<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел.] - К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. - 1736 с.

2. Великий енциклопедичний юридичний словник / [за ред.

Ю. С. Шемшученка]. - К. : Юрид. думка, 2007. - 992 с.

3. Юридична енциклопедія : В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. - К. : “Укр. енцикл.”, 1998. - . - Т. 5 : П - С. - К. : Вид-во “Юридична думка”, 2003. - 736 с.

4. Философский энциклопедический словарь. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 576 с. - (Б-ка словарей «ИНФРА-М»).

5. Петрушенко В. Філософський словник: терміни, персоналії, сентеції. - Львів : “Магнолія 2006”, 2011. - 352 с.

6. Конституція України : від 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

7. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Дзюби Галини Павлівни щодо офіційного тлумачення частини другої статті 55 Конституції України та статті 248-2 Цивільного процесуального кодексу України (справа громадянки Г. П. Дзюби щодо права на оскарження в суді неправомірних дій посадової особи) від 25 листоп. 1997 р. № 6-зп // Офіційний вісник України. - 2003. - № 28. - Ст. 1377.

8. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 6 лип. 2005 р. № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 3536, 37. - Ст. 446.

9. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : [навч. посіб.] / А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник. - К. : Прецедент, 2007. - 531 с.

10. Про громадські об’єднання : Закон України : від 22 берез. 2013 р. № 4572- VI // Відомості Верховної Ради України. - 2013. - № 1. - Ст. 1.

11. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України : від 22 берез. 2013 р. № 4572-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2013. - № 1. - Ст. 1.

12. Про статус народного депутата України : Закон України : від 17 лист.

1992 р. № 2790-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 3. - Ст. 17.

13. Скакун О. Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс) : [підручник; видання 2-е, перероблене і доповнене] / О. Ф. Скакун. - Харків : Еспада, 2009. - 752 с.

14. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : [підручник] / пер. з рос.; О. Ф. Скакун. - Харків : Консум, 2006. - 656 с.

15. Окунєв І. С. Загально-теоретичні засади правового статусу суб’єкта права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Окунєв Ігор Сергійович. - К., 2009. - 222 с.

16. Кравченко В.В. Конституційне право України : навчальний посібник. / Кравченко В.В. - [2-е вид.]. - К. : Атіка, 2002. - 480 с.

17. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права : навчальний посібник / Лисенков С.Л. - К. : «Юрисконсульт», 2006. - 355 с.

18. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України : від 7 груд. 1984 р. № 8073 // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1984. - № 51. - Ст. 1122.

19. Про місцеві державні адміністрації : Закон України : від 9 квіт. 1999 р. № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20-21. - Ст. 3190.

20. Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів : постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України: від 20 трав. 2013 р. № 8.

21. Про деякі питання, що виникають у судовій практиці при прийнятті до провадження адміністративних судів та розгляді ними адміністративних позовів до судів та суддів : Постанова Пленуму Верховного Суду України :від 12 черв. 2009 р. № 6 // Вісник Верховного Суду України. - 2009. - № 7 (107). - с. 10.

22. Про міліцію : Закон України : від 20 груд. 1990 р. № 565-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 4. - Ст. 20.

23. Про порядок введення в дію Закону Української РСР “Про міліцію” : Постанова Верховної Ради Української РСР : від 25 груд. 1990 р. № 583- ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 4. - Ст. 21.

24. Про Державну прикордонну службу України : закон України : від 3 квіт. 2003 р. № 661-ІУ // Відомості Верховної Ради України.

- 2003. - № 27. - Ст. 208.

25. Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України : Указ Президента України : від 6 квіт. 2011 р. № 399/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 29. - Ст. 1234.

26. Питання Державної міграційної служби України : Указ Президента України : від 6 квіт. 2011 р. № 405/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 29. - Ст. 1239.

27. Деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій : Указ Президента України : від 16 січ. 2013 р. № 20/2013 // Офіційний вісник України. - 2013. - № 5. - Ст. 154.

28. Про затвердження Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України : Постанова Кабінету Міністрів України : від 29 лют. 1996 р. № 262

29. Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті : Указ Президента України : від 8 квіт. 2011 р. № 447/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 29. - Ст. 1255.

30. Про затвердження Положення про Державну авіаційну службу України : Указ Президента України : від 6 квіт. 2011 р. № 398/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 29. - Ст. 1233.

31. Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті : Указ Президента України : від 6 квіт. 2011 р. № 397/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 29. - Ст. 1225.

32. Про Положення про Державну інспекцію України з питань праці : Указ Президента України : від 6 квіт. 2011 р. № 386/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 29. - Ст. 1224.

33. Про Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки : Указ Президента України : від 6 квіт. 2011 р. № 408/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 29. - Ст. 1241.

34. Про Положення про Державну фінансову інспекцію України : Указ Президента України : від 23 квіт. 2011 р. № 499/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 31. - Ст. 1325.

35. Про Міністерство доходів і зборів України : Указ Президента України : від 18 берез. 2013 р.

№ 141/2013 // Офіційний вісник України. - 2013. - № 22. - Ст. 739.

36. Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України : від 24 груд. 2012 р. № 726/2012 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 99. - Ст. 3998.

37. Про Міністерство доходів і зборів : Указ Президента України : від 18 бер. 2013 р. № 141/2013 // Офіційний вісник України. - 2013. - № 22. - Ст. 739.

38. Про Національний банк України : Закон України : від 20 трав. 1999 р. № 679-XIV // Офіційний вісник України. - 1999. - № 24. - стор. 2.

39. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб : Закон України : від 23 лют. 2012 р. № 4452-V! // Відомості Верховної Ради України. - 2012. - № 50. - Ст. 564.

40. Про затвердження Положення про військові комісаріати : Постанова Кабінету Міністрів України : від 3 чер. 2013 р. № 389 // Офіційний вісник України. - 2013. - № 42. - Ст. 1503.

41. Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України : Закон України : від 7 бер. 2002 р. № 3099-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 32. - Ст. 225.

42. Про затвердження Положення про органи безпеки дорожнього руху Міністерства оборони України : Наказ Міністерства оборони України : від 1 лист. 1999 р. № 330 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 47. - стор. 298.

43. Про Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України : Указ Президента України : від 6 квіт. 2011 р. № 400/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 29. - Ст. 1235.

44. Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України : Указ Президента України : від 13 квіт. 2011 р. № 464/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 29. - Ст. 328.

45. Про Положення про Державну службу геології та надр України : Указ Президента України : від 6 квіт. 2011 р. № 391/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 29. - Ст. 1228.

46. Про затвердження Положення про органи рибоохорони Державного агентства рибного господарства України : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України : від 19 січ.

2012 р. № 26 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 22. - Ст. 864.

47. Про Положення про Державне агентство лісових ресурсів України : Указ Президента України : від 6 квіт. 2011 р. № 458/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 29. - Ст. 1264.

48. Про Положення про Державну екологічну інспекцію України : Указ Президента України : від 13 квіт. 2011 р. № 454/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 29. - Ст. 1260.

49. Про Національну комісію що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації : Указ Президента України : від 23 лист. 2011 р. № 469/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 94. - Ст. 3417.

50. Про Державну інспекцію сільського господарства України : Указ Президента України : від 13 квіт. 2011 р. № 459/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 29. - Ст. 1265.

51. Про Положення про Державну пробірну службу України : Указ Президента України : від 13 квіт. 2011 р. № 461/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 29. - Ст. 1267.

52. Про Положення про Пенсійний фонд України : Указ Президента України : від 6 квіт. 2011 р. № 384/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 29. - Ст. 1223.

53. Про Державну службу статистики України : Указ Президента України : від 6 квіт. 2011 р. № 396/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 29. - Ст. 1231.

54. Про Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів : Указ Президента України : від 13 квіт. 2011 р. № 465/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 29. - Ст. 1271.

55. Питання реалізації державної політики з контролю за цінами : Указ Президента України : від 30 бер. 2012 р. № 236/2012 // Офіційний вісник України. - 2012. - № 26. - Ст. 969.

56. Про Положення про Державну архітектурно-будівельну службу України : Указ Президента України : від 8 квіт. 2011 р. № 439/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 29 - Ст. 1247.

57. Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів : Указ Президента України : від 8 квіт.

2011 р. № 440/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 29. - Ст. 1248.

58. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття : Закон України : від 2 бер. 2000 р. № 1533-ІІІ // Офіційний вісник України. - 2000. - № 13. - Ст. 505.

59. Про Державну службу зайнятості України : Указ Президента України : від 16 січ. 2013 р. № 19/2013 // Офіційний вісник України. - 2013. - № 5. - Ст. 153.

60. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності : Закон України : від 23 верес. 1999 р. № 1105-XIV // Офіційний вісник України. - 1999. - № 42. - стор. 47.

61. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням : Закон України : від 18 січ. 2001 р. № 2240-ІІІ // Офіційний вісник України. - 2001. - № 8. - Ст. 310.

62. Про Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України : Указ Президента України : від 6 квіт. 2011 р. № 403/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 29. - Ст. 1237.

63. Про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України : Указ Президента України : від 13 квіт. 2011 р. № 462/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 29. - Ст. 1268.

64. Про Національну комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики : Указ Президента України : від 23 лист. 2011 р. № 1059/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 94. - Ст. 3413.

65. Про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг : Указ Президента України : від 23 лист. 2011 р. № 1070/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 94. - Ст. 3419.

66. Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку : Указ Президента України : від 23 лист. 2011 р. № 1063/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 94. - Ст. 3415.

67. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг : Указ Президента України : від 23 лист. 2011 р. № 1073/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 94. - Ст. 3421.

68. Додіна Е. Е. Адміністративно-правовий статус громадських організацій в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Додіна Евгенія Евгенівна. - Одеса, 2001. - 176 с.

69. Вівчаренко О. А. Г арантії права власності на землю в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Вівчаренко Олег Антонович. - К., 2005. - 198 с.

70. Ней Н. С. Місце теорії управління в правознавстві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ней Наталія Сергіївна. - Чернівці, 2006. - 221 с.

71. Юридична енциклопедія : В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. - К. : “Укр. енцикл.”, 1998. - . - Т. 4 : Н - П. - К. : Вид-во “Юридична думка”, 2002. - 720 с.

72. Бояринцева М. А. Адміністративно-правовий статус громадянина України: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бояринцева Марина Анатоліївна. - К., 2005. - 213 с.

73. Пашинський В. Й. Конституційно-правовий статус військовослужбовців в Україні: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Пашинський Володимир Йосипович. - К., 2007. - 201 с.

74. Бережнов А. Г. Государство и личность // Общая теория государства и права / Отв. ред. М. Н. Марченко. - М., 1998. - Т. 1. - С. 263-264.

75. Сіліч І. І. Гарантії забезпечення прав і свобод громадян в адміністративному процесі: дис. . канд. юрид. наук : 12.00.07 / Сіліч Іван Іванович. - Х., 2007. - 198 с.

76. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посіб. - К.: Атіка, 2001. - 176 с.

77. Про деякі питання практики застосування адміністративними судами норм Кодексу адміністративного судочинства України та інших нормативно-правових актів : Лист Вищого адміністративного суду України : від 25 лип. 2007 р. № 09.1-22/688.

78. Юридична енциклопедія : В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. - К. : “Укр. енцикл.”, 1998. - . - Т. 1 : А - Г. - К. : Вид-во “Юридична думка”, 2011. - 656 с.

79. Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс : [підруч.] / За заг. ред. академіка НАПрН України О. М. Бандурки. - Х. : Золота миля, 2011. - 584 с.

80. Даль В. И. Толковый словарь русского языка : иллюстрированное издание / В. И. Даль. - М. : Эксмо, 2011. - 896 с.

81. Актуальные проблемы теории и практики гражданского процесса : монография / Чечот Д. М., Чечина Н. А., Кривоносова Л. А. - Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1979. - 192 с.

82. Бевзенко В. М. Участь в адміністративному судочинстві України суб’єктів владних повноважень : правові засади, підстави та форми : Монографія / Бевзенко В. М. - К. : Прецедент, 2010. - 475 с.

83. Петров Г. И. Советское административное право : Часть общая / Петров Г. И. - Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1970. - 304 с.

84. Гусаров К. В. Проблеми цивільної процесуальної правосуб’єктності : спец. 12.00.03 - “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / К. В. Гусаров ; Нац. юрид. академія України імені Ярослава Мудрого - Х., 2000. - 19 с.

85. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 груд. 1966 р.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_043.

86. Про ратифікацію Міжнародного пакту про економічні, соціальні і

культурні права та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права : Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 19 жовт. 1973 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2148-08.

87. Кодекс адміністративного судочинства : наук.-практ. комент. / [Ківалов С. В., Харитонов Є. О., Харитонова О. І. та ін.] ; за ред. С. В. Ківалова, О. М. Пасенюка, О. І. Харитонової. - К. : Правова єдність, 2009. - 656 с.

88. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : в 2 т. Т. 1. - Вид. 2-е, змін. та доп. / В. К. Матвійчук, І. О. Хар ; за заг. ред. В. К. Матвійчука. - К. : Алерта ; КНТ, 2008. - 787 с.

89. Цивільний кодекс України : Закон України : від 16 січ. 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40 -44. - Ст. 356.

90. Кодекс адміністративного судочинства України : наук.-практ. комент. - Вид. 3-є / за ред. С. В. Ківалова, О. І. Харитонової. - Х. : Одіссей, 2008. - 560 с.

91. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. У 2х т. Т. 1 / відп. ред. В. Г. Ротань. - 2-ге вид. - Х. : Фактор, 2010. - 800 с.

92. Кравчук В. М. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України / Кравчук В. М. - Х. : Фактор, 2011. - 800 с.

93. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / за заг. ред. І. Х. Темкіжева (кер. авт. кол.). - 2-ге вид., перероб. і допов. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 720 с.

94. Питання мережі місцевих та апеляційних судів : Указ Президента України : від 20 трав. 2011 р. № 591/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 39. - Ст. 1595.

95. Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі : Указ Президента України від 16 лист. 2004 р. // Урядовий кур’єр. - 2004. - № 224.

96. Про судовий збір : Закон України : від 8 лип. 2011 р. № 3674-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2012. - № 14. - Ст. 87.

97. Про Державний бюджет України : Закон України : від 16 січ. 2014 р. № 719-VI! // Відомості Верховної Ради України. - 2014. - № 9. - Ст. 93.

98. Юридична енциклопедія : В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. - К. : “Укр. енцикл.”, 1998. - . - Т. 2 : Д - Й. - К., 1999. - 744 с.

99. Бірюкова А. М. Забезпечення адвокатурою конституційного права обвинуваченого на захист у кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бірюкова Аліна Миколаївна. - Одеса, 2006. - 208 с.

100. Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия. Опыт комплексного исследования. - М.: Статут, 1999. - 712 с.

101. Пабат О. В. Адміністративно-процесуальні гарантії прав та свобод громадян : дис. . канд. юрид. наук : 12.00.07 / Пабат Олександр Васильович. - Х., 2008. - 194 с.

102. Кузьменко О.В. Процесуальні категорії адміністративного права: Монографія. - НАВСУ, Львів: ВАТ „Львівська книжкова фабрика „Атлас”, 2004. - 232 с.

103. Літвінова І. Ф. Гарантії недоторканності житла чи іншого володіння особи в кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Літвінова Ірина Феофанівна. - К., 2010. - 229 с.

104. Каминская В. И. В чем значение процессуальных гарантий в советском уголовном процессе // Советское государство и право. - 1950. - № 5. - C. 46 - 56.

105. Омельченко Т. В. Конституційне право особи на правову допомогу і його реалізація на досудових стадіях кримінального процесу : дис. . канд. юрид. наук : 12.00.09 / Омельченко Тарас Володимирович. - К., 2010. - 229 с.

106. Руденко А. В. Адміністративне судочинство: становлення та

здійснення : дис. . канд. юрид. наук : 12.00.07 / Руденко Артем

Валерійович. - Х., 2006. - 209 с.

107. Юридический энциклопедический словарь /Ред. кол.: А.Я.Сухарев (гл. ред.) и др. - М.: Совет. энцикл., 1984. - 415 с.

108. Врублевськии О. С. Як захистити своі ' права через суд?. / О. С. Врублевськии. - К., 2007. - 184 с.

109. Бобровник О. В. треті особи в цивільному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бобровник Олександр Вікторович. - К., 2009. - 190 с.

110. Осадчий А. Процесуальні засоби захисту відповідача від адміністративного позову / А. Осадчий // Юридичний вісник. - 2014. - № 1. - С. 120-123.

111. Цивільний процес: навчальний посібник. / А. В. Андрушко,

Ю. В. Білоусов, Р. О. Стефанчук, О. І. Угриновська та ін. / За ред. Ю.В. Білоусова. - К. : Прецедент, 2005. - 172 с.

112. Про міжнародні договори України : Закон України : від 29 черв. 2004 р. № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 50. - Ст. 540.

113. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції : Закон України від 17 лип 1997 р. № 475/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 40. - Ст. 263.

114. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод // Офіційний вісник України. - 1998. - № 13.

115. Колодій А. М. Принципи права України : монографія / А. М. Колодій. К. : Юрінком Інтер, 1998. - 208 с.

116. Щекин Г. В. Социальная теория и кадровая политика : монография / Г. В. Щекин. - К. : МАУП, 2000. - 576 с.

117. Уварова О. О. Шляхи дослідження правозастосовноі 'функціі 'принципів права / О. О. Уварова // Форум права. - 2007. - № 2. - С. 217-221 [Електронним ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e- journals/FP/2007-2/07uoofpp.pdf.

118. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції

України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання) № 15- рп/2004 від 2 листопада 2004 року // Офіційний вісник України. - 2004. - № 45. - Ст. 2975

119. Скакун О. Ф. Верховенство права та правова держава: співвідношення понять / О. Ф. Скакун // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - 2009. - № 841. - С. 10-13.

120. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : закон України : від 23 лют. 2006 № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 30. - Ст. 260.

121. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв’язку з окремими положеннями Конституції України № 3-рп/2012 від 25 січ. 2012 року // Офіційний вісник України. - 2012. - № 11. - Ст. 422.

122. Музичук О. М. Контроль за діяльністю правоохоронних органів в Україні : монографія. - Х. : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010. - 654 с.

123. Кодекс професійної етики судді : затверджений V з’їздом суддів України 24 жовт. 2002 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://court.gov.ua/969076/67885465345/.

124. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови) від 14 груд 1999 № 10-рп/99 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 4. - Ст. 125.

125. Про засади державної мовної політики : Закон України : від 13 лип. 2012 р. № 5029-УІ // Відомості Верховної Ради України. - 2013. - № 23. - Ст. 218.

126. Колпаков В. К. Настільна книга професійного судді при розгляді адміністративних справ. Науково-практичний посібник для судді / В. К. Колпаков, В. В. Г ордєєв. - Х. : Харків юридичний, 2011. - 480 с.

127. Про доступ до судових рішень : закон України : від 22 груд. 2005 р. № 3262-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 15. - Ст. 128.

128. Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень : постанова Кабінету Міністрів України : від 25 трав. 2006 р.№ 740 // Офіційний вісник України. - 2006. - № 22. - Ст. 1623.

129. Кримінальний кодекс України : закон України : від 05 квіт. 2001 р. № 2341-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25-26. - Ст. 131.

130. Юридична енциклопедія : у 6 т. / [редкол. : Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін.]. - К. : Українська енциклопедія, 2004. - Т. 6. - 770 с.

131. Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ : постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України : від 6 берез. 2008 р. № 2 // Вісник Вищого адміністративного суду України. - 2008. - № 2. - Ст. 117.

132. Кобилянський К. М. Право фізичної особи на судовий захист в адміністративному суді : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кобилянський Костянтин Миколайович. - Одеса, 2006. - 208 с.

133. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про інформацію” та Закону України “Про доступ до публічної інформації” : Закон України : від 27 бер. 2014 р. № 1170-УІІ// Відомості Верховної Ради України. - 2014. - № 22. - Ст. 816.

134. Про доступ до публічної інформації : Закон України : від 13 січ. 2011 р. № 2939-VI// Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 32. - Ст. 314.

135. Калюта А. Б. Адміністративно - юрисдикційна діяльність митних органів України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Калюта Анна Борисівна. - Х., 2007. - 198 с.

136. Бандурка О.М., Тищенко Н.М. Административный процесс: Учебник. - Харьков: Изд-во НУВД, 2001. - 352 с.

137. Нижникова В. В. Адміністративно-процесуальний статус суб’єктів провадження в справах про порушення митних правил : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Нижникова Вікторія Віталіївна. - Ірпінь, 2008. - 211 с.

138. Гнатюк С. С. Стадії провадження в справах про адміністративні проступки : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Гнатюк Степан Сергійович. - Львів, 2010. - 223 с.

139. Заїка С. О. Строки у кримінальному процесі україни в контексті європейських стандартів : дис. . канд. юрид. наук : 12.00.09 / Заїка Сергій Олегович. - К., 2006. - 281 с.

140. Шпилев В.Н. Содержание и формы уголовного судопроизводства. - Минск; Изд-во БГУ, 1974. - 144 с.

141. Про затвердження Положення про порядок роботи зі звернення громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України : Наказ Міністерства внутрішніх справ України : від 10 жовт. 2004 р. № 1177 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 43. - Ст. 2853.

142. Про звернення громадян : Закон України : від 2 жовт. 1996 р. № 393/96- вр // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 47. - Ст. 256.

143. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України : в 2 т. Т. 2 / В. К. Матвійчук, І. О. Хар ; за заг. ред. В. К. Матвійчука. - К. : Алерта ; КНТ, 2008. - 752 с.

144. Про судову експертизу : Закон України : від 25 лют. 1994 р. № 4038-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 28. - Ст. 232.

145. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції : Закон України від 4 лип. 2012 р. // Офіційний вісник України. - 2012. - № 62. - Ст. 2506.

146. Адміністративний процес : [Навчальний посібник / Пономаренко Г. О., Комзюк А. Т., Бевзенко В. М. та ін.]; За заг. ред. А. Т. Комзюка. - Х. : Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. справ, 2008. - 210 с.

147. Про судоустрій і статус суддів : Закон України : від 7 лип. 2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2010. - № 41-42, 43, 4445. - Ст. 529.

148. Про судоустрій : Закон України : від 7 лют. 2002 р. № 3018-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 41-42. - Ст. 180.

149. Про статус суддів : Закон України : від 15 груд. 1992 р. № 2862-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 8. - Ст. 57.

150. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень адміністративного судочинства : Закон України від 17 січ. 2011 р. № 4054-V! // Відомості Верховної Ради України. - 2012. - № 27. - Ст. 276.

151. У справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, Кримінально- процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України : рішення Конституційного суду України : від 13 груд. 2011 р. № 17-рп/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 100. - Ст. 3665.

152. У справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 120, частини шостої статті 234, частини третьої статті 236

Кримінально-процесуального кодексу України (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) : рішення Конституційного Суду України від 30.01.2003 № 3-рп/2003 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 6. - Ст. 245.

153. У справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо

відповідності Конституції України (конституційності) положень частин сьомої, дев’ятої, пункту 2 частини шістнадцятої статті 236-8 Кримінально-процесуального кодексу України : рішення

Конституційного Суду України від 30.06.2009 № 16-рп/2009 // Офіційний вісник України. - 2009. - № 52. - Ст. 1800.

154. Господарський процесуальний кодекс України : Закон України від 6 лист. 1991 р. № 1798-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. - Ст. 56.

155. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України : від 5 лип. 2012 р. № 5076-VI //Офіційний вісник України. - 2012. - № 62. - Ст. 2509.

156. Про соціальні послуги : Закон України : від 19 черв. 2003 р. № 966-1V // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 45. - Ст. 358.

157. Про безоплатну правову допомогу : Закон України : від 2 черв. 2011 р. № 3460-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 51. - Ст. 577.

158. Про державну виконавчу службу : Закон України : від 24 берез. 1998 р. № 202/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 36-37. - Ст. 243.

159. Про затвердження Положення про Державну виконавчу службу : Указ Президента України : від 6 квіт. 2011 р. № 385/2011 // Офіційний вісник України. - 2011. - № 28. - Ст. 1159.

160. Про виконавче провадження : Закон України : від 21 квіт. 1999 р. № XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 24. - Ст. 207.

161. Про затвердження Інструкції про проведення виконавчих дій : наказ Міністерства юстиції України України : від 15 груд. 1999 р. № 74/5 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 51. - стор. 102.

162. Беднарська В. М. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в кримінальному судочинстві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Беднарська Валентина Марцинівна. - Луганськ, 2006. - 196 с.

163. Советский гражданский процесс: Учебник / Под ред. К. И. Комиссарова. - М., 1988. - 398 с.

164. Бондар І. В. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бондар Ірина Вадимівна. - К., 2009. - 188 с.

165. Про Конституційний Суд України : Закон України : від 16 жовт. 1996 р. № 422/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 49. - Ст. 272.

166. Щодо Закону України “Про судоустрій України і статус суддів” : лист Верховного Суду України від 12.07.2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0002700-10.

167. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / [за заг. ред. В. Б. Авер’янова]. - К. : Факт, 2003. - 384 с.

168. Пчелін В. Б. Адміністративний акт та його роль у державному

управлінні / В. Б. Пчелін // Проблеми державного будівництва та місцевого регулювання на сучасному етапі : міжнар. наук.-практ. конф., 21 трав. 2009 р. : тезиси доп. - Х. : Видавець ФО-П Вапнярчук Н. М.,

2009. - С. 215-217.

169. Тимощук В. П. Процедура прийняття адміністративних актів: питання правового регулювання : дис. . канд. юрид. наук : 12.00.07 / Тимощук Віктор Павлович. - Х., 2009. - 214 с.

170. Адміністративне право України : [підручник / Битяк Ю. П., Гаращук В.

М., Дьяченко О. В. та ін.] ; за ред. Ю. П. Битяка. - К. : Юрінком Інтер,

2007. - 544 с.

171. Стеценко С. Г. Адміністративне право України : [навч. посіб.] / Стеценко С. Г. - К. : Атіка, 2007 - 624с.

172. Административное право Украины : [учебник / под общей ред. С. В. Кивалова]. - X. : Одиссей, 2004. - 880 с.

173. Малиновський В. Я. Державне управління : [навч. посіб. - Вид. 2-е доп. та перероб.] / В. Я. Малиновський. - К. : Атіка, 2003. - 576 с.

174. Гулягин А. Ю. Обеспечение законности актов управления субъектов РФ органами юстиции и прокуратуры / А. Ю. Гулягин // Закон и право. - 2007. - № 1. - С. 14-16.

175. Козлов Ю. М. Административное право : [учебник] / Ю. М. Козлов. - М. : Юристъ, 1999. - 320 с.

176. Черников В. В. Нормативные акты органов внутренних дел в системе правовых актов управления : [лекция] / Черников В. В. - М. : МЮИ МВД России, 1996. - 21 с.

177. Комісаров О. Г. Форми розкриття змісту прав та свобод громадян у законодавстві, яке регулює діяльність органів внутрішніх справ України /

0. Г. Комісаров // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 2000. - №

1. - С. 89-97.

178. Марков В. В. Адміністративно-правові засади діяльності підрозділів внутрішньої безпеки щодо забезпечення законності і дисципліни в ОВС України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Марков В’ячеслав Валерійович. - Х., 2009. - 216 с.

179. Венедиктов В. С. До проблеми забезпечення законності в діяльності працівників органів внутрішніх справ / В. С. Венедиктов // Право і Безпека. - 2002. - № 3. - С. 20-24.

180. Стефанюк В. С. Оскарження правових актів управління - один із засобів захисту прав та свобод людини і громадянина / В. С. Стефанюк // Вісник Верховного Суду України. - 2003. - № 2 (36). - С. 29-32.

181. Мельник Р. С. Забезпечення законності застосування заходів адміністративного примусу, не пов’язаних з відповідальністю : дис. ...

канд. юрид. наук : 12.00.07 / Мельник Роман Сергійович. - Х., 2002. - 211 с.

182. Іванов В. В. Судовий контроль як спосіб забезпечення законності притягнення до адміністративної відповідальності: стан і перспектива / В. В. Іванов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2000. - № 12-1’. - С. 138-142.

183. Кройтор В. А. Зобов’язання про відшкодування шкоди, завданої незаконними актами державних органів / В. А. Кройтор, І. Б. Протас, О. І. Сліпченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 1999. - № 6. - С. 228-233.

<< |
Источник: КАРМАЗІНА ЛЕСЯ ПЕТРІВНА. ПРАВОВИЙ СТАТУС ВІДПОВІДАЧА ПІД ЧАС ПЕРЕГЛЯДУ РІШЕНЬ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -