<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Авер’янов В. Адміністративне право України: доктринальні аспекти реформування / В. Авер’янов // Право України. - 1998. - №8. - С.10.

2. Адміністративне право України : навчальний посібник / В.В.

Галунько, В.І. Курило, С.О. Короєд та ін. - Херсон: Грінь Д.С., 2015. - Т.1: Загальне адміністративне право. - 272 с.

3. Адміністративне право України : підручник / за ред. В.В. Галунька. - Херсон: ХМД, 2011. - Т.1: Загальне адміністративне право. - 396 с.

4. Адміністративне право України : підручник / за ред. Т. О. Коломоєць. - К. : Істина, 2009. - 480 с.

5. Адміністративне судочинство України : підручник / О.М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов та ін. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 672 с.

6. Аналітичні матеріали щодо стану здійснення адміністративного судочинства у 2005-2013 роках. - Управління вивчення судової практики та судової статистики [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт ВАСУ - Режим доступу : http://www.vasu.gov.ua/ua/generalization_court_practice.html.

7. Бевзенко В. М. Суб’єкти владних повноважень в адміністративному судочинстві України : автореф. дис... доктор. юрид. наук: 12.00.07 / В. М. Бевзенко ; Харків. нац. ун-т внутр.справ. - Х., 2010. - 35 с.

8. Бевзенко В. М. Правові засади участі суб’єктів владних повноважень в адміністративному судочинстві / В. М. Бевзенко // Адвокат. - 2009. - № 6. - С. 11-15.

9. Бевзенко В. М. Новітнє адміністративне процесуальне право України: об’єктивна закономірність чи надумана вигадка? / В. М. Бевзенко // Форум права. - 2011. - № 1. - С. 68-73.

10. Бенедик В. І. Норми адміністративно-процесуального права: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / В. І. Бенедик ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х., 2012. - 17 с.

11. Бєлова О. І. Адміністративне судочинство як стандарт ЄС

і ключовий елемент правової української держави / О.І.

Бєлова // Адміністративне право і процес. - № 2(8). - 2014. - С. 190-197.

12. Білозьоров Є. В. Правові гарантії прав і свобод людини та громадянина у сфері діяльності міліції : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Є.В. Білозьоров ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - К., 2008. - 16 с.

13. Білуга С. В. Досудове врегулювання адміністративно-правових спорів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / С. В. Білуга ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2015. - 22 с.

14. Білуга С. В. Предметна підсудність в адміністративному судочинстві: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / С. В. Білуга ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2012. - 208 с.

15. Бородін М. Перегляд судових рішень у касаційному порядку / М. Бородін // Право України. - 2006. - № 7. - С. 72-76.

16. Глуховеря М. М. Апеляційне провадження в системі проваджень адміністративного судового процесу / М. М. Глуховеря // Форум права. - 2013. - № 3. - С. 114-118.

17. Горбалінський В. В. Судова помилка в адміністративному судочинстві : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / В. В. Горбалінський ; Нац. авіац. ун-т. - К., 2015. - 206 с.

18. Гордєєв В. В. Доказування в адміністративних справах, пов’язаних з виборчим процесом : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / В. В. Г ордєєв ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - К., 2009. - 16 с.

19. Декларація прав людини і громадянина від 26 серпня 1789 р.:

[Електронний ресурс] // IBIB. - 2009. - Режим доступу :

http://ibib.ltd.ua/deklaratsiya-prav-cheloveka-grajdanina-avgusta-26996.html

20. Демократичні засади державного управління та адміністративне право : монографія / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. - К. : Вид-во “Юридична думка”, 2010. - 496 с.

21. Демський Е. Ф. Докази в адміністративному процесі [Електронний ресурс] / Е.Ф. Демський // STUDIES. - 2012. - Режим доступу: http://studies.in.ua/admnstrativne-procesualne-pravo-ukrainu/1975-ponyattya- admnstrativnogo-procesualnogo-dokazuvannya.html

22.

Дисциплінарне провадження в органах внутрішніх справ [Електронний ресурс] // STUDOPEDIA. - 2014. - Режим доступу : http://studopedia.Org/1 -23105.html

23. Діткевич І. І. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність : автореф. дис... доктор. юрид. наук: 12.00.07 / І. І. Діткевич ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2011 - 230 с.

24. Докази в адміністративному процесі [Електронний ресурс] // Головне територіальне управління юстиції в Одеській області: офіційний веб-сайт. - 2015. - Режим доступу : http://just.odessa.gov.ua/metodichni- rekomendatsiji_143 5167826

25. Домбровський І. Конституційне право на касаційне правосуддя : законодавче забезпечення і реальність / І. Домбровський // Юридична газета. - 2013. - № 29/30 - С. 32-33.

26. Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-УШ «Про державну службу» // Г олос України - 2015. - № 250.

27. Закон України від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII «Про державну службу»// Відомості Верховної Ради України - 1993. - № 5. - ст. 490.

28. Закон України від 17 листопада 2011 р. № 4050-VI «Про державну службу» // Відомості Верховної Ради України. - 2012. - № 26. - ст.273.

29. Закон України від 2 липня 2015 р. № 580-VIII «Про Національну поліцію» // Відомості Верховної Ради. - 2015. - № 40-41. - ст. 379.

30. Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 30. - ст.260.

31. Закон України від 25 лютого 1994 р. № 4038-XII «Про судову експертизу» // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 28. - ст.232

32. Закон України від 7 липня 2010 р. № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів» // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 41-42, № 43, № 44-45.

33. Закон України від 7 червня 2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» // Г олос України - 2001 - № 119.

34. Іванишук А. А. Судова гілка влади України: адміністративно- правові аспекти забезпечення діяльності : монографія / Андрій Анатолійович Іванишук.

- Київ-Херсон: ХМД, 2015. - 442 с.

35. Іванишук А.А. Адміністративно-правове регулювання діяльності судової гілки влади. Теорія і практика : монографія / А. А. Іванишук. - К.: Університет «Україна» - 366 с.

36. Калмикова Я. С. Речові докази як засоби доказування в

адміністративному судочинстві / Я.С. Калмикова // Часопис Київського університету права. - 2012. - № 2. - C. 119-124.

37. Калмикова Я. С. Визначення доказів і доказування в

адміністративному судочинстві / Я. С. Калмикова // Проблеми законності. -

2011. - №116. - С. 94-101.

38. Керенцева Я. А. Докази та засоби доказування в адміністративному

судочинстві України [Електронний ресурс] / Я.А. Керенцева // RUSNAUKA. 2015. - Режим доступу :

http://www.rusnauka.com/42_PRNT_2015/Pravo/2_202885.doc.htm

39. Кіт Х. І. Попереднє судове засідання як етап підготовчого провадження: загальна характеристика / Х.І. Кіт // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. - 2013. - № 6-1 Т. 1- С. 154-157.

40. Кобилянський К. М. Право фізичної особи на судовий захист в адміністративному суді : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / К. М. Кобилянський ; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". - Одеса, 2010. - 19 с.

41. Кодекс адміністративного судочинства України : науково- практичний коментар / за заг. ред. А.Т. Комзюка. - К. : Прецедент: Істина, 2009 - 823 с.

42. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV // Голос України - 2005 - № 158.

43. Кодекс адміністративного судочинства України : науково- практичний коментар / С. В. Ківалов, О. I. Харитонова, О. М. Пасенюк, та ін..

- Харків: Одіссей, 2005. - 552 с.

44. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. // Урядовий кур’єр - 2010. - № 215.

45. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. -

№ 30.

46. Коротких А. Ю. Адміністративно-юрисдикційна діяльність адміністративного суду в Україні : автореф.

дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / А. Ю. Коротких ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К., 2014. - 206 с.

47. Кравчук В. М. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / В. М. Кравчук - Х., Фактор. - 2011.

- 800 с.

48. Крестовська Н. М. Теорія держави і права: елементарний курс. Видання друге / Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвеева. - X.: ТОВ «Одіссей», 2008.- 432 с.

49. Крупнова Л. В. Адміністративне судочинство у забезпеченні захисту прав громадян / Л. В. Крупнова // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). -

2012. - № 4. - С. 168-173.

50. Крупнова Л. Значення принципу законності в діяльності державної виконавчої служби України / Л. Крупнова // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2013. - № 1. - С. 69-74.

51. Крупнова Л. Обов’язковість виконання судових рішень як принцип правової держави / Л. Крупнова // Юридична Україна. - 2013. - № 7.

- С. 8-13.

52. Кузьменко Н. А. Межі адміністративно-процесуальних гарантій прав та законних інтересів публічних службовців / Н.А. Кузьменко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»

- 2014. - №29-2., Т.3. - С. 102-105.

53. Кузьменко Н. А. Права та законні інтереси публічних службовців, як об’єкт адміністративно-процесуальних гарантій / Н.А. Кузьменко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Право». - 2015. - № 3-2 - С. 112-116.

54. Кузьменко Н. А. Принципи адміністративно-процесуальних гарантій прав та законних інтересів публічних службовців / Н.А. Кузьменко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Право». - 2014. - № 5-2. - Т.3. - С. 96-100.

55. Кузьменко Н. А. Особливості судового розгляду адміністративної справи та ухвалення судового рішення при гарантуванні прав та законних інтересів публічних службовців / Н.А. Кузьменко // Науковий вісник академії муніципального управління. Серія «Право». - 2015. - № 2. - С. 94-103.

56.

Кузьменко Н. А. Апелляционное производство по административным делам по обеспечению прав и законных интересов публичных служащих в украине / Н.А. Кузьменко // Научно-методический журнал «Право и Політика» (Кыргызская Республика). - №3. - 2015. - С. 124128.

57. Кузьменко Н. А. Вихідні засади адміністративно-процесуальних гарантій прав публічних службовців / Н.А. Кузьменко // Пріоритетні проблеми реформування системи законодавства України(м. Київ, 23-24 липня 2015 р.). - К. : «Науково-дослідний інститут публічного права». - 2015.

- С. 56-60.

58. Кузьменко Н. А. Деякі аспекти судового розгляду адміністративної справи та ухвалення судового рішення при гарантуванні прав публічних службовців / Н.А. Кузьменко // Наукові дослідження сучасного законодавства України - прогрес юридичної науки ХХІ століття (м. Київ, 25-26 червня 2015 р.). - К. : «Науково-дослідний інститут публічного права», 2015. - С. 45-49.

59. Кузьменко О. В. Адміністративний процес у парадигмі права: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / О.В. Кузьменко ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 32 с.

60. Кузьменко О. В. Адміністративно-процесуальні принципи: постановка проблеми / О. В. Кузьменко // Взаємодія громадян та правоохоронних органів в контексті формування правової держави: правові, історичні, філософські та психологічні аспекти: тези Всеукр. наук.-практ. конф. - Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ - 2008. - С. 177-181.

61. Кузьменко О. В. Гарантії в праві (адміністративно-правовий аспект) / О. В. Кузьменко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - №1. - 2004. - С. 94-103

62. Кузьменко О. В. Щодо змісту та особливостей принципів адміністративного процесуального права / О. В. Кузьменко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - №1. - Донецьк : Донецький юридичний інститут МВС - 2005. - С. 127-136.

63. Леонтьєва В. Л. Права жінок та юридичні гарантії їх захисту в Україні (теоретико-правові аспекти) : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Л. В. Леонтьєва ; Національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2006. - 20 с.

64. Лях Н. Л. Отримання, дослідження та оцінка доказів в адміністративному судочинстві / Н.Л. Лях // Актуальні проблеми держави і права. - 2007. - С. 312-316.

65. Магновський І. Й. Гарантії прав і свобод людини та громадянина в праві України (теоретико-правовий аспект) : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / І. Й. Магновський ; Нац. акад. внутр. справ України. - К.,

2003. - 20 с.

66. Мироненко Е. О. Принципи верховенства права та законності в адміністративному судочинстві України / Е.О. Мироненко // Форум права. -

2013. - № 4. - С. 248-252.

67. Миронюк Р. В. Особливості процедури оскарження рішення щодо застосування дисциплінарного стягнення до працівника ОВС / Р. В. Миронюк // Порівняльно-аналітичне право. - 2014. - № 5. - С. 278-281.

68. Наливайко Л. Р. Державний лад України: поняття, система, гарантії : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Л. Р. Наливайко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2010. - 40 с.

69. Наливайченко Л. Р. Гарантії прав і свобод людини та громадянина в праві України (теоретико-правовий аспект) : автореф. дис... доктор. юрид. наук: 12.00.01 / Л. Р. Наливайченко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2010. - 36 с.

70. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк, О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов та ін. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 726 с.

71. Опанасенко О. О. Принцип змагальності в адміністративному судочинстві за участю військових частин міністерства оборони України : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / О. О. Опанасенко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Київ, 2014. - 218 с.

72. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців [Електронний ресурс] // BRIZ. - 2014. - Режим доступу : http ://briz.if.ua/17334.html

73. Пабат О. В. Адміністративно-процесуальні гарантії прав та свобод громадян : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / О.В. Пабат ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2008. - 20 с.

74. Пабат О. В. Види адміністративно-процесуальних гарантій прав і свобод громадян / О. В. Пабат // Форум права. - 2007. - № 2. - С.164-168.

75. Патріотизм [Електронний ресурс] // ППУ. - 2015. - Режим доступу : http://uapatriots.org/patriotism-a.html

76. Перегляд судових рішень у касаційному порядку. Касаційне провадження [Електронний ресурс] // MEGO - 2005. - Режим доступу : http://:mego.mfo/матеріал/143-перегляд-судових-рішень-у-касащйному- порядку-касаційне-провадження

77. Постанова Верховної Ради України від 23 квітня 2015 р. № 358-УШ «Про прийняття за основу проекту Закону України про державну службу»: [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. - 2015. - Режим доступу : http://zakon2 .rada.gov.ua/laws/show/3 58-19

78. Постанова Вінницького окружного адміністративного суду від 2

червня 2014 р. у справі № 802/1609/14-а [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2014. - Режим доступу:

http: //reyestr .court. gov.ua/Review/39079185

79. Постанова Волинського окружного адміністративного суду від 4

грудня 2014 р. у справі № 803/2328/14 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2014 - Режим доступу:

http://reyestr.court.gov.Ua/Review/41822711

80. Постанова Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 10 жовтня 2013 р. у справі № 0870/6544/12 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2013. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34025155

81. Постанова Дніпропетровського окружного адміністративного суду

від 22 липня 2014 р. у справі № 804/3115/14 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2014. - Режим доступу:

http: //reyestr .court. gov.ua/Review/39978764

81. Постанова Донецького апеляційного адміністративного суду від 23 квітня 2013 р. у справі №437/2650/13-а [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2013. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30879292

83. Постанова Житомирського окружного адміністративного

суду від 15 березня 2012 р. у справі № 0670/442/12 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2014. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/24078864

84. Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від

25 лютого 2014 р. у справі № 1757/10/0670 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2014. - Режим доступу:

http: //reyestr .court. gov.ua/Review/3 7531065

85. Постанова Житомирського окружного адміністративного суду від 4

січня 2015 р. у справі № 806/4619/14 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2014. - Режим доступу:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/42313666

86. Постанова Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 29 січня 2010 р. у справі №2а-1841/09/0970 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2010. - Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/50952957

87. Постанова Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 29 травня 2012 р. у справі № 2a-1880/11/0970 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2012. - Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/2495 8116

88. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 20152017 роки» // Офіційний вісник України - 2015 - № 38 - С.108

89. Постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 16

січня 2015 р. у справі № 826/17428/14 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2014 - Режим доступу:

http: //reyestr .court.gov.ua/Review/42520119

90. Постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 26 вересня 2014 р. у справі № 826/9619/14 [Електронний ресурс] // Єдиний

державний реєстр судових рішень - 2014. - Режим доступу: http: //reye str .court. gov.ua/Revi ew/40755353

91. Постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 6

жовтня 2014 р. у справі № 826/12607/14 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень - 2014. - Режим доступу:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/40937477

92. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 5

лютого 2016 р. № 1 «Про стан здійснення правосуддя адміністративними судами у 2015 році» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: офіційний веб-сайт. - 2015. - Режим доступу:

http ://zakon5 .rada.gov.ua/laws/show/v0001760-16

93. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 6 березня 2008 р. № 2 «Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ» // Вісник Вищого адміністративного суду України - 2008. - №2.

94. Постанова Рівненського окружного адміністративного суду від 24

березня 2011 р. у справі № 2а/1770/51/2011 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2010. - Режим доступу:

http ://reyestr.court.gov.ua/Review/44453 554

95. Постанова Херсонського окружного адміністративного суду від 10

квітня 2014 р. у справі № 821/319/14 [Електронний ресурс] // Єдиний реєстр державний судових рішень - 2014. - Режим доступу:

http ://reyestr.court.gov.ua/Review/3 8253699

96. Постанова Хмельницького окружного адміністративного суду від

12 лютого 2013 р. у справі № 822/508/13-а [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2013. - Режим доступу :

http://reyestr.court.gov.ua/Review/29383303

97. Постанова Черкаського окружного адміністративного суду від 3 листопада 2014 р. у справі № 823/2704/14 [Електронний ресурс] // Єдиний

державний реєстр судових рішень. - 2014. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/41241891

98. Потапенко С. В. Система принципів адміністративного процесу України та проблеми їх класифікації / С. В. Потапенко // Форум права. -

2010. - № 2. - С. 403-408.

99. Презентовано електронний інформаційний кіоск для громадян [Електронний ресурс]. // Судова влади України: офіційний веб-сайт. - 2010 - Режим доступу : http://court.gov.Ua/archive/7/

100. Провадження в адміністративному суді першої інстанції

[Електронний ресурс] // URISTINFO - 2010. - Режим доступу :

http://uristmfo.net/grazhdanskrj-protsess/259-kurs-tsivilnogo-protsesu-vv- komarov/8381-administrativne-sudochinstvo.html?start=2

101. Провадження з адміністративного оскарження в спеціальному порядку (апеляційне оскарження) [Електронний ресурс] // UKRKNIGA. -

2011. - Режим доступу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/684/47/

102. Проект Закону України від 20 лютого 2015 р. № 2189 «Про

внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України (щодо виконання судових рішень, пов’язаних із соціальними виплатами громадянам)» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: офіційний веб-сайт. - 2015 - Режим доступу:

http://w1 .c1 .rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54128

103. Проект Закону України від 26 травня 2015 р. № 2962 «Про

внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України (щодо порядку надсилання деяких процесуальних документів)» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: офіційний веб-сайт. - 2015 - Режим доступу:

http://w1 .c1 .rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55366

104. Проект закону України від 28 грудня 2014 р. № 1662 «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо посилення захисту прав осіб, задіяних в антитерористичній операції чи

військових діях» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: офіційний веб-сайт. - 2015. - Режим доступу:

http://w1 .c1 .rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53234

105. Проект закону України від 30 березня 2015 р. № 2490 «Про

державну службу» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: офіційний веб-сайт. - 2015. - Режим доступу:

http://w1 .c1 .rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2490&skl=9

106. Проскурякова К. С. Європейські стандарти державної служби: досвід польської республіки / К.С. Проскурякова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління. - 2014. - № 1. - С. 69-71.

107. Рішення Конституційного Суду України від 11 березня 2010 року № 8-рп/2010 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України - 2010. - Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog.

108. Рішення Конституційного Суду України від 19 вересня 2010 року № 19-рп/2010 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України - 2010. - Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog.

109. Рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України - 2005. - Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog.

110. Рішення Конституційного Суду України від 24 грудня 2004 р. № 22-рп/2004 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України - 2004. - Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog.

111. Роженко Д. В. Касаційний розгляд адміністративної справи в порядку письмового провадження / Д.В. Роженко // Вісник Вищої ради юстиції - 2013. - № 3 - С. 49-54.

112. Роженко Д. В. Підготовче провадження та його значення для судового розгляду адміністративної справи в порядку письмового провадження / Д.В. Роженко // Ученые записки Таврического национального

университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». - Т. 26 (65). - 2013. - № 2-1 (Ч. 2). - С. 92-99.

113. Роженко Д. В. Письмове провадження в адміністративному судочинстві України : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Д. В. Роженко ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя, 2014. - 206 с.

114. Розвиток правової бази адміністративного судочинства. Надання

консультацій щодо подальшого вирішення доктринальних проблем адміністративного права і адміністративного процесу від 30 січня - 03 лютого 2012 року [Електронний ресурс] // Вищий адміністративний суд України: офіційний веб-сайт. - 2012. - Режим доступу :

http: //www.vasu. gov.ua/ua/T winning .html.

115. Ромазов О. Соціальна сутність статусу публічного службовця [Електронний ресурс] / О. Ромазанов // KBUAPA. - 2013. - Режим доступу : http ://kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-1/doc/1/10 .pdf

116. Романенко Л. М. Експертиза в адміністративному процесі: автореф. дис... доктор. юрид. наук: 12.00.07 / Л. М. Романенко ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. - К., 2013 - 20 с.

117. Сандул Я. М. Виконавчі органи місцевих рад як суб’єкти адміністративного права : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Я. М. Сандул ; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". - Одеса, 2015. - 22 с.

118. Селіванов А. О. Адміністративне судочинство - новий інститут реалізації судової влади / А.О. Селіванов // Вісник Верховного суду України. - 2005. - № 10. - С. 2-5.

119. Сердюк В. Касаційна функція судочинства як загальносоціальний феномен / В. Сердюк // Право України. - 2008. - № 1. - С. 74-78.

120. Синицька Я. П. Судові рішення в адміністративному судочинстві : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Я. П. Синицька ; Харківський національний університет внутрішніх справ - Х., 2014. - 19 с.

121. Ситников О. Ф. Правовий статус позивача в адміністративному судочинстві України : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / О. Ф. Ситников ; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". - Запоріжжя, 2014. - 15 c.

122. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: [підручник для студ. вищ. навч. закладів] / О. Ф. Скакун ; Національний ун-т внутрішніх справ. - 2-ге вид. - Х. : Консум, 2005. - 656 с.

123. Скасувати [Електронний ресурс] // Словник української мови:

Академічний тлумачний словник - 2000. - Режим доступу :

http: //sum. in .ua/s/skasovuvaty

124. Соколов В. М. Адміністративне судочинство як сфера застосування аналогій у прав [Електронний ресурс] / В. М. Соколов // Правовий вісник УАБС. - 2013. - № 1(8). - С. 53-57.

125. Судовий розгляд справи [Електронний ресурс] / Демський Е. Ф. // MEGOINFO - 2008. - Режим доступу : http://mego.mfo/матеріал/133-судовий- розгляд-справи

126. Теорія держави і права : навчальний посібник / В.В. Галунько, О.Г. Мурашин; Д.Г. Севрюков - К : вид-во Університету «Україна», 2012. - 218 с.

127. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права : навч. посіб. / авт.-упоряд. М. В. Кравчук ; Юридичний ін-т Тернопільської академії народного господарства. - 3. вид., змінене й доп. - Т. : Карт-бланш, 2002. - 247 с.

128. Томкіна О. Принцип доброчесності державної влади: постановка проблеми / О. Томкіна // Вісник Національної академії правових наук України. - № 1 (76). - 2014. - С. 65-70.

129. Трещова О. Р. Державний примус в адміністративному судочинстві України : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / О. Р. Трещова ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х., 2012. - 19 с.

130. Трояновська Т. М. Елементи публічно-правового спору у

сфері інтелектуальної власності як предмет юрисдикції адміністративного суду / Т. М. Трояновська // Право і суспільство. - 2014. - № 5.2. - С. 233-238.

131. Узагальнення судової практики застосування апеляційними адміністративними судами впродовж 2013 - першого півріччя 2014 років положень глави 1 розділу IV Кодексу адміністративного судочинства України [Електронний ресурс] // Вінницький апеляційний адміністративний суд: офіційний веб-сайт. - 2013. - Режим доступу: www.vaas.gov.ua

132. Ульмер М. М. Касаційне провадження в адміністративному судочинстві України : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / М. М. Ульмер ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Київ, 2014. - 20 с.

133. Умнова О. В. Докази в адміністративному судочинстві при поновленні на публічну службу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О.В. Умнова ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2010. - 20 с.

134. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 21 січня 2015

р. у справі К/9991/62355/11 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2014. - Режим доступу:

http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/42821854

135. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 31 січня 2012

р. у справі К/9991/15046/11 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2012. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24696276

136. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 9 лютого 2012

р. у справі К-38503/09 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2012. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/23558517

137. Ухвала Вінницького апеляційного адміністративного суду від 16

березня 2012 р. у справі 2270/15372/11 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2012. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45590062

138. Ухвала Голопристанського районного суду Херсонської

області від 10 лютого 2015 р. у справі № 654/5219/14-а «Про закриття провадження у справі» [Електронний ресурс]. // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2015 - Режим доступу :

http: //reyestr .court. gov.ua/Review/42923842

139. Ухвала Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду

від 18 червня 2015 р. у справі № 811/485/15 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2015. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/50799436

140. Ухвала Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 13 січня 2015 р. у справі № 804/19928/14 «Про зупинення провадження у справі» [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2015. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/50799436

141. Ухвала Донецького апеляційного адміністративного суду від 27

грудня 2013 р. у справі №812/8658/13-а [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2013. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36641484

142. Ухвала Закарпатського окружного адміністративного суду від 4

лютого 2015 р. у справі № 807/58/15 «Про відкриття провадження та призначення справи до судового розгляд» [Електронний ресурс]. // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2015 - Режим доступу :

http: //reyestr .court. gov.ua/Review/42594380

143. Ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 18

березня 2015 р. у справі № 826/17371/14 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2015. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43161696

144. Ухвала Львівський апеляційний адміністративний суд від 21

квітня 2015 р. у справі № 876/1305/15 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2010. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43760747

145. Ухвала Львівського апеляційного адміністративного суду

від 16 вересня 2010 р. у справі 31633/10 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2010. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/382n255

146. Ухвала Львівського апеляційного адміністративного суду від 23

січня 2014 р. у справі № 118867/12/9104 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2014. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36922991

147. Ухвала Львівського окружного адміністративного суду від 14 січня 2015 р. у справі № 813/106/15 «Про залишення позовної заяви без руху» [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2015. - Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/42314188

148. Ухвала Миколаївського окружного адміністративного суду від 5 січня 2015 р. у справі № 814/3569/14 «Про залишення позовної заяви без розгляду» [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2015. - Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42220001

149. Ухвала Одеського апеляційного адміністративного суду від 8

вересня 2015 р. у справі № 815/863/15 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2015. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/50502826

150. Ухвала Одеського апеляційного адміністративного суду від 20

січня 2015 р. У справі № 2а-11228/09/2170 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2015. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42461263

151. Ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва від 11

січня 2010 р. у справі № 2а-148/10/2670 «Про відкриття провадження в адміністративній справі» [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2010. - Режим доступу :

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/51882284

152. Ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва

від 2 вересня 2015 р. у справі № 826/14793/15 «Про зупинення провадження в адміністративній справі» [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2013. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/49713620

153. Ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва від 22 січня 2015 р. у справі № 826/17562/14 «Про зупинення провадження у справі» [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2015. - Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/42460975

154. Ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва від 5 січня 2015 р. у справі № 826/20370/14 «Про витребування у Генеральної прокуратури України належним чином завірену копію положення про Головне управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, в чинній редакції станом з червня 2013 року по грудень 2014 року» [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2015. - Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/44719549

155. Ухвала Окружного адміністративного суду міста Києва від 13

січня 2015 р. у справі № 826/18020/14 [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2015. - Режим доступу :

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43591487

156. Ухвала Харківського окружного адміністративного суду від 15 січня 2015 р. у справі № 820/18976/14 «Про поновлення провадження у справі» [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2015. - Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/42295300

157. Ухвала Черкаського окружного адміністративного суду від 20 січня 2015 р. у справі № 823/2322/13-а «Про продовження терміну зупинення провадження» [Електронний ресурс] // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2015. - Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/42407239

158. Ухвала Чернігівського окружного адміністративного

суду від 12 лютого 2015 р. у справі № 825/410/15-а «Про призначення справи до судового розгляду» [Електронний ресурс]. // Єдиний державний реєстр судових рішень. - 2015 - Режим доступу :

http://reyestr.court.gov.ua/Review/42669300

159. Фаєр Ю. Г. Припинення державної служби як інститут адміністративного права : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Ю. Г. Фаєр ; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". - Одеса, 2015. - 20 с.

160. Фромон М. Типы внутригосударственного административного права в Европе / М. Фромон // ДПП ИМП. - 2012. - №2. - С. 315-353.

161. Фурман К. Верховенство права в адміністративному судочинстві України / К. Фурман // Юридична Україна. - 2013. - № 4. - С. 21-23.

162. Хартия основних прав Европейского Союза (Ницца, 7 декабря

2000 года) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: офіційний вебсайт. - 2000. - Режим доступу:

http://zakon5 .rada.gov.ua/laws/show/994_524/parao167#o 167

163. Цивільний процесуальний кодекс України: наук.-практ. Коментар // за заг. ред. Богатиря В. В. - К.: «Видавничий дім «Професіонал»», 2012. - 752 с.

164. Цуркан М. І. Особливості судового розгляду спорів щодо

проходження публічної служби в Україні : автореф. дис... канд. юрид. наук:

12.0. 07 / М.І. Цуркан ; Одес. нац. юрид. акад. - О., 2009. - 18 с.

165. Цуркан М. І. Особливості судового розгляду спорів щодо

проходження публічної служби в Україні : автореф. дис... канд. юрид. наук:

12.0. 07 / М.І. Цуркан ; Одес. нац. юрид. акад. - О., 2009. - 18 с.

166. Чехоєва Н. М. Стандарти державної служби України: сучасний рівень та потреба в запозиченні європейського досвіду / Н. М. Чехоєва // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2013. - № 4. - С. 72-76.

167. Шишкін В. Оскарження та перегляд судових рішень в Україні / В. Шишкін, Р. Куйбіда. - К.: Факт, 2003. - С. 6-32.

168. Яковенко Є. О. Судовий розгляд адміністративних справ

/ Є. О. Яковенко // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. - 2011. - № 1. - С. 109-115.

169. Administrative justice plays a decisive role for the application and enforcement of EU-law and contributes to more transparency and visibility of EU- law [Електронний ресурс] // // An Official Website of the European Commission

- 2013. - Режим доступу: http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice- 2013/files/contributions/89_aeaj_en.pdf

170. Administrative Process [Електронний ресурс] // ENCYCLOPEDIA2.

- 2010. - Режим доступу:

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Administrative+Process

171. EU administrative Law and national administrations [Електронний

ресурс] // // An Official Website of the European Commission - 2013. - Режим доступу: http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-

2013/files/administrative_law_en.pdf

172. From public administration to governance: The paradigm shift in the link between government and citizens [Електронний ресурс] // 6th Global Forum on Reinventing Government Towards Participatory and Transparent Governance 24 - 27 May 2005, Seoul, Republic of Korea. - 2005. - Режим доступу: http://unpan1 .un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan020731 .pdf

173. Good (philosophy) [Електронний ресурс] // BRITISH

ENCYCLOPEDIA. - 2015. - Режим доступу :

http://www.britannica.com/search?query=good

174. Guide to the obligations of officials and other servants of the European parliament code of conduct: Adopted by the bureau on 7 July 2008: [Електронний ресурс] // An Official Website of the European Parliament - 2008. - Режим доступу : http://www.europarl.europa.eu/RegData/PDF/406411_EN.pdf

175. Handbook for Monitoring Administrative Justice [Електронний

ресурс] // OSCE. - 2013. - Режим доступу:

http://www.osce.org/albania/105271?download=true

176. Public administration [Електронний ресурс] //

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. - 2012. - Режим доступу:

http://www.britannica.com/topic/public-administration

177. Public Private Partnerships / Akintola Akintoye, Dr Champika Liyanage, Dr Suresh Renukappa / ARCOM DOCTORAL RESEARCH [Електронний ресурс] // University of Central Lancashire, United Kingdom. - 2011. - Режим доступу: http://www.arcom.ac.uk/-docs/workshops/2011-Central- Lancashire_CIB TG72.pdf

178. Quality of justice systems in EU member states [Електронний ресурс] // An Official Website of the Government of Netherlands. - 2012. - Режим доступу: https://www.government.nl/topics/administration-of-justice-and-dispute- settlement/contents/quality-of-justice-systems-in-eu-member-states

179. Science in the Administrative Process [Електронний ресурс] // An Official Website of the United States Government. - 2013. - Режим доступу : https://www.acus.gov/research-projects/science-administrative-process

180. The European Code of Good Administrative Behaviour [Електронний

ресурс] // 6th Global Forum on Reinventing Government Towards Participatory and Transparent Governance 24 - 27 May 2005, Seoul, Republic of Korea. - 2005. - Режим доступу:

http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/code.faces#/page/1

<< | >>
Источник: КУЗЬМЕНКО Наталія Андріївна. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2016. 2016

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -