<<
>>

Висновки до розділу 2

У результаті дослідження гарантійного механізму реалізації принципу незалежності суддів адміністративних судів, ми прийшли до таких висновків:

Гарантії незалежності суддів адміністративних судів є найбільш дієвим правовим засобом, за допомогою якого створюються належні умови для діяльності суддів адміністративних судів, забезпечується фактична реалізація та безперешкодне здійснення наданих їм повноважень, усуваються причини та перешкоди неповного чи неналежного виконання ними своїх функцій, а також відновлюються порушені права і свободи.

При визначенні змісту юридичних гарантій найбільш прийнятним є використання категорії «засоби». Саме за допомогою цілої низки закріплених у нормативно-правових актах і забезпечених державою засобів суддям адміністративних судів гарантується незалежність при здійсненні адміністративного судочинства, створюються всі необхідні умови для виконання покладених на них повноважень, а відтак, забезпечується досягнення загальних цілей адміністративного судочинства. Решта категорій (умови, фактори, заходи, способи, процедури, норми, принципи, головні начала, соціальні структури, інститути тощо) не мають прямого відношення до визначення змісту гарантій реалізації принципу незалежності суддів адміністративних судів, не виражають його сутність та соціальне призначення. Водночас, всі вони певною мірою пов’язані із гарантіями діяльності суддів, розкривають окремі їх аспекти та специфіку реалізації.

Виходячи із сформульованого визначення принципу незалежності суддів адміністративних судів, а також системи його ознак, можна зробити висновок, що «принцип незалежності суддів адміністративних судів» є більш загальним (фундаментальним, вихідним) поняттям, аніж «гарантії». Останні характеризують механізм практичної реалізації принципу незалежності, спосіб втілення його в життя. Саме за допомогою практичної реалізації цілої низки гарантій стає можливим подолання такої негативної риси принципу незалежності суддів, як його декларативність.

Гарантії незалежності суддів адміністративних судів характеризуються низкою специфічних ознак, зокрема, вони обов’язково мають законодавче закріплення, характеризуються сталістю і, водночас, є динамічними, мають комплексний, системний та пролонгований за колом осіб і часом характер, спрямовані на створення умов для належної, повної та ефективної реалізації суддями наданих їм повноважень.

Гарантії незалежності суддів адміністративних судів виконують такі функції: правореалізаційну, стимулюючу, охоронну, компенсаційну.

Гарантії незалежності суддів адміністративних судів - це закріплена в Конституції України та інших законодавчих актах система різноманітних за своїм характером і змістом засобів, що забезпечують нормальну організацію та функціонування інституту адміністративного судочинства, його самостійність та ефективність, а також повне та безперешкодне виконання його завдань і функцій шляхом створення умов для належної та ефективної реалізації (дотримання, виконання, застосування і використання) суддями адміністративних судів наданих їм повноважень, всебічної охорони та надійного захисту їх прав і законних інтересів від негативних зовнішніх і внутрішніх факторів, їх відновлення у разі порушення. Запропоноване визначення має комплексний характер й дозволяє отримати цілісне уявлення про сутність і зміст гарантій незалежності суддів адміністративних судів. У ньому охоплено всі ключові ознаки досліджуваної категорії, що дозволяє максимально широко розкрити його правову природу та практичну цінність.

На сьогодні навіть в офіційних джерелах права представлено різні підходи до змістового наповнення системи гарантій незалежності суддів, що негативно позначається на їх практичному застосуванні.

Закріплена в ч. 4 ст. 48 Закону система гарантій незалежності суддів є відкритою, може, і навіть потребує свого розширення й доповнення. Зокрема, на сьогодні до такої системи мають бути включені наступні гарантії незалежності суддів: 1) особливий порядок обрання або призначення на посаду судді, звільнення судді з посади та переведення його до іншого суду;

2) встановлений законом порядок притягнення суддів до відповідальності та відсторонення від здійснення правосуддя; 3) недоторканність та імунітет суддів; 4) незмінюваність суддів; 5) встановлений законом порядок здійснення правосуддя; 6) таємниця ухвалення судового рішення та заборона її розголошення; 7) встановлення відповідальності за втручання у здійснення правосуддя, вплив на суддів у будь-який спосіб, неповагу до суду чи судді;

8) обов'язковість судових рішень і встановлення відповідальності за їх невиконання; 9) забезпечення державою особистої безпеки судді, членів його сім’ї, майна, а також інші засоби їх правового захисту; 10) окремий порядок фінансування діяльності суддів; 11) законодавче закріплення належного рівня матеріального, соціального, організаційного забезпечення діяльності суддів, їх правового і соціального захисту; 12) функціонування органів суддівського самоврядування; 13) право судді на відставку. З метою практичної реалізації зроблених висновків, необхідно внести зміни до ч.

4 ст. 48 Закону, зокрема, закріпити в ній запропонований вище перелік гарантій незалежності суддів, який є більш розширеним і поглибленим у порівнянні з існуючим нині.

Всі гарантії незалежності суддів адміністративних судів можуть бути класифіковані на декілька груп за різноманітними критеріями. По-перше, в залежності від сфери дії гарантій - на організаційні, процесуальні, економічні, соціальні. По-друге, залежно від характеру правових норм, якими вони встановлюються, - на матеріальні та процесуальні. По-третє, залежно від специфічних рис джерел походження можна виділити відразу три самостійні підвиди: 1) залежно від юридичної сили джерел - на міжнародні; конституційні; законодавчі; підзаконні; 2) залежно від суб’єктів прийняття джерел - на такі, що прийняті (затверджені) міжнародними органами та організаціями, ВРУ, Президентом України, КМУ, Мінюстом, ВРЮ, КСУ, ВСУ, РСУ, З’їздом суддів України, ДСА, ВАСУ, Радою суддів адміністративних судів та іншими органами; 3) залежно від зовнішньої форми вираження джерел - на конвенції, декларації, принципи, пакти, резолюції, рекомендації, закони, кодекси, постанови, укази, розпорядження, рішення, накази тощо. По-четверте, залежно від специфіки правового положення судді можна виділити чотири самостійні підвиди класифікації гарантій незалежності суддів: 1) залежно від рівня конкретизації правового статусу судді адміністративного суду - гарантії правового статусу особи, гарантії правового статусу представника влади, гарантії правового статусу судді та гарантії правового статусу судді адміністративного суду; 2) залежно від ієрархії суду, в якому працює суддя - гарантії діяльності суддів місцевих адміністративних судів, окружних адміністративних судів, апеляційних адміністративних судів, ВАСУ та Судової палати в адміністративних справах ВСУ; 3) залежно від місця, яке займає суддя в ієрархії судових посад та специфіки виконуваних повноважень - основні та додаткові гарантії; 4) залежно від способу зайняття суддівської посади - гарантії, які забезпечують діяльність суддів, вперше призначених на посаду судді адміністративного суду; гарантії, які забезпечують діяльність суддів, обраних на посаду судді адміністративного суду безстроково.

По-п’яте, залежно від функціональної спрямованості - на гарантії, що забезпечують реалізацію прав і свобод суддями адміністративних судів; гарантії, що забезпечують їх охорону; гарантії, що забезпечують їх захист; гарантії, що сприяють їх відновленню у разі порушення. По-шосте, залежно від сфери поширення - на гарантії, що забезпечують зовнішню незалежність суддів адміністративних судів; гарантії забезпечення їх внутрішньої незалежності. По- сьоме, за колом осіб - на гарантії, які поширюються виключно на суддів адміністративних судів; гарантії, які поширюються не лише на суддів адміністративних судів, але також і на членів їх сімей; гарантії, які спрямовані на забезпечення інтересів особи і держави, їх захист від неналежного виконання суддівських повноважень. По-восьме, за часовим критерієм - на гарантії, які діють на стадії формування суддівського корпусу; гарантії, що діють протягом усього часу виконання суддівських повноважень; гарантії, які зберігають свою дію навіть після припинення суддівських повноважень. По- дев’яте, залежно від змісту - на організаційні; функціональні.

<< | >>
Источник: ЧЕМОДУРОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ-2016. 2016

Скачать оригинал источника

Еще по теме Висновки до розділу 2:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -