<<

ПОСТАНОВА про призначення експерта для участі у виконавчому провадженні

Додаток 2 : . , .: : .-■- ■ до пункту 2.2.1

Інструкції про проведення , , : виконавчих дій

ПОСТАНОВА

про призначення експерта для участі у виконавчому провадженні

«__»_____________ року м.

__________

. управління юстиції,

Додаток 1 до пункту 2.1.3 Інструкції про проведення виконавчих дій

ПОСТАНОВА про заміну сторони виконавчого провадження

Мною, державним виконавцем.

відділу державної виконавчої служби.

(назва документа)

при примусовому виконанні_____

виданого « »________ року.

(назва органу чи посадової

особи, яка видала документ)

м.

.РОКУ

Мною, державним виконавцем відділу державної виконавчої служби.

_________________________________ ,_____ управління юстиції,

при примусовому виконанні____

.року.

(назва документа)

виданого« »

(назва органу чи посадової

про.

(резолютивна частина документа)

встановлено:

про_

особи, яка видала документ)

(резолютивна частина документа)

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 14 Закону України «Про виконавче провадження»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

встановлено:

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 11 Закону України «Про виконавче провадження»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.

Призначити.

(прізвище, ім\'я та по батькові) який має ліцензію (свідоцтво) на право зайняття експертною діяльністю, видану «___ »__________ року за №___________________________

(орган, який видав ліцензію (свідоцтво) на право зайняття

експертною діяльністю) експертом у виконавчому провадженні з примусового виконання_________ .

виданого «

(назва документа) року_

(назва органу чи посадової

особи, яка видала документ)

про.

(резолютивна частина документа)

Державний виконавець

396

397

2. Експерту________________________________

(прізвище, ім\'я та по батькові) надати письмовий висновок з питань___________

_ Ураховуючи викладене, керуючись ст.________ Закону України

«Про виконавче провадження»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

(перелік питань, щодо яких експерту необхідно скласти висновок)

.

управління юстиції,

3. Попередити експерта_________________________ , що він

за відмову або ухилення від дачі висновку чи за дачу завідомо неправди­вого висновку несе відповідальність згідно із законодавством України.

З постановою експерт_________________________________

ознайомлений «_ »________ року__________________________ .

(підпис експерта)

Державний виконавець _

Додаток З

до пунктів 2.2.2, 2.3.2, 4.2.3, 4.15.2, 4.16.1 Інструкції про проведення виконавчих дій

«ЗАТВЕРДЖУЮ» Начальник відділу державної виконавчої служби

управління юстиції «__ »_________ року

ПОСТАНОВА

Державний виконавець _

Додаток 4

до пункту 2.3.1 Інструкції про проведення виконавчих дій

\\ ПОСТАНОВА

м.

про призначення перекладача для участі у виконавчому провадженні

.року

Мною, державним виконавцем відділу державної виконавчої служби.

(назва документа)

при примусовому виконанні_

виданого «__»________ року.

(назва органу чи посадової

особи, яка видала документ)

м.

.
управління юстиції,

.року

Мною, державним виконавцем.

відділу державної виконавчої служби.

(назва документа)

при примусовому виконанні_

виданого «__»________ року.

(назва органу чи посадової

особи, яка видала документ)

про.

(резолютивна частина документа)

про.

(резолютивна частина документа)

встановлено:

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 15 Закону України «Про виконавче провадження»,

\'. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити_______________________ ,_______________

(прізвище, ім\'я та по батькові) перекладачем у виконавчому провадженні з примусового виконання

встановлено:

виданого «_ »

(назва документа) .року.

(назва органу чи посадової

особи, яка видала документ)

398

399

про.

(резолютивна частина документа)

Поняті: 1._____________________________ (_________

2. (

Інші особи, що були залучені до проведення виконавчих дій:

, що він

2.

Попередити перекладача

у разі завідомо неправильного перекладу або відмови виконати обов\'яз­ки перекладача несе відповідальність згідно із законодавством України.

З постановою перекладач_____________________________

ознайомлений «__»_______ року _

(підпис перекладача)

; Даний акт можливо застосовувати як загальний для статей: ч. З ст. 20, ч. З ст. 30, ч. 2 ст. 40, ч. 1 ст. 60 (неможливість виконання), ч. 1 ст. 62, ч. 1 ст. 64, ч. 1 ст. 67. В акті визначаються всі обставини, які встановлені при виконанні рішень.

Мною, державним виконавцем. державної виконавчої служби_

при примусовому виконанні_

виданого «__»________ року.

про.

Державний виконавець

Додаток 5

до пунктів 3.2.2, 4.11.2, 5.9.4, 8.6.3. 10.3 Інструкції про проведення виконавчих дій

АКТ державного виконавця

_року

м.

.відділу

. управління юстиції,

(назва документа)

(назва органу чи посадової

особи, яка видала документ)

(резолютивна частина документа)

Додаток б

до пунктів 3.5.1.

3.6.1, 3.8.1. . ■ ■ ■■ . 3.8.2 Інструкції про проведення

• . виконавчих дій

ПОСТАНОВА

м.

про відмову у відкритті виконавчого провадження (відмову в прийнятті до провадження виконавчого документа)

.року

Мною, державним виконавцем відділу державної виконавчої служби

управління юстиції,

розглянута заява.

(найменування осіб, визначених

ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження») про примусове виконання___

.року.

(назва документа)

(назва органу чи посадової
особи, яка видала документ)

виданого «

за участю понятих: 1.________

про.

(резолютивна частина документа)

2.

у присутності:

що вступив у законну силу (набрав чинності)« »

Заява про примусове виконання подана « » _

У процесі проведеної перевірки

встановлено:

року, .року.

встановлено:

(обставини, визначені ст. 23 Закону України

Державний виконавець.

Стягувач__________

Боржник__________

400

«Про виконавче провадження»)

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 21, 23, 26 Закону Ук­раїни «Про виконавче провадження»,

401

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Відмовити в прийнятті до провадження виконавчого документа та у відкритті виконавчого провадження з примусового виконання_________

3. При невиконанні рішення в наданий строк виконати його в приму­ совому порядку____________________ ;___________________________________________

2. Копію постанови направити.

(вимоги ч. 1 ст. 46 Закону України «Про виконавче провадження»)

3. Постанова може бути оскаржена начальнику відділу державної ви­ конавчої служби______________________________________ управління

юстиції або до___________________________________ суду в 10-денний

строк з моменту її одержання.

Державний виконавець,__________________________ (____________ )

(вимоги ч. З ст. 24 Закону України «Про виконавче провадження»)

4. Копію постанови направити.

Додаток 7

до пунктів 3.6.2, 5.9.2 Інструкції

про проведення виконавчих дій

ПОСТАНОВА

про відкриття виконавчого провадження

Мною, державним виконавцем відділу державної виконавчої служби.

. управління юстиції,

розглянуто.

(найменування осіб, визначених

5. Постанова може бути оскаржена начальнику відділу державної ви­ конавчої служби______________________________________ управління

юстиції або до___________________________________ суду в 10-денний

строк з моменту її одержання.

Державний виконавець.

Додаток 8

*- .............. •........................... до пункту 3.9.1 Інструкції

про проведення виконавчих дій

м.

ПОСТАНОВА про відкладення відкриття виконавчого провадження

.року

ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження») про примусове виконання_______

(назва документа)

.року.

виданого «___ »

(назва органу чи посадової
особи, яка видала документ)
про
(резолютивна частина документа)
.року, .року.

що вступив у законну силу (набрав чинності) «____ »_

Заява про примусове виконання подана «___ »_

Керуючись статтями 3, 18, 24 Закону України «Про виконавче про­вадження»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Відкрити виконавче провадження з виконання__________________

2.

(найменування боржника)

.року.

добровільно виконати

_ у строк до «_

Мною, державним виконавцем відділу державної виконавчої служби.

. управління юстиції,

розглянуто.

(найменування осіб, визначених

ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження») про примусове виконання________

.року.

(назва документа)

виданого «___ »

(назва органу чи посадової
особи, яка видала документ)
про
(резолютивна частина документа)
що вступив V законну силу (набрав чинності)« » року.
Заява про примусове виконання подана « » року.
У процесі проведеної перевірки встановлено:

(невідповідність виконавчого документа вимогам ст. 19

402

403

Закону України «Про виконавче провадження»)

ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Відкласти провадження виконавчих дій з примусового виконання

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 19, 27 Закону України «Про виконавче провадження»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Відкласти відкриття виконавчого провадження з примусового ви-

конання

2. Виконавчий документ направити в орган (посадовій особі), який його видав, для належного оформлення в строк до «_______ » р.

3. Копію постанови направити__________________________

4. Постанова може бути оскаржена начальнику відділу державної ви­ конавчої служби_______________________________ управління

юстиції або до \' . \'________________________ суду в 10-денний

строк з моменту її одержання.

Державний виконавець_____________ (_______ )

до«

.року.

2. Копію постанови направити.

3. Постанова може бути оскаржена начальнику відділу державної ви­ конавчої служби _;____________________ управління юстиції або

до____________________ суду в 3-денний строк з часу її одержання.

Державний виконавець_____________ (_______ )

Додаток 10

до пунктів 4.7.1, 6.2.10.2 Інструкції про проведення виконавчих дій

«ЗАТВЕРДЖУЮ» Начальник відділу державної виконавчої служби______

Додаток 9

до пункту 4.3.2 Інструкції

про проведення виконавчих дій

управління юстиції

«__ »___________ року

ПОСТАНОВА про зупинення виконавчого провадження

ПОСТАНОВА про відкладення провадження виконавчих дій

.року

м.

.управління юстиції,

.року

Мною, державним виконавцем відділу державної виконавчої служби\'

при примусовому виконанні. виданого «_ »__________

.Року.

м.

. управління юстиції,

(назва документа)

(назва органу чи посадової

Мною, державним виконавцем відділу державної виконавчої служби.

(назва документа)
.року.

при примусовому виконанні. виданого « »_________

(назва органу чи посадової

особи, яка видала документ)

про.

особи, яка видала документ)

(резолютивна частина документа)

про.

(резолютивна частина документа)

встановлено:

встановлено:

(обставини, що перешкоджують провадженню виконавчих дій)

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 32 Закону України «Про виконавче провадження»,

404

(обставини, визначені статтями 34,35 Закону України «Про виконавче провадження»)

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 34, 35, 36, 64 Зако­ну України «Про виконавче провадження»,

405

ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Зупинити виконавче провадження з примусового виконання.

2. Копію постанови направити.

ДО.

Державний виконавець

2. Копію постанови направити.

3. Постанова може бути оскаржена до.

_ суду в 10-денний строк з моменту її одержання. Державний виконавець___________ (_______ )

Додаток 12

до пункту 4.8.2 Інструкції

про проведення виконавчих дій

«ЗАТВЕРДЖУЮ» Начальник відділу державної виконавчої служби_________

. управління юстиції,

Додаток 11

до пункту 4.7.4 Інструкції

про проведення виконавчих дій

«ЗАТВЕРДЖУЮ» Начальник відділу державної виконавчої служби_________

управління юстиції

«____ *_______________ року

м.

ПОСТАНОВА про поновлення виконавчого провадження

.року

Мною, державним виконавцем відділу державної виконавчої служби.

_______ управління юстиції,

виконавчого провадження з виконання. виданого «___»___________ __ року.

року була винесена постанова про зупинення

(назва документа)

(назва органу чи посадової

управління юстиції

«____ »______________ року

м.

ПОСТАНОВА про закриття виконавчого провадження

.року

Мною, державним виконавцем

відділу державної виконавчої служби.

(назва документа)

при примусовому виконанні. виданого « »_________

.року.

(назва органу чи посадової

особи, яка видала документ)

про.

(резолютивна частина документа)

встановлено:

(обставини, визначені ст. 37 Закону України

особи, яка видала документ)

про.

.року.

(резолютивна частина документа)

(факти, що підтверджують усунення

обставин, які були причиною зупинення виконавчого провадження)

«Про виконавче провадження»)

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 37 Закону України «Про виконавче провадження»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Виконавче провадження з примусового виконання_________________

Ураховуючи викладене, керуючись частиною 7 статті 36 Закону України «Про виконавче провадження»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Поновити виконавче провадження з примусового виконання________ ;•

406

ЗАКРИТИ.

(керуючись вимогами ст. 38 Закону України «Про виконавче провадження») 2. Копію постанови направити сторонам та_____________________

(назва органу чи посадової особи, що видав виконавчий документ)

407

3. Постанова може бути оскаржена начальнику відділу державної ви­ конавчої служби ______________________________________ управління

юстиції або до___________________________________ суду в 10-денний

строк з моменту її одержання.

Державний виконавець_____________ (_________ )

2. Копію постанови направити сторонам та.

(назва органу чи посадової особи, що видав виконавчий документ)

3. Постанова може бути оскаржена до.

суду в 10-денний строк з моменту її одержання.

Додаток 13

до пункту 4.9.2 Інструкції

про проведення виконавчих дій

«ЗАТВЕРДЖУЮ» Начальник відділу державної виконавчої служби_________

управління юстиції

«____ »______________ року

ПОСТАНОВА про закінчення виконавчого провадження

.року

Державний виконавець

Додаток 14

до пункту 4.11.4 Інструкції

про проведення виконавчих дій

«ЗАТВЕРДЖУЮ» Начальник відділу державної виконавчої служби_________

управління юстиції

«____ »_______________ року

ПОСТАНОВА про повернення виконавчого документа стягувачеві

відділу

. управління юстиції,

Мною, державним виконавцем державної виконавчої служби_____ \\

(назва документа)

при примусовому виконанні. виданого «___ »

.року.

(назва органу чи посадової

особи, яка видала документ)

.року

Мною, державним виконавцем. державної виконавчої служби_____

при примусовому виконанні. виданого « »____________

.року.

м.

відділу

управління юстиції,

(назва документа)

(назва органу чи посадової

про.

(резолютивна частина документа)

особи, яка видала документ)

про.

(резолютивна частина документа)

встановлено:

(обставини, визначені ст. 39 Закону України

встановлено:

«Про виконавче провадження»)

(обставини, визначені ст. 40 Закону України

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 39 Закону України «Про виконавче провадження»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Виконавче провадження з примусового виконання_______________

«Про виконавче провадження»)

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 40 Закону України «Про виконавче провадження»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Виконавчий документ, виданий « »_______________ року,

ЗАКІНЧИТИ.

408

409

та авансовий внесок у розмірі.

. грн. повернути

(найменування стягуюча)

2. Виконавчий документ може бути повторно пред\'явлений для ви­ конання в строк до «_ »________________ року.

3. Копію постанови направити стягувану.

4. Постанова може бути оскаржена до.

суду в 10-денний строк з часу її одержання.

Державний виконавець

Додаток 15 до пунктів 4.12.2, 8.5.6 Інструкції про проведення виконавчих дій

м.

ПОСТАНОВА про відновлення виконавчого провадження

.року

Додаток 16

до пункту 4.13.1 Інструкції

про проведення виконавчих дій

«ЗАТВЕРДЖУЮ» Начальник відділу державної виконавчої служби______

управління юстиції

«___ »____________ року

ПОСТАНОВА про розшук майна боржника

___ року

м.

Мною, державним виконавцем відділу державної виконавчої служби.

. управління юстиції,

(назва документа)
.року.
(назва органу чи посадової

при примусовому виконанні. виданого «_ »__________

(назва суду) року визнана незаконною постанова державного

виконавця відділу державної виконавчої служби.

. управління юстиції

ВІД « » року про закриття виконавчого провадження з
виконання
виданого« » (назва документа)

РОКУ

(назва органу чи посадової
ІГОО особи, яка видала документ)
(резолютивна частина документа)

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 41 Закону України «Про виконавче провадження»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Відновити виконавче провадження з виконання__________

(виконавчий документ)

особи, яка видала документ)

про.

(резолютивна частина документа)

встановлено:

(обставини, визначені ст. 42 Закону України

«Про виконавче провадження»)

Ураховуючи викладене, керуючись статтею 42 Закону України «Про виконавче провадження»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Оголосити розшук майна, належного

(найменування боржника)

2. Постанову направити.

(найменування стягувача, боржника

та органу (посадової особи), який видав виконавчий документ) Державний виконавець____________ (_______ )

2. Витрати, пов\'язані з розшуком, стягнути з боржника.

3. Постанова може бути оскаржена до _

суду в 10-денний строк.

Державний виконавець.

410

<< |
Источник: Фурса С.Я., Щербак С.В.. Виконавче провадження в Україні. Навчальний посібник.- К.,2002.- 480 с.. 2002

Еще по теме ПОСТАНОВА про призначення експерта для участі у виконавчому провадженні:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -