<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Авдюков М. Г. Судебное решение. Москва : Госюриздат, 1959. 192 с.

2. Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і практики. Настільна книга судді / за заг. ред. О. М.

Пасенюка. Київ : Істина, 2007. 608 с.

3. Административное право зарубежных стран: учеб. пособ. / [Л. М. Гудошников и др.] ; под ред. А. Н. Козырина. Москва : СПАРК, 1996. 229 с.

4. Адміністративне право зарубіжних країн : курс лекцій / [О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, О. Є. Користін та ін.] ; за ред. О. В. Кузьменко. Київ: Юрінком Інтер, 2014. 528 с.

5. Адміністративне судочинство України : підручник / за заг. ред. проф. Т. О. Коломоєць. Київ: Істина, 2009. 256 с.

6. Адміністративне судочинство України : підручник / [О. М. Пасенюк (кер. авт. кол), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. Київ : Юрінком Інтер, 2009. 672 с.

7. Адміністративне судочинство : підручник / за заг. ред.

Т. О. Коломоєць. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ : Істина, 2011. 304 с.

8. Адміністративний процес: загальна частина (Федеративна Республіка Німеччини, Україна) : наук.-практ. посіб. / [Т. Манн, Р. Мельник, В. Бевзенко, А. Комзюк]; за заг. ред. В. Бевзенка. Київ : Алерта, 2013. 308 с.

9. Алексеев С. С. Государство и право. Москва : Юрид. лит., 1993. 176 с.

10. Алексеев С. С. Право: азбука - теория - философия: опыт

комплексного анализа. Москва : Статут, 1999. 712 с.

11. Алексеев С. С. Теория государства и права: учебник для юрид. вузов и фак. Москва : Норма, 2005. 496 с.

12. Аналітичний огляд стану здійснення адміністративного судочинства у

2016 році. Київ, 2017. URL:

http://www.vasu. gov.ua/ sudovapraktika/ statistika/analitika_2016_text/

13. Андреевский И. Е. Административный суд. Русский

энциклопедический словарь, издаваемый проф. СПб. ун-та Н. И. Берзиным: в 16 т. Санкт-Петербург, 1873. Отд. 1. Т. 1. C. 241-242.

14. Андрійко О. Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07. Київ, 1999. 38 с.

15. Андронов І. В. Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2007. 193 с.

16. Андронов І. В. Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2008. 20 с.

17. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации : учебник. 3-е изд., изм. и доп. Москва : Норма, 2002. 800 с.

18. Баришніков А. Г. Адміністративно-правове регулювання сфери банківського кредитування в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Запоріжжя, 2009. 224 с.

19. Бачун О. В. Оскарження «процедурних» ухвал суду: дії судді. URL: http://ligalex.com.ua/uk/yuridichn-statt-/oskarzhennya-protsedumih-uhval-sudu-d- sudd.html.

20. Биля І. Нормативний правовий акт (загальна характеристика). Вісник Запорізького університету. Запоріжжя, 2003. № 1. С. 1-2.

21. Білозьоров Є. В. Правові гарантії прав і свобод людини та громадянина у сфері діяльності міліції : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2008. 192 с.

22. Бітов А. І. Особливості касаційного провадження в адміністративному судочинстві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Запоріжжя, 2016. 191 с.

23. Боброва Н. А. Гарантии реализации государственно-правовых норм. Воронеж : Воронеж. ун-т, 1984. 162 с.

24. Боднар С. В. Перегляд адміністративних судових рішень за винятковими обставинами. Часопис Київського університету права. Київ, 2014. № 3. С. 88-91.

25. Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Д. Зорькина, В. Е. Крупских. Москва : Инфра-М, 1999. 529 с

26. Бортняк К. В. Касаційне провадження в адміністративному судочинстві: проблеми та особливості застосування. Журнал східноєвропейського права. 2014. № 10. С. 35-39.

27. Бояринцева М. А. Зміст адміністративно-правового статусу громадян України. Виконавча влада і адміністративне право / за заг.

ред. В. Б. Авер’янова. Київ, 2002. С. 155-163.

28. Боярський О. О. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю суду : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2008. 187 с.

29. Брайченко С. М. Оскарження в адміністративному судочинстві заходів адміністративного примусу, які застосовуються міліцією : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2013. 211 с.

30. Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность (теоретические аспекты). Москва : Юрид. лит., 1976. 215 с.

31. Бурда С. Я. Адміністративно-правовий захист учасників виборів і референдумів в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Львів, 2010. 223 с.

32. Буцьких О. О. Провадження за нововиявленими обставинами в адміністративному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2013. 19 с.

33. В Україні відповідно до Конституції запроваджено апеляційне та касаційне оскарження судових рішень. URL: http://cvoas.gov.ua/challenge/

34. Варунц Л. Д. Конституційне правосуддя: досвід Канади. Національні та міжнародні механізми захисту прав людини : тези доп. Всеукр. круглого столу ( м. Харків, 20 квіт. 2016 р.) / МВС України; Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2016. C. 53-54.

35. Васьковська В. П. Право людини на безпеку та конституційно- правовий механізм його забезпечення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Дніпропетровськ, 2006. 224 с.

36. Васьковська В. П. Право человека на безопасность и конституционноправовой механизм его обеспечение : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Київ, 2006. 19 с.

37. Вдовиченко Л. О. Адміністративна юстиція у Франції: пропозиції для України. Часопис Київського університету права. Київ, 2015. № 1. С. 340-343.

38. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. Київ; Ірпінь: Перун, 2009. 1736 с.

39. Величко Д. М. Джерела міжнародно-правового регулювання праці : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Харків, 2008. 199 с.

40. Венедіктов В. С., Інтттин М. І. Статус працівників органів внутрішніх справ України як державних службовців : наук.-практ. посіб. / Нац. ун-т внутр. справ. Харків : НУВС, 2003. 187 с.

41. Виступ Голови Верховного Суду України Ярослава Романюка на виїзному засіданні Уряду, проведеному в приміщенні Верховного Суду України 13 жовтня 2014 року за участю суддів Верховного Суду України. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/3DDA96D3CEE17E7B C2257D72004163CC?OpenDocument&year=2014&month=10&

42. Вищий адміністративний суд Польщі : [Офіц. веб-портал]. URL: http://www.nsa.gov.pl

43. Вищий адміністративний суд України. Узагальнення судової

практики розгляду адміністративними судами заяв про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами. Вищий адміністративний суд України: [сайт]. Київ, 2015. URL:

http://www.vasu.gov.ua/userfiles/file/Uzagal_sud_prak/uzagalnenna_novoviyavleni_obs tavini.doc

44. Волинка К. Г. Теорія держави і права: навч. посіб. Київ: МАУП, 2003.

240 с.

45. Галлиган Д., Полянский В. В., Старилов Ю. Н. Административное право. История развития и основные современные концепции. Москва : Юристъ, 2002. 410 с.

46. Георгіца А. З. Міжнародне публічне право. Загальна частина. Чернівці : Рута, 1995. 232 с.

47. Гласность: мнение, поиски, политика / под ред. Ю. М. Батурина. Москва : Юрид. лит., 1989. 295 с.

48. Годованець В. Ф. Конституційне право України : навч. посіб. Київ : МАУП, 2005. 360 с.

49. Годованець В. Ф., Головін А. С. Конституційне право України : навч. посіб. Київ : Персонал, 2011. 384 с.

50. Головатий С. П. Верховенство права: юридичний принцип, який в Україні офіційно визнано та який має діяти. Підсумковий аналіз: матеріали міжнар. конф. «Верховенство права: питання теорії та практики». Українське право. 2006. № 1. С. 13-14, 85-90.

51. Горлач М. І., Кремень В. Г. Політологія: наука про політику: підручник для студ. вищ. навч. закл. Київ : Центр учбової літератури, 2009.

840 с.

52. Грабовська О. О. Особливості судочинства в справах про усиновлення (удочеріння) іноземними громадянами дітей, які проживають на території України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2005. 209 с.

53. Градовий В. Б. Судове рішення в адміністративному судочинстві в провадженні за винятковими обставинами. Право і суспільство. 2014. № 1-2. С.115-119.

54. Гражданский процесс Украины: учебник для юрид. спец. ВУЗов / под ред. Ю. С. Червоного. Київ : Істина, 2006. 400 с.

55. Гуреев Н. П. Судебное разбирательство гражданских дел. Москва : Госюриздат, 1958. 199 с.

56. Гусаров К. В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках : монографія. Харків : Право, 2010. 352 с.

57. Давыдов П. М., Сидоров Д. В., Якимов П. П. Судопроизводство по новому УПК РСФСР : пособие / под ред. Г. И. Бровина. Свердловск: Свердл. юрид. ин-т, 1962. 450 с.

58. Даниляк О. О. Державне регулювання розвитку природно-заповідної справи : дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Київ, 2010. 243 с.

59. Дашутін І. В. Правове регулювання судового захисту трудових прав громадян : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Харків, 2008. 178 с.

60. Демків Р. Я. Конституційне право України : курс лекцій. Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2012. 332 c.

61. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посіб. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 496 с. URL: http://studies.in.ua/admnstrativne- procesualne-pravo-ukrainu/1993 -pereglyad-sudovih-rshen-za-vinyatkovimi- obstavinami.html

62. Джафарова О. В., Синицька Я. П. Судові рішення в адміністративному судочинстві: питання теорії та практики : монографія. Харків : НікаНова, 2014. 238 с.

63. Джепа Ю. А. Юридичні гарантії права на працю при припиненні трудових правовідносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Луганськ, 2009. 196 с.

64. Журавльов Д. В. Система трудового законодавства України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Харків, 2005. 168 с.

65. З точки зору подальшого розвитку національної судової системи формування автономії адміністративних судів є процесом вдосконалення судоустрою.

Вищий адміністративной суд України. 2016. 6 квітня. URL: http://www.vasu.gov.ua/123587/

66. Заворотченко Т. М. Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Київ, 2002. 220 с.

67. Заворотько П. П., Штефан М. Й. Судове рішення. Київ : Київ. ун-т, 1971. 188 с.

68. Загальна декларація прав людини : прийнята і проголошена рез. 217А (ІІІ) ГА ООН від 10 груд. 1948 р. Офіційний вісник України. 2008. № 93. От. 3103.

69. Задорожня Г. В. Постійні комісії представницьких органів місцевого самоврядування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Київ, 2006. 224 с.

70. Затолочний В. Коли таємне стає явним. Закон і бізнес. 2015. № 7.

URL: http://zib.com.ua/ua/print/114566-

neobhidno_viznachiti_mozhlivist_dlya_vidmovi_v_zadovolenni_k.html

71. Инструкция о порядке подачи в суд электронных документов

посредством электронного информационного сервиса «Судебный кабинет»: утв. распоряж. Руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан): утв. 28 ноября 2014 г. № 533. URL:

http://sud.gov.kz/rus/content/instrukciya-o-poryadke-podachi-v-sud-elektronnyh- dokumentov-posredstvom-elektronnogo-0

72. Іванчук Н. В. Взаємна відповідальність особи і держави в контексті розбудови сучасної української держави : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2007. 185 с.

73. Івчук Ю. Ю. Теоретичні підходи до системи трудового права України в умовах ринкової економіки : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Луганськ, 2004. 175 с.

74. Кабанець В. О. Теоретичні аспекти удосконалення інституту трудових спорів в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Харків, 2009. 189 с.

75. Кагадій М. І. Юридична практика в правовій системі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2005. 243 с.

76. Кайдашев Р. П. Особливості інституту перегляду судових рішень в адміністративному процесі України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. Херсон, 2015. Вип. 5, т. 2. С. 128-131.

77. Касьяненко М. М., Гринюк М. В., Цимбал П. В. Організація роботи та управління органами державної податкової служби України : навч. посіб. Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. 229 с.

78. Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, тестами) : підручник. Київ : Кондор, 2002. 353 с.

79. Кленова Т. В. Структура уголовно-правовой нормы и выражение ее предписаний в законодательстве. Советское государство и право. 1988. № 11. С. 80-84.

80. Клюєв О. М. Проблеми взаємодії підрозділів органів внутрішніх справ на регіональному рівні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2010. 422 с.

81. Князєв В. Конституційні гарантії прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні. Право України. 1998. № 11. С. 29-31.

82. Князька Л. А. Адміністративно-правове регулювання в галузі соціального захисту населення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2010. 215 с.

83. Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України : навч. посіб. Київ : Юрінком Інтер, 2004. 576 с

84. Коваленко Є. Г., Маляренко В. Т. Кримінальний процес України : підручник. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 704 с.

85. Кодекс адміністративного судочинства України: прийнятий 6 лип. 2005 р. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35-36, № 37. Ст. 446.

86. Кодекс України про адміністративні правопорушення: прийнятий 7 груд. 1984 р. № 8073-X. Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://zakon2 .rada. gov.ua/laws/show/80731-10/conv

87. Кожушко С. І. Становлення, сучасний стан та перспективи розвитку законодавства про дисципліну праці в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Харків, 2006. 182 с.

88. Козачук Д. А. Підстави перегляду рішень адміністративного суду в апеляційному порядку. Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / Одеська нац. юрид. акад. Одеса, 2007. Вип. 35. С. 308-312. URL: http://www.apdp.in.ua/v35/68.pdf

89. Козюбра М. I. Права людини й верховенство права. Право України. 2012. № 1-2. С. 30-63.

90. Колодій А. М. Принципи права України. Київ : Юрінком Інтер, 1998.

208 с.

91. Комаров В. А. Діяльність центрів зв’язків з громадськістю органів внутрішніх справ України щодо зміцнення правопорядку та профілактики правопорушень: організаційно-правові питання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2005. 238 с.

92. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адміністративний процес України : навч. посіб. Київ : Прецедент, 2007. 531 с.

93. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам / под ред. В. М. Жуйкова. Москва : Юристъ, 2000. 584 с.

94. Конвенція про захист прав людини та основних свобод : підпис.

4 лист. 1950 р. Верховна Рада України : [сайт. ]URL:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004

95. Кондратьєв О. В. Організаційно-правові проблеми судового контролю : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10. Харків, 2005. 19 с.

96. Конституция Французской Республики: принята 4 октября 1958 г. Конституции государств Европейского Союза : сб. док. Москва, 1977. С. 655-686.

97. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: навч. посіб. / [В. М. Бесчастний, О. В. Філонов, В. М. Субботін, С. М. Пашков]; за ред. В. М. Бесчастного. 2-ге вид., стер. Київ : Знання, 2008. 467 с.

98. Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. /

[М. С. Горшеньова, К. О. Закоморна, В. О. Ріяка та ін.] ; за заг. ред. В. О. Ріяки. 2-е вид., допов. і перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2006. 544 с.

99. Конституційне право України : підручник для студентів ВНЗ / за ред. акад. АПрН України, д-ра юрид. наук, проф. Ю. М. Тодики, д-ра юрид. і політ. наук, проф. В. С. Журавського. Київ : Ін Юре, 2002. 544 с.

100. Конституційний Суд України: рішення, висновки. 1997-2002. Київ : Юрінком Інтер, 2002. Кн. 3. 2001-2002. 384 с.

101. Конституція України : прийнята 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

102. Коптєв П. Б. Організаційно-правові засади діяльності підрозділів по роботі з персоналом ОВС : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2006. 212 с.

103. Корнієнко В. В. Співвідношення права і закону у правотворчій та правозастосовчій діяльності органів внутрішніх справ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Харків, 2009. 190 с.

104. Корнієнко П. С. Міжнародні нормативно-правові акти як джерело здійснення правозахисної діяльності в Україні. Часопис Київського університету права. Київ, 2015. № 2. С. 58-61.

105. Король В. В. Засада гласності та її обмеження в кримінальному судочинстві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Львів, 2002. 205 с.

106. Коротка О. М. Удосконалення правового регулювання матеріальної відповідальності в умовах ринкової економіки : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Харків, 2003. 184 с.

107. Короткий курс лекцій з дисципліни «Конституційне право зарубіжних

країн». URL:

https://studme.com.ua/168503034426/pravo/osnovy_konstitutsionnogo_prava_soedinen nyh_shtatov_ameriki.htm#73

108. Косович В. До визначення поняття «нормативно-правовий акт»: практична необхідність і теоретична можливість. Право України. 2012. № 9. С. 274-280.

109. Костарева Т. А. О судебной системе ФРГ. Журнал российского права. 1997. № 8. С. 128-138.

110. Котюк В. О. Теория права: курс лекций. Киев : Вентури, 1996. 208 с.

111. Кохан Н. В. Гарантії трудових прав працівників та шляхи їх удосконалення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Одеса, 2008. 204 с.

112. Кравчук В. М. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України. Харків : Фактор, 2011. 800 с.

113. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права : навч. посіб. 3-тє вид., змін., й доп. Тернопіль : Карт-бланш, 2002. 247 с.

114. Криворучко І. В. Визначення поняття принципів адміністративної процедури в науці державного управління. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія: Державне управління. Київ, 2016. № 1. С. 20-25.

115. Кубей Н. В. Принципи верховенства права та його реалізація в

Україні. Наук.-практ. Інтернет-конф. (16 черв. 2016 р.). URL:

http://www.legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=129 4:110616-19&catid=154:1 -0616&Itemid=193&lang=ru

116. Кудрявцев Б. Н. Стратегии борьбы с преступностью. Москва : Наука, 2005. 368 с.

117. Кукурудз Р. О. Апеляція в адміністративно-юрисдикційному процесі: питання теорії та практики : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Запоріжжя, 2010. 213 с.

118. Куций О. А. Система юридичних гарантій суб’єктивних прав громадян. Вісник Національного університету внутрішніх справ. Харків, 2003. № 21. С.176-179.

119. Кучерявий О. П. Нововиявлені обставини в адмінсудочинстві. Адвокатське бюро Кучерявого Олега Петровича : [сайт]. URL: http://ukr- advokat.org.ua/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F %D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96-

%D0%BE%D0%B 1%D 1%81%D1 %82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0 %B8-%D0%B2-

%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1 %96%D0%BD%D1%81%D1 %83%D0%B4%D0 %BE%D 1%87/

120. Кучуради И. Palbela (греч.) как субъективное условие разумного осуществления прав человека. Вопросы философии. 1999. № 8. С. 29-35.

121. Лав М. К. Административное право в Соединенных Штатах. Верховенство права: сб. ст. / ред. А. Куликов. Москва, 1992. С. 185-201.

122. Лекторский В. А. Единство эмпирического и теоретического в научном познании. Проблемы научного метода. Москва, 1964. С. 81-108.

123. Лисюткин А. Б. Теория государства и права : курс лекций. Москва : Юристъ, 1994. 103 с.

124. Лукаш С. С. Нормативно-правове забезпечення ефективності управлінської діяльності ОВС України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2002. 201 с.

125. Люблін В. Д. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державного пожежного нагляду : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2004. 215 с.

126. Магновський І. Й. Судовий захист прав людини - невід’ємна складова правової держави. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. Київ, 2002. № 2. С. 96-100.

127. Майданик Р. А . Цивільне право: Загальна частина. Київ : Алерта, 2012. Т. I. Вступ у цивільне право. 472 с.

128. Майданник О. О. Конституційне право України : навч. посіб. Київ : Алерта, 2011. 380 с.

129. Малеин Н. С. Охрана прав личности советским законодательством / отв. ред. А. И. Масляев. Москва : Наука, 1985. 165 с.

130. Малеин Н. С. Правовые принципы, нормы и судебная практика. Государство и право. 1996. № 6. С. 11-15.

131. Малихіна Я. А. Юридичних гарантії за трудовим законодавством

України. Форум права. 2007. № 2. С. 133-138. URL:

http://nbuv. gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2007_2_22

132. Маркуш М. А. Принцип змагальності в кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2005. 210 с.

133. Марченко О. О. Окремі питання регламентації та практики апеляційного перегляду в адміністративному судочинстві. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2016. Вип. 36. С. 128-146.

134. Масленникова Н. И. Законная сила судебного решения // Гражданский процесс : учебник / отв. ред. Ю. К. Осипов. Москва, 1996. С. 318-320.

135. Мацко А. С. Навчальна програма дисципліни “Судові системи та порівняльне судочинство” (для спеціалістів). Київ : МАУП, 2003. 16 с.

136. Методичні роз’яснення від 11 берез. 2015 року стосовно початку

перебігу строку на апеляційне оскарження. URL:

www.vaas.gov.ua/files/jurisprudence/yzagalnenna/metod.../metoduchni_stroku.doc

137. Мистецтво оскарження по-польськи. Закон і бізнес. 2013. № 29. 20-26 липня. URL: http://zib.com.ua/ua/35685-

u_polschi_lishe_10_sprav_scho_nadhodyat_do_vischih_administr.html

138. Михайленко А. Р. Основы государства и права. Київ : Фемина, 1994.

120 с.

139. Мицкевич А. В. О гарантиях прав и свобод советских граждан в общенародном социальном государстве. Советское государство и право. 1963. № 8. С. 15-21.

140. Мігоряну С. Д. Забезпечення права на судовий захист - передумова формування правової держави в Україні. Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / [голов. ред. С. В. Ківалов; відп. за вип. Л. І. Кормич]. Одеса, 2006. Вип. 29. С. 387-390.

141. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: підпис.

16 груд. 1966 р. Верховна Рада України : [сайт] URL:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043

142. Молдован В. В., Молдован А. В. Судоустрій. Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН: навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 364 с.

143. Мордовец А. С. Гарантии прав личности: понятие и классификация. Теория государства и права : курс лекцій / под ред. Н. И. Матузова и

А. В. Малько. Москва, 1997. С. 275-284.

144. Морозов Є. А. Порядок, умови та послідовність розгляду судових

проваджень за новиявленими обставинами. URL: http://advokat-

morozov.blogspot.ru/2017/09/blog-post_18.html

145. Моул Н., Харби К., Алексеева Л. Б. Европейская конвенция о защите прав человека и основних свобод. Статья 6. Право на справедливое судебное разбирательство. Прецеденты и комментарии. Москва : Российская академия правосудия, 2001. 139 с.

146. Муніципальне право України : підручник / [В. Ф. Погорілко,

О. Ф. Фрицький, М. О. Баймуратов та ін.] ; за ред. В. Ф. Погорілка,

О. Ф. Фрицького. Стер. вид. Київ : Юрінком Інтер, 2001. 352 с.

147. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного

судочинства України / за заг. ред. С. В. Пєткова. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 284 с.

148. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного

судочинства України / [О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко,

B. Б. Авер’янов та ін.] ; за заг. ред. О. М. Пасенюка. Київ : Юрінком Інтер, 2009. 704 с.

149. Научная организация управления органами внутренних дел / под ред. Г. Г. Зуйкова. Москва : Акад. МВД СССР, 1984. 317 с.

150. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства : учебник для вузов. Москва : НОРМА, 2001. 539 с.

151. Нерсесянц В. С. Проблемы общей теории права и государства. Москва : НОРМА-ИНФРА-М, 1999. 420 с.

152. Неугодніков А. М. Адміністративне судочинство Німеччини. Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Одеса, 2003. № 12.

C. 254-258.

153. Неугодніков А. О. Правовий статус адміністративного суду в Україні: адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Одеса, 2006. 20 с.

154. Ніколаєнко Я. М. Поняття та зміст права на судовий захист: сучасний погляд. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. Одеса, 2014. Вип. 8. С. 48-50.

155. Новий тлумачний словник української мови : в 4 т. / [укл.

В. Яременко, О. Сліпушко]. Київ : Аконіт, 1998. Т. 1. А-Е. 910 с.

156. Новий тлумачний словник української мови : в 4 т. / [укл.

В. Яременко, О. Сліпушко]. Київ : Аконіт, 1998. Т. 2. Ж-ОБД. 912 с.

157. Новий тлумачний словник української мови : в 4 т. / [укл.

В. Яременко, О. Сліпушко]. Київ : Аконіт, 1998. Т. 3. ОБЕ-РОБ. 927 с.

158. Новий тлумачний словник української мови : в 4 т. / [укл.

В. Яременко, О. Сліпушко]. Київ : Аконіт, 1998. Т. 4. РОБ-Я. 941 с.

159. Общая теория государства и права. Академический курс : в 2 т. / под ред. М. Н. Марченко. Москва : Зерцало, 1998. Т. 2. Теория права. 640 с.

160. Общая теория права : учебник для юрид. вузов / [Ю. А. Дмитриев, И. Ф. Казьмин, В. В. Лазарев и др.] ; под общ. ред. А. С. Пиголкина. 2-е изд., испр. и доп. Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1996. 384 с.

161. Огляд даних про стан здійснення судочинства Харківським окружним

адміністративним судом за 12 місяців 2016 року. URL:

http://adm.hr.court.gov.ua/sud2070/analit_dovidka/dov2016

162. Ожегов С. И. Словарь русского язика / под ред. Н. Ю. Шведовой. Москва : Сов. энциклопедия, 1988. 748 с.

163. Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. Москва : Рус. яз., 1984. 797 с.

164. Олефіренко Е. О. Адміністративно-правові гарантії реалізації прав і свобод громадян : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Ірпінь, 2006. 210 с.

165. Олійник А. Ю., Гусарєв С. Д., Слюсаренко О. Л. Теорія держави і права : навч. посіб. Київ : Юрінком Інтер, 2001. 176 с.

166. Опанасенко О. О. Порівняльний аналіз здійснення адміністративного судочинства в Україні та інших країнах. Наше право. 2013. № 8. С. 39-46.

167. Організаційно-правові засади професійної підготовки персоналу органів внутрішніх справ України: наук.-практ. посіб. / [В. С. Венедіктов, М. І. Іншин, М. М. Клемпарський та ін.] ; за заг. ред. проф. В. С. Венедиктова. Харків : Нац. ун-т внутр. справ, 2003. 212 с.

168. Орехова Т. Р. Правовое воздействие на экономику: понятия и формы. Вестник Московского ун-та. Сер. 11. Право. 2000. № 1. С. 67-79.

169. Осауленко О. І. Конституційні основи формування змісту та системи правового регулювання статусу засуджених до позбавлення волі та їх втілення в законодавстві України (загальнотеоретичні питання) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Київ, 1997. 204 с.

170. Осетинський А. Й. Організація та функціональні засади діяльності касаційної інстанції (на прикладі судової палати Вищого господарського суду України) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10. Київ, 2005. 233 с.

171. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права : навч. посіб. / за заг. ред. Р. О. Куйбіди, В. І. Шишкіна. Київ : Старий світ, 2006. 576 с.

172. Основи держави і права України : підручник / за ред. проф. В. Л. Ортинського, проф. В. К. Грищука, М. А. Мацька. Київ : Знання, 2008. 583 с.

173. Осокина Г. Л. Иск: теория и практика : монография. Москва : Городец, 2000. 192 с.

174. Пасенюк О. М. Адміністративний суд України. Київ, 2009. URL: http://www.info-library.com.ua/books-book-183 .html

175. Пашерстник А. Е. О сфере действия и принципах советского трудового права. Сов. государство и право. 1957. № 10. С. 92-103.

176. Педько Ю. С. Становлення та правове регулювання адміністративної юстиції в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2003. 230 с.

177. Перегляд адміністративного примусу. Библиотека online : [сайт

электрон. бібліотеки]. URL:

http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=13785&chapter=1

178. Перегляд судових актів в зарубіжних країнах. URL: https://mvbipp.files.wordpress.com/2015/10/d182-9- d0bfd0b5d180d0b5d0b3d0bbd18fd0b4-d181d183d0b4d0bed0b2d0b8d185- d0b0d0bad182d196d0b2-d183-d0b7d0b0d180d183d0b1d196d0b6d0bdd0b8d185.pdf

179. Перегляд судових рішень Верховним Судом України в

адміністративних справах. Верховний Суд України : [сайт] URL:

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/4B2806CA2B45527DC2257FD400 4C02A7

180. Перунова О. М. Процесуальні акти-документи з цивільних справ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Харків, 2007. 205 с.

181. Петренко С. В. Судова практика як джерело права у правових системах Франції та Німеччини. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. Харків, 2002. Вип. 19. С. 201-205.

182. Петрова І. П., Мулявка Д. Г. Нормативно-правове регулювання організації і діяльності міліції України : монографія. Ірпінь : Нац. акад. ДПС України, 2005. 176 с.

183. Петровий С. І. Сучасне праворозуміння як наукова основа дослідження законності. Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Київ, 2001. Вип. 13. С. 38-47.

184. Підлубна О. В. Норма цивільного процесуального права: поняття, межі дії та реалізація в цивільному судочинстві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Чернівці, 2007. 204 с.

185. Піскун С. М. Прокурорський нагляд за дотриманням законності в оперативно-розшуковій діяльності ОВС України (теоретико-правові та організаційно-тактичні основи) : дис. ... канд. юрид. наук : 21.07.04. Харків, 2003. 224 с.

186. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України : підручник / за заг. ред. проф. В. Л. Федоренка. 3-вид., перероб. і доопр.; передмова проф. В. В. Коваленка. Київ : КНТ ; Ліра-К, 2011. 532 с.

187. Погребной И. М. Теория права : учеб. пособ. 3-е изд., испр. и доп. Харьков : Основа, 2003. 128 с

188. Погребной С. Электронный зуд. Юридическая практика. 2017. № 17. 24 апреля. URL: http://pravo.ua/article.php?id=100115298

189. Пожидаєва М. А. Правове регулювання єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2005. 204 с.

190. Положення про автоматизовану систему документообігу суду : затв. рішення Ради суддів України від 26 лист. 2010 р. № 30. Судова влада України : [сайт]. URL: http://court.gov.ua/sudova-vlada/969076/polozhenniapasds/

191. Полянский Н. Н. Методика ведения семинара по уголовному процессу. Социалистическая законность. 1952. № 2. С. 40-49.

192. Попович Є. М. Нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Харків, 2003. 192 с.

193. Поповська І. П. Правові основи програмного регулювання господарської діяльності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04. Одеса, 2010. 209 с.

194. Постанова Верховного Суду України від 13 берез. 2017 р. № 3-

1629гс16. Верховний Суд України : [сайт]. URL:

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/2EE7CB71D184565FC22580 EA004C956B

195. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення

змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів». Ліга Закон : главный правовой портал Украины : [сайт]. Украині URL:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GH4T400A.html

196. Право на судовий захист. URL:

http://referat.bookap. info/work/192474/Pravo-na-sudovij -zaxist

197. Правотворча діяльність держави. URL: http://www.refme.org.ua/pageid- 5438-2.html

198. Прилипко С. М., Ярошенко О. М. Трудове право України : підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. Харків : ФІНН, 2009. 728 с.

199. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 груд. 2000 р. №2121-Ш. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 5-6. Ст. 30.

200. Про виконавче провадження: Закон України від 2 черв. 2016 р.

№ 1404-VIII. Верховна Рада України : [сайт]. URL:

http://zakon3 .rada. gov.ua/laws/show/1404-19/conv

201. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лют. 2006 р. № 3477-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 30. Ст. 260.

202. Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами: постан. Пленуму Вищого господарського суду України № 17 від 26 груд. 2011 р. Верховна Рада України : ^rn1]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0017600-11.

203. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січ. 2011 р. № 2939-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 314.

204. Про доступ до судових рішень Закон України від 22 груд. 2005 р.

№ 3262-IV. Верховна Рада України : ^mt]. URL:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3262-15

205. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22 трав. 2003 р. № 852-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 36. Ст. 275.

206. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 трав. 2003 р. № 851-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 36. Ст. 275.

207. Про забезпечення права на справедливий суд: Закон України від 12 лют. 2015 р. № 192-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 18. № 19-20. Ст. 132.

208. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1700- VII. Верховна Рада України : ^айт]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700- 18/conv

209. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 05 лип. 1994 р. № 80/94-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 31. Ст. 286.

210. Про захист персональних даних: Закон України від 1 черв. 2010 р. № 2297-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 34. Ст. 481.

211. Про інформацію: Закон України від 2 жовт. 1992 р. № 2657-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650.

212. Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів: указ Президента України від 10 трав. 2006 р. № 361/2006. Верховна Рада України : [сайт]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/361/2006

213. Про судове рішення в адміністративній справі: постан. Пленуму Вищого адміністративного суду України № 7 від 20 трав. 2013 р. Верховна Рада України : ^айт]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0007760-13

214. Про судовий збір: Закон України від 8 лип. 2011 р. № 3674-VI. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 14. Ст.87.

215. Про судову практику застосування статей 235-240 Кодексу адміністративного судочинства України: постан. Пленуму Вищого адміністративного суду України № 2 від 13 лист. 2010 р. Верховна Рада України : ^айт]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0002760-10

216. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 черв. 2016 р. № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545. Верховна Рада України : ^айт]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/conv

217. Про судочинство в адміністративних судах: Закон Польщі від 30 серп. 2002 р. URL: http://worldconstitutions.ru/archives/949/3.

218. Про узагальнення судової практики розгляду адміністративними судами заяв про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами: постан. Вищого адміністративного суду України від 22 трав. 2015 р. № 7. Юрисконсульт : [сайт]. URL: zhdymora.com/vysshij-admimstrativnyj- sud/постанови/постанова-васу-від-22-05-2015-№-7 -про-узагальне/

219. Про узагальнення судової практики розгляду адміністративними судами заяв про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами: постан. Пленуму Вищого адміністративного суду України № 7 від 22 трав. 2015 р. Вищий адміністративний суд України : [сайт]. URL: http://www.vasu. gov.ua/plenum/post_plenum/postanova_plenumu_vasu_7_22-05-2015/

220. Проблемы общей теории права и государства / под общ. ред. В. С. Несерсянца. Москва : НОРМА - ИНФРА - М., 1999. 832 с.

221. Проблемы теории государства и права / под ред. С. С. Алексеева. Москва : Юрид. лит., 1987. 447 с.

222. Пустовіт Ю. Ю. Визначення поняття "принципи” у фінансовому праві України. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). Ірпінь, 2013. № 2. С. 88-94.

223. Пухтецька А. А. Європейські принципи адміністративного права та їх запровадження в законодавстві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2009. 214 с.

224. Пухтецька А. А. Європейські принципи адміністративного права : монографія / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. Б. Авер’янова. 2-ге вид., доопрац. і допов. Київ : Логос, 2014. 237 с.

225. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посіб. Київ : Атіка, 2001. 176 с.

226. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : посібник. 2-е вид., зі змін. й допов. Київ, 1994. 236 с.

227. Резуненко А. Н. Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия гражданского процесса : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.15. Волгоград, 2001. 17 с.

228. Решетникова И. В., Ярков В. В. Гражданский процесс. Москва : НОРМА, 2002. 340 с.

229. Решота В. В. Адміністративна юстиція як захист від свавілля органів державної та муніципальної служби (досвід США). Державне будівництво. 2007. № 1(1). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2007_1%281%29__43

230. Рішення у справі за конституційним зверненням військової частини А 1080 щодо офіційного тлумачення положення пункту 28 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв'язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України: рішення Конституційного Суду України від 2 лист. 2011 р. № 13-рп/2011. Верховна рада України : [сайт]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-11

231. Рішення у справі за конституційним зверненням громадянина Касьяненка Бориса Павловича щодо офіційного тлумачення положень пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України, частини другої статті 383 Кримінально-процесуального кодексу України: рішення Конституційного Суду України від 11 груд. 2007 року № 11-рп/2007. Верховна рада України : [сайт]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/va11p710-07

232. Рішення у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів

України щодо офіційного тлумачення термінів «найвищий судовий орган», «вищий судовий орган», «касаційне оскарження», які містяться у статтях 125, 129 Конституції України: рішення Конституційного Суду України від 11 берез. 2010 р. № 8-рп/2010. Офіційний вісник України. 2010. № 21.

Ст. 882.

233. Селіванов В. Методологічні проблеми запровадження конституційних принципів "Верховенство права" і "Верховенство закону". Право України. 1997. № 6. С. 13-19.

234. Семенков Д. В. Ще раз про принципи права. Право України. 1994. № 5. С. 72-76.

235. Сердюк Є. В. Принципи адміністративно-правового забезпечення виборчих прав громадян України. Інформація і право. 2014. № 2. С. 72-78.

236. Сердюк І. А. Норма права, правова норма і юридична норма: співвідношення понять. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Дніпропетровськ, 2012. № 1. С. 129-135.

237. Синицька Я. П. Судове рішення в адміністративному судочинстві: поняття та значення. Право і Безпека. Харків, 2011. № 5. С. 93-97.

238. Сіліч І. І. Гарантії забезпечення прав і свобод громадян в адміністративному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2008. 196 с.

239. Сінькевич О. В. Норми конституційного права України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Київ, 2003. 207 с.

240. Скакун О. Ф. Теория государства и права : учебник. Харьков : Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. 704 с.

241. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / [пер. з рос.]. Харків : Консум, 2006. 656 с

242. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / [пер. з рос.]. Харків : Консум, 2001. 656 с.

243. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник. 3-те вид. Київ : Алерта; ЦУЛ, 2011. 524 с.

244. Скобелкин В. Н. Юридические гарантии трудовых прав наемных работников. Культура, демократия и право. Новосибирск, 1996. С. 75-79.

245. Скочиляс-Павлів О. В. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в адміністративному судочинстві України. Право і суспільство. 2014. № 1-2. С. 175-178.

246. Слінько Д. С. Реформування принципу змагальності та

диспозитивності. Форум права. 2008. № 2. С. 442-446. URL:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2008_2_63

247. Словарь иностранных слов. 16-е изд. испр. Москва : Рус. яз., 1988.

608 с.

248. Словник української мови : в 10 т. Київ : Наукова думка, 1973. Т. 3.

744 с.

249. Соболь Є. Ю. Процесуальний захист прав та свобод інвалідів за матеріалами Єдиного реєстру судових рішень. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2014. Вип. № 1 (66). С. 174-183.

250. Советское гражданское процессуальное право : учебник / отв. ред. М. А. Гурвич. Москва : Высшая школа, 1964. 536 с.

251. Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком, французском и чешском язиках / [ред.-координатор акад. РАН Г. В. Осипов]. Москва : ИНФРА-М - НОРМА, 1998. 397 с.

252. Справа «Рябих проти Росії» (Ryabykh v.Russia), №52854/99, п.52, ECHR 2013-ІХ. URL: http://hrlibrary.umn.edu/russian/euro/Rryabykhcase.html

253. Сравнительное конституционное право / под ред. А. И. Ковлера, В. Е. Чиркина, Ю. А. Юдина. Москва : Манускрипт, 1996. 727 с.

254. Старилов Ю. Н. Административная юстиция. Теория, история, перспективы. Москва : НОРМА - ИНФРА- М, 2001. 304 с.

255. Стефанчук Р. О. До питання правової регламентації, здійснення і захисту прав пацієнтів в Україні. Захист соціальних та економічних прав людини: міжнародні стандарти і законодавство України : матеріали наук.-практ. конф., (12 берез. 2004 р.) / за ред. О. Ф. Штанька, Н. Б. Болотіної; КЮІ МВС України. Київ, 2004. Ч. 2. С. 71-74.

256. Судова влади Канади. Вершина авторитету суддів. Аналіз обміну досвідом. Інститут публічного права : [сайт]. URL: http://sipl.com.ua/?p=4141

257. Судоустрій України : підручник / за ред. М. А. Погорецького, О. Г. Яновської ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. шк. суддів України. Київ : Юрінком Інтер, 2015. 344 с.

258. Сырых В. М. Теория государства и права : учебник. Москва : Юстицинформ, 2001. 592 с.

259. Сьоміна В. А. Досвід створення та функціонування адміністративної юстиції у Франції та Німеччині. Державне будівництво та місцеве самоврядування. Харків, 2002. Вип. 4. С. 143-149.

260. Тарусова Л. І. Правові основи управління післядипломною освітою в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2003. 223 с.

261. Теория государства и права : учебник / под ред. проф. В. М. Корельского и проф. В. Д. Перевалова. 2-е изд., изм. и доп. Москва : НОРМА-ИНФРА. М, 2002. 546 с.

262. Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и

A. В. Малько. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Юристъ, 2001. 776 с.

263. Теория государства и права : учебник для вузов / под ред. М. М. Рассолова, В. О. Лучина, Б. С. Эбзеева. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 640 с.

264. Теория права и государства : учебник / [В. С. Афанасьев, В. К. Бабаев,

B. М. Баранов и др.] ; под ред. В. В. Лазарева. Москва : Право и закон, 2001. 520 с.

265. Теория права и государства : учебник / под ред. В. В. Лазарева. Москва : Право и закон, 1996. 472 с.

266. Тимошенко И. Г. Административная юстиция в Великобритании. Журнал российского права. 1997. № 5. С. 128-136.

267. Тимченко П. М. Научно-правовое исследование проблем

обжалования судебных решений в гражданском процессе: история и современность. Полтава : Полтава, 2002. 326 с.

268. Тихомиров Ю. А. Теория закона. Москва : Наука, 1982. 257 с.

269. Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия / под ред. М. Ю. Тихомирова. Москва : Юринформцентр, 1997. 526 с.

270. Узагальнення практики застосування судами норм Кодексу

адміністративного судочинства України під час вирішення проблемних питань. Вінницький апеляційний адміністративний суд : [сайт]

URL: www.vaas.gov.ua/files/jurisprudence/yzagalnenna/.. .vaas/.. ./problemni_putannya. doc

271. Узагальнення практики застосування судами справ про перегляд

судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами: підготовлене Львівським апеляційним адміністративним судом від 10 верес. 2014 р. №к2060/14. Вищий адміністративний суд України : [сайт]. URL:

http://www.vasu. gov.ua/ sudovapraktika/uzagalnennya/uzagalnenna_novoviyavleni_obst avini/

272. Узагальнення судової практики застосування адміністративними судами глави 4 розділу IV Кодексу адміністративного судочинства України під

час перегляду судових рішень, що набрали законної сили, у зв’язку з нововиявленими обставинами. URL:

www.vaas.gov.ua/files/jurisprudence/yzagalnenna/yzagalnennya.../994_2_14_14.doc

273. Ульмер М. М. Інститут касації в адміністративному судочинстві України та в праві сучасних зарубіжних країн. Форум права. 2013. № 3. С. 681— 686.

274. Фазикош Г. В. Судове рішення в цивільному судочинстві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Харків, 2008. 246 с.

275. Федоров І. О. Кодифікація адміністративно-деліктного законодавства України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Запоріжжя, 2006. 186, [7] с.

276. Философский энциклопедический словарь / [гл. ред.: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов]. Москва : Сов. энциклопедия, 1983. 840 с.

277. Фролов Ю. М. Економічні права та свободи людини і громадянина в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Київ, 2004. 238 с.

278. Хмельницкий В. А. Ревизия и аудит : учеб. комплекс. Минск : Книжный Дом, 2005. 48 с

279. Хміль М. М. Принцип неприпустимості зловживання правом (теоретико-правові аспекти) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Харків, 2005. 199 с.

280. Хропанюк В. Н. Теория государства и права / под ред. В. Г. Стрекозова. Москва : Интерстиль, 2000. 377 с.

281. Цвєтков В. В. Ефективність державного управління. Державно- правова реформа в Україні. Київ, 1997. С. 258-260.

282. Цивільне право України. Загальна частина : підручник / за ред. О. В. Дзери. 3-тє вид. Київ : Юрінком Інтер, 2010. 976 с

283. Цивільний процес : навч. посіб. / [А. В. Андрушко, Ю. В. Білоусов, Р. О. Стефанчук, О. І. Угриновська та ін.] ; за ред. Ю. В. Білоусова. Київ : Прецедент, 2005. 172 с.

284. Чернушенко Є. А. Апеляційне оскарження в цивільному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2003. 229 с.

285. Чехович Т. В. Державна влада як інститут конституційного права України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Київ, 2005. 218 с.

286. Шаптала Н. К., Задорожня Г. В. Конституційне право України : навч. посіб. Дніпропетровськ : Лізунов Прес, 2012. 472 с.

287. Шевцов О. О. Правове регулювання трудової діяльності працівників прокуратури України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Харків, 2010. 182 с.

288. Шевчук З. І. Право на судовий захист в сучасних умовах. Актуальні проблеми права: теорія і практика : зб. наук. праць. Сєвєродонецьк, 2012. № 24. С. 545-552.

289. Шеренін Ю. Л. Процесуальні форми перегляду судових рішень адміністративними судами : дис. ... канд.. юрид. наук : 12.00.07. Одеса, 2012. 193 с.

290. Шеренін Ю. Л. Сутність права на перегляд судових рішень адміністративними судами. Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. Одеса, 2012. Вип. 64. С. 21-27.

291. Шило О. Г. Проблеми реалізації права на судовий захист у ході досудового провадження по кримінальній справі. Вісник Академії правових наук України. Харків, 2005. № 1 (40). С. 161-166.

292. Шиманович О. М. Судові постанови у цивільному процесі України (на матеріалі рішень і ухвал суду першої інстанції) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2005. 221 с.

293. Шишкін В. Організація і повноваження адміністративного суду Німеччини. Право України. 1995. № 11. С. 60-63.

294. Шишкін В. Система судів загальної юрисдикції у Франції. Право України. 1996. № 6. С. 18-23.

295. Шнягін О. Г. Реалізація функції захисту в кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2010. 215 с.

296. Шоптенко С. С. Особливості правового регулювання адміністративно-правового статусу судової міліції в Україні. Право і Безпека. Харків, 2010. № 1. С. 60-65.

297. Шостенко О. І. Адміністративна юстиція: світовий і український досвід у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції. Науковий вісник Дипломатичної академії України : наук. журн. Київ, 2004. Вип. 10 (2). С. 92-118.

298. Штатина М. А. Административный процесс : учебник для бакалаврата и магистратуры / под ред. М. А. Штатиной. Москва : Юрайт, 2015. 364 с. (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс).

299. Штефан М. Й. Цивільний процес : підручник для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. Київ : Ін Юре, 2001. 694 с.

300. Шурупова К. В. Правове регулювання робочого часу на підприємствах державного і приватного секторів економіки України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05. Луганськ, 2010. 197 с.

301. Щеглов В. Н. Законность и обоснованность судебного решения по гражданско-правовому спору. Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 1958. 88 с.

302. Щербина В. І. Функції трудового права : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05. Дніпропетровськ, 2008. 423 с.

303. Щодо права на апеляційне або касаційне оскарження судових рішень:

лист Вищого адміністративного суду від 27 жовт. 2011 р. № 1901/11/13-11. Верховна Рада України : [сайт]. URL:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1901760-11

304. Юридична енциклопедія : в 6 т. / [редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін.]. Київ : Укр. енцикл., 1998. Т. 1. А-Г. 672 с.

305. Юшкевич О. Г. Особливості оскарження ухвал адміністративного суду. Наук.-практ. Інтернет-конф. (24 лют. 2012 р.). Секція № 2. URL: http://www.legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=section&id=13 &Itemid=51 &lang=ru

306. Ющик О. І. Теоретичні проблеми законодавчого процесу : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2005. 396 с.

307. Явич Л. С. Общая теория права. Ленинград : Ленингр. ун-т, 1976.

286 с.

308. Явич Л. С. Право и социализм. Москва : Юрид. лит., 1982. 471 с.

309. Яровий С. М. Організаційно-правове забезпечення виховної роботи в закладах освіти МВС України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2003. 203 с.

ДОДАТКИ

Додаток А

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Публікації, в яких опубліковано основні наукові результати

дисертації:

1. Глуханчук О. В. До питання вирішення окремих проблем

організації діяльності органів судової влади в аспекті перегляду рішень адміністративних судів. Науковий вісник Херсонського державного

університету. Серія «Юридичні науки». 2015. Випуск 6-2. Т. 1. С. 112-117.

2. Hlukhanchuk O. V., Foreign experience in reviewing court decisions and the possibility of using it in the course of administrative judicial proceedings of Ukraine (on the example of England, France and Poland). Visegradjournal on human rights. 2015. № 6/2. P. 92-96.

3. Глуханчук О. В. Принципи перегляду судових рішень

адміністративних судів. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. №1. С. 89-93.

4. Глуханчук О. В. Особливості перегляду судових рішень

адміністративних судів у порядку касаційного провадження. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. Випуск 41. Т. 3. С. 84-89.

5. Глуханчук О. В. К вопросу пересмотра судебных решений административных судов по вновь открывшимся обстоятельствам. Право и Закон. 2017. №1. С. 107-112.

6. Глуханчук О. В. Поняття та види конституційних гарантій судового захисту. Підприємництво, господарство і право. 2017. №5 (255). С. 100-103.

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

7. Глуханчук О. В. Характеристика загальних принципів перегляду судових рішень адміністративних судів. Реформування національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 23-24 січ. 2015 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2015. С. 60-62.

8. Глуханчук О. В. До питання спеціальних конституційних гарантій судового захисту. Новітні тенденції сучасної юридичної науки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 4-5 груд.

2015 р.). Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2015. С. 82-83.

9. Глуханчук О. В. До питання спеціальних принципів перегляду судових рішень адміністративних судів України. Сучасні правові системи світу: тенденції та фактори розвитку: Матеріали міжнародної науково- практичної конференції (м. Запоріжжя, 26-27 серп. 2016 р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2016. С. 70-73.

10. Глуханчук О. В. Сутність перегляду судових рішень адміністративних судів України як конституційної гарантії судового захисту. Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії та практики: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 9-10 груд.

2016 р.). - Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2016. С. 74-76.

11. Глуханчук О. В. Запровадження Єдиного електронного судового вікна, як спосіб оптимізувати процес забезпечення провадження у справі. Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 20-21 січ.

2017 р.). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2017. С. 35-38.

214

<< | >>
Источник: ГЛУХАНЧУК ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ. ДИСЕРТАЦІЯ ПЕРЕГЛЯД РІШЕНЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ ЯК КОНСТИТУЦІЙНА ГАРАНТІЯ СУДОВОГО ЗАХИСТУ. Київ - 2017. 2017

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -