня 2014 року. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/

151. Рекомендація 1604 (2003) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Про

роль прокуратури в демократичному суспільстві, заснованому на

верховенстві закону». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.coe.int.

152. Рекомендації від 02.07.2009 № 5831-0-26-09-25. - Департамент Державної виконавчої служби України.

153. Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України від 1 грудня 2004 р. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04.

154. Решетнікова І. В. Процедурно - правові аспекти виконавчого провадження

/І.В.Решетнікова. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3496.

155. Розумний С.М. Відібрання дитини /С.М.Розумний. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://udvs-kharkiv.at.ua/publ/

metodichka/vidibrannj a_ditini/1-1 -0-47

156. Ромовська З. Українське цивільне право. Загальна частина: підручник /З.Ромовська. -К.: Атіка, 2005, -559 с.

157. Ромовська З., Шумська Н., Шумська Н. Цивільний процесуальний Кодекс науково-практичний аналіз /З.Ромовська, Н.Шумська, Н.Шумська. - К.: ВД «Дакор», 2013. - 600 с.

158. Руденко М. Проблемні питання прокурорського нагляду за законністю виконання рішень арбітражних судів /М.Руденко // Право України. - 2000. - № 7. - С.43-46.

159. Руденко Н. Место и роль прокуратуры в исполнительном производстве /Н.Руденко // Предпринимательство, государство и право. -2001. - №6. - С.105-108.

160. Руденко М.В. Представительство прокуратуры в суде: украинский вариант / М.В. Руденко // Законность. - 1998. -№ 7. -С. 46-50.

161. Руденко Н. В. Институт представительства прокуратуры как способ защиты интересов гражданина и государства / Н. В. Руденко //Предпринимательство, хозяйство и право. - 1998. -№ 8. -С. 3-6;

162. Руденко М. В. Щодо питання «підміни» прокуратурою органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб при зверненні до суду з позовом (вступ до проблематики) / М.В.Руденко //Вісник прокуратури. - 2012. - №4-5. - С. 25-33.

163. Руденко М., Глаговський В. Представництво прокуратурою інтересів громадянина і держави в суді (теоретичний і практичний аспекти) /М.Руденко, В.Глаговський // Право України. - 1997. - № 11. - С. 63-67.

164. Руденко М. В., Малахов С. О. Участь прокурора у виконавчому провадженні: теоретико-прикладні проблеми, новації, шляхи оптимізації. Монографія /Руденко М.В., Малахов С.О. Участь прокурора у виконавчому провадженні: теоретико-прикладні проблеми, новації, шляхи оптимізації. -К.: Правова єдність, 2013. - 204 с.

165. Рясенцев В.А. Советское гражданское право часть 1 /В.А.Рясенцев. - М.,1986. - 559 с.

166. Сапунков В. Представництво прокурора як процесуальний інститут /В.Сапунков // Вісник прокуратури. - 2002. - №6. - С. 67-72.

167. Сімейний кодекс України: Закон України від 10 січня 2002 №2947-Ш (редакція станом на 01.01.2015).

168. Сібільов Д. М. Закон України «Об исполнительном производстве»: Научно-практический комментарий /Д.М.Сібільов. - Харьков: Легас, 2000. - 600 с.

169. Сібільов Д. М. Генетичні ознаки виконавчого провадження в системі цивільної юрисдикції / Д. М. Сібільов // Вісник Академії правових наук України. - Х., 2011. - № 1. - С. 117-123.

170. Словник української мови . т.9. - К.: Наукова думка, 1978. -916 с.

171. Сокол М. Виконавче провадження як захист прав громадян / М. Сокол //Підприємство, господарство і право. -2009. - №11. - С. 138- 140.

172. Солодкий В.І. Проблеми повноважень прокурора у виконавчому провадженні. Можливі шляхи їх врегулювання / В.І.Солодкий // Вісник прокуратури, - 2003. - №10. - С. 13-19.

173. Солодкий В. Прокурор у виконавчому провадженні: завдання, організація та повноваження: навч.-метод. посібник/ В. Солодкий, М. Руденко, І. Кармазин. - К., Ін-т підгот. кадрів Ген. прокуратури України, 2002. - 64 с.

174. Статистичні дані органів прокуратури України зі звіту форми ПП за 2014

рік. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

https://es.gp.gov.ua/gpu/Portal.CSP.portal.cls?CSPCHD=01900202000033jg9s D5c00000j1_R7foQXEt9SUdQSjxjjg--.

175. Стефанчук Р.О. Личные неимущественные права: проблемы теории и практики применения: сборник статей и материалов /Р.О.Стефанчук. - Киев: Юринком Интер, 2010. - 1040 с.

176. Стефанчук Р.О., Білоусов Ю.В., Ватрас В.А., Гринько С.Д. та інші. Цивільне право України: навч. посіб./ за ред.. Р.О.Стефанчука. -Київ, 2009. - 531 с.

177. Суботін Є., Черв’якова О. Від загального нагляду - до представництва інтересів громадян та держави в суді (етапи трансформування загально наглядової функції прокуратури) / Є. Суботін, О. Черв’якова // Право України. - 1998. - №5. - С. 63-65.

178. Суботін Є., Черв’якова О., Марочкін І. Представницька функція прокурора /Є.Суботін, О. Черв’якова, І.Марочкін // Право України. - 1997. - №11. - С.63-65.

179. Сучасний тлумачний словник української мови: / За заг. ред.. д-ра філол.. наук, проф.. В.В.Дубічинського. - Х.: ВД «ШКОЛА», 2006. - 832 с.

180. Толковый словарь русского языка / Под ред. Ожегова С.И., Шведовой Н. Ю. -М., 1997. - 750 с.

181. Фелів О. Взаємне визнання і виконання судових рішень: на прикладі України та Німеччини / О. Фелів //Юридичний журнал. -2010. - №10. - С. 117-120.

182. Фігель А. Особливості захисту житлових прав фізичних осіб у суді органами прокуратури /Ф.Фігель //Вісник Національної академії прокуратури України. - 2013. - №5. -С. 49-53.

183. Фіолевський Д.П., Лобанцев С.Ю., Мєзєнцев Є.І. Державна виконавча служба України: навч. посіб. // Д.П. Фіолевський, С. Ю. Лобанцев, Є. І. Мєзєнцев. - К. Алерта, 2004. - 564 с.

184. Фурса С.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні. Навч. Посіб./С.Я.Фурса, С.В.Щербак. - К.: Атіка, 2002. - 479 с.

185. Фурса С.Я. Теоретичні аспекти правового та процесуального положення прокурора в цивільному судочинстві /С.Я.Фурса // Право України. -1998. - №12. - С.67-70.

186. Фурса С. Я., Щербак С.В. Законодавство України про виконавче провадження: Науково-практичний коментар / С.Я.Фурса, С.В .Щербак. - К.: Концерн «Видавничий Дім», 2004. - 976 с.

187. Фурса С.Я. Цивільний процес України.Академічний курс. підручник /С.Я.Фурса. - Київ,2009. - 846 с.

188. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Актуальні питання тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України боржника, який ухиляється від виконання рішення: теорія і практика /С.Я.Фурса, Є.І.Фурса // Бюлетень Міністерства юстиції України. -2014. - №10. - С. 103-112.

189. Хесс Б.Системы принудительного исполнения // Исполнительное производство: традиции и реформы /Под ред.. Р.Ван Рее, А. Узелач, В.О. Аболонина, В.В. Яркова. - М., 2011. - С. 59-65 ( 416 с.). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.lawlibrary.ru/article2178899.html

190. Хотинська О. Процесуальне становище сторін виконавчого провадження /О.Хотинська // Право України. - 2004. - №3. - С. 86....

191. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. - К.:АТІКА, 2003 р.

192. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 // ВВРУ. -2004. -№40-42, Ст.492.

193. Червоний Ю.С. Цивільний процес України: Підручник /Ю.С.Червоний. - Київ, 2007. -389 с.

194. Чорна Ж. Л. Цивільно-правовий захист майнових прав та інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб: Автореф. дис. канд.юрид.наук: 12.00.03 /Львівський національний університет ім. І. Франка/ Ж. Л. Чорна. - Львів, 2005. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http ://reftrend.ru/142948 .html.

195. Чорнооченко С. І. Цивільний процес: Вид. 2-ге, перероб. та доп.: Навчальн. посібн. /С.І.Чорнооченко. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 472 с.

196. Цебак І. Іпотека та право дитини на користування житлом /І.Цебак. - Юридична газета від 28.04.2015 №17. - С. 32-33.

197. Шаповал В. Н. Сравнительное конституционное право / В.Н. Шаповал. - К.: ЦД «Княгиня Ольга», 2007. - 416 с.

198. Швець І.В. Поняття та класифікація прав дитини в Україні /І.В .Швець //Бюлетень Міністерства юстиції України. -2012. - №12. - С. 145-151.

199. Швець І.В. Нормативне регулювання конституційно-правового статусу дитини в Україні /І.В.Швець // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - №10. - С. 139-146.

200. Щербак С. В. Представництво у виконавчому процесі /Щербак С. В. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://lib.uabs.edu.ua/library/P_Visnik/Numbers/1_8_2013/08_02_08.pdf.

201. Шкляр С. Для мене державна служба - це шанс зробити щось для своєї країни, яким я вирішив скористатися (інтерв’ю - реформа виконавчої служби) /С. Шкляр // Юридична газета. - 28 квітня 2015. - №17. - С. 4-6.

202. Шмеріга В.І., Крестовська Н.М. Конституційне право України. Інтерактивний курс. /В.І.Шмеріга, Н.М.Крестовська. - Х.: Одісей, 2004. - 240 с.

203. Штефан М. Й. Цивільний процесс / М.Й.Штефан // Ін Юре. - К., 1997. - 696 с.

204. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України /М.Й.Штефан //Видавничий Дім. - К., 2005. - 624 с.

205. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Підруч. для студ. юр. спец. вищ. навч. закл. /М. Й. Штефан. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. - 360 с.

206. Штефан М.Й., Омельченко М.П., Штефан С.М. Виконання судових рішень // М.Й. Штефан, М.П. Омельченко, С.М. Штефан: навч. Посібн. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 318 с.

207. Штефан О.О. Цивільне процесуальне право України: навч. посіб /О.О.Штефан. -К.: Юр. Інтер, 2009. - 358 с.

208. Шумський П. Представництво прокурора в суді / П. Шумський // Право України. -1998. - №2. - С. 24-27.

209. Шупеня М. М., Бачук Б. Я., Франків Л. П. Виконавче провадження - завершальна стадія судового процесу. Процесуальні повноваження державного виконавця / М. М. Шупеня, Б. Я. Бачук, Л. П. Франків // Бюлетень Міністерства юстиції України. -2005. - №12. - С. 119 - 133.

210. Шутенко О. Проблеми захисту суб’єктивних прав у порядку цивільного судочинства / О. Шатенко //Підприємство, господарство і право. -2009. - №11. - С. 130- 133.

211. Якимчук М.К., Грицаєнко Л.Р. Діяльність прокуратури зарубіжних країн поза межами кримінальної юстиції: Навчальний посібник /М.К.Якимчук, Л.Р.Грицаєнко. - Київ, 2014. - 150 с.

<< | >>
Источник: БЕЛІКОВА Світлана Олександрівна. ПРОКУРОР ЯК УЧАСНИК ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -