<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Авер'янов В. Б., Лук'янець Д. Ю. Чи забезпечить вітчизняне адміністративне судочинство верховенство права. Віче. 2006. № 7/8. С. 35-39.

2. Козырин А. Н., Штатина М. А., Зеленцов А.

Б. и др. Административное право зарубежных стран : учеб. Москва : Спарк, 2003. 464 с.

3. Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і практики. Настільна книга судді / за заг. ред. О. М. Пасенюка. Київ : Істина, 2007. 608 с.

4. Адміністративне судочинство : навч. посіб. / за заг. ред. О. П. Рябченко. 2-ге вид., перероб. і доп. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. 304 с.

5. Андруневчин О. М. Європейські стандарти захисту прав і свобод громадян та їх застосування в адміністративному судочинстві України.

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2009. № 4. С. 136-144.

6. Ануфрієва О. В. Інститут відводу судді у процесуальному праві України (порівняльний аспект). Вісник Вищої ради юстиції. 2011. №4. С. 35-43.

7. Банчук О. А., Куйбіда Р. О. Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод до процедури здійснення судочинства. Київ : ІКЦ "Леста", 2005. 116 с.

8. Банчук О. Розумний строк розгляду справи у суді: європейські стандарти та українські реалії. Адвокат. 2005. № 11 (62). С. 7-10.

9. Баранчик П. Д. Змагальність сторін як принцип адміністративного судочинства. Вісник Запорізького національного університету. 2011. №4. С. 143-149.

10. Бачун О. В. Правовий статус суб’єктів адміністративного судочинства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ, 2010. 21 с.

11. Бевзенко В. М. Суб’єкти владних повноважень в адміністративному судочинстві України : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.07 / Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2010. 35 с.

12. Бондарчук С. А. Принципи адміністративного судочинства України: дис.

... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2010. 206 с.

13. Бугрим М. П. Проблеми реалізації принципу змагальності на стадії досудового розслідування. Журнал східноєвропейського права. 2017. №35. С. 55-63.

14. Веремко В. Господарський процес обіцяють зробити справжнім змаганням зі справедливими правилами. Закон і бізнес. 2016. URL : http://zib.com.ua/ua/125435-

gospodarskiy_proces_obicyayut_zrobiti_spravzhnim_zmagannyam_.html.

15. Гаврилішин А. П., Козирєва В. П. Принципи змагальності та процесуальної рівності в міжнародному комерційному арбітражі. Юридичний вісник. 2015. №4. С. 120-124.

16. Гаврилюк О. О. Принцип гласності та відкритості в системі принципів адміністративного процесу. Право і безпека. 2011. №4. С. 43-46.

17. Гарієвська М. Б. До питання активності суду в процесі доказування порівняльно-правовий аспект. Приватне право і підприємництво. 2010. № 9. С. 78-81.

18. Гончарук С. Т., Бєлкін Л. П. Трансформація принципів адміністративного процесу в адміністративному судочинстві. Юридичний вісник. 2014. №1. С. 62-67.

19. Гордєєв В. В. Доказування в адміністративних справах, пов’язаних з виборчим процесом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Київський національний університет внутрішніх справ. Київ, 2009. 18 с.

20. Горевий В. І., Куліш А. М., Чернадчук В. Д. Господарський процес. Практикум : навч. посіб. 3-тє видання, випр. і доп. Суми : Сумський державний університет, 2013. 308 с.

21. Горобцова Я. В. Щодо принципів адміністративного судочинства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. 2014. №12. Т. 2. С. 136-140.

22. Городовенко В. Змагальність як вихідний принцип судової влади. Вісник академії правових наук України. 2012. № 2. С. 202-215.

23. Городовенко В. Принцип рівності громадян перед законом і судом. Вісник Конституційного Суду України. 2012. №1. С. 178-186.

24. Господарський процесуальний кодекс України від 6.11.1991 р.

URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 (дата звернення 25.05.2017).

25. Грабовська О. Змагальна модель цивільного судочинства: поняття та юридична природа. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2012. №90. С. 54-58.

26. Грицаєнко Л. Р. Змагальність, диспозитивність, рівність сторін - принципи кримінального процесу України. Держава і право. 2009. Вип. 44. С. 188-194.

27. Данченко Т. В. Головенко О. Д. Значення практики Європейського Суду з прав людини для адміністративного судочинства України в процесі розв’язання спорів щодо публічних фінансів. Сучасні питання економіки і права. 2012. №2. С. 110-116.

28. Дем’як В. Реалізація принципу змагальності у господарському

судочинстві. Судова влада України. 2011. URL :

http://vl.arbitr.gov.ua/sud5004/pres-centr/news/8365/.

29. Добкін М. М. Місцеві державні адміністрації: становлення, розвиток та функціонування : монографія. Харків : Золота миля, 2012. 567 с.

30. Дубенко О. М. Деякі проблеми визначення видів суб’єктів доказування в адміністративному судочинстві. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2006. С. 168-173.

31. Дубенко О. М. Доказування в адміністративному судочинстві в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2010. 23 с.

32. Дяков В. Проблеми реалізації принципу змагальності у кримінальному процесі. Підприємництво, господарство і право. 2016. №8. - С. 169-174.

33. Задирака Н. Ю. Рішення Європейського Суду з прав людини у правовій системі континентального права як джерело адміністративного процесуального права. Адміністративне право і процес. 2014. №3. С. 234244.

34. Заїка М. М. Інститут примирення сторін в адміністративному судочинстві: проблемні аспекти. Південноукраїнський правничий часопис. 2016. №2. С. 133-136.

35. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (дата звернення 25.05.2017).

36. Івченко А. В. Адміністративна відповідальність за прояв неповаги

до суду. Закон і бізнес. 2015. URL : http://zib.com.ua/ua/print/52549-

administrativna_vidpovidalnist_za_proyav_nepovagi_do_sudu.html.

37. Інструкція з організації діяльності дільничних офіцерів поліції:

Наказ МВС України від 27.08.2017 № 650. URL :

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1041-17.

38. Калмыкова Я. С. Суд как субъект доказательственной деятельности в административном судопроизводстве Украины. Вестник Северокавказского гуманитарного института. 2013. № 2(6). С. 124-129.

39. Кирилюк І. В. Право на апеляційне оскарження судового рішення в адміністративному судочинстві як елемент права на судовий захист. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. №24. С. 87-90.

40. Кирилюк І. В. Суб’єкти апеляційного оскарження в адміністративному судочинстві України. Часопис Академії адвокатури України. 2015. С. 46-50.

41. Ківалов С. В. Понятійно-правова характеристика сторін як учасників адміністративного судочинства. Наукові праці НУ ОЮА. 2014. С. 5-26.

42. Кіт Х. Роль адміністративного суду у збиранні доказів на стадії підготовчого провадження. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. №59. С. 179-184.

43. Клочкова Н. В. Документ як джерело доказів у адміністративному судочинстві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Державний науково- дослідний інститут МВС України. Київ, 2016. 209 с.

44. Ковальчук С. О. Здійснення захисту у кримінальних справах на засадах змагальності та диспозитивності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Національний університет "Одеська юридична академія". Одеса,

2007. 22 с.

45. Когут О. В., Підвальна М. З. Утвердження принципу верховенства права в нормах Кодексу адміністративного судочинства України. Університетські наукові записки. 2010. №2. С. 169-178.

46. Кодекс адміністративного судочинства України від 6.07.2005 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (дата звернення 25.05.2017).

47. Кодекс адміністративного судочинства України: наук.-практ. коментар / Н. О. Армаш, О. М. Бандурка, А. В. Басов та ін. ; за заг. ред. А. Т. Комзюка. Київ : Прецедент; Істина, 2009. 823 с.

48. Кодекс адміністративного судочинства України: наук.-практ. коментар / С. В. Ківалов, О І. Харитонова, О. М. Пасенюк, М. Р. Аракелян та ін. ; за ред. С. В Ківалова, О. І. Харитонової. Харків : ТОВ «Одіссей», 2005. 552 с.

49. Коломоєць Т., Лютіков П. Практика ЄСПЛ та адміністративне судочинство. Юридична газета. 2017. URL : https://www.pressreader.com/.

50. Колпаков В. К., Гордєєв В. В. Настільна книга професійного судді при розгляді адміністративних справ : наук.-практ. посіб. Харків : Харків юридичний, 2011. 480 с.

51. Колпаков В., Гордєєв В. Принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі в системі принципів адміністративного судочинства. Право України. 2014. №3. С. 47-56.

52. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процес України : навч. посіб. Київ : Прецедент, 2007. 531 с.

53. Кононенко О. М. Принцип офіційного з’ясування обставин у справі в системі принципів адміністративного судочинства. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2015. №2. С. 179-185.

54. Константий О. В. Щодо проблеми реалізації принципу верховенства

права у сфері діяльності судової влади в Україні. Верховний Суд України.

2008. URL :

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/3adf2d0e52f68d76c2256c080037bac9/ea7 24cb626c9eab1c225762b0049c468?OpenDocument.

55. Конституція України : станом на 5 січня 2017 р. : відповідає офіц. Тексту. Київ : ПОЛИВОДА А. В., 2017. 76 с.

56. Короєд С. О., Кресіна І. О., Прилуцький С. В. Концепція реформування судової влади України. Судова апеляція. 2015. №3(40). С. 6-34.

57. Короєд С. О. Проблема реалізації принципу змагальності в цивільному судочинстві. Судова апеляція. 2012. № 1 (26). С. 118-122.

58. Котенко В. М. Забезпечення процесуальних прав і законних інтересів позивача та відповідача в адміністративному судочинстві України : автореф.

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2011. 22 с.

59. Котович І. Проблемні питання оскарження рішень адміністративних судів. Український часопис міжнародного права. 2013. №1. С. 162-165.

60. Крикливець Д. Є. Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2016. 321 с.

61. Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2341-14M (дата звернення 25.05.2017).

62. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення 25.05.2017).

63. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-05 (дата звернення 25.05.2017).

64. Кротюк О. В. Правове закріплення принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі в адміністративному судочинстві України: критичний аналіз. Правовий вісник Української академії банківської справи. 2012. № 1 (6). С. 77-81.

65. Кузьменко В. А. Застосування приводу в адміністративному судочинстві (на матеріалах судової практики). Науковий вісник Херсонського державного університету. 2013. №4. С. 52-56.

66. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7.12.1984 р. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (дата звернення 25.05.2017).

67. Курило М. П. Процедури доказування в цивільному, господарському та адміністративному судочинстві: порівняльно-правове дослідження. Судова апеляція. 2016. № 2(43). С. 61-68.

68. Курило М. П. Щодо можливості уніфікації принципів цивільного, адміністративного, господарського та кримінального процесуального права. Право України. 2013. № 8. С. 271-278.

69. Кухар М. Д. Принцип змагальності в системі принципів адміністративного процесу України. Форум права. 2012. № 4. С. 549-553.

70. Кучер Т. М. Докази та доказування: співвідношення понять. Вісник Вищої ради юстиції. 2011. № 3(7). С. 83-93.

71. Кучер Т. М. Співвідношення висновків експерта та спеціаліста як засобів доказування в цивільному процесі: питання теорії та практики. Вісник Вищої ради юстиції. 2012. №2. С. 31-40.

72. Лежнєва Т. М. Поняття та елементи принципу змагальності в цивільному процесі. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2013. №2. С. 126-136.

73. Лисенкова К. Правова сутність змагальності в кримінальному провадженні. Юридичний вісник. 2014. №4. С. 334-337.

74. Лошицький М. В., Короєд С. О. Завдання адміністративного судочинства: теоретичні питання реалізації. Науково-дослідний інститут публічного права. 2016. URL : http://sipl.com.ua/?page_id=1065.

75. Лунін C. В. Принцип змагальності сторін як гарантія ефективного судового захисту. Часопис Академії адвокатури України. 2011. №1. С. 1-7.

76. Лунін С. В. Принцип змагальності сторін як конституційна гарантія справедливого судочинства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Академія адвокатури України. Київ, 2011. 22 с.

77. Лученко Д. В., Крестьянінов О. О. Прояв неповаги до суду: проблематика застосування господарськими судами заходів адміністративної відповідальності : наук.-практ. посіб. Харків : Юрайт, 2015. 96 с.

78. Лях Н. Л. Отримання дослідження та оцінка доказів в адміністративному судочинстві. Актуальні проблеми держави і права. 2007. Вип. 35. С. 312-316.

79. Мамницький В. Ю. Поняття та зміст принципу змагальності у цивільному судочинстві. Форум права. 2014. № 3. С. 201-206.

80. Маркуш М. А. Принцип змагальності в кримінальному процесі України : монографія. Харків : Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2007. 208 с.

81. Маркуш М. А. Соціальна сутність змагальності. Часопис Київського університету права. 2013. №4. С. 384-390.

82. Марченко А. А. Поняття судового прецеденту та його місце у правовій системі України. Митна справа. 2013. № 5. Ч. 2. Кн. 1. С. 26-32.

83. Мельник М. Засоби, джерела доказування в адміністративному

судочинстві України: поняття та особливості. Віче. - 2010. URL :

http://www.viche.info/joumal/2157.

84. Мироненко Є. О. Принципи верховенства права та законності в

адміністративному судочинстві України. Форум права. 2013. № 4.

С.248-252.

85. Мілієнко О. А. Принципи гласності і відкритості в адміністративному судочинстві України: теорія, досвід реалізації та адаптації до європейських стандартів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2016. 20 с.

86. Міліціанов Р. В. Змагальність сторін як основна конституційна засада судочинства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. №30. С. 85-88.

87. Міліціанов Р. В. Сутність та зміст змагальності сторін як основної конституційної засади судочинства. Вісник Запорізького національного університету. 2014. №3. С. 27-34.

88. Мінаєва О. М. Роль та значення принципу активної ролі суду в рамках судових процедур із вирішення податкових спорів. Вороновські читання (Фінансове право : сучасний стан та перспективи) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 5 жовт. 2016 р.). Київ : Асоціація фінансового права України, 2016. 300 с.

89. Мокрицька І. Я. Проблеми реалізації права на захист у кримінальному провадженні в умовах принципу змагальності сторін. Наукові записки НаУКМА. 2014. №155. С. 110-113.

90. Мохонько О. О. Поняття і сутність засади змагальності сторін у кримінальному процесі України. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. №4. С. 248-251.

91. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : в 2 т. Т. 1 / В. К. Матвійчук, І. О. Хар ; за заг. ред. В. К. Матвійчука. вид. 2-е, змін. та доп. Київ : Алерта, КНТ, 2008. 787 с.

92. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного

судочинства України ; за заг. ред. С. В. Пєткова. Київ : «Центр учбової літератури», 2017. 384 с.

93. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного

судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко,

B. Б. Авер’янов та ін.; за заг. ред. О. М. Пасенюка. Київ : Юрінком Інтер,

2009. 704 с.

94. Немировська О. В. Принцип змагальності сторін та його реалізація в судовій практиці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Київ, 1999. 15 с.

95. Нечипорук С. В. До питання про сутність і значення принципів змагальності та рівноправності сторін. Держава і право. 2010. Вип. 47.

C. 365-372.

96. Нечитайло О. М. Забезпечення доказів в адміністративному судочинстві України. Право і Безпека. 2010. № 3. С. 127-130.

97. Нечитайло О. М. Обставини, що не потребують доказування у адміністративному судочинстві України. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2008. Вип. 43. С. 151-158.

98. Нікітіна І. В. Діалектика розвитку принципу змагальності в російській юридичній науці. Юридична освіта і наука. 2007. №1. С. 13-18.

99. Ніколенко Л. М. Реалізація основних принципів господарського судочинства при перегляді судових актів. Часопис Київського університету права. 2013. №1. С. 174-180.

100. Овакімян М. А. Дотримання та реалізація принципу змагальності у контексті доказування сторонами у кримінальному провадженні України. Форум права. 2014. № 3. С. 265-270.

101. Ожегов С. И. Словарь русского языка. 70000 слов / под. ред. Н. Ю. Шведовой. - Москва : Русский язык, 1991. 921 с.

102. Олефіренко Н. Адміністративно-правовий статус

адміністративного суду в Україні. Слово Національної школи суддів України. 2013. №3. С. 152-155.

103. Павленко Н. Г. Презумпція винуватості в адміністративному судочинстві. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. URL : http://er.nau.edu.ua/bitstream /КАи/21855/1/Документ21^Ь

104. Пасенюк О. Адміністративне судочинство: становлення завершилося, проблеми залишилися. Юридичний вісник України. 2011. URL : http://yurincom.com/ua/legal_practice/analitychna_yurysprudentsiia/administratyv

ne_sudochynstvo_____ stanovlennia_zavershylosia problemy_zalyshylysia-

publication/.

105. Петрушина М. Д. Принципи адміністративного судочинства та їх реалізація як гарантія права на справедливий суд. Україна в умовах реформування правової системи : сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 квіт. 2016 р.). Тернопіль : Економічна думка, 2016. С. 75-78.

106. Пипяк М. І. Адміністративний суд в системі державних органів України : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2016. 191 с.

107. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення 25.05.2017).

108. Посібник зі статті 6 «Право на справедливий суд» (цивільна частина). 2013. 77 с. (Рада Європи/ Європейський Суд з прав людини).

109. Потапенко С. В. Система принципів адміністративного процесу України та проблеми їх класифікації. Форум права. 2010. № 2. С. 403-408 URL : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10pcvpik.pdf.

110. Принцип верховенства права: проблеми тлумачення та застосування в адміністративному праві / О.Ф. Андрійко, В.П. Нагребельний,

Л.Є. Кисіль, Ю.С. Педько, В.А. Дерець, А.А. Пухтецька, А.В. Кірмач. Альманах права. 2012. Вип. 3. С. 77-82.

111. Принцип змагальності в судовому процесі : метод. посіб. Кіровоград : Головне управління юстиції у Кіровоградській області, 2015. 8 с.

112. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23.12.2006 р. URL : zakon.rada. gov.ua/laws/show/3477-15.

113. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу

України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу

адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Проект Закону України. URL :

http ://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61415.

114. Про внесення змін і доповнень до Цивільного процесуального

кодексу України : Закон України від 2.02.1996 р. URL :

zakon.rada.gov.ua/laws/show/27/96-вр.

115. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України від 30.10.1996 р. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-вр.

116. Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 р. URL : zakon.rada. gov.ua/laws/show/889-19.

117. Про державну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 р. URL : zakon.rada. gov.ua/laws/show/3855 -12.

118. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17.

119. Про електронний цифровий підпис : Закон України від 22.05.2003 р. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/852-15.

120. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.05.2003 р. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15.

121. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню

розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14 жовтня 2014 р. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18.

122. Про застосування судами міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя : Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 19.12.2014 р. № 13. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0013740-14.

123. Про затвердження Положення про порядок здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері електронного цифрового підпису : Наказ адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 24.07.2007 р. № 143 URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0914-07.

124. Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного

документа (електронний даних) на певний момент часу : Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 680 URL :

zakon.rada.gov.ua/laws/show/680-2004-п.

125. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних

системах : Закон України від 05.07.1994 р. URL :

http ://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80.

126. Про звернення громадян : Закон України від 02.10.1996 р. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр.

127. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 р. URL : .

128. Про місцеві вибори : Закон України від 14.07.2015 р. URL : zakon.rada. gov.ua/laws/show/595-19.

129. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 р. URL : zakon.rada. gov.ua/laws/show/580-19.

130. Про органи самоорганізації населення : Закон України від 11.07.2001 р. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/2625-14.

131. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні : Закон України від 21.03.1991 р. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12.

132. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 22.09.2011 р. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17.

133. Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації : Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 29.09.2016 р. № 10. URL : http ://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0010760-16.

134. Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 р. URL : zakon.rada. gov.ua/laws/show/1697-18.

135. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 07.06.2001 р. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14.

136. Про судове рішення в адміністративній справі : Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20.05.2013 р. № 7. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0007760-13.

137. Про судову практику у справах про хабарництво : Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 26.04.2002 р. № 5. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-02/conv.

138. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 р. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.

139. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного

кордону : Закон України від 22.06.2000 р. URL :

zakon.rada. gov.ua/laws/show/1835-14.

140. Ратушна Б. П. Змагальність судового процесу - запорука справедливого судового розгляду. Часопис Київського університету права. - 2012. №3. С. 232-236.

141. Решота В. В. Виконання рішень та застосування практики європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві Україні.

Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. Вип. 34. Т. 2. С. 128-131.

142. Рогатюк І. В. Становлення кримінальних процесуальних засад участі прокурора в кримінальному судочинстві: зв’язок історії та сучасності.

Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2015. №2. С. 258271.

143. Рущак І. Я. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи

як учасники адміністративного судочинства в Україні : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Навчально-науковий Юридичний інститут Національного

авіаційного університету. Київ, 2016. 247 с.

144. Світличний О. П. Господарський процес : підруч. / за заг. ред.

О. П. Світличного. Київ : НУБіП України, 2016. 337 с.

145. Сербан Ф. І. Кореляція принципу офіційності і принципів змагальності та диспозитивності в адміністративному судочинстві. Юридична наука. 2015. №7. С. 74-82.

146. Сердюк В. В. Змагальність сторін як засада судочинства в Україні. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2016. №2. С. 85-93.

147. Сидєльніков О. Д. Інститут примирення сторін в адміністративному судочинстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2017. 21 с.

148. Ситніков О. Ф. Особливості правового положення позивача в адміністративному судочинстві. Форум права. 2012. № 4. С. 819-823.

149. Скочиляс-Павлів О. В. Поняття суб’єкта владних повноважень в адміністративному судочинстві України. Вісник Національного університету "Львівська політехніка”. Юридичні науки. 2014. № 801. С. 19-23.

150. Соколов В. М. Адміністративне судочинство як сфера застосування аналогій у праві. Правовий вісник УАБС. 2013. № 1 (8). С. 53-57.

151. Сонюк О. В.Особливості участі невладних суб’єктів у правовідносинах адміністративного судочинства. Часопис Київського університету права. 2013. №1. С. 149-153.

152. Сорока М. О. Сутність терміну «розумний строк» у судовому адміністративному процесі. Форум права. 2011. № 1. С. 962-967.

153. Справа «Вілхо Ескелайнен та інші проти Фінляндії» (Заява № 63235/00): Рішення Європейського суду з прав людини від 19.04.2007 р. URL :

http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Vilho_Eskelinen_and_Others_v_Finland_

19_04_2007.pdf.

154. Справа «Мітін проти України» (Заява № 38724/02) : Рішення

Європейського суду з прав людини від 14.02.2008 р. URL :

http ://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_322.

155. Столбовий Ю. М. Зміст принципу офіційного з'ясування всіх обставин у справі в адміністративному судочинстві. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2013. № 4. С. 129-133.

156. Татаревський О. М. Захист своїх прав у адміністративному суді : практ. посіб. Київ : Арктур - А, 2010. 64 с .

157. Тацій Л. Категорія «розумний строк» в адміністративному судочинстві: поняття та правова природа. Публічне право. 2014. № 1 (13). С. 36-41.

158. Тимченко Г. П. Принцип змагальності в судочинстві України: історичний і теоретичний аспекти. Держава і право, 2010. Вип. 48. С.316-322.

159. Ткач І. В. Поняття органу державної влади у контексті статей 1173-1175 Цивільного кодексу України. Вісник Академії адвокатури України. 2013. №2. С. 18-23.

160. Топор І. В. Поняття та види учасників адміністративного судочинства: проблеми теорії. Актуальні проблеми держави і права. 2011. С. 264-271.

161. Топор І. В. Теоретико-правова характеристика процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Національний університет "Одеська юридична академія". Одеса, 2014. 23 с.

162. Труш М. Порядок набрання законної сили судовими рішеннями в адміністративній справі та особливості їх виконання. Підприємництво, господарство і право. 2016. №11. С. 156-161.

163. Умнова О. В. Докази в адміністративному судочинстві при поновленні на публічну службу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Національний університет державної податкової служби України. Ірпінь, 2010. 24 с.

164. Фулей Т. Застосування практики Європейського суду з прав

людини при тлумаченні загальних положень та принципів адміністративного судочинства. Захист прав людини в адміністративному судочинстві: сучасний стан і перспективи розвитку в Україні : матеріали міжн. наук.- практ. конф., присвяченої 10-річчю процесуальної діяльності

адміністративних судів України (Київ, 1-2 жовт. 2015 р.). Київ : Ваіте, 2015. С. 165-173.

165. Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві : роздаткові матеріали. Київ : ВАІТЕ, 2013. 56 с.

166. Фулей Т.І. Застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві: Науково-методичний посібник для суддів. 2-ге вид. випр., допов. - К., 2015. - 128 с.

167. Хотинська О. З. Обов’язковість судових рішень як конституційна засада судочинства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Академія адвокатури України. Київ, 2006. 20 с.

168. Цивільне процесуальне право України : підруч. / С. С. Бичкова,

І. А. Бірюков, В. І. Бобрик та ін. ; за заг. ред. С. С. Бичкової. Київ : Атіка, 2009. 760 с.

169. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. URL : zakon.rada. gov.ua/laws/show/1618-15.

170. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.07.1963 р. URL : http ://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1501-06.

171. Ченкова Н. Сутність принципу рівності перед законом і судом в адміністративному процесі. Юридична Україна. 2012. №10. С. 26-30.

172. Чечина Н. А. Избранные труды по гражданському процессу. Санкт-Петербург : Изд-во СПб ун-та, 2004. 656 с.

173. Чугуєвська М. Виконання Україною рішень Європейського суду з

прав людини: проблемні аспекти. Віче. 2013. URL :

http://www.viche.info/joumal/3895/.

174. Чуприна Г. В. Докази і доказування в адміністративних справах за зверненням державної міграційної служби України з приводу примусового видворення іноземців і осіб без громадянства. Форум права. 2012. № 4. С. 1019-1023.

175. Шеренін Ю. Л. Процесуальні форми перегляду судових рішень адміністративними судами України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2012. 22 с.

176. Шруб І. В. Функціонування адміністративних судів в Україні: організаційно-правові засади та їх реалізація : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 / Київський національний університет внутрішніх справ. Київ, 2009. 345 с.

177. Штефан М. Й. Цивільний процес : Академічний курс : підруч. Київ : Ін. Юре, 1997. 608 с.

178. Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України : Академічний курс : підруч. Київ : Видавничий дім "Ін Юре", 2005. 622 с.

179. Щодо застосування статті 72 Кодексу адміністративного

судочинства України : Лист Вищого адміністративного суду України від 14.11.2012 р. № 2379/12/13-12. URL :

http ://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v2379760-12.

180. Щодо надання офіційних роз'яснень законодавства: Лист Міністерства юстиції України Закон України від 03.11.2006 р. № 22-48-548. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0548323-06.

181. Юхтенко Л. Процедура примирення в адміністративному судочинстві: дискусійні аспекти доцільності застосування. Юридичний вісник. 2014. №6. С. 84-90.

182. Юшкевич О. Г. Особливості оскарження ухвал адміністративного суду. Актуальна юриспруденція : наук.-практ. Інтернет-конф. URL : http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=195 %3A2012-02-07- 19-38-58&catid=36%3A-2&Itemid=53&lang=ru.

183. Яковенко Є. О. Реалізація конституційного права особи на апеляційне оскарження судових рішень у порядку адміністративного судочинства. Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. 2011. № 2. С. 95-101.

184. Яковенко Є. О. Суб’єкти владних повноважень та їх види. Вісник Запорізького національного університету. 2010. №4. С. 171-177.

185. Янчук О. Ю. Судова експертиза в адміністративному судочинстві. Вісник Академії адвокатури України. 2009. №2. С. 145-150.

186. Янюк Н. «Посадові» і «службові» особи у національному законодавстві: проблеми розмежування понять. Право України. 2009. № 11. С. 180-184.

ДОДАТКИ Додаток А

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

в яких опубліковані основні результати дисертації:

1. Корецький І. О. Змагальність і принцип змагальності в судочинстві: проблеми співвідношення. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). Київ, 2015. № 2. С. 33-38.

2. Koretsky I. O. The court's role in ensuring the principle of adversarial in administrative courts. Visegrad journal on human rights. Bratislava, 2015. № 6/2. P. 34-38.

3. Корецький І. О. Змагальні сторони в адміністративному судочинстві. Науковий вісник публічного та приватного права. Київ, 2016. № 2. С. 123-129.

4. Корецький І. О. Доказування як засіб доведення позиції сторін в адміністративному судочинстві. Науковий вісник публічного та приватного права. Київ, 2016. №1. С. 56-62.

5. Корецький І. О. Принцип змагальності в системі принципів адміністративного судочинства. Науковий вісник публічного та приватного права. Київ, 2017. № 1. С. 66-72.

6. Корецький І. О., Братель С. Г. Місце процесуальної практики європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві. Підприємництво, господарство і право. Київ, 2017. №4. С. 88-96.

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

1. Корецький І. О. Поняття доказування в адміністративному судочинстві. Рівень ефективності та необхідності впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та юридичну практику : матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Донецьк, 7-8 берез. 2014 р.). Донецьк : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2014. С. 67-69.

2. Корецький І. О. Реалізація принципу змагальності судами. Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин :

матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Дніпропетровськ, 4-5 квіт. 2014 р.). Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 2014. С. 98-99.

3. Корецький І. О. Процесуальні строки в адміністративному судочинстві. Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин : матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Дніпропетровськ, 6-7 листоп. 2015 р.). Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 2015. С. 48-49.

4. Корецький І. О. Співвідношення понять «сфера публічно-правових відносин» та «спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру». Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні : матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Запоріжжя, 27-28 лют. 2015 р.). Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2015. С. 74 - 76.

5. Корецький І. О. Обов’язкові системо утворюючі елементи змагальності. Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи : матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Київ, 11-12 берез. 2016 р.). Київ : Центр правових наукових досліджень, 2016. С. 101-102.

6. Корецький І. О. Поняття принципу змагальності. Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Одеса, 8-9 квіт. 2016 р.). Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2016. С. 94-95.

7. Корецький І. О. Поняття та ознаки суб’єктів владних повноважень. Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки : матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Харків, 16-17 верес. 2016 р.). Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2016. С. 50-52.

8. Корецький І. О. Застосування практики європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві. Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки - прогрес законодавства України майбутнього : матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Дніпро, 13-14 січ. 2017 р.) Дніпро : ГО «Правовий світ», 2017. С. 57-58.

9. Корецький І. О. Загальні принципи адміністративного судочинства. Право, суспільство і держава: форми взаємодії : матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Київ, 13-14 січ. 2017 р.). Київ : Центр правових наукових досліджень, 2017. С. 68-69.

10. Корецький І. О., Братель С. Г. Особливості засобів доказування в адміністративному судочинстві. Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин : матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Одеса, 10-11 берез. 2017 р.). Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2017. С. 96-98.

<< | >>
Источник: КОРЕЦЬКИЙ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. ПРИНЦИП ЗМАГАЛЬНОСТІ СТОРІН В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ. ДИСЕРТАЦІЯ подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -