<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Авер'янов В. Б., Лук'янець Д. Ю. Чи забезпечить вітчизняне адміністративне судочинство верховенство права. Віче. 2006. № 7/8. С. 35-39.

2. Козырин А. Н., Штатина М. А., Зеленцов А.

Б. и др. Административное право зарубежных стран : учеб. Москва : Спарк, 2003. 464 с.

3. Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і практики. Настільна книга судді / за заг. ред. О. М. Пасенюка. Київ : Істина, 2007. 608 с.

4. Адміністративне судочинство : навч. посіб. / за заг. ред. О. П. Рябченко. 2-ге вид., перероб. і доп. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. 304 с.

5. Андруневчин О. М. Європейські стандарти захисту прав і свобод громадян та їх застосування в адміністративному судочинстві України.

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2009. № 4. С. 136-144.

6. Ануфрієва О. В. Інститут відводу судді у процесуальному праві України (порівняльний аспект). Вісник Вищої ради юстиції. 2011. №4. С. 35-43.

7. Банчук О. А., Куйбіда Р. О. Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод до процедури здійснення судочинства. Київ : ІКЦ "Леста", 2005. 116 с.

8. Банчук О. Розумний строк розгляду справи у суді: європейські стандарти та українські реалії. Адвокат. 2005. № 11 (62). С. 7-10.

9. Баранчик П. Д. Змагальність сторін як принцип адміністративного судочинства. Вісник Запорізького національного університету. 2011. №4. С. 143-149.

10. Бачун О. В. Правовий статус суб’єктів адміністративного судочинства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ, 2010. 21 с.

11. Бевзенко В. М. Суб’єкти владних повноважень в адміністративному судочинстві України : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.07 / Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2010. 35 с.

12. Бондарчук С. А. Принципи адміністративного судочинства України: дис.

... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2010. 206 с.

13. Бугрим М. П. Проблеми реалізації принципу змагальності на стадії досудового розслідування. Журнал східноєвропейського права. 2017. №35. С. 55-63.

14. Веремко В. Господарський процес обіцяють зробити справжнім змаганням зі справедливими правилами. Закон і бізнес. 2016. URL : http://zib.com.ua/ua/125435-

gospodarskiy_proces_obicyayut_zrobiti_spravzhnim_zmagannyam_.html.

15. Гаврилішин А. П., Козирєва В. П. Принципи змагальності та процесуальної рівності в міжнародному комерційному арбітражі. Юридичний вісник. 2015. №4. С. 120-124.

16. Гаврилюк О. О. Принцип гласності та відкритості в системі принципів адміністративного процесу. Право і безпека. 2011. №4. С. 43-46.

17. Гарієвська М. Б. До питання активності суду в процесі доказування порівняльно-правовий аспект. Приватне право і підприємництво. 2010. № 9. С. 78-81.

18. Гончарук С. Т., Бєлкін Л. П. Трансформація принципів адміністративного процесу в адміністративному судочинстві. Юридичний вісник. 2014. №1. С. 62-67.

19. Гордєєв В. В. Доказування в адміністративних справах, пов’язаних з виборчим процесом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Київський національний університет внутрішніх справ. Київ, 2009. 18 с.

20. Горевий В. І., Куліш А. М., Чернадчук В. Д. Господарський процес. Практикум : навч. посіб. 3-тє видання, випр. і доп. Суми : Сумський державний університет, 2013. 308 с.

21. Горобцова Я. В. Щодо принципів адміністративного судочинства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. 2014. №12. Т. 2. С. 136-140.

22. Городовенко В. Змагальність як вихідний принцип судової влади. Вісник академії правових наук України. 2012. № 2. С. 202-215.

23. Городовенко В. Принцип рівності громадян перед законом і судом. Вісник Конституційного Суду України. 2012. №1. С. 178-186.

24. Господарський процесуальний кодекс України від 6.11.1991 р.

URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 (дата звернення 25.05.2017).

25. Грабовська О. Змагальна модель цивільного судочинства: поняття та юридична природа. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2012. №90. С. 54-58.

26. Грицаєнко Л. Р. Змагальність, диспозитивність, рівність сторін - принципи кримінального процесу України. Держава і право. 2009. Вип. 44. С. 188-194.

27. Данченко Т. В. Головенко О. Д. Значення практики Європейського Суду з прав людини для адміністративного судочинства України в процесі розв’язання спорів щодо публічних фінансів. Сучасні питання економіки і права. 2012. №2. С. 110-116.

28. Дем’як В. Реалізація принципу змагальності у господарському

судочинстві. Судова влада України. 2011. URL :

http://vl.arbitr.gov.ua/sud5004/pres-centr/news/8365/.

29. Добкін М. М. Місцеві державні адміністрації: становлення, розвиток та функціонування : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 567 с.

30. Дубенко О. М. Деякі проблеми визначення видів суб’єктів доказування в адміністративному судочинстві. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2006. С. 168-173.

31. Дубенко О. М. Доказування в адміністративному судочинстві в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2010. 23 с.

32. Дяков В. Проблеми реалізації принципу змагальності у кримінальному процесі. Підприємництво, господарство і право. 2016. №8. - С. 169-174.

33. Задирака Н. Ю. Рішення Європейського Суду з прав людини у правовій системі континентального права як джерело адміністративного процесуального права. Адміністративне право і процес. 2014. №3. С. 234244.

34. Заїка М. М. Інститут примирення сторін в адміністративному судочинстві: проблемні аспекти. Південноукраїнський правничий часопис. 2016. №2. С. 133-136.

35. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (дата звернення 25.05.2017).

36. Івченко А. В. Адміністративна відповідальність за прояв неповаги

до суду. Закон і бізнес. 2015. URL : http://zib.com.ua/ua/print/52549-

administrativna_vidpovidalnist_za_proyav_nepovagi_do_sudu.html.

37. Інструкція з організації діяльності дільничних офіцерів поліції:

Наказ МВС України від 27.08.2017 № 650. URL :

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1041-17.

38. Калмыкова Я. С. Суд как субъект доказательственной деятельности в административном судопроизводстве Украины. Вестник Северокавказского гуманитарного института. 2013. № 2(6). С. 124-129.

39. Кирилюк І. В. Право на апеляційне оскарження судового рішення в адміністративному судочинстві як елемент права на судовий захист. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. №24. С. 87-90.

40. Кирилюк І. В. Суб’єкти апеляційного оскарження в адміністративному судочинстві України. Часопис Академії адвокатури України. 2015. С. 46-50.

41. Ківалов С. В. Понятійно-правова характеристика сторін як учасників адміністративного судочинства. Наукові праці НУ ОЮА. 2014. С. 5-26.

42. Кіт Х. Роль адміністративного суду у збиранні доказів на стадії підготовчого провадження. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. №59. С. 179-184.

43. Клочкова Н. В. Документ як джерело доказів у адміністративному судочинстві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Державний науково- дослідний інститут МВС України. Київ, 2016. 209 с.

44. Ковальчук С. О. Здійснення захисту у кримінальних справах на засадах змагальності та диспозитивності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Національний університет "Одеська юридична академія". Одеса,

2007. 22 с.

45. Когут О. В., Підвальна М. З. Утвердження принципу верховенства права в нормах Кодексу адміністративного судочинства України. Університетські наукові записки. 2010. №2. С. 169-178.

46. Кодекс адміністративного судочинства України від 6.07.2005 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (дата звернення 25.05.2017).

47. Кодекс адміністративного судочинства України: наук.-практ. коментар / Н. О. Армаш, О. М. Бандурка, А. В. Басов та ін. ; за заг. ред. А. Т. Комзюка. Київ : Прецедент; Істина, 2009. 823 с.

48. Кодекс адміністративного судочинства України: наук.-практ. коментар / С. В. Ківалов, О І. Харитонова, О. М. Пасенюк, М. Р. Аракелян та ін. ; за ред. С. В Ківалова, О. І. Харитонової. Харків : ТОВ «Одіссей», 2005. 552 с.

49. Коломоєць Т., Лютіков П. Практика ЄСПЛ та адміністративне судочинство. Юридична газета. 2017. URL : https://www.pressreader.com/.

50. Колпаков В. К., Гордєєв В. В. Настільна книга професійного судді при розгляді адміністративних справ : наук.-практ. посіб. Харків : Харків юридичний, 2011. 480 с.

51. Колпаков В., Гордєєв В. Принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі в системі принципів адміністративного судочинства. Право України. 2014. №3. С. 47-56.

52. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процес України : навч. посіб. Київ : Прецедент, 2007. 531 с.

53. Кононенко О. М. Принцип офіційного з’ясування обставин у справі в системі принципів адміністративного судочинства. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2015. №2. С. 179-185.

54. Константий О. В. Щодо проблеми реалізації принципу верховенства

права у сфері діяльності судової влади в Україні. Верховний Суд України.

2008. URL :

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/3adf2d0e52f68d76c2256c080037bac9/ea7 24cb626c9eab1c225762b0049c468?OpenDocument.

55. Конституція України : станом на 5 січня 2017 р. : відповідає офіц. Тексту. Київ : ПОЛИВОДА А. В., 2017. 76 с.

56. Короєд С. О., Кресіна І. О., Прилуцький С. В. Концепція реформування судової влади України. Судова апеляція. 2015. №3(40). С. 6-34.

57. Короєд С. О. Проблема реалізації принципу змагальності в цивільному судочинстві. Судова апеляція. 2012. № 1 (26). С. 118-122.

58. Котенко В. М. Забезпечення процесуальних прав і законних інтересів позивача та відповідача в адміністративному судочинстві України : автореф.

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2011. 22 с.

59. Котович І. Проблемні питання оскарження рішень адміністративних судів. Український часопис міжнародного права. 2013. №1. С. 162-165.

60. Крикливець Д. Є. Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2016. 321 с.

61. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2341-14M (дата звернення 25.05.2017).

62. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення 25.05.2017).

63. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-05 (дата звернення 25.05.2017).

64. Кротюк О. В. Правове закріплення принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі в адміністративному судочинстві України: критичний аналіз. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2012. № 1 (6). С. 77-81.

65. Кузьменко В. А. Застосування приводу в адміністративному судочинстві (на матеріалах судової практики). Науковий вісник Херсонського державного університету. 2013. №4. С. 52-56.

66. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7.12.1984 р. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (дата звернення 25.05.2017).

67. Курило М. П. Процедури доказування в цивільному, господарському та адміністративному судочинстві: порівняльно-правове дослідження. Судова апеляція. 2016. № 2(43). С. 61-68.

68. Курило М. П. Щодо можливості уніфікації принципів цивільного, адміністративного, господарського та кримінального процесуального права. Право України. 2013. № 8. С. 271-278.

69. Кухар М. Д. Принцип змагальності в системі принципів адміністративного процесу України. Форум права. 2012. № 4. С. 549-553.

70. Кучер Т. М. Докази та доказування: співвідношення понять. Вісник Вищої ради юстиції. 2011. № 3(7). С. 83-93.

71. Кучер Т. М. Співвідношення висновків експерта та спеціаліста як засобів доказування в цивільному процесі: питання теорії та практики. Вісник Вищої ради юстиції. 2012. №2. С. 31-40.

72. Лежнєва Т. М. Поняття та елементи принципу змагальності в цивільному процесі. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2013. №2. С. 126-136.

73. Лисенкова К. Правова сутність змагальності в кримінальному провадженні. Юридичний вісник. 2014. №4. С. 334-337.

74. Лошицький М. В., Короєд С. О. Завдання адміністративного судочинства: теоретичні питання реалізації. Науково-дослідний інститут публічного права. 2016. URL : http://sipl.com.ua/?page_id=1065.

75. Лунін C. В. Принцип змагальності сторін як гарантія ефективного судового захисту. Часопис Академії адвокатури України. 2011. №1. С. 1-7.

76. Лунін С. В. Принцип змагальності сторін як конституційна гарантія справедливого судочинства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Академія адвокатури України. Київ, 2011. 22 с.

77. Лученко Д. В., Крестьянінов О. О. Прояв неповаги до суду: проблематика застосування господарськими судами заходів адміністративної відповідальності : наук.-практ. посіб. Харків : Юрайт, 2015. 96 с.

78. Лях Н. Л. Отримання дослідження та оцінка доказів в адміністративному судочинстві. Актуальні проблеми держави і права. 2007. Вип. 35. С. 312-316.

79. Мамницький В. Ю. Поняття та зміст принципу змагальності у цивільному судочинстві. Форум права. 2014. № 3. С. 201-206.

80. Маркуш М. А. Принцип змагальності в кримінальному процесі України : монографія. Харків : Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2007. 208 с.

81. Маркуш М. А. Соціальна сутність змагальності. Часопис Київського університету права. 2013. №4. С. 384-390.

82. Марченко А. А. Поняття судового прецеденту та його місце у правовій системі України. Митна справа. 2013. № 5. Ч. 2. Кн. 1. С. 26-32.

83. Мельник М. Засоби, джерела доказування в адміністративному

судочинстві України: поняття та особливості. Віче. - 2010. URL :

http://www.viche.info/joumal/2157.

84. Мироненко Є. О. Принципи верховенства права та законності в

адміністративному судочинстві України. Форум права. 2013. № 4.

С.248-252.

85. Мілієнко О. А. Принципи гласності і відкритості в адміністративному судочинстві України: теорія, досвід реалізації та адаптації до європейських стандартів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2016. 20 с.

86. Міліціанов Р. В. Змагальність сторін як основна конституційна засада судочинства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. №30. С. 85-88.

87. Міліціанов Р. В. Сутність та зміст змагальності сторін як основної конституційної засади судочинства. Вісник Запорізького національного університету. 2014. №3. С. 27-34.

88. Мінаєва О. М. Роль та значення принципу активної ролі суду в рамках судових процедур із вирішення податкових спорів. Вороновські читання (Фінансове право : сучасний стан та перспективи) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 5 жовт. 2016 р.). Київ : Асоціація фінансового права України, 2016. 300 с.

89. Мокрицька І. Я. Проблеми реалізації права на захист у кримінальному провадженні в умовах принципу змагальності сторін. Наукові записки НаУКМА. 2014. №155. С. 110-113.

90. Мохонько О. О. Поняття і сутність засади змагальності сторін у кримінальному процесі України. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. №4. С. 248-251.

91. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : в 2 т. Т. 1 / В. К. Матвійчук, І. О. Хар ; за заг. ред. В. К. Матвійчука. вид. 2-е, змін. та доп. Київ : Алерта, КНТ, 2008. 787 с.

92. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного

судочинства України ; за заг. ред. С. В. Пєткова. Київ : «Центр учбової літератури», 2017. 384 с.

93. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного

судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко,

B. Б. Авер’янов та ін.; за заг. ред. О. М. Пасенюка. Київ : Юрінком Інтер,

2009. 704 с.

94. Немировська О. В. Принцип змагальності сторін та його реалізація в судовій практиці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Київ, 1999. 15 с.

95. Нечипорук С. В. До питання про сутність і значення принципів змагальності та рівноправності сторін. Держава і право. 2010. Вип. 47.

C. 365-372.

96. Нечитайло О. М. Забезпечення доказів в адміністративному судочинстві України. Право і Безпека. 2010. № 3. С. 127-130.

97. Нечитайло О. М. Обставини, що не потребують доказування у адміністративному судочинстві України. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2008. Вип. 43. С. 151-158.

98. Нікітіна І. В. Діалектика розвитку принципу змагальності в російській юридичній науці. Юридична освіта і наука. 2007. №1. С. 13-18.

99. Ніколенко Л. М. Реалізація основних принципів господарського судочинства при перегляді судових актів. Часопис Київського університету права. 2013. №1. С. 174-180.

100. Овакімян М. А. Дотримання та реалізація принципу змагальності у контексті доказування сторонами у кримінальному провадженні України. Форум права. 2014. № 3. С. 265-270.

101. Ожегов С. И. Словарь русского языка. 70000 слов / под. ред. Н. Ю. Шведовой. - Москва : Русский язык, 1991. 921 с.

102. Олефіренко Н. Адміністративно-правовий статус

адміністративного суду в Україні. Слово Національної школи суддів України. 2013. №3. С. 152-155.

103. Павленко Н. Г. Презумпція винуватості в адміністративному судочинстві. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. URL : http://er.nau.edu.ua/bitstream /КАи/21855/1/Документ21^Ь

104. Пасенюк О. Адміністративне судочинство: становлення завершилося, проблеми залишилися. Юридичний вісник України. 2011. URL : http://yurincom.com/ua/legal_practice/analitychna_yurysprudentsiia/administratyv

ne_sudochynstvo_____ stanovlennia_zavershylosia problemy_zalyshylysia-

publication/.

105. Петрушина М. Д. Принципи адміністративного судочинства та їх реалізація як гарантія права на справедливий суд. Україна в умовах реформування правової системи : сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 квіт. 2016 р.). Тернопіль : Економічна думка, 2016. С. 75-78.

106. Пипяк М. І. Адміністративний суд в системі державних органів України : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2016. 191 с.

107. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення 25.05.2017).

108. Посібник зі статті 6 «Право на справедливий суд» (цивільна частина). 2013. 77 с. (Рада Європи/ Європейський Суд з прав людини).

109. Потапенко С. В. Система принципів адміністративного процесу України та проблеми їх класифікації. Форум права. 2010. № 2. С. 403-408 URL : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10pcvpik.pdf.

110. Принцип верховенства права: проблеми тлумачення та застосування в адміністративному праві / О.Ф. Андрійко, В.П. Нагребельний,

Л.Є. Кисіль, Ю.С. Педько, В.А. Дерець, А.А. Пухтецька, А.В. Кірмач. Альманах права. 2012. Вип. 3. С. 77-82.

111. Принцип змагальності в судовому процесі : метод. посіб. Кіровоград : Головне управління юстиції у Кіровоградській області, 2015. 8 с.

112. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23.12.2006 р. URL : zakon.rada. gov.ua/laws/show/3477-15.

113. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу

України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу

адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Проект Закону України. URL :

http ://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61415.

114. Про внесення змін і доповнень до Цивільного процесуального

кодексу України : Закон України від 2.02.1996 р. URL :

zakon.rada.gov.ua/laws/show/27/96-вр.

115. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України від 30.10.1996 р. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-вр.

116. Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 р. URL : zakon.rada. gov.ua/laws/show/889-19.

117. Про державну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 р. URL : zakon.rada. gov.ua/laws/show/3855 -12.

118. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17.

119. Про електронний цифровий підпис : Закон України від 22.05.2003 р. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/852-15.

120. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.05.2003 р. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15.

121. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню

розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14 жовтня 2014 р. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18.

122. Про застосування судами міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя : Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 19.12.2014 р. № 13. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0013740-14.

123. Про затвердження Положення про порядок здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері електронного цифрового підпису : Наказ адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 24.07.2007 р. № 143 URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0914-07.

124. Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного

документа (електронний даних) на певний момент часу : Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 680 URL :

zakon.rada.gov.ua/laws/show/680-2004-п.

125. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних

системах : Закон України від 05.07.1994 р. URL :

http ://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80.

126. Про звернення громадян : Закон України від 02.10.1996 р. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр.

127. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 р. URL : .

128. Про місцеві вибори : Закон України від 14.07.2015 р. URL : zakon.rada. gov.ua/laws/show/595-19.

129. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 р. URL : zakon.rada. gov.ua/laws/show/580-19.

130. Про органи самоорганізації населення : Закон України від 11.07.2001 р. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/2625-14.

131. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні : Закон України від 21.03.1991 р. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12.

132. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 22.09.2011 р. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17.

133. Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації : Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 29.09.2016 р. № 10. URL : http ://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0010760-16.

134. Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 р. URL : zakon.rada. gov.ua/laws/show/1697-18.

135. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 07.06.2001 р. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14.

136. Про судове рішення в адміністративній справі : Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20.05.2013 р. № 7. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0007760-13.

137. Про судову практику у справах про хабарництво : Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 26.04.2002 р. № 5. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-02/conv.

138. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 р. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.

139. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного

кордону : Закон України від 22.06.2000 р. URL :

zakon.rada. gov.ua/laws/show/1835-14.

140. Ратушна Б. П. Змагальність судового процесу - запорука справедливого судового розгляду. Часопис Київського університету права. - 2012. №3. С. 232-236.

141. Решота В. В. Виконання рішень та застосування практики європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві Україні.

Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. Вип. 34. Т. 2. С. 128-131.

142. Рогатюк І. В. Становлення кримінальних процесуальних засад участі прокурора в кримінальному судочинстві: зв’язок історії та сучасності.

Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2015. №2. С. 258271.

143. Рущак І. Я. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи

як учасники адміністративного судочинства в Україні : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Навчально-науковий Юридичний інститут Національного

авіаційного університету. Київ, 2016. 247 с.

144. Світличний О. П. Господарський процес : підруч. / за заг. ред.

О. П. Світличного. Київ : НУБіП України, 2016. 337 с.

145. Сербан Ф. І. Кореляція принципу офіційності і принципів змагальності та диспозитивності в адміністративному судочинстві. Юридична наука. 2015. №7. С. 74-82.

146. Сердюк В. В. Змагальність сторін як засада судочинства в Україні. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2016. №2. С. 85-93.

147. Сидєльніков О. Д. Інститут примирення сторін в адміністративному судочинстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2017. 21 с.

148. Ситніков О. Ф. Особливості правового положення позивача в адміністративному судочинстві. Форум права. 2012. № 4. С. 819-823.

149. Скочиляс-Павлів О. В. Поняття суб’єкта владних повноважень в адміністративному судочинстві України. Вісник Національного університету "Львівська політехніка”. Юридичні науки. 2014. № 801. С. 19-23.

150. Соколов В. М. Адміністративне судочинство як сфера застосування аналогій у праві. Правовий вісник УАБС. 2013. № 1 (8). С. 53-57.

151. Сонюк О. В.Особливості участі невладних суб’єктів у правовідносинах адміністративного судочинства. Часопис Київського університету права. 2013. №1. С. 149-153.

152. Сорока М. О. Сутність терміну «розумний строк» у судовому адміністративному процесі. Форум права. 2011. № 1. С. 962-967.

153. Справа «Вілхо Ескелайнен та інші проти Фінляндії» (Заява № 63235/00): Рішення Європейського суду з прав людини від 19.04.2007 р. URL :

http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Vilho_Eskelinen_and_Others_v_Finland_

19_04_2007.pdf.

154. Справа «Мітін проти України» (Заява № 38724/02) : Рішення

Європейського суду з прав людини від 14.02.2008 р. URL :

http ://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_322.

155. Столбовий Ю. М. Зміст принципу офіційного з'ясування всіх обставин у справі в адміністративному судочинстві. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2013. № 4. С. 129-133.

156. Татаревський О. М. Захист своїх прав у адміністративному суді : практ. посіб. Київ : Арктур - А, 2010. 64 с .

157. Тацій Л. Категорія «розумний строк» в адміністративному судочинстві: поняття та правова природа. Публічне право. 2014. № 1 (13). С. 36-41.

158. Тимченко Г. П. Принцип змагальності в судочинстві України: історичний і теоретичний аспекти. Держава і право, 2010. Вип. 48. С.316-322.

159. Ткач І. В. Поняття органу державної влади у контексті статей 1173-1175 Цивільного кодексу України. Вісник Академії адвокатури України. 2013. №2. С. 18-23.

160. Топор І. В. Поняття та види учасників адміністративного судочинства: проблеми теорії. Актуальні проблеми держави і права. 2011. С. 264-271.

161. Топор І. В. Теоретико-правова характеристика процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Національний університет "Одеська юридична академія". Одеса, 2014. 23 с.

162. Труш М. Порядок набрання законної сили судовими рішеннями в адміністративній справі та особливості їх виконання. Підприємництво, господарство і право. 2016. №11. С. 156-161.

163. Умнова О. В. Докази в адміністративному судочинстві при поновленні на публічну службу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Національний університет державної податкової служби України. Ірпінь, 2010. 24 с.

164. Фулей Т. Застосування практики Європейського суду з прав

людини при тлумаченні загальних положень та принципів адміністративного судочинства. Захист прав людини в адміністративному судочинстві: сучасний стан і перспективи розвитку в Україні : матеріали міжн. наук.- практ. конф., присвяченої 10-річчю процесуальної діяльності

адміністративних судів України (Київ, 1-2 жовт. 2015 р.). Київ : Ваіте, 2015. С. 165-173.

165. Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві : роздаткові матеріали. Київ : ВАІТЕ, 2013. 56 с.

166. Фулей Т.І. Застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві: Науково-методичний посібник для суддів. 2-ге вид. випр., допов. - К., 2015. - 128 с.

167. Хотинська О. З. Обов’язковість судових рішень як конституційна засада судочинства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Академія адвокатури України. Київ, 2006. 20 с.

168. Цивільне процесуальне право України : підруч. / С. С. Бичкова,

І. А. Бірюков, В. І. Бобрик та ін. ; за заг. ред. С. С. Бичкової. Київ : Атіка, 2009. 760 с.

169. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. URL : zakon.rada. gov.ua/laws/show/1618-15.

170. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.07.1963 р. URL : http ://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1501-06.

171. Ченкова Н. Сутність принципу рівності перед законом і судом в адміністративному процесі. Юридична Україна. 2012. №10. С. 26-30.

172. Чечина Н. А. Избранные труды по гражданському процессу. Санкт-Петербург : Изд-во СПб ун-та, 2004. 656 с.

173. Чугуєвська М. Виконання Україною рішень Європейського суду з

прав людини: проблемні аспекти. Віче. 2013. URL :

http://www.viche.info/joumal/3895/.

174. Чуприна Г. В. Докази і доказування в адміністративних справах за зверненням державної міграційної служби України з приводу примусового видворення іноземців і осіб без громадянства. Форум права. 2012. № 4. С. 1019-1023.

175. Шеренін Ю. Л. Процесуальні форми перегляду судових рішень адміністративними судами України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2012. 22 с.

176. Шруб І. В. Функціонування адміністративних судів в Україні: організаційно-правові засади та їх реалізація : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Київський національний університет внутрішніх справ. Київ, 2009. 345 с.

177. Штефан М. Й. Цивільний процес : Академічний курс : підруч. Київ : Ін. Юре, 1997. 608 с.

178. Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України : Академічний курс : підруч. Київ : Видавничий дім "Ін Юре", 2005. 622 с.

179. Щодо застосування статті 72 Кодексу адміністративного

судочинства України : Лист Вищого адміністративного суду України від 14.11.2012 р. № 2379/12/13-12. URL :

http ://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v2379760-12.

180. Щодо надання офіційних роз'яснень законодавства: Лист Міністерства юстиції України Закон України від 03.11.2006 р. № 22-48-548. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0548323-06.

181. Юхтенко Л. Процедура примирення в адміністративному судочинстві: дискусійні аспекти доцільності застосування. Юридичний вісник. 2014. №6. С. 84-90.

182. Юшкевич О. Г. Особливості оскарження ухвал адміністративного суду. Актуальна юриспруденція : наук.-практ. Інтернет-конф. URL : http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=195 %3A2012-02-07- 19-38-58&catid=36%3A-2&Itemid=53&lang=ru.

183. Яковенко Є. О. Реалізація конституційного права особи на апеляційне оскарження судових рішень у порядку адміністративного судочинства. Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. 2011. № 2. С. 95-101.

184. Яковенко Є. О. Суб’єкти владних повноважень та їх види. Вісник Запорізького національного університету. 2010. №4. С. 171-177.

185. Янчук О. Ю. Судова експертиза в адміністративному судочинстві. Вісник Академії адвокатури України. 2009. №2. С. 145-150.

186. Янюк Н. «Посадові» і «службові» особи у національному законодавстві: проблеми розмежування понять. Право України. 2009. № 11. С. 180-184.

ДОДАТКИ Додаток А

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

в яких опубліковані основні результати дисертації:

1. Корецький І. О. Змагальність і принцип змагальності в судочинстві: проблеми співвідношення. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). Київ, 2015. № 2. С. 33-38.

2. Koretsky I. O. The court's role in ensuring the principle of adversarial in administrative courts. Visegrad journal on human rights. Bratislava, 2015. № 6/2. P. 34-38.

3. Корецький І. О. Змагальні сторони в адміністративному судочинстві. Науковий вісник публічного та приватного права. Київ, 2016. № 2. С. 123-129.

4. Корецький І. О. Доказування як засіб доведення позиції сторін в адміністративному судочинстві. Науковий вісник публічного та приватного права. Київ, 2016. №1. С. 56-62.

5. Корецький І. О. Принцип змагальності в системі принципів адміністративного судочинства. Науковий вісник публічного та приватного права. Київ, 2017. № 1. С. 66-72.

6. Корецький І. О., Братель С. Г. Місце процесуальної практики європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві. Підприємництво, господарство і право. Київ, 2017. №4. С. 88-96.

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

1. Корецький І. О. Поняття доказування в адміністративному судочинстві. Рівень ефективності та необхідності впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та юридичну практику : матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Донецьк, 7-8 берез. 2014 р.). Донецьк : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2014. С. 67-69.

2. Корецький І. О. Реалізація принципу змагальності судами. Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин :

матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Дніпропетровськ, 4-5 квіт. 2014 р.). Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 2014. С. 98-99.

3. Корецький І. О. Процесуальні строки в адміністративному судочинстві. Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин : матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Дніпропетровськ, 6-7 листоп. 2015 р.). Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 2015. С. 48-49.

4. Корецький І. О. Співвідношення понять «сфера публічно-правових відносин» та «спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру». Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні : матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Запоріжжя, 27-28 лют. 2015 р.). Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2015. С. 74 - 76.

5. Корецький І. О. Обов’язкові системо утворюючі елементи змагальності. Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи : матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Київ, 11-12 берез. 2016 р.). Київ : Центр правових наукових досліджень, 2016. С. 101-102.

6. Корецький І. О. Поняття принципу змагальності. Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Одеса, 8-9 квіт. 2016 р.). Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2016. С. 94-95.

7. Корецький І. О. Поняття та ознаки суб’єктів владних повноважень. Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки : матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Харків, 16-17 верес. 2016 р.). Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2016. С. 50-52.

8. Корецький І. О. Застосування практики європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві. Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки - прогрес законодавства України майбутнього : матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Дніпро, 13-14 січ. 2017 р.) Дніпро : ГО «Правовий світ», 2017. С. 57-58.

9. Корецький І. О. Загальні принципи адміністративного судочинства. Право, суспільство і держава: форми взаємодії : матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Київ, 13-14 січ. 2017 р.). Київ : Центр правових наукових досліджень, 2017. С. 68-69.

10. Корецький І. О., Братель С. Г. Особливості засобів доказування в адміністративному судочинстві. Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин : матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Одеса, 10-11 берез. 2017 р.). Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2017. С. 96-98.

<< | >>
Источник: КОРЕЦЬКИЙ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. ПРИНЦИП ЗМАГАЛЬНОСТІ СТОРІН В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ. ДИСЕРТАЦІЯ подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. Список використаних джерел та літератури
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -