<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Нормативно-правові акти та практика їх застосування

1. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила») от 29.11.1985 [Электронный ресурс].

- Режим доступа: http: //zakon4 .rada. gov .ua.

2. Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) от 14.12.1990 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua.

3. Резолюція Комітету Міністрів Ради Європи № (65) 11 від 9 квітня 1965 р. «Взяття під варту» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : sergei-nasonov.narod.ru.

4. Рекомендація R(80) 11 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам Ради Європи від 27 червня 1980 р. «Про взяття під варту до суду» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/.../cgiirbis_64.exe?.

5. Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.

6. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року №4651-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/4651-17.

7. Цивільний кодекс України. [Електронний ресурс]. від 16 січня 2003 року № 435-IV - Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/435-15.

8. Закон України «Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 30. - 260 с.

9. Рішення Конституційного Суду України від 11.10.2005 р. № 8-рп/2005 у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України та 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців третього, четвертого пункту 13 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та офіційного тлумачення положення частини третьої статті 11 Закону України «Про статус суддів» (справа про рівень пенсії і щомісячного довічного грошового утримання) // Офіційний вісник України.

- 2005. - № 2. - 2662 с.

10. Постанова Пленуму ВСУ «Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування» від 11.02.2005 № 2 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //zakon4 .rada. gov .ua.

11. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 р. «Про доповнення до інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15.11.2012 р. № 223-1679/0/4-12 «Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.

12. Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 04.04.2013 р. № 511-550/0/4-13 «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.

13. Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 «Про доповнення до інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15.11.2012 № 223-1679/0/4-12 «Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.

14. Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод» № 223-1679/0/4-12 від 15.11.2012 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.

15. Решение Европейского суда по правам человека «Летелье против Франции» («Letellier v. France») от 26.06.1991 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //zakon4 .rada.gov.ua.

16. Решение Европейского суда по правам человека «Томази против Франции» («Tomasi v.

France») от 27.08.1992 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://europeancourt.ru.

17. Решение ЕСПЛ «Мюррей против Соединенного Королевства» («Murrayv. United Kingdom») от 28.10.1994 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: europeancourt.ru.

18. Рішення ЄСПЛ «Бабар Ахмад та інші проти Сполученого Королівства» від 14 грудня 2010 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.interights.org.

19. Рішення ЄСПЛ «Боротюк проти України» («Borotyuk v. Ukraine») від 19.12.2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://document.ua.

20. Рішення ЄСПЛ «Бреннан проти Сполученого Королівства» від 16.10.2001 № 39846/98 // Вісник Верховного Суду України. - 2001. - №4 (12). - С.58.

21. Рішення ЄСПЛ «Брумареску проти Румунії» від 22 січня 2001 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ourcourt.ru.

22. Рішення ЄСПЛ «Вітольд Литва проти Польщі» від 4 квітня 2000 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://search.ligazakon.ua.

23. Рішення ЄСПЛ «Девеер проти Бельгії» від 27 лютого 1980 року (скарга № 6903/75) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : europeancourt.ru.

24. Рішення ЄСПЛ «Гавенда проти Польщі» від 14 березня 2002 р. // Практика Європейського суду з прав людини: рішення у справі: коментарі. - 2002. - № 2. - С. 116-123.

25. Рішення ЄСПЛ «Луценко проти України» («Lutsenkov. Ukraine») (№ заяви 6492/11) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.pravda.com.ua.

26. Рішення ЄСПЛ «Мансур проти Туреччини» («Mansur v. Turkey») від 23.05.1995 [ Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://coe.kiev.ua.

27. Рішення ЄСПЛ «Маркс проти Бельгії» від 13 червня 1979 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.echr_base.ru.

28. Рішення ЄСПЛ «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://soc-in.com/zakonodavstvo/sudova- praktika.

29. Рішення ЄСПЛ «Ніколов проти Болгарії» від 25.03.1999 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.

30.

Рішення ЄСПЛ «Панкратьєв проти України» від 11.11.2014 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://search.ligazakon.ua.

31. Рішення ЄСПЛ «Салдуз проти Туреччини» від 27.11.2008 № 36391/92 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://eurocourt.info/judgment.

32. Рішення ЄСПЛ «Санді Таймс проти Сполученого Королівства» від 26 квітня 1979 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.medialaw.kiev.ua.

33. Рішення ЄСПЛ «Скоппола проти Італії» від 17 вересня 2009 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.asad.com.ua.

34. Рішення ЄСПЛ «Таран проти України» від 17.10.2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://search.ligazakon.ua.

35. Рішення ЄСПЛ «Тимошенко проти України» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ua.interfax.com.ua.

36. Рішення ЄСПЛ «Ткачов проти України» («Tkachovv. Ukraine») від 13.12.2007 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://5fan.info.

37. Рішення ЄСПЛ «Толстой-Милославський проти Сполученого Королівства» від 23 червня 1995 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.coe.kiev.ua.

38. Gusinskiy v. Russia» (Application no. 70276/01) Judgment Strasbourg 19 May 2004 [Electronic resource]. - Access mode : http://cmiskp.echr.coe.int.

39. «Kokkinakis v. Greece» (Application no. 14307/88) Judgment Strasbourg 25 May 1993 [Electronic resource]. - Access mode : http://cmiskp.echr.coe.int.

40. Landvreugd v. Netherlands» (Applicationno. 37331/97) JudgmentStrasbourg 4 June 2002 [Electronic resource]. - Access mode : http://cmiskp.echr.coe.

41. Вирок Апеляційного суду Львівської області від 16 жовтня 2012 року (№ провадження 11/1390/710/12) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

42. Вирок Богунського районного суду міста Житомира від 03.04.2013 року (№ судової справи 295/3906/13-к, № провадження 1-кп/295/60/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

43. Вирок Великоновосілківського районного суду Донецької області від

04.04.2013 року (№ судової справи 220/412/13-к, № провадження 1-кп/220/33/13) [Електронний ресурс].

- Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

44. Вирок Вишгородського районного суду Київської області від 12 березня 2013 р. (№ судової справи 363/330/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.reyestr.court. gov.ua.

45. Вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 27.03.2013 року (№ судової справи 127/5279/13 - к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.reyestr.court. gov.ua.

46. Вирок Джанкойського міськрайонного суду Автономної Республіки Крим від 13 березня 2013 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http: //www.reyestr.court. gov.ua.

47. Вирок Жовтневського районного суду міста Харкова від 01.04.2013 року (№ судової справи 639/2688/13-к, № провадження 1-кп/639/79/2013) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

48. Вирок Жовтневського районного суду міста Харкова від 03.04.2013 року (№ судової справи 639/2743/13-к, № провадження 1-кп/639/92/2013) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

49. Вирок Зарічненського районного суду Рівненської області від 13 серпня 2013 р. (№ судової справи 561/686/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.reyestr.court. gov.ua.

50. Вирок Київського районного суду м. Сімферополя від 05.03.2013 року (№ судової справи 123/2096/13-к, № провадження 1-кп/123/96/2013) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua.

51. Вирок Кіровського районного суду м. Кіровограда від 27 березня 2009 р. (справа № 1-28-2009 рік) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

52. Вирок Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 14 серпня

2013 р. (№ судової справи 629/3167/13-к, № провадження 1-кп/629/219/13)

[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

53. Вирок Маньківського районного суду Черкаської області від 27 серпня 2013 р. (№ судової справи 701/948/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.reyestr.court.

gov.ua.

54. Вирок Новоодеського районного суду Миколаївської області від 2 липня 2013 р. (№ судової справи 482/1346/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.reyestr.court. gov.ua.

55. Вирок Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області від 06.07.2014 (№ справи 1019/1500/12) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.reyestr.court. gov.ua.

56. Вирок Печерського районного суду міста Києва від 03.04.2013 року (№ судової справи 757/6557/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.reyestr.court. gov.ua.

57. Вирок Печерського районного суду міста Києва від 26 квітня 2013 р. (справа № 757/7938/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.reyestr.court. gov. ua.

58. Вирок Сватівського місцевого районного суду Луганської області від

03.04.2013 року (№ судової справи 426/506/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

59. Вирок Сихівського районного суду міста Львова від 14.02.2014 року

(№ судової справи 464/2026/13-к, № провадження 1-кп/464/4/14) [Електронний

ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

60. Вирок Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу від 14 березня 2013 р. (справа № 216/1357/13-к, № провадження 1-кп/216/68/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

61. Вирок Шевченківського районного суду м. Києва від 02.09.2013 р. (№ судової справи 761/15122/13-к, № провадження 1-кп/761/517/2013) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

62. Вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 09.02.2012 (справа

№ 1-429/11) [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http: //www.reyestr.court. gov.ua.

63. Вирок Шевченківського районного суду міста Чернівці від 02.04.2013 року (№ судової справи 727/2563/13-к, № провадження 1-кп/727/62/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

64. Постанова Пустомитівського районного суду Львівської області від 05.07.2011 р. (№ судової справи - №1-1316/217/11) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

65. Ухвала Андрушівського районного суду Житомирської області від

12.11.2013 року (№ судової справи 272/835/13-к; № провадження 1-кп/272/55/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

66. Ухвала Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від

01.10.2013 року (№ судової справи 407/4131/13-к; № провадження 1-кп/407/445/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

67. Ухвала Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області від

01.10.2013 року (№ судової справи 407/4214/13-к; № провадження 1-кп/407/457/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

68. Ухвала Апеляційного суду Дніпропетровської області від 30 червня 2011 р. (№ справи 11-1129/11) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court. gov.ua.

69. Ухвала Апеляційного суду Дніпропетровської області від 15 січня 2013 р.

(провадження № 11//11//13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http: //www.reyestr.court. gov.ua.

70. Ухвала Богодухівського районного суду Харківської області від

22.03.2013 року (№ судової справи 613/437/13-к; № провадження 1-кп/613/31/13). [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

71. Ухвала Апеляційного суду Дніпропетровської області від 09 квітня 2013 року (№ судової справи 11кп/774/24/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

72. Ухвала Апеляційного суду Львівської області від 2 квітня 2013 року (№ судової справи 1328/10402/12, № провадження 11-кп/783/21/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

73. Ухвала Апеляційного суду Львівської області від 24.12.2013 року (№ судової справи 462/5782/13-к; № провадження 11-кп/783/299/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

74. Ухвала Апеляційного суду Рівненської області від 01.04.2013 року (кримінальне провадження № 1201219001000085) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

75. Ухвала Апеляційного суду Хмельницького області від 18.03.2013 року (№ судової справи 673/94/13-к; № провадження 11-кп/792/6/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

76. Ухвала Арбузинського районного суду Миколаївської області від

10.04.2013 року (№ судової справи 467/495/13-к, № провадження 1-кп/467/23/13.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

77. Ухвала Артемівського районного суду м. Луганська від 03.04.2013 року (№ судової справи 434/1740/13-к; № провадження 1кп/434/108/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

78. Ухвала Артемівського районного суду міста Луганська від 27 серпня 2013 р. (№ судової справи 434/3531/13-к, № провадження 1-КП/434/220/13.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

79. Ухвала Білозерського районного суду Херсонської області від

03.07.2013 року (№ судової справи 648/1335/13-к; № провадження 1-кп/648/96/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

80. Ухвала Богодухівського районного суду Харківської області від

22.03.2013 року (№ судової справи 613/437/13-к; № провадження 1-кп/613/31/13). [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

81. Ухвала Великобурлуцького районного суду Харківської області від

10 січня 2013 р. (№ судової справи 2007/1286/12, № провадження 1-кп/616/1/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

82. Ухвала Вовчанського районного суду Харківської області від

11.09.2013 року (№ судової справи 617/927/13-к; № провадження 1-кп/617/61/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

83. Ухвала Голопристанського районного суду Херсонської області від

21 березня 2013 р. (справа № 654/845/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.reyestr.court. gov.ua.

84. Ухвала Деснянського районного суду м. Києва від 08.04.2013 року

(№ судової справи 754/5478/13-к; № провадження 1-кп/754/190/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

85. Ухвала Димитровського міського суду Донецької області від 05.03.2013 р. (№ судової справи 226/394/13-к, № провадження 1-кп/226/33/2013) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

86. Ухвала Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області від

15.03.2013 року (№ судової справи 130/668/13-к; № провадження 1-кп/130/26/2013). [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

87. Ухвала Жовтневського районного суду м. Дніпропетровська (№ судової справи201/10874/13-к; № провадження 1КП/201/368/2013) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

88. Ухвала Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 17.12.2013 року (№ провадження 1кп/263/514/2013) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.reyestr.court. gov.ua.

89. Ухвала Залізничного районного суду м. Львова від 13 вересня 2013 р. (№ судової справи 462/6465/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.reyestr.court. gov.ua.

90. Ухвала Зміївського районного суду Харківської області від 2 квітня 2013 р. (№ судової справи 621/605/13-к, № провадження 1-кп/621/41/2013) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

91. Ухвала Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від

22.03.2013 року (№ судової справи 500/1210/13-к; № провадження 1-кп/500/47/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

92. Ухвала Калінінського районного суду м. Донецька від 19.03.2013 року (№ судової справи 256/1447/13-к; № провадження 1-кп/256/48/13). [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

93. Ухвала Київського районного суду м. Харкова від 11.09.2013 р. (справа № 640/10873/13-к, № провадження 1-кп/640/300/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

94. Ухвала Кіровського районного суду м. Донецька від 04.09.2013 року (№судової справи 258/364/13-к; № провадження 1-кп/258/67/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

95. Ухвала Колегії суддів Військової судової колегії Верховного Суду України від 2 березня 2006 р. (у справі №7-107к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.reyestr.court. gov.ua.

96. Ухвала Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 05.09.2013 р. (№ судової справи 333/5967/13-К, № провадження 1-КП/333/465/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

97. Ухвала Коростишівского районного суду Житомирської області від

28.03.2013 р. (№ судової справи 280/507/13-к, № провадження 1-кп/280/24/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

98. Ухвала Котовського міськрайонного суду Одеської області від

06.03.2013 р. (№ судової справи 505/3/13, № провадження 1-кп/505/1/2013)

[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

99. Ухвала Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від

06.12.2013 року (№ судової справи 204/7208/13-к; № провадження 1-кп/204/375/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

100. Ухвала Красноперекопського міськрайонного суду Автономної Республіки Крим від 05.03.2013 року (№ судової справи 110/851/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

101. Ухвала Криничанського районного суду Дніпропетровської області від

20.03.2013 року (№ судової справи 178/241/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

102. Ухвала Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 22.03.2013 року (№ судової справи 537/1326/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

103. Ухвала Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області

від 22.03.2013 року (№ судової справи 537/1327/13-к; № провадження

1кп/537/84/2013) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.reyestr.court. gov.ua.

104. Ухвала Куп'янського міськрайонного суду Харківської області від

12.03.2013 року (№ судової справи 628/836/13-к; № провадження 1-кп/628/77/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review.

105. Ухвала Ленінського районного суду міста Дніпропетровськ від 20 лютого 2013 р. (справа № 205/778/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court. gov.ua.

106. Ухвала Ленінського районного суду міста Дніпропетровська від 23 липня 2013 р. (№205/5343/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.reyestr.court. gov.ua.

107. Ухвала Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 5 вересня

2013 р. (№ судової справи 629/3164/13-к, № провадження 1-кп/629/216/13)

[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

108. Ухвала Лозівського міськрайонного суду Харківської області від

05.09.2013 року (№ судової справи 629/3575/13-к; № провадження 1-кп/629/249/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

109. Ухвала Марганецького міського суду Дніпропетровської області від

10.09.2013 року (№ судової справи 180/2321/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

110. Ухвала Менського районного суду Чернігівської області від

12.03.2013 року (№ судової справи 738/308/13-к; № провадження 1-кп/738/17/2013) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

111. Ухвала Микитівського районного суду м. Горлівки Донецької області від

28.03.2013 року (№ судової справи 252/2213/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

112. Ухвала Міловського районного суду Луганської області від 21.08.2013 р. (№ судової справи 418/444/13-к, № провадження 1-кп/418/24/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

113. Ухвала Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області від

06.03.2013 року (№ судової справи 348/247/13-к; № провадження

12012090200000039) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.reyestr.court. gov.ua.

114. Ухвала Оболонського районного суду м. Києва від 17.12.2013 року (№ судової справи 756/15912/13-к; № провадження 1-кп/756/680/2013) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

115. Ухвала Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 20.12.2013 (№185/9007/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.reyestr.court. gov.ua.

116. Ухвала Першотравневневого районного суду м. Чернівців від

11.11.2013 року (№ судової справи 725/4381/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

117. Ухвала Першотравневого районного суду м. Чернівці від 15 листопада 2013 р. (справа № 725/6493/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua.

118. Ухвала Роменського міськрайонного суду Сумської області від

29.03.2013 року (№ судової справи 585/1035/13-к; № провадження 1-кп/585/78/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

119. Ухвала Роменського міськрайонного суду Сумської області від 10 вересня

2013 р. (№ судової справи 585/3130/13-к, № провадження 1-кп/585/226/13)

[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

120. Ухвала Самбірського міськрайонного суду Львівської області від 15 березня 2013 р. (справа № 452/718/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.reyestr.court. gov.ua.

121. Ухвала Сніжнянського міського суду Донецької області від

19.02.2013 року (№ судової справи 244/280/13-к; № провадження 1-кп/244/22/2013) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

122. Ухвала Суворовського районного суду міста Одеси від 11.03.2013 року (№ судової справи 523/3341/13-к, № провадження 1-кп/523/100/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

123. Ухвала Суворовського районного суду м. Херсона від 27.03.2013 року (№ судової справи 668/2898/13-к). [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://www.reyestr.court.gov.ua.

124. Ухвала Суворовського районного суду м. Херсона від 25.03.2013 р. (№ судової справи 668/2897/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.reyestr.court. gov.ua.

125. Ухвала Томашпільського районного суду Вінницької області від

13.03.2013 року (№ судової справи 146/367/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

126. Ухвала Харцизького міського суду Донецької області від 25.02.2013 року (№ судової справи 248/1349/13-к, № провадження 1-кп/248/65/2013) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

127. Ухвала Хустського районного суду Закарпатської області від

07.03.2013 року (№ судової справи 309/762/13-к; № провадження 1-кп/309/56/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

128. Ухвала Царичанського районного суду Дніпропетровської області від

19.03.2013 року (№ судової справи 196/344/13-к; № провадження 1-кп/196/22/2013) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

129. Ухвала Центрального районного суду міста Миколаєва від 16.09.2013 року (№ судової справи 490/6682/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.reyestr.court.gov.ua.

130. Ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 20.11.2013 року

(№ судової справи 761/26636/13-к; № провадження 1-кп/761/927/2013)

[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

131. Ухвала Ялтинського міського суду Автономної Республіки Крим від

13.08.2013 року (№ судової справи 121/6313/13-к, № провадження 1-кп/121/329/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

132. Ухвала Ялтнського міського суду Автономної Республіки Крим від

17.10.2013 року (№ судової справи 121/8795/13-к; № провадження 1-кп/121/475/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

133. Ухвала Ялтинського міського суду Автономної Республіки Крим від

30.10.2013 р. (№ судової справи 121/9138/13-к, № провадження 1-кп/121/491/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

134. Ухвала Яремчанського міського суду Івано-Франківської області від

20.03.2013 року (№ судової справи 354/188/13-к, № провадження 1-кп/354/9/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

135. Ухвала Яремчанського міського суду Івано-Франківської області від

22.03.2013 р. (№ судової справи 354/189/13-к, № провадження 1-кп/354/10/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

136. Узагальнення практики здійснення судами міста Києва судового провадження на підставі угод за 2012 рік - перше півріччя 2013 року [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://kia.court.gov.ua.

137. Узагальнення практики судового розгляду кримінальних проваджень у першій та апеляційній інстанціях відповідно до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року № 4652-VI, станом на 1 жовтня 2013 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://kra.court.gov.ua.

138. Узагальнення судової практики застосування судами першої та апеляційної інстанцій процесуального законодавства щодо обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою [Електронный ресурс]. - Режим доступу : http://zib.com.ua.

139. Узагальнення судової практики на тему «Судова практика здійснення судового провадження на підставі угод» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://dpa.court.gov.ua.

140. Огляд даних судової статистики щодо застосування окремих норм КПК. [Електронний ресурс]. Режим доступу: sc.gov.ua/ua/ sudova_statistika.html.

141. Моніторинговий звіт «Реалізація нового КПК України»: перші результати. www.pravo.org.ua/files/_2013-3.pdf.

Спеціальна література

142. 40 поручителей просят суд освободить Тимошенко [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.unian.net.

143. ABBYY Lingvo [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.lingvo. ua/uk/Interpret/uk-ru.

144. E-slovnik Тлумачний словник української мови [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eslovnik.com.

145. Lingvo.UA онлайн словник [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www. lingvo. ua/uk.

146. Агамиров Н. И. Оценочные понятия в законодательстве (теоретические вопросы) / Н. И. Агамиров // Проблемы совершенствования советского законодательства. Труды ВНИИСЗ. - М., 1989. - Вып. 43. - С.15-24.

147. Александров А. С. Судебная лингвистика / А. С. Александров. - М.: Юристъ, 2001. - 205 с.

148. Александров А. С. Язык уголовного судопроизводства.: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Александров Александр Сергеевич - Н. Новгород, 2003 - 650с.

149. Алексеев С. С. Социальная ценность права в советском обществе / С. С. Алексеев. - М. : Юрид. лит., 1971. - 223 с.

150. Алексеев С. С. Функции применения права / С. С. Алексеев, И. Я. Дюрягин // Правоведение. - 1972. - № 2. - С. 25-33.

151. Альшевский Т. В. Общие условия предварительного следствия / Практическое пособие / Т. В. Альшевский, С. В. Бородин, Н. П. Волков, И. М. Гуткин и др.; Редкол.: С. В Бородин, И. С. Галкин, И. С. Осипов, И. Д Перлов,

A. А. Планкин - М.:НИиРИО ВШ МООП РСФСР, 1965. - 146 с.

152. Астрахан Е. И. Оценочные понятия в советском законодательстве о труде и социальном обеспечении / Е. И. Астрахан // Ученые записки ВНИИСЗ. - М., 1974.

- Вып. 30. - С. 37-56.

153. Барак А. Судейское усмотрение / А. Барак. - М. : Издательство НОРМА, 1999. - 376 с.

154. Бару М. И. Оценочные понятия в трудовом законодательстве / М. И. Бару // Советское государство и право. - 1970. - № 7. - С. 104-108.

155. Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності : [монографія] / Ю. В. Баулін. - К. : Атіка, 2004. - 296 с.

156. Безруков С. С. Оценочные понятия и термины в уголовно-процессуальном законодательстве : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Безруков Сергей Сергеевич.

- М., 2001. - 220 с.

157. Белінська К. О. Класифікація оціночних ознак в кримінальному праві України / К. О. Белінська. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/5562/1/113-118.pdf.

158. Белозеров Б. Соединение и выделение уголовных дел / Б. Белозеров,

B. Грязнова // Социалистическая законность. - 1974. - №1. - С. 62-63.

159. Беляев В. Г. Применение уголовного закона : [учеб. пособие]. - [2-е изд.] / В. Г. Беляев. - М. : ЮПИТЕР, 2006. - 446 с.

160. Берзин А. А. Пределы правоприменительного усмотрения: автореф. дис. .канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теория права и государства; история права и государства, история политических и правовых учений» / А. А. Берзин - Н. Новгород. 2007 - 25с.

161. Берзін П. С. Щодо питання про оціночні поняття, які визначаються матеріальними критеріями і виступають кваліфікуючими ознаками за чинним

Кримінальним кодексом України / П. С. Берзін // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 10. - С. 90-95.

162. Біленко В.А. Основні помилки використання оціночних понять в

адміністративно-деліктному праві / В.А. Біленко // Способи забезпечення реалізації та захисту прав людини у контексті євроінтеграції України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 20-21 липня 2012 р.). - Одеса:

ГО «Причорноморська фундація права», 2012. - С. 78-80.

163. Біленко В. А. Оціночні поняття в адміністративно-деліктному процесі: автор. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.07 / Біленко Валерій Анатолійович - Запоріжжя, 2012 - 18с.

164. Біленко В. А. Оціночні поняття: юридико-лексикологічні проблеми мовленнєвої компетентності в адміністративно-деліктній сфері / В. А. Біленко // Форум права. - 2012. - №2. - С.59-66.

165. Бойко А..И. Нравственно-религиозные основы уголовного права : [монография]. - [2-е изд.] / А. И. Бойко. - М. : Юрлитинформ, 2010. - 248 с.

166. Бойко Л. М. Совершенствование законодательной техники в условиях социально-экономического развития советского общества / Л. М. Бойко. - Ташкент: Изд-во ФАН Узбекской ССР, 1988. - 93 с.

167. Боннер А. Т. Применение нормативных актов в гражданском процессе / А. Т. Боннер. - М. : Юрид. лит., 1980. - 160 с.

168. Брайнин Я. М. Уголовный закон и его применение / Я. М. Брайнин. - М.: Юрид. лит., 1967. - 240 с.

169. Бродович С. Стабильность законов и упорядочение действующего законодательства / С. Бродович // Советская юстиция. - 1937. - № 4. - С. 41-46.

170. Быков В. М. Проблемы расследования групповых преступлений : дис. . д- ра юрид. наук : 12.00.09 / Быков Виктор Михайлович. - М., 1992. - 354 с.

171. Быховский И. Е. Неправильное соединение и разъединение как основание для возвращения дела на доследование / И. Е. Быховский, Д. П. Филатов // Известия высших учебных заведений. Правоведение. - 1966. - № 2.- С. 102-106.

172. Быховский И. Е. Соединение и выделение уголовных дел в советском уголовном процессе / И. Е. Быховский. - М. : Госюриздат., 1961. - 77 с.

173. Вапнярчук В. В. Оцінні поняття як підстава застосування судового розсуду у кримінальному провадженні / В.В. Вапнярчук // Науковий вісник Херсонського державного університету - 2014. - Вип.2. - Том 4 - С. 77-80.

174. Василяка Д. К. Застосування оціночних понять та термінів у кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Д. К. Василяка. - Запоріжжя, 2011.

- 20 с.

175. Василяка Д. К. Проблемні питання визначення понять та термінів у кримінально-процесуальному законодавстві України / Д. К. Василяка // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. - Одеса: Юридична література, 2011. - Вип. 60. - С. 170-178.

176. Василяка Д.К. Розвиток наукових знань про оціночні поняття і терміни в кримінально-процесуальному праві / Д. К. Василяка // Держава та регіони. Серія: Право. - 2011. - №3. - С. 118-122.

177. Векленко В. Проблемы толкования оценочных категорий уголовного закона / В. Векленко, М. Бавсун // Уголовное право. - 2003. - № 3. - С. 15-17.

178. Великий тлумачний словник сучасної української мови [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. - К. ; Ірпінь : ВТ «Перун», 2004. - 1440 с.

179. Веренкіотова О. В. Застосування оціночних понять права в українському законодавстві / О. В. Веренкіотова // Підприємництво, господарство і право. - 2012.

- №12. - С.22-26.

180. Веренкіотова О. В. Зміст оціночних понять в юридичній науці / О. В. Веренкіотова // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - №5. - С.14-19.

181. Веренкіотова О. В. Індивідуальне піднормативне регулювання оціночних понять у цивільному законодавстві / О. В. Веренкіотова, І. Е. Берестова // Юридична Україна. - 2008. - № 10. - С. 14-19.

182. Веренкіотова О. В. Оціночні поняття у правозастосовній практиці / О.В. Веренкіотова // Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 2009.). - Тернопіль: Терноп. нац. екон. ун-т, 2008. - С. 12-14.

183. Веренкіотова О. В. Сучасні підходи до удосконалення юридичної техніки формування оціночних понять у законодавстві України / О. В. Веренкіотова // Методологія приватного права: сучасний счтан та перспективи розвитку (Київ, 2009 р.). - К.: АПрН, 2009. - С. 125-129.

184. Веренкіотова О. В. Щодо змісту оціночних понять у законодавстві України / О. В. Веренкіотова // Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності: тези доп. між нар. конф. (Київ, 7 квіт. 2008 р.). - Київ: МАУП, 2008. - С. 226-229.

185. Веретенкіотова О.В. Оціночні поняття у правових актах: теорія та практика реалізації: автор. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.01 / Веретенкіотова Ольга Валеріївна - К., 2013 - 20 с.

186. Викторов Б. А. Общие условия предварительного расследования в советском уголовном процессе / Б. А. Викторов. - М.: НИиРИО ВШ МВД СРСР, 1971. - 325 с.

187. Вильнянский С. И. Применение норм советского права /

С. И. Вильнянский // Учен. записки Харьков. юрид. ин-та. - 1956. - Вып. 7. - С. 316.

188. Винесено вирок на підставі угоди стосовно власника собак, що загризли хлопчика у Маньківці // Закон і Бізнес [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //zib .com.ua/ua.

189. Відповідальність за втечу Садовника лежить виключно на суді [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://24tv.ua.

190. Вікіпедія [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //uk.wikipedia. о^/шкї/Лук'яненко_Левко_Г ригорович.

191. Вільгушинський М. Й. Погоджувальне правосуддя у кримінальній юстиції

України: актуальні проблеми впровадження та застосування /

М. Й. Вільгушинський, М. В. Сіроткіна // Часопис цивільного і кримінального судочинства. - 2012. - № 6(9). - С. 97-112.

192. Владимир Щербань пошел по рукам [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://for-ua.com.

193. Власов Ю. Л. Проблеми тлумачення норм права: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень» / Ю. В. Власов - К., 2000 - 20 с.

194. Воскресенский В. Обеспечение законности соединения и выделения уголовных дел / В. Воскресенский // Советская юстиция. - 1992. - № 15-16. - С. 5-6.

195. Встречный [Электронный ресурс]. - Режим доступа : https://ru.wiktionary.

196. Встречный [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://tolkslovar.ru.

197. Втеча Садовника не була спонтанною [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://tvi.ua.

198. Генпрокуратура відмовилася звільнити Луценка на поруки сотні депутатів [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ua.korrespondent.net/ukraine.

199. Генпрокуратура відпустила Щербаня на поруки [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ua.comments.ua.

200. Г енпрокуратура не відпустила Луценка на поруки нардепів [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://for-ua.com/article.

201. Глухий О. Г. Функції оціночних понять податкового права як їх основоположна характеристика / О. Г. Глухий // Запорізькі правові читання: тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф., (м. Запоріжжя, 17-18 травня 2012 р.) - Запоріжжя: ЗНУ, 2012. - С.72-74.

202. Глухий О. Г. Види оціночних понять податкового права України / О. Г. Глухий // Перспективні інновації у науці, виробництві, освіті і транспорті: сб. науч. трудов по материалам междунар.науч-практ.конф. (г. Одесса, 19-30 июня 2012 г.). - Одесса: Черноморье, 2012. - С.44-46.

203. Глухий О. Г. Визначення терміну «оціночне поняття податкового права» / О.Г. Глухий // Митна справа - № 3. - ч. 2. - кн. 2. - С. 347-354.

204. Глухий О.Г. Мовознавчі параметри понятійного апарату податкового права України / О. Г. Глухий // Історія торгівлі, податків та мита: тези доповідей щорічної міжнар. наук. шкоди-семінару (м. Дніпропетровськ, 11-12 жовтня 2012 р.). - Дніпропетровськ: Академія МСУ, 2012 - С. 64-65.

205. Глухий О. Г. Оціночні поняття в податковому праві України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.: 12.00.07: «Теорія управління; адміністративне Право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. Г. Глухий - Запоріжжя, 2013 - 19 с.

206. Глухий О. Г. Характеристика формалізованих і оціночних понять податкового права України / О. Г. Глухий // Сучасні держава і право: теорія та практика: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., (м. Ірпінь, 7 грудня 2012 р.). - Ірпінь: НУДПСУ, 2012. - С.90-92.

207. Головачук О. С. Частное обвинение в уголовном процессе: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Головачук Ольга Сергеевна. - Екатеринбург, 2001. - 177с.

208. ГПУ звинувачує суд у втечі Дмитра Садовника, його адвокат же заявляє, що екс-беркутівця могли викрасти [Електронний ресурс]. - Режим доступу : Ошибка!

Недопустимый объект гиперссылки.

209. ГПУ об'єднала справи загиблих на Майдані // Українська правда. - 2014. - 23 лют. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.pravda.com.ua.

210. ГПУ перевела стрілки за втечу Садовника на суд [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zik.ua/ua/news/2014/10/05.

211. ГПУ: Справу про вибухи в Дніпропетровську об'єднали з минулорічною // Тиждень.ua. - 2012. - 30 квіт. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://tyzhden.ua.

212. Грабовская Н. П. К вопросу о делах частного обвинения / Н. П. Грабовская, И. И. Солодкин, П. С. Элькинд // Вопросы уголовного права и процесса: Ученые записки ЛГУ. - 1956. - № 202. - Вып. 8. - С. 174 - 184.

213. Гранкин М. Залог как мера пресечения / М. Гранкин // Российская юстиция. - 1998. - № 2. - С. 24.

214. Гречишникова О. С. Обеспечение прав обвиняемого и подозреваемого при применении процессуального принуждения: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Гречишникова Оксана Сергеевна. - Волгоград, 2001. - 209с.

215. Гуковская Н. И. Расследование и судебное разбирательство дел о преступлениях несовершеннолетних / Н. И. Гуковская, А. И. Долгова, Г. М. Миньковский. - М.: Юридическая литература, 1974. - 112с.

216. Гуковская Н. И. Расследование и судебное разбирательство дел о преступлениях несовершеннолетних / Н. И. Гуковская, А. И. Долгова, Г. М. Миньковский. - М. : Юрид. лит., 1974. - 112 с.

217. Гуценко К. Ф. Больше внимания делам частного обвинения / К. Ф. Гуценко // Советская юстиция. - 1958. - № 4. - С. 14-15.

218. Давидов В. А. Заключение под стражу как мера пресечения : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / В. А. Давидов. - М., 1978. - 23 с.

219. Давыдов П. М. Применение мер процессуального принуждения по основам уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик : учеб. и практ. пособие [под ред. И. И. Семеринова] / П. М. Давыдов, П. П. Якимов. - Свердловск, 1961. - 118 с.

220. Давыдова Е. В. Примирение с потерпевшим в уголовном праве : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Давыдова Елена Викторовна. - Ставрополь, 2001. - 150 с.

221. Даль В. Толковый словарь живого великорусского язика / В. Даль. - М. : Русский язык, 1980. - Т.2. - 779 с.

222. Данилюк А. И. Принцип всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела в стадии предварительного расследования : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и уголовный процесс» / А. И. Данилюк. - Томск, 1974. - 23 с.

223. Двух бойцов «Беркута» отправляют в СИЗО [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://kp.ua.

224. Демидов Ю. А. Социальная ценность в уголовном праве / Ю. А. Демидов. - М. : Юрид. лит., 1975. - 182 с.

225. Демидов И. Разбирательство многоэпизодных и групповых дел судом первой инстанции / И. Демидов // Советская юстиция. - 1985. - №1. - С.29-32.

226. Денисов С.А. Законность и обоснованность соединение и выделение

уголовных дел : дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.09 / Денисов Сергей

Александрович. - М., 2002. - 243 с.

227. Депутати готові взяти на поруки лише Луценка [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news.

228. Дерев'янко М. Зміст та поняття ризиків у кримінальному процесі / М. Дерев'янко // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - 2013. - № 2 (96). - С. 78-80.

229. Джинджолия Р. С. Проблемы систематизации оценочных категорий при квалификации преступлений против личности и назначении за них наказания : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Джинджолия Рауль Сергеевич. - Рязань, 2005. - 436с.

230. Дзейко Ж. Юридичні конструкції як засоби законодавчої техніки: поняття, значення та вимоги до їх створення / Ж. Дзейко // Українське право. - 2007. - №1.- С. 17-29.

231. Дробинин Д. В. Соединение и выделение уголовных дел, как гарантия их всестороннего, полного и объективного исследования : дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.09 / Дробинин Дмитрий Владимирович. - Самара, 1999. - 221 с.

232. Дроздов В. Г. Комментарий к УПК РСФСР / В. Г. Дроздов. - М. : СПАРК, 1995. - 788 с.

233. Дубовицкий В. Н. Законность и усмотрение в советском государственном управлении / В. Н. Дубовицкий. - Минск : Наука и техника, 1984. - 141 с.

234. Духовский М. В. Русский уголовный процесс / М. В. Духовский. - М. : Изд-во М. В. Клюкина, 1905. - 472 с.

235. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Комментарий к статьям 5 и 6. - М. : ИГиПРАН, 1997. - 160с.

236. Екс-«беркутівець» Садовник не прийшов до суду. Буде спроба втечі? [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.radiosvoboda.org.

237. Екс-ректору Мельнику суд у 50 разів зменшив суму застави [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://tsn.ua/kyiv.

238. Ендольцева А. В. Институт освобождения от уголовной ответственности: проблемы и пути их решения : [монография] / А. В. Ендольцева. - М. : ЮНИТИ- ДАНА, Закон и право, 2004. - 231с.

239. Ендольцева А. В. Институт освобождения от уголовной ответственности: теоретические, законодательные и правоприменительные проблемы : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08, 12.00.09 / Ендольцева Алла Васильевна. - М., 2005. - 396 с.

240. Ермакова К. П. Пределы судебного усмотрения дис. ...канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / Ермакова Ксения Петровна- М., 2010 - 212 с.

241. Жариков Ю. Реализация оценных понятий в уголовном праве / Ю. Жариков // Законность. - 2007. - № 9. - С. 45-47.

242. Жеребкин В. Е. Логический анализ понятий права / В. Е. Жеребкин. - Киев : Вища шк., 1976. - 150 с.

243. Жеребкин В. Е. Оценочные понятия права (текст лекции) / В. Е. Жеребкин. - Харьков: Изд-во Харьков. юрид. ин-та, 1976. - 16 с.

244. Жеребкин В. Е. Содержание понятий права (логико-юридический анализ) : автореф. дис. на соиск. учен. степени д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве / В. Е. Жеребкин. - Харьков, 1980. - 26 с.

245. Жигалкін П. І. Актуальні проблеми кодифікації законодавства про працю / П. І. Жигалкін // Проблеми законності : республік. міжвідом. наук. зб. - Х., 2001. - Вип. 51. - С. 3-9.

246. Жидков О. А. История буржуазного права (до периода общего кризиса капитализма) : [учеб. пособие] / О. А. Жидков. - М. : Изд-во УДН, 1971. - 157 с.

247. Жога Е. Ю. Цели и основания применения предварительного заключения под стражу / Е. Ю. Жога, В. П. Рукавишников // Следователь. - 2000. - № 7. - С. 18-28.

248. За період дії нового КПК укладено понад 6 тисяч угод між сторонами кримінального процесу [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.gp .gov.ua.

249. Зажицкий В. И. Оценочные понятия в уголовно-процессуальном законе: язык и стиль / В. И. Зажицкий // Советская юстиция. - 1993. - №13. - С. 5-26.

250. Закатов А. А. Психологические особенности тактики производства следственных действий с участием несовершеннолетних : [учеб. пособие] /

А. А. Закатов. - Волгоград, 1979. - 52 с.

251. Затримання та взяття під варту в процесі дізнання та досудового слідства в Україні [В. І. Борисов, Н. В. Глинська, В. С. Зеленецький, О.Г. Шило]. - Х. : Східно- регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2004. - 160с.

252. Зустрічний [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sum.in.ua.

253. Ивин А. А. Основания логики оценок / А. А. Ивин. - М. : Изд-во Московского ун-та, 1970. - 230 с.

254. Игнатенко В. В. Оценочные понятия в законодательстве об административной ответственности : автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. юрид. нак : спец. 12.00.07 «Теория управления; административное право и процесс» / В. В. Игнатенко. - Свердловск, 1989. - 18 с.

255. Історія з втечею командира роти «Беркуту» Дмитра Садовника [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.reddit.com.

256. Іщенко Н. Г. Оцінний компонент лексичного значення слова / Н. Г. Іщенко.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //visnyk.sumdu.edu.ua/arhiv/2010/Fil_3_2010/10inglzs. pdf.

257. Кадацкий С. Н. Соединение и выделение уголовных дел в стадии предварительного расследования : автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. юрид. наук. : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / С. Н. Кадацкий. - Караганда, 2009. - 29 с.

258. Калиновский К. Б. Меры уголовно-процессуального принуждения : [учеб. пособие] / К. Б. Калиновский. - СПб : СПбГИЭУ, 2004. - 102 с.

259. Каминская В. И. О структурном анализе уголовно-процессуального права (в порядке обсуждения) / В. И. Каминская // Вопросы борьбы с преступностью. - 1971. - № 14. - С.22-45.

260. Каневский Л. Н. Расследование и профилактика преступлений

несовершеннолетних / Л. Н. Каневский. - М. : Юрид. лит., 1982. - 112 с.

261. Капинус Н. И. Процессуальные гарантии прав личности при применении мер пресечения в уголовном процессе : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Капинус Николай Иванович. - М., 2001. - 547с.

262. Капліна О. Оцінні поняття в кримінальному судочинстві / О. Капліна // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. - 2004. - № 2. - С. 160-167.

263. Капліна О. Оцінні поняття в кримінальному судочинстві / О. Капліна.

Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://dspace.nlu.edu.ua:8088/bitstream/123456789/5004/1/Kaplina_160.pdf.

264. Катькало С. И. Судопроизводство по делам частного обвинения / С. И. Катькало, В. З. Лукашевич. - Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1972. - 208с.

265. Кауфман М. А. Нормативная неопределенность в уголовном законодательстве / М.А. Кауфман // Журнал российского права. - 2009. - №10 (154) - С.58-63.

266. Кашанина Т. В. Оценочные понятия в советском праве / Т.В. Кашанина // Правоведение. - 1976 . - № 1. - С.25-31.

267. Кашанина Т. В. Оценочные понятия в советском праве : автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория права и государства, история права и государства, история политических и правовых учений» / Т. В. Кашанина. - Свердловск, 1974. - 17 с.

268. Керимов Д. А. Законодательная техника : [науч.-метод. и учеб. пособие] / Д. А. Керимов. - М. : НОРМА, 2000. - 125 с.

269. Кобзева Е. В. Оценочные признаки в уголовном законе: результаты экспертного опроса / Е. В. Кобзева, Н. А. Лопашенко // Правоведение. - 2002. - № 2. - С. 90-101.

270. Кобзева Е. В. Оценочные признаки в уголовном законе [под ред. Н. А. Лопашенко] / Е. В. Кобзева. - Саратов : Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2004. - 228 с.

271. Кобзева Е. В. Оценочные признаки в уголовном законе / Е. В. Кобзева. - Саратов : Изд-во СГАП, 2004. - 238 с.

272. Ковалев М. И. Оптимальное соотношение формального и оценочного в уголовном закон / М. И. Ковалев // Советское государство и право. - 1973. - № 11.

- С. 68-74.

273. Коваленко В. П. Зловживання владою працівниками правоохоронних органів : [монографія] / В. П. Коваленко. - К. : Атіка, 2012. - 204 с.

274. Ковин В. Ф. Юридические гарантии правильного применения норм гражданского процессуального права / В. Ф. Ковин // Проблемы применения норм гражданского процессуального права. - Свердловск : Юрид. ин-та, 1976. - С. 8798.

275. Коврига З. Ф. Уголовно-процессуальное принуждение / З. Ф. Коврига. - Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1975. - 175 с.

276. Козюбра Н. И. Социалистическое право и общественное сознание / Н. И. Козюбра. - К. : Наук. думка, 1979. - 207 с.

277. Козюбра М. І. Верховенство права - основоположний принцип правової і політичної систем України / М. І. Козюбра // Правова система України: історія, стан та перспективи : [у 5 т.]. - Х., 2008. - Т. 1 : Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / [за заг. ред. М. В. Цвіка, О.

В. Петришина]. - 728 с.

278. Колишнього ректора-втікача впіймали ще в серпні [Електронний ресурс].

- Режим доступу : http://tsn.ua/ukrayina.

279. Коломоєць Т. О. Принципи дії оцінних понять у вітчизняному податковому праві / Т. О. Коломоєць, П. С. Лютіков, О. Г. Глухий. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fp_2014_3_6.pdf.

280. Коломоєць Т. О. Оціночні поняття в адміністративно-деліктному праві України / Т. О. Коломоєць. Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/15063/%CA.

281. Коломоєць Т.О. Оціночні поняття в адміністративно-деліктному праві України: деякі аспекти їх функціонального призначення / Т. О. Коломоєць,

B. А. Біленко // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. - 2010. - №4. - С.81-85.

282. Колотова О. В. Відмежування прогалин у праві від суміжних правових явищ / О. В. Колотова // Часопис Київського університету права. - 2009 - №3. -

C. 55-59.

283. Комиссарова К. И. Правоприменительная деятельность суда в гражданском процессе / К. И. Комиссарова // Советское государство и право. - 1971. - №3. - C. 74-75.

284. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской

Федерации / [под ред. И. Л. Петрухина]. - М.: ИНФРА- М, 2002. - 896 с.

285. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской

Федерации / [под ред. А. В. Смирнова]. - СПб.: СПАРК, 2003. - 1008 с.

286. Корнуков В. М. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве / В. М. Корнуков. - Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1978. - 136с.

287. Короткий Н. Н. Процессуальные гарантии неприкосновенности личности подозреваемого и обвиняемого в стадии предварительного расследования / Н. Н. Короткий. - М., 1981. - 186 с.

288. Косович В. Оціночні поняття як джерело і форма права / В. Косович. Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.lawyer.org.ua/?w=r&i=&d=603.

289. Косович В.М. Оціночні поняття як засіб юридичної техніки: монографія / В.М. Косович - Львів: Тріада-плюс, 2010 - 212с.

290. Костенко О.І. Проблеми тлумачення оцінних понять в адміністративному законодавстві України. / О. І. Костенко. Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2011/ur_2011_1/187-193.pdf.

291. Краткий толковый словарь русского язика / [под. ред. В. В. Розановой]. - [5- е изд.]. - М. : Рус. яз., 1987. - 256 с.

292. Кригер Г. Л. Некоторые вопросы построения Особенной части УК / Г. Л. Кригер // Сб. ст. Ин-та государства и права. - М. : ИГиП АН СССР, 1984. - С. 123-134.

293. Кримінальний процес : [підручник] / [Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій,

A. Р. Туманянц та ін. ; за ред. В. Я. Тацій, Ю. М. Грушевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило]. - Х. : Право, 2013. - 824 с.

294. Кримінальний процесуальний кодекс України : [наук.-практ. коментар] / [відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко]. - Х. : Одісей, 2013. - 1104 с.

295. Кримінальний процесуальний кодекс України : [наук.-практ. коментар] / [за заг. ред. проф. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила]. - К. : Юстініан, 2012. - 1224 с.

296. Кримінально-процесуальний кодекс України : [наук.-практ. коментар] / [за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка]. - К. : ФОРУМ, 2003. - 896 с.

297. Кругликов Л. Л. Юридические конструкции и символы в уголовном праве / Л. Л. Кругликов, О. Е. Спиридонов. - СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. - 336 с.

298. Кудин Ф. М. Принуждение в уголовном судопроизводстве / Ф. М. Кудин. - Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1985. - 136 с.

299. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений /

B. Н. Кудрявцев. - [2-е изд.]. - М. : Юристъ, 2004. - 304 с.

300. Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология / В.Н. Кудрявцев. - М. : Наука, 1982. - 287 с.

301. Кудрявцев В. Н. Две книги об уголовном законе / В. Н. Кудрявцев // Советское государство и право. - 1969. - № 10. - С. 159-161.

302. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений / В. Н. Кудрявцев. - М. : Юрид. лит., 1972. - 352 с.

303. Кудрявцев В. Н. Теоретические основы квалификации преступлений / В. Н. Кудрявцев. - М. : Госюриздат, 1963. - 324 с.

304. Курс советского уголовного процесса. Общая часть / [В. Б. Алексеев, Л. Б. Алексеева, В. П. Божьев и др.] ; под ред. А. Д. Бойкова, И. И. Карпеца. - М. : Юрид. лит., 1989. - 640 с.

305. Куцова Э. Ф. Г арантии прав личности в советском уголовном процессе / Э. Ф. Куцова. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1973. - 114 с.

306. Лазарев В. В. Применение советского права / В. В. Лазарев. - Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1972. - 200 с.

307. Лазарев В. В. Социально-психологические аспекты применения права / В. В. Лазарев. - Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1982. - 143 с.

308. Лановенко К. Суб'єктивний момент при застосуванні оціночних понять у кримінальному законодавстві / К. Лановенко // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №9 (117) - С.152-155.

309. Лановенко К. С. Оціночні поняття чи оціночні терміни? / К. С. Лановенко. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://intkonf.org/lanovenko-ks-otsinochni- ponyattya-chi-otsinochni-termini/.

310. Ларин А. М. Разъединение уголовных дел и качество расследования /

А. М. Ларин // Актуальные проблемы социалистической законности и правопорядка. - Куйбышев : КГУ, 1982. - С. 86-90.

311. Ларин А. М. Защита прав потерпевшего в уголовном процессе / А. М. Ларин. - М. : Наука, 1993. - 245 с.

312. Лившиц Ю. Д. Меры пресечения в советском уголовном процессе / Ю. Д. Лившиц. - М. : Юрид. лит., 1964. - 139 с.

313. Лобойко Л. М. Кримінальний процес : [навч. посіб.] / Л. М. Лобойко, О. А. Банчук. - К. : Ваіте, 2014. - 280 с.

314. Лопашенко Н. А. Еще раз об оценочных категориях в законодательных формулировках преступлений в сфере экономической деятельности / Н. А. Лопашенко // Уголовное право. - 2002. - № 2. - С.42-45.

315. Лубшев Ю. Заключение под стражу обвиняемых, препятствующих установлению истины по делу / Ю. Лубшев // Социалистическая законность. - 1975. - № 2. - С.61-63.

316. Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: их виды, содержание и формы / П. А. Лупинская. - М. : Юрид. лит., 1976. - 168 с.

317. Люблинский П. И. Техника, толкование и казуистика Уголовного кодекса / П. И. Люблинский // Записки юридического факультета Петроградского университета. 1917. - Вып. 5. - 268 с.

318. Люблинский П. И. Свобода личности в уголовном процессе. Меры, обеспечивающие неуклонение обвиняемого от правосудия / П. И. Люблинский. - СПб.: Сенатская типография, 1906. - 701 с.

319. Макбрайд Дж. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес / Дж. Макбрайд. - К. : «К.І.С.», 2010. - 576 с.

320. Малахов В. П. Логика для юристов : учеб. пособие для студентов вузов /

B. П. Малахов. - Москва ; Екатеринбург : Академ. проект, 2002. - 432 с.

321. Маляренко В. Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів : [монографія] / В. Т. Маляренко. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 512 с.

322. Манаев Ю. В. Нравственно-правовые аспекты применения мер пресечения в стадии предварительного расследования / Ю. В. Манаев // Уголовнопроцессуальное принуждение и ответственность, их место в решении задач предварительного расследования. - Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1987. - С. 56-62.

323. Манаев Ю. В. Применение мер пресечения следователем / Ю. В. Манаев,

C. В. Посник, В.В. Смирнов. - Волгоград : Волгоград. высш. шк. милиции МВД СССР, 1976. - 112 с.

324. Маринів В. І. Принцип особистої недоторканості в кримінальному процесі України: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Маринів Володимир Іванович. - Х., 1999. - 196 с.

325. Мартинович И. И. Соединение и выделение следственных производств в советском уголовном процессе / И. И. Мартинович // Вопросы уголовного права и процесса. - Минск, 1958. - 181 с.

326. Марфицин П. Г. Усмотрение следователя (уголовно-процессуальный аспект): дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Марфицин Павел Григорьевич. - Омск, 2003. - 418с.

327. Марфицын П. Г. К вопросу о понятии сложного многоэпизодного и группового уголовного дела / П. Г. Марфицын, И. М. Смирнова // Специфика правового регулирования в период становления рыночных социальноэкономических отношений : Межвуз. сб. науч. тр. - Омск : Омск. юрид. ин-т МВД РФ, 1996. - С. 119-127.

328. Масленникова Л. Н. Методология познания публичного и частного (диспозитивного) начал в уголовном судопроизводстве / Л. Н. Масленникова. - М.: Акад. управления МВД России, 2000. - 179 с.

329. Маслова Е. Н. Оценочные категории в квалифицированных видах убийства: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Маслова Елена Николаевна. - М., 2006. - 249с.

330. Махов В. Сделка о признании вины / В. Махов, М. Пешков // Российская юстиция. - 1998. - № 7. - С. 17-19.

331. МВС України просять привести в порядок акти, які регламентують особистий огляд / Вголос від 16.05.2013 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://vgolos.com.ua/news .

332. Мельника у разі затримання можуть випустити під заставу в 23 млн грн [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://tsn.ua/ukrayina.

333. Мельникова Э. Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии : [учеб. пособие]. - 2-е изд, испр., доп. / Э. Б. Мельникова. - М. : Дело, 2001. - 272 с.

334. Мердок Джим. Європейська конвенція з прав людини і охорона правопорядку (посібник для співробітників поліції та правоохоронних органів) / Джим Мердок, Рош Ральш. - К. : «ЦЕНТР». - 157 с.

335. Миренский Б. А. Использование оценочных категорий органами

внутренних дел при квалификации преступлений / Б. А. Миренский. - Ташкент : ВШ МВД СССР, 1987. - 80 с.

336. Мироненко О. В. Мета та підстави застосування запобіжних заходів за новим КПК України / О. В. Мироненко // Часопис Академії адвокатури України. - 2014. - №1. - С. 70-76.

337. Михайлов В. А. Меры пресечения в советском уголовном процессе / В. А. Михайлов. - М. : Право и Закон, 1996. - 304 с.

338. Михайлов В. А. Методологические основы мер пресечения /

B. А. Михайлов. - М. : Изд-во Акад. МВД России, 1998. - 47 с.

339. Михайлов В. А. Уголовно-процессуальные меры пресечения в судопроизводстве Российской Федерации / В. А. Михайлов. - М., 1997. - 643 с.

340. Михеєнко М. М. Кримінальний процес України : [підручник] / М. М. Михеєнко, В. Т. Нор, В. П. Шибіко. - К. : Либідь, 1999. - 536 с.

341. Модельный УПК для государств - участников СНГ от 17 февраля 1996 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://docs.cntd.ru.

342. Монтескье Ш. О духе законов / Ш. Монтескье // Избранные сочинения. - М.: Госполитиздат, 1955. - 803 с.

343. Навроцька В. В. Укладення угод про примирення у справах про злочини, що посягають на приватні та публічні інтереси / В. В. Навроцька // Всеукр. наук.- практ. конф. [«Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції»], (Харків, 17 трав. 2013 р.). - Х., 2013. -

C. 77-82.

344. Навроцький В. О. Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз КК України 1960 р. та 2001 р.) / В. О. Навроцький. - К. : Атіка, 2001. - 272 с.

345. Нардепы просят суд отпустить Луценко на поруки [Электронный ресурс].

- Режим доступа : http://censor.net.ua/news.

346. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України : [в 4 т.]. / [відп. ред. В. Г. Ротань]. - К. : Юрид. кн., 2008. - Т. 1 : Методологія тлумачення нормативно-правових актів України. - 848 с.

347. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка]. - [4-те вид., переробл. та доповн.]. - К. : Юрид. думка, 2007. - 1184 с.

348. Наумов А. В. Применение уголовно-правовых норм (по материалам следственной и прокурорско-судебной практики) / А. В. Наумов. - Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1973. - 176 с.

349. Новий тлумачний словник української мови : [у 4 т.]. - К. : «Аконіт», 2001.

- Т. 2. - 911 с.

350. Новиков С. Г. Научно-практический комментарий к уголовнопроцессуальному кодексу РСФСР / С. Г. Новиков. - М. : Госюриздат, 1963. - 106 с.

351. Ноздріна М. О. Диспозитивність як елемент принципу змагальності у кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ноздріна Марина Олександрівна. - Х, 2004. - 216 с.

352. НУНС вимагає негайно звільнити Луценка з-під варти [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.pravda.com.ua.

353. О чернобыльской аварии [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://accidont.ru.

354. Овчинников Ю. Г. Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Овчинников Юрий Георгиевич. - Омск, 2006. - 209 с.

355. Огородник А. Оціночні поняття в структурі норм кримінального права / А. Огородник // Право України. - 2000. - № 1. - С. 103-108.

356. Опалев Р. О. Оценочные понятия в арбитражном и гражданском процессуальном праве / Р. О. Опалев. - М. : Волтер Клувер, 2008. - 248 с.

357. Опалев Р. О. Оценочные понятия в арбитражном и гражданском процессуальном праве : автореф. дис. на стиск. науч. степени канд. юрид. наук. : спец.12.00.15. «Гражданский процесс; арбитражный процесс» / Р. О. Опалев. - Екатеринбург, 2008. - 20 с.

358. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. Стенограма пленарного засідання від 11 грудня 1991 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http ://iportal.rada.gov.ua.

359. Очерк по материалам суда над работниками ЧАЭС 7.07 - 29.07.1987. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.souzchernobyl.org.

360. Панов Н. И. Оценочные понятия и их применения в уголовном праве. / Н. И. Панов // Проблемы социалистической законности. Респ. межведомств. науч. сб. - 1981. - Вып. 7. - С. 99-106.

361. Панов Н. И. Методологический аспект исследования оценочных понятий в уголовном праве / Н. И. Панов, А. П. Огородник // Методологічні проблеми правової науки : матеріали міжнар. наук. конф. (Харків, 13-14 груд. 2002 р.). - Х., 2003. -

С. 316-319.

362. Папкова О. А. Усмотрение суда / О. А. Папкова. - М. : Статут, 2005. - 413 с.

363. Пекний О. Міліція на вокзалах неправомірно лізе у чужі сумки / О. Пекний // Голос України від 23.11.2012 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://golosukraine.com.

364. Перепадя О. В. Кримінально-правові аспекти примирення між особою, яка вчинила злочин, та потерпілим (порівняльний аналіз законодавства України та ФРН): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О. В. Перепадя. - К., 2003. - 18 с.

365. Перепадя О. В. Примирення між особою, яка вчинила злочин, та потерпілим як засіб виконання превентивних завдань кримінального права / О. В. Перепадя // Право України. - 2000. - № 10. - С. 101-104.

366. Петро Мельник - злочинець чи жертва? [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ntn.ua.

367. Петрухин И. Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе / И. Л. Петрухин. - М.: Наука, 1989. - 256 с.

368. Петрухин И. Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение / И. Л. Петрухин. - М. : Наука, 1985. - 238 с.

369. Пиголкин А. С. Обнаружение и преодоление пробелов права /

A. С. Пиголкин // Советское государство и право. - 1970. - № 3. - С.50- 57.

370. Пинаев А. А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга первая. О преступлении / А. А. Пинаев. - Харьков : Харьков юридический, 2001. - 289с.

371. Питецкий В.В. О стандарте оценочных понятий в праве / В.В. Питецкий // Уголовный закон и совершенствование мер борьбы с преступностью // Межвуз. сб. научн. тр. - Свердловск : УрГУ, 1981. - С.78-84.

372. Питецкий В. В. Оценочные понятия в советском уголовном праве : автореф. дис. на соиск. науч. ступени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» /

B. В. Питецкий. - Свердловск, 1979. - 16с.

373. Питецкий В. В. Применение оценочных признаков уголовного закона / В. В. Питецкий. - Красноярск : Свердловск, 1995. - 198 с.

374. Питецкий В. В. Позитивные и негативные свойства оценочных понятий / В. В. Питецкий // Межвуз. сб. науч. тр. - Вып. 54. - Свердловск, 1977. - С.104-111.

375. Питецкий В. В. Гарантии законности и оценные понятия в уголовном праве / В. В. Питецкий, Е. А. Фролов // Советское государство и право. - 1979. - №6. - С. 87-91.

376. Питецкий В. В. К вопросу о сущности оценочного понятия в праве / В. В Питецкий // Межвуз. сб. научн. тр. - Вып. 61. - Свердловск, 1977. - С. 89-94.

377. Питецкий В. В. О гарантиях правильного применения закона / В. В. Питецкий // Межвуз. сб. научн. тр. - Вып. 66. - Свердловск, 1978. - С. 74-87.

378. Питецкий В. В. Оценочные понятия в советском уголовном праве: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Питецкий Валерий Васильевич. - Свердловск, 1979. - 198 с.

379. Питецкий В. В. Оценочные признаки уголовного закона (сущность, функции, перспективы использования в законодательстве) / В. В. Питецкий. - Красноярск : Краснояр. ун-т ; Сибир. федер. ун-т, 1993. - 87 с.

380. Після втечі Садовника суд таки вирішив посадити його в СІЗО [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.pravda.com.ua.

381. Після втечі Садовника у Авакова «зроблять висновки» щодо домашнього арешту [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.slovoidilo.ua.

382. Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика) : [монографія] / С. П. Погребняк. - Х. : Право, 2008. - 240 с.

383. Познер Р. Экономический анализ права : [в 2 т.] / Р. Познер. - СПб.: Экономическая школа, 2004. - Т. 2. - 974 с.

384. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права / И. А. Покровский. - Петроград : Право, 1917. - 328 с.

385. Попов К. В. Проблемы участия суда в применении мер пресечения : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Попов Костантин Валерьевич. - Краснодар, 2004. - 220с.

386. Потехина Е. А. Присмотр за несовершеннолетними подозреваемыми или обвиняемыми как мера пресечения и ее применение следователями органов внутренних дел : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Потехина Елена Анатольевна. - СПб., 2006. - 221 с.

387. Права людини в Україні в 2009-2010 р.р. Доповіді правозахисних організацій [Електронний ресурс]. - Режим доступу : helsinki.org.ua.

388. Придворова М. Н. Судебное применение: проблемы толкования законодательства / М.Н. Придворова // Вестник Тамбовского государственного университета. - 2006. - Вып.4 (44) - С.28-31.

389. Проект КПК України 2005 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.irbis-nbuv.gov.ua.

390. Проект КПК України від 13.12.2007 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : №1233 irbis-nbuv.gov.ua.

391. Проект КПК України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.

392. Проект Кримінально-процесуального кодексу України в редакції від

20 вересня 2007 року // Схвалений Комітетом з утвердження верховенства права Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права

21 травня 2007 року. - К., 2007.

393. Рабинович П. М. Законность и целесообразность в применении юридических норм / П. М. Рабинович // Применение советского права. - Вып. 30. - Свердловск, 1974. - 46 с.

394. Рабінович П. Верховенство права в інтерпретації Конституційного Суду України / П. Рабінович [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.yurincom.kiev.ua.

395. Рахунов Р. Предмет и пределы доказывания в советском уголовном процессе / Р. Рахунов // Социалистическая законность. - 1954. - № 11. - С.41- 47.

396. Регіонали шкірять зуби. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.unian. ua.

397. Ректор-утікач Петро Мельник [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://vikna.if.ua.

398. Рєзанов С. А. Оціночні поняття як нормативне закріплення адміністративного розсуду / С. А. Рєзанов // Вісник національного університету внутрішніх справ -2004 - Вип.28. - С.163-169.

399. Розовский Б. Г. Ненаучные заметки о некоторых научных проблемах уголовного процесса : Эссе / Б. Г. Розовский. - Луганск : РИО ЛАВД, 2004. - 600 с.

400. Розстріл майданівців: Садовник втік з-під арешту. У Авакова вирішили «зробити висновки» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.pravda.com.ua.

401. Савицкий В. Производство по делам частного обвинения / В. Савицкий, И. Потеружа // Советская юстиция. - 1962. - № 10. - С.12-14.

402. Савицкий В. М. Язык процессуального закона (вопросы терминологии) / В. М. Савицкий. - М. : Наука, 1987. - 288 с.

403. Садовника оголосили в розшук. Геращенко обіцяє «вивчити статистку втеч з-під домашнього арешту і зробити висновки» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.newsru.ua.

404. Сайт проекту «Великі Українці» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //greatukrainians .com.ua.

405. Салтевский М. В. Некоторые проблемы оценочных понятий права в юридических науках / М. В. Салтевский // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук. практ. конф. - Х., 2002. - Вип. 2. - С. 4754.

406. Сірий М. Невинних людей влада саджатиме і за новим КПК. Було б бажання.../ М. Сірий. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://human- rights.unian.ua/606885-mikola-siriy-nevinnih-lyudey-vlada-sadjatime-i-za-novim-kpk- bulo-b-baj annya.html.

407. Сірий М. І. Судова влада та основи її організації в демократичному суспільстві / М. І. Сірий // Вісник центру суддівських студій - 2009 - №12 - С.5-7.

408. Скрипкина Т. П. Психология доверия [учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Т. П. Скрипкина. - М. : Издательский центр «Академия», 2000. - 264 с.

409. Словник української мови : [в 11 т.]. - К. : Наук. думка, 1974. - Т.5. - 840 с.

410. Словопедія [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //slovopedia.org.ua.

411. Смирнов В. В. Арест как мера пресечения, применяемая следователями органов внутренних дел / В. В. Смирнов. - Хабаровск : Изд-во Хабаров. ун-та, 1987. - 86 с.

412. Смолькова И. В. Частная жизнь граждан: основания т пределы уголовнопроцессуального вмешательства / И.В. Смолькова. - М. : Луч, 1997. - 85 с.

413. Советский уголовный процесс : [учебник] / [под ред. Н.С. Алексеева и В. З. Лукашевича]. - Л. : Изд-во ЛГУ, 1989. - 469 с.

414. Соловйова О. Є. Примирення сторін у кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Соловйова Олена Євгеніївна. - Х., 2006. - 234с.

415. Соловьев А. Д. Всесторонность, полнота и объективность предварительного следствия / А. Д. Соловьев. - К. : МВД УССР, 1969. - 139с.

416. Соловьева Т. А. Оценочные понятия и суждения в уголовно-процессуальном праве / Т. А. Соловьева // Правоведение. - 1986. - №2 3. - С.68-73.

417. Степанова Е. А. Оценочные понятия трудового права : автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. юрид. наук : спец.: 12.00.05 «Трудовое право, право социального обеспечения» / Е. А. Степанова. - Ростов/н/Д, 2005. - 20 с.

418. Стратонов В.М. Деякі методологічні та практичні проблемні питання Кримінального процесуального кодексу України / В.М. Стратонов, О.В. Стратонова // Право України - 2014- №12 - С.163-169.

419. Стратонов В. М. Кримінально-процесуальний закон: недосконалість юридичної техніки / В.М. Стратонов / /Вісник ЗЮІ МВС України. — 2003. — №4.

— С.201-209.

420. Стратонов В.М. Окремі проблеми кримінального процессуального закону України / В.М. Стратонов, О.В. Стратонова // Актуальні проблеми політики - 2014.

- Вип.51 - С.336-342.

421. Суд заарештував скандального Мельника [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://24tv.ua.

422. Суд спробує переглянути рішення про домашній арешт екс-беркутівцю Садовнику [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.5.ua.

423. Терехин Б. С. Возбуждение и расследование уголовных дел / Б. С. Терехин, Е. З. Трошкин. - М., 1997. - 223 с.

424. Терещук О. Петро Мельник: від УІРа до арештанта / О. Терещук [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://tvi.ua/new/2013/08/09.

425. Тітко І. А. Оцінні поняття у кримінальному-процесуальному праві України: [монографія] / І. А. Тітко. - Х. : Право, 2010. - 216 с.

426. Тітко І. А. Нормативна сутність оцінних понять в кримінально- процесуальному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Тітко Іван Андрійович. - Х., 2009. -254 с.

427. Ткешелиадзе Г. Т. Судебная практика и уголовный закон / Г. Т. Ткешелиадзе. - Тбилиси : Мецниереба, 1975. - 175 с.

428. Тлумачний словник сучасної української мови [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://hrinchenko.com.

429. Тлумачний словник української мови [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://eslovnik.com.

430. Токарева М. Е. Правовая регламентация соединения и выделения уголовных дел / М. Е. Токарева // Современные проблемы уголовного права,процесса и криминалистики : сб. науч. работ. - М., 1996. - С.94-101.

431. Трунов И. Л. Проблеми правовой определенности российского законодательства / И. Л. Трунов [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.trunov.com.

432. Трунова Л. К. Современные проблемы применения мер пресечения в

уголовном процессе : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Трунова Людмила

Константиновна. - М., 2002. - 419 с.

433. Тумашов С. А. Проблемы соединения и выделения уголовных дел на предварительном расследовании : дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.09 / Тумашов Сергей Анатольевич. - Волгоград, 1998. - 244 с.

434. Турчин-Кукаріна І. В. Генезис оціночних понять права в контексті цивільного судочинства / І. В. Турчин-Кукаріна // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №10. - С.94-98.

435. Турчин-Кукаріна І. В. Оціночні поняття права: термінологічна дискусія / І. В. Турчин-Кукаріна // Юридична Україна. - 2011. - № 6. - С. 78-82.

436. Турчин-Кукаріна І. В. Сутність оціночних понять права (у ракурсі цивільного процесу) / І. В. Турчин-Кукаріна // Актуальні проблеми юридичної науки - 2010: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 26 листопада 2010 р.) - у 2-х частинах. - Частина 1. - К.: Національна академія управління, 2011. - С.278-281.

437. Турчин-Кукаріна І. В. Цивільно-процесуальні оціночні поняття як ознака лібералізації цивільного судочинства / І. В. Турчин-Кукаріна // Юридична Україна. - 2011. - №7. - С.47-51.

438. Турчин-Кукаріна І. В. Цивільно-процесуальні оціночні поняття права як ознака лібералізації цивільного судочинства / І. В. Турчин-Кукаріна // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №11. - С.93-96.

439. Турчин-Кукаріна І. В. Мета тлумачення цивільно-процесуальних оціночних понять права / І. В. Турчин-Кукаріна // Праввові проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали між народн. науково- практ. конф.: у 4 т. (Харків, 23-24 лют. 2011 р.) . - Х.: ГО «Асоціація аспірантів- юристів», 2011. - Т.2. - С.96-97.

440. Турчин-Кукаріна І. В. Оціночні поняття у цивільному-процесуальному праві України: автор. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.03 / Турчин -Кукаріна Ірина Вікторівна - К., 2013 - 19с.

441. Турчин-Кукаріна І. В. Специфіка діяльності із застосування оціночних понять права / І. В. Турчин-Кукаріна // Сучасна цивілістика: тези наукових робіт учасників VI Міжнародної цивілістичної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Одеса, 8 квітня 2011 р.) - Одеса: Фенікс, 2011 - С.514-517.

442. Турчин-Кукаріна І. В. Характеристика змісту, обсягу, форми та функцій цивільно-процесуальних оціночних понять права / І. В. Турчин-Кукаріна // Юридична наука. - 2011. - №2. - С.73-79.

443. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16.07.1999 № 295-З. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.07.2014 № 165-З) [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.pravo.by_of_law/text.

444. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04.07.2014 № 231-V ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.11.2014) [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://online.zakon.kz/Document.

445. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года № 206-I (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2014 г.) [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://online.zakon.kz/Document .

446. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 03.02.2014) [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://zakonbase.ru.

447. Уголовный закон и его применение. - М. : Юрид. лит., 1967. - 240 с.

448. Универсальный цитатник политика и журналиста: 6000 цитат о политике, правосудии и журналистике. - [2-е изд., исправл]. - М.: Изд-во Эксмо, 2004. - 784 с.

449. УПК РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ [Электронний ресурс]. - Режим доступа : www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/.

450. Ушаков А. А. Очерки советской законодательной стилистики : [учеб. пособие] / А. А. Ушаков.- Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 1967. - 206 с.

451. Філін Д. Процесуальне становище особи, щодо якої порушили кримінальну справу / Д. Філін // Право України. - 2003. - № 7. - С. 93-96.

452. Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2. - [3-е изд.] / И. Я. Фойницкий. - СПб. : Типография т-ва «Общественная польза», 1910. - 560 с.

453. Фомин М. Оценка адвокатом обоснованности ареста / М. Фомин // Российская юстиция. - 2000. - № 4. - С. 38-39.

454. Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. посіб.] / П. Л. Фріс. - К. : «Центр навчальної літератури», 2004. - 362 с.

455. Фролов Е. А. Объект уголовно-правовой охраны и его роль в организации борьбы с посягательствами на социалистическую собственность: дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Фролов Е. А. - Свердловск, 1971. - 420 с.

456. Фролов Е. А. Стабильность закона и соотношение формальноопределенных и оценочных понятий в уголовном праве / Е. А. Фролов // Проблемы советского уголовного права и криминологии. - Вып. 28. - Свердловск : Юрид. инта, 1973. - С. 33-47.

457. Хапаев И. М. Применение судом меры пресечения в виде заключения под

стражу: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Хапаев Ибрагим Магометович. -

Ростов н/Д, 2004. - 180 с.

458. Хім'як Ю. Оціночні кримінально-правові поняття та вимога визначеності закону у рішеннях Європейського суду з прав людини / Ю. Хім'як // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2011. - № 2. - С. 65 - 70.

459. Хорищенко Ю. Г. Особенности судопроизводства по делам о взаимосвязанных преступлениях: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / Ю. Г. Хорищенко. - Екатеринбург, 2003. - 21 с.

460. Хорольський Р. Застосування закону з нечітким змістом (досвід США та європейських судів та можливість його застосування в Україні) / Р. Хорольський // Український правовий часопис. - 2004. - Вип. 6. - С. 43-47.

461. Ценева В.В. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим : автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / В. В. Ценева. - Томск, 2002. - 25 с.

462. Чебакова О. В. Тлумачення оціночних понять та їх роль у процесі правового регулювання / О. В. Чебакова // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - №3. - С.131-137.

463. Чельцов М. А. Советский уголовный процесс / М. А. Чельцов. - М.: Госюриздат, 1962. - 503с.

464. Черданцев А. Ф. Вопросы толкования советского права / А. Ф. Черданцев. - Свердловск : Свердлов. юрид. ин-т, 1972. - 193с.

465. Черданцев А. Ф. Толкование советского права / А. Ф. Черданцев. - М.: Юридическая литература, 1979. - 168 с.

466. Черданцев А. Ф. Вопросы толкования советского права: [учеб. пособие] / А. Ф. Черданцев. - Свердловск : Свердлов. юрид. ин-т, 1972. - 193 с.

467. Через неделю Щербань будет признан полностью невиновным?! [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://censor.net.ua.

468. Черкасов Д. А. Соединение и выделение уголовных дел и материалов в

российском уголовном процессе : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Черкасов

Денис Анатольевич. - Тюмень, 2005. - 249 с.

469. Чернобыль. Обо всем понемногу... [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pripyat-city.ru.

470. Черноус С. М. Оціночні поняття у трудовому праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / С. М. Черноус. - Х., 2008. - 20 с.

471. Черноус С. М. Місце оціночних понять у понятійному апараті трудового права / С. М. Черноус // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Сер. Юрид. науки. - 2005. - № 67-69. - С. 26-28.

472. Чорнобильська катастрофа [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //uk.wikipedia. org.

473. Чорнобильська трагедія: мовою фактів // Громадсько-правовий тижневик «Іменем закону» від 24.04.2014 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.imzak.org.ua.

474. Чулінда Л. І. Юридико-лінгвістичне тлумачення текстів нормативно- правових актів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень» / Л. І. Чулінда - К., 2003 - 20с.

475. Чулінда Л. Герменевтичний метод дослідження юридико-лінгвістичних властивостей текстів нормативно-правових актів / Л. Чулінда // Українське право. - 2002. - №1. - С.229-234.

476. Чухраєв Д. А. Напрями вдосконалення особистої поруки в кримінальному процесі України / Д. А. Чухраєв // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 967-971.

477. Шапченко С. Д. Оценные признаки в составах конкретных преступлений : автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / С. Д. Шапченко. - Киев, 1988. - 24 с.

478. Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні / С. Шевчук. - К.: Реферат, 2007. - 640 с.

479. Шепелев А.Н. Языковое толкование судом / А.Н. Шепелев // Вестник Тамбовского государственного университета. - 2011. - Вып.12 (104) - С.371-376.

480. Шереметьев И. И. Объективность, полнота и всесторонность предварительного расследования : [учеб. пособие для слушат. фак. заочного обучения] / И. И. Шереметьев. - М. : МВШМ МВД СССР, 1957. - 50 с.

481. Шимановский В. В. Выделение уголовного дела в отдельное производство на предварительном следствии / В. В. Шимановский // Социалистическая законность. - 1984. - № 3(593). - С. 66-68.

482. Шинкарук В. Д. Особливості реченнєвих структур з емоційно-оцінними значеннями / В. Д. Шинкарук. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.philology.kiev.Ua/php/4/7/Studia_Linguistica_5_2/029_037.pdf.

483. Шляпошников А. С. О стабильности советского уголовного закона / А. С. Шляпошников // Советское государство и право. - 1957. - № 12. - С.14-24.

484. Шпилев В. Н. Участники уголовного процесса / В. Н. Шпилев. - Минск, 1970. - 130 с.

485. Шпотаківська О. В. Суспільні та особисті інтереси у кримінальному судочинстві: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Шпотаківська Олена Володимирівна. - К., 2005. - 193 с.

486. Шубін О. У процесі народження процесу / О. Шубін // Дзеркало тижня. - 2012. - 10 березня. - С.6.

487. Шумилина О. С. Оценочные понятия в Уголовном кодексе Российской Федерации и их использование в правоприменительной деятельности : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Шумилина Оксана Сергеевна. - М., 2002. - 296 с.

488. Юркова Г. В. Реалізація завдань швидкого і повного розкриття злочину в досудових стадіях: дис. . канд. юрид. наук : 12.00.09 / Юркова Галина Володимирівна. - К., 2001. - 218 с.

489. Якупов Р. Х. Правоприменение в уголовном процессе России / Р. Х. Якупов. - М. : ВШМ МВД России, 1993. - 192 с.

<< | >>
Источник: РИБАЛКО ВОЛОДИМИР ОРЕСТОВИЧ. ОЦІННІ ПОНЯТТЯ В КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів - 2016. 2016

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -