<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Авер'янов В. Б. Нові категорії Кодексу Адміністративного судочинства України : питання наукового тлумачення / В. Б. Авер'янов // Часопис Київського університету права. - К. : Ін-т держави і права ім.

В.М. Корецького, 2010. - №2. - С. 5-10.

2. Авер'янов В. Б. Понятійно-термінологічні новели Кодексу адміністративного судочинства України : дискусійні проблеми / В. Б. Авер'янов // Право України. - 2011. - №2 4. - С. 12-38.

3. Административная юстиция в новых европейских демократиях. Практические исследования в сфере административного права и процесса в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Польше и Украине / [пер. с англ./ ред. Д. Дж. Галлиган и др.] - К. : АртЭк, Будапешт : ОСИ/КОЛПИ, 2006. - 668 с.

4. Адміністративна Юстиція України : проблеми теорії і практики. Настільна книга судді / За загальною редакцією О.М. Пасенюка. - К. : Істина, 2007. - 608 с.

5. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство

[Навчальний посібник]. - К. : Істина, 2007. - 152 с.

6. Адміністративна юстиція : європейський досвід і пропозиції для України / Автори упорядники І.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда / Наук. ред. В.Шишкін - К. : Факт, 2003. - 536 с.

7. Адміністративне право України. академічний курс : Підруч. : У 2 т. : Т. І. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). - К., 2004. - С. 171, 282-283.

8. Адміністративне право України. Підручник. - 3-є видання, стер. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - с. 352 - 354.

9. Аракелян М., Узун Н. Забезпечення конституційного права на захист прав і свобод судом / М. Аракелян, Н. Узун // Право України - 2006 . - № 3 . - С.19-21 .

10. Барабаш Ю. Окремі питання розгляду судових виборчих спорів / Ю. Барабаш // Журнал Верховної Ради України «Віче». - 2012. - №2.

- С. 66-72.

11. Бахрах Д. Н. Административное судопроизводство, административная юстиция и административный процесс / Д. Н. Бахрах // Государство и право.

- 2005. - № 2. - С. 19-25.

12. Бахрах Д.Н. Форма государственного управления // Сов. гос. и право.

- 1983. - № 4. - С. 23.

13. Бачеріков О. Визначення терміну "відповідач" за Кодексом адміністративного судочинства України / О. Бачеріков // Юридичний журнал. - К. : Юстініан, 2007.- №3(57). - С. 112-113

14. Бачун О. Процесуальний статус суб'єктів адміністративного судочинства : постановка питання / О. Бачун // Право України. - 2009. - №4. - С. 86-91.

15. Бевзенко В. М. Участь в адміністративному судочинстві України суб'єктів владних повноважень : правові засади, підстави та форми: монографія / В. М. Бевзенко.- К. : Прецедент, 2010. - 475 с.

16. Бевзенко В. М. Загальнотеоретичні засади здійснення в

адміністративному судочинстві України адміністративно- процесуальної правосуб'єктності органів влади Автономної

Республіки Крим / В. М. Бевзенко // Юридична Україна. - К., 2009. - №10. - С. 35-39.

17. Бевзенко В.М. Оскарження в адміністративному судочинстві постанов про накладення адміністративного стягнення, ухвалених працівниками державтоінспекціі МВС України / В. М. Бевзенко // Право і суспільство.

- Дніпропетровськ, 2010. - №1. - С. 42-50.

18. Бевзенко В. Огляд адміністративно-процесуального законодавства України і практики його застосування / В. Бевзенко // Вісник адміністративного суду України, 2007. - №1. - С. 24-31.

19. Бєлікова М. І. Підстави оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади в адміністративному порядку [Електронний ресурс] / М. І. Бєлікова // Часопис Національного університету «Острозька академія». Сер.: Право. - 2013. - № 1. - Режим доступу: http ://nbuv.gov.ua/j-pdf/Choasp_2013_1_4.pdf

20. Бєлкін М. Проблемні питання апеляційного та касаційного оскарження судових рішень / М. Бєлкін. // Право України. - 2010. - № 5. - с. 154 - 160.

21. Битов А. І. Адміністративне судочинство і правова державність : питання взаємозумовленості / А. І. Битов // Судова апеляція. - 2010. - №4. - С. 42-49.

22. Битяк Ю. П. Адміністративне судочинство як форма забезпечення верховенства права і законності / Ю.Битяк // Право України. - 2011. - №4 - С. 4-11.

23. Бідей О. Історичний розвиток поглядів на природу адміністративної юстиції у вітчизняній правовій науці і законодавстві / О. Бідей // Підприємництво, господарство і право. - К. : Ін Юре, 2008.- №6. - С. 154-156. - Бібліограф. 21 назва.

24. Бідей О. Проблеми становлення та розвитку адміністративної юстиції як самостійної галузі правосуддя / О. Бідей // Підприємництво, господарство і право. - К. : Ін Юре, 2008. - №5. - С. 153-154. - Бібліограф. 11 назв.

25. Білоус А. Пропорційні вибори в Україні: передумови запровадження та основні характеристики // Нова політика - 2001. - № 1. - с. 2 - 6.

26. Богашева Н. В. Установчі документи політичної партії та їх правовий статус / Н. В. Богашева / Вибори та демократія № 2(28). - 2011 .-с. 34 - 40.

27. Болотіна Н. Про класифікацію ознак юридичної відповідальності / Н. Болотіна // Право України. - К. : Мінюст України, 1999. - №7. - С. 121-123.

28. Бринцев В. Апеляція: хто «за»? / В. Бринцев // Право України. - 1992. - № 12. - С. 19.

29. Будько З. М. Проблемні питання застосування та шляхи вдосконалення інституту процесуальних строків звернення до адміністративного суду / З. М. Будько // Актуальні питання цивільного та господарського права. - Харків, 2010. - №6. - С. 60-68.

30. Бутирський А. А. Правове регулювання принципів здійснення правосуддя в адміністративному та господарському судочинстві /

А. А. Бутирський // Судова апеляція. - 2010. - №2. - С. 33-40.

31. Великий універсальний словник української мови. - Харків : Терсінг плюс, 2010. - 768с.

32. Весельська Т. Провадження в справах про адміністративні

правопорушення: межі оскарження в адміністративному судочинстві / Т. Весельська // Юридична Україна. - К., 2010. - №4. - С. 42-46.

33. Весельська Т. Провадження у справах про адміністративні

правопорушення: межі оскарження в адміністративному

судочинстві.

/ Т. Весельська // Вісник Вищого адміністративного суду України. - №1.- 2011. - с. 15 - 21.

34. Використання адміністративної юстиції для судового захисту прав

громадян : практичний посібник. - Дніпропетровськ : Моноліт. - 2010. - 160 с. (серія. Громадянське суспільство : досвід,

професіоналізм, відповідальність)

35. Гарагата К. О. Необхідність уточнення окремих дефініцій Кодексу адміністративного судочинства України / К. О. Гарагата // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. - 2007. - №38. - С. 331-336.

36. Гордєєв В. Реалізація принципу рівності в адміністративних процесуальних правовідносинах / В. Гордєєв // Право України. - 2010. - №11.- С. 128-134.

37. Градовий В. Б. Зміст судового рішення в адміністративному судочинстві України / В. Б. Градовий // Адміністративне право і процес. - 2014. - № 1.- С. 157-165.

38. Градовий В. Б. Зміст судового рішення в адміністративному судочинстві України / В. Б. Градовий // Адміністративне право і процес. - 2014. - № 1. - С. 157-165.

39. Губерський Л. В. Філософія: курс лекцій / Л. В. Губерський,

В. П. Андрущенко // За редакцією Надальського І. Ф. - К. : Ікор, 2000. - 348 с.

40. Гусаров С. Особливості адміністративної юрисдикції та реалізації відповідних повноважень органами державного управління і посадовими особами в Україні / С. Гусаров // Право України. - 2009. - №2. - С. 80-87. - Бібліограф. 15 назв.

41. Демський Е. Ф. Методологія формування адміністративного процесуального права як галузі права : теорія конфліктів / Е. Ф. Демський // Юридична Україна. - К., 2009. - №11-12. - С. 180-185.

42. Демський Е. Ф. Оскарження застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення : юридичний аналіз / Е. Ф. Демський // Вісник Вищого адміністративного суду України. - №1. - 2011. - С. 48 - 53.

43. Демський Е.Ф. Перегляд судових рішень за винятковими обставинами / Е. Ф. Демський // Адміністративне процесуальне право України, 2008. - С. 93-97.

44.

Дем'янова О. В. Заява про апеляційне оскарження: окремі питання правового регулювання // Університетські наукові записки. - 2005. - № 4(16). - С. 114-116.

45. Джабурія О. В. Адміністративно-юрисдикційна функція адміністративного судочинства : зміст та ознаки / О. В. Джабурія // Судова апеляція. - 2001.- №1. - С. 62-69.

46. Джабурия О., Зуб И. О правовой природе финансовых санкций / О. Джабурия, И. Зуб // Предпринимательство, хозяйство, право. - 1997. - № 3.- С. 7 - 10.

47. Дробітько О. Міркування з приводу реформи Кримінального кодексу / О. Дробітько // Право України. - 1990. - №10. - С. 54-57.

48. Дудаш Т. Юридична природа рішень Європейського суду з прав людини (загальнотеоретичний аспект). / Т. Дудаш // Право України. Юридичний журнал. - К. : ТОВ «Видавничий дім» Ін Юре», - №2. - 2010. - с. 173 - 178.

49. Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката : У 2 ч. / О. Д. Святоцький, Т. Г. Захарченко, С. Ф. Сафулько та ін. // Перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами. - К. : Видавничий Дім «ІнЮре», 2008. - ч. 1. - 616 с.

50. Закон України «Про адміністративну процедуру» [Електронний ресурс] / Режим доступу

:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT1152.htm

51. Закон України «Про біженців» // Закон України т. 6. Збірник Верховної Ради України. - К. : Інститут законодавства, 1996. - с. 400 - 406.

52. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 25 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 27 - 28.

53. Закон України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 24.

54. Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 03 липня 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 33.

55. Закон України «Про конституційний суд України» // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 49. - Ст. 272.

56. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» // Відомості Верховної Ради України.

- 1997. - № 24. - Ст. 170.

57. Закон України «Про звернення громадян» // Закон України т. 7. Збірник Верховної Ради України. - К. : Інститут законодавства, 1996. - С. 129 - 139.

58. Закон України «Про правовий статус іноземців» // Закон України т. 7. Збірник Верховної Ради України. - К. : Інститут законодавства, 1997. - С. 122 - 129.

59. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» Голос України. - 1997. - 24 липня.

60. Закон України «Про Центральну виборчу комісію» / Центральна виборча комісія. - Офіц. вид. - К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2004. - 68 с.

61. Зейкан Я.П. Адвокат: навички професії : Практичний посібник / Я.П. Зейкан - 2-ге вид., стереотип. - К. : КНТ, 2008. - С. 698-701.

62. Зицик С. Правовий механізм оскарження рішень органів державної податкової служби України / С. Зицик // Підприємництво, господарство і право. - К. : Ін Юре, 2010. - №4. - С. 40-43.

63. Історія розвитку адміністративного судочинства України // http://www.vasu.gov.ua/ua/history_administrative legal.html).

64. Кальченко С. Правові можливості оскарження в адміністративному порядку порушень Закону «Про вибори народних депутатів» // Юридичний журнал. - 2005. №9 (39)-с. 103-113.

65. Каменська Н. Про деякі проблеми нормативно-правового регулювання розгляду скарг платників податків на рішення органів державної податкової служби України з питань оподаткування / Н.Каменська // Підприємництво, господарство і право. - К. : Ін Юре, 2007. - №6. - С.76-78.

66. Кишинський А. В. Співвідношення перегляду рішень по справах про адміністративні правопорушення в адміністративному та судовому порядку / А. В.Кишинський // Часопис Київського університету права. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2010. - №4. -

С. 143-146.

67. Кіс Т. Виборчі системи та їх політичні наслідки // Нова політика. - 1996. -№ 2.- С. 23-31.

68. Ковриженко Д.С., Котляр Д. М., Євгеньєва А. М. та ін. Парламентські вибори в Європейському Союзі. - К. : Міленіум, 2002. -113 с.

69. Кодекс адміністративного судочинства України від 16 вересня 2011 року. - К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. - 128 с.

70. Кодекс адміністративного судочинства України. Аналіз судової

практики ; за ред. О. М. Пасенюка. - К. : Істина, 2010.- 360 с.

71. Кодекс адміністративного судочинства України : науково-

практичний коментар / [Ківалов С. В., Харитонов Є. О., Харитонова О. І. та ін.] ; за заг. ред. С. В. Ківалова, О. М. Пасенюка, О.І. Харитоновой - К. : Правова єдність, 2009. - 656 с.

72. Кодекс адміністративного судочинства України : науково-

практичний коментар / [Ківалов С. В., Харитонова О. І.] ; за заг. ред. С. В. Ківалова. - Харків : Одіссей, 2006. - 552 с.

73. Кодекс адміністративного судочинства України : науково-

практичний коментар : У 2 т. ; за заг. ред. В. К. Матвійчука. - К. : Алерта, КНТ, 2008. - Т. 2. - 788 с.

74. Козлов С.С. История и тенденция развития административной юстиции / С. С. Козлов // История государства и права. - М. : Юрист, 2005. - №4. - С. 53- 55. - Бібліограф. 7 назв.

75. Коломоєць Т. О. Визначеність поняття «адміністративний процес» - умова ефективності нормопроектної та правозастосовної (в тому числі судової) діяльності [Електронний ресурс] / Т. О. Коломоєць //

Слово Національної школи суддів України. - 2012. - № 1. - С. 153160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/cln_2012_1_18.pdf

76. Коломоєць Т. О. Проблеми правового розмежування

адміністративної та господарської юрисдикції : аналіз передумов виникнення та можливі шляхи їх вирішення / Т. О. Коломоєць, П. С. Лютіков // Право України. - 2009. - №10. - С. 175-181.

77. Коломоєць Т. О. Тлумачення оціночних понять в адміністративному судочинстві як складова вітчизняної правозастосовчої практики / Т. О. Коломоєць, П. С. Лютіков // Право України. - 2011. - №4. - С. 47-52.

78. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктне право у юридично- галузевій парадигмі // Право України. - 2002. - № 4. - С. 17-21.

79. Коментар до Закону "Про судоустрій України” / За заг. ред. В. Т. Маляренка. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 464 с.

80. Конвенція про захист прав людини та основних свобод (офіційний переклад МЗС України та Української Правничої Фундації) - К., 1997. - 14 с.

81. Константий О. В. Категорії «піблічно-правовий спір» та «адміністративний договір» в адміністративному законодавстві України / О. В. Константий // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2007. - №6. - С. 58-66.

82. Константий О. В. Поняття «суб'єкт владних повноважень» у Кодексі адміністративного судочинства України: теоретичний і практичний аспекти / О. В. Константий // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - №2. - С. 66-72.

83. Константий О. Права та свободи особи як об'єкт захисту в адміністривному судочинстві / О.Константий // Підприємництво, господарство і право. - К. : Ін Юре, 2008. - №12. - С. 92-95.

84. Констатий О. Окремі питання оскарження правових актів у порядку адміністративного судочинства/ О. Констатий // Право України. - 2008. - №11. - С. 27-33.

85. Конституційний суд України : Рішення. Висновки. 1997 - 2001. У 3-х кн. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - Кн. 1. - 512 с; Кн. 2. - 504 с; Кн. 3. - 384 с.Конституція України 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - С. 141.

86. 44. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР (у редакції від 02 березня 2014 р.) [Електронний ресурс] / Сайт законодавства Верховної Ради України. - 2014. - Режим доступу :

87. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр4.

88. Конституція України : Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К. : Просвіта, 1996. - С. 9-27.

89. Костенко І. В. Оскарження рішень та дій в адміністративному процесі / І. В. Костенко // Держава і право. - 2012. - №57. - С. 263268.

90. Котлова О.В. Відмежування аналогії закону від суміжних правових явищ / О.В. Котлова // Держава і право. - 2009. - № 3.- с. 119 - 125.

91. Которобай С. В. Вищий адміністративний суд України як суб’єкт касаційного провадження [Електронний ресурс] / С. В. Которобай // Наше право. - 2013. - № 13. - С. 82-87. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzizvru_2014_2_19.pdf

92. Крупчан О.Д. Організація виконавчої влади / О.Д. Крупчан. - К., 2001. - 132 с.

93. Кубко А. Є. Проблеми запровадження міжнародно-правових стандартів адміністративної діяльності й адміністративного судочинства / А. Є. Кубко // Право України. - 2013. - № 12. - С.156.

94. Кузьменко О. В. Адміністративна юстиція в Україні : навчальний посібник / О. В. Кузьменко. - К. : Атіка, 2007. - 156 с.

95. Кузьменко О. В. Процесуальні строки адміністративного

судочинства / О. В. Кузьменко, А. И. Бабяк // Держава і право. - К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. - №22. - С. 215-221.

96. Кузьменко О. В. Теоретичні засади адміністративного процесу : монографія / О. В. Кузьменко. - К. : Атіка, 2005. - 352 с.

97. Кузьменко О. Особливості застосування заходів процесуального примусу в адміністративних судах головуючим у судовому засіданні / О. Кузьменко, О. Панченко // Право України. - 2008. - №10. - С. 3137.

98. Куйбіда Р. О. Розвиток адміністративної юстиції в країнах колишнього Радянського Союзу / Р. О. Куйбіда, В. П. Тимощук // Центр політико-правових реформ. - К. : Книги для бізнесу, 2010. - 142 с.

99. Курінний Є. Адміністративна юстиція як невід’ємна складова адміністративно-правового захисту / Є. Курінний // Підприємництво, господарство і право. - К. : Ін Юре, 2004. - №2. - С. 20-24.

100. Лагода О. Адміністративна процедура, її значення та місце в адміністративно-процесуальній діяльності / О. Лагода // Право України. - 2006. - №4. - С. 16-18.- Бібліограф.

101. Лазнюк Є. В. Адміністративний позов як підстава порушення справи в адміністративному суді / Є. В. Лазнюк // Науковий вісник Київського національного ун-ту внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (65). - С. 104-111.

102. Лиман Д. Колізія і конкуренція законів / Д. Лиман // Право України. - 2001. - №4. - С. 32.

103. Лошицький М. В. Уніфікація процедур притягнення громадян до адміністративної відповідальності / М. В. Лошицький, С. О. Короєд // Держава і право. - 2009. - №45. - С. 242-252.

104. Лук’янець Д. Про класифікаційні ознаки юридичної

відповідальності / Д. Лук’янець // Право України. - №7. - 1999. - С. 122 - 123.

105. Лук'янець Д. Проблеми адміністративного судочинства при вирішенні справ стосовно правомірності рішень органів місцевого самоврядування / Д. Лук'янець // Право України. - 2011. - №4. - С. 110-116.

106. Луспесник Д. Д., Хотинська-Нор О. З. Окремі питання впровадження ефективних механізмів допуску до касаційного оскарження судових рішень у цивільному судочинстві України / Д. Д. Луспесник, О. З. Хотинська-Нор // Право України. - 2013.- № 5.- С. 347.

107. Лученко Д. В. Про правову природу оскарження рішень, дій або

бездіяльності суб’єктів владних повноважень [Електронний ресурс] / Д. В. Лученко // Вісник Академії правових наук України. - 2011. - № 4. - С. 152-160. - Режим доступу : http ://nbuv.gov.ua/j-

pdf/vapny_2011_4_17.pdf

108. Максимов С. Права людини: універсальність і культурна різноманітність. / С. Максимов // Право України. Юридичний журнал. - К. : ТОВ «Видавничий Дім «Ін Юре», 2010 - с. 36.

109. Маринів В. І. Недопустимість повороту до гіршого як гарантія

свободи апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / В. І. Маринів // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . - 2013. - № 2. - С. 114-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/aymvs_2013_2_22.pdf.

110. Мельник М. П. Поняття доказів у адміністративному судочинстві України / М. П. Мельник // Держава і право : зб. наукових праць. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2010. - № 48. - С. 269-274.

111. Мельник-Томенко Ж. Деякі коментарі щодо застосування

виборчого законодавства адміністративними судами / Ж. Мельник- Томенко [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://

www.vaas.gov.ua.

112. Михеева Е. Административные суды : гражданин против государства или государство для гражданина? // Юридическая практика. - 2001. - № 44 (202). - от 31 октября.

113. Михеєнко М., Шишкін В. Апеляційне провадження як резерв змагальності в судах другої інстанції // Право України. - 1995. - № 1. - С. 20.

114. Міжнародні стандарти незалежності суддів : Збірка документів. - К. : Поліграф-Експрес, 2008. - 184 с.

115. Морозова Н. А. Суды как органы, осуществляющие производство по делам об административных правонарушениях / Н. А. Морозова // Журнал российского права. - М. : Норма, 2004. - №4. - С. 41-45.

116. Науково - практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 389 с.

117. Неугодніков А. Юрисдикція адміністративних судів / А. Неугодніков // Вісник прокуратури. - 2006. - №8. - С. 74-78.

118. Ніколенко Л. М. поняття та ознаки помилок, які є підставою судових актів у господарському судочинстві / Л. М. Ніколенко // Часопис Київського університету права НАН України. - К. : КУП НАНУ, 2012. - №2. - С. 175-178.

119. Омельченко О. Щодо проблеми оскарження актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування / О. Омельченко // Вісник прокуратури. - 2010. - №10. - С. 43-47.

120. Органи державної влади України / За ред. В.Ф.Погорілка : Монографія. - К. : Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, 2002. - 592 с.

121. Орєхов О. І. Деякі особливості провадження щодо перегляду справ про адміністративні правопорушення у зв’язку з оскарженням рішення по ній [Електронний ресурс] / О. І. Орєхов // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ . - 2012. - № 3. - С. 344-350. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvdduvs_2012_3_51 .pdf.

122. Осетинський А. Й. Організація та функціональні засади діяльності суду касаційної інстанції господарської юрисдикції / А. Й. Осетинський // Монографія. - К., 2005. - 658 с.

123. Ославський М. І. Адаптація принципів адміністративного судочинства до європейських стандартів адміністративного процесу / М. І. Ославський // Держава і право : зб. наукових праць. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. - №36. - С. 264-270.

124. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права : навч. посібник ; за ред. Куйбіди Р. О., Шикіна В. І. - К. : Старий світ, 2006. - 576 с.

125. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права : Навч. посіб. / За заг. ред. Р.О. Куйбіди, В.І. Шишкіна. - К., 2006. - С.353,406-414.

126. Пасенюк О. Адміністративна юстиція - на сторожі захисту прав учасників виборчого процесу / О. Пасенюк // Юридичний журнал. - К. : Юстініан, 2007. - №10(64). - С. 12-14.

127. Педько Ю. С. Акти адміністративного судочинства: види та ознаки / Ю. С. Педько // Правова держава : зб. наукових праць. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. - № 18. - С. 274-282.

128. Педько Ю. С. Природа адміністративної юстиції як провідної форми судового захисту прав громадян у державному управлінні / Ю. С. Педько // Правова держава : зб. наукових праць. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. - №16. - С. 366-376.

129. Перепелюк В. Г. Ефективність способів захисту прав особи як показник якості матеріального закону / В. Перепелюк // Юридична Україна - К., 2009. - №11. - С. 37-40.

130. Перепелюк В. Г. Форми звернення до адміністративного суду /

B. Перепелюк // Вісник Львівського університету. - 2004. - №40. - С. 201-211.

131. Перепелюк В.Г. Адміністративне судочинство: проблеми, практика / В.Г. Перепелюк - К. : Конус - Ю, 2007. - 272 с.

132. Петрушенко В.Л. Філософія. / В.Л. Петрушенко // Підручник. 4-е видання, виправлене і доповнене. - Львів. : Магнолія плюс, СПД ФО ВМ Піча, 2006. - 353 с.

133. Писаренко Г. М. Судові рішення в адміністративних справах: поняття, види, особливості ухвалення [Електронний ресурс] / Г. М. Писаренко // Актуальні проблеми держави і права . - 2011. - № 62. -

C. 43-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/apdp_2011_62_7.pdf.

134. Писаренко Н. Розмежування юрисдикції судів щодо вирішення справ за участю суб'єктів владних повноважень / Н. Писаренко // Право України. - 2011.- №4. - С. 59-64.

135. Плахотнюк Н. Адміністративний процес і процедура адміністративного оскарження: переваги і недоліки двох способів розгляду скарг громадян / Н. Плахотнюк // Судоустрій і судочинство в Україні. - К. : Ін Юре, 2007. - №3. - С. 38-43.

136. Популярна юридична енциклопедія. / Кол. Авт. : В.К. Гіжевський, П.В. Головченко, В.С. Ковальський (кер) та інші. - К. : Юрінком Інтер, 2003. -430 с.

137. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами України цивільних справ у касаційному порядку»

від 11 жовтня 1985 року № 8. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://document.ua/pro-propoziciyi-verhovnogo-sudu-ukrayini-

timchasovii-special-doc 186697 .html

138. Постанова Пленуму Верховного Суду УРСР «Про судове рішення» від 29 грудня 1976 року № 11 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2004. - № 11.

139. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України № 2 від 02.04.2007року [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.vasu.gov.ua/ua/plenum vas.html?_m=publications&_t=rec&

id=933.

140. Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі.

- 1999. - № 1. - С. 176.

141. Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі.

- 1999. - № 3. - С. 50.

142. Пуданс-Шушлебіна К. Правова сутність поняття суб'єкта владних повноважень за Кодексом адміністративного судочинства України / К. Пуданс-Шушлебіна // Право України. - 2008.- №7. - С. 95-98. - Бібліограф. 11 назв.

143. Рабинович П. Основоположні права людини: соціально-антропна сутність, змістовна класифікація. / Право України. Юридичний журнал. - К. : ТОВ «Видавничий Дім» Ін Юре», 2010. - С. 18 — 23.

144. Резуменко А. Н. Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам : дисс. Канд. Юрид. Наук : 12.00.15 / А. Н. Резуменко. - Волгоград, 2001. - 157 с.

145. Рішення Європейського суду з прав людини від 26 жовтня 2000 року у справі «Кудла проти Польщі». (Published in Reports of Judments and Decisions 2000-XI).

146. Рішення конституційного суду від 27 січня 2010 року Електронний

ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=v0a6p710-07.

147. Рябченко Я. Правове регулювання провадження щодо оскарження нормативно-правових актів / Я. Рябченко // Підприємництво, господарство і право. - К. : Ін Юре, 2009. - №2. - С. 24-27.

148. Рябченко Я. Принципи оскарження нормативно-правових актів у порядку адміністративного судочинства / Я. Рябченко // Юридична Україна. - К., 2008. - №10. - С. 19-22. - Бібліограф. 6 назв

149. Самсін І. Побудова української моделі адміністративного судочинства: теоретико-практичні проблеми // Судоустрій і судочинство в Україні. - 2006. - №1,2. - С. 20.

150. Селіванов А. Публічна влада та забезпечення прав і свобод громадян в судовій адміністративній юрисдикції (проблеми теорії і практики) / А. Селіванов // Вибори та демократія. - 2006. - №2 (8). - С. 29-37.

151. Серьогіна С. Європейські стандарти виборів і виборче законодавство України / С. Серьогіна // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2007. - №1 (7). - С. 41-44.

152. Смокович М. І. Методологія тлумачення норм права у виборчих спорах: окремі аспекти / М. І. Смокович // Вісник Вищої ради юстиції, 2011. -№4(8). - С. 44-67.

153. Смокович М. Проблемні питання визначення належності окремих справ до справ адміністративної юрисдикції // Вісник Державної судової адміністрації України. - 2008. - № 4 (9).

154. Сокол М. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів виконавчої влади / М. Сокол // Підприємництво, господарство і право. - К. : Ін Юре, 2008. - №6. - С. 95-98.

155. Співак В. Реформа судової влади : проблеми теорії і практики / В. Співак // Вісник адміністративного суду України, 2007. - №1. - С. 41.

156. Справа за позовом громадян Азербайджану Мамедової А. Н., Мамедової Е. Н. до Державної Міграційної служби України

Хмельницької області про надання статусу біженців. Хмельницький окружний адміністративний суд [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Хмельницького окружного адміністративного суду. - Режим доступу: http://kmoas.gov.ua/uzagalnennya.

157. Справа за позовом громадянина Сомалі Мохамеда Сулеймана до Ленінського РВ ВМУ УМВС України у Вінницькій області про адміністративне утримання як осіб без громадянства. Вінницький апеляційний адміністративний суд [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Вінницького апеляційного адміністративного суду. - Режим доступу: http://vaas.gov.ua/files/spravy/09-07-2012.xls.

158. Справа за позовом громадянина Брелика В. С. до старшого державного інспектора з охорони навколишнього середовища у Львівській області про визнання протиправною постанову про накладення стягнення. Львівський адміністративний апеляційний суд [Електронний ресурс] / Франківський районний суд м. Львова. - Режим доступу: https ://pravoscope.com/act-postanova-465-11433-13-a- kuz-v-ya-14-05-2014-ekologichno-bezpeki-povodzhennya-z-vidxodami- s.

159. Справа № 21-1137во06 за скаргою ТзОВ «Ізокор» про перегляд за винятковими обставинами справи за позовом ТзОВ «Ізокор» до Алуштинської міської ради АРК, за участю третьої особи - ЗАТ «Торговий Дім «Массандра», про визнання недійсним рішень та спонукання укласти договір оренди земельної ділянки. [Електронний ресурс] - Режим доступу:

http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/Visnyk_52.pdf.

160. Справа за скаргою заступника Генерального прокурора України

про перегляд за винятковими обставинами справи за позовом ТзОВ "Таіз" до енергетичної регіональної митниці про визнання дій протиправними та зобов'язання здійснити митне оформлення. [Електронний ресурс] - Режим доступу:

http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/Visnyk_52.pdf.

161. Справа за скаргою ТзОВ ’’Екоінвест’’ про перегляд за винятковими

обставинами справи за позовом Приватної фірми ”Лєско” до Черкаської міської ради, треті особи - ТзОВ "Екоінвест", Управління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області, про визнання недійсним рішення та спонукання до вчинення дій. [Електронний ресурс] - Режим доступу:

http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/Visnyk_52.pdf.

162. Ставнійчук М. І. Законодавство про вибори народних депутатів України: актуальні проблеми теорії і практики / Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. - К. : Факт, 2001. - 156 с.

163. Ставнійчук М.І. Вибори в Україні / НАН України; Інститут держави і права імені В.М. Корецького. - К., 1998. - 48 с.

164. Степанов С. В. Перегляд судових рішень господарських судів за ново виявленими обставинами : Монографія / С. В. Степанов. - Одеса : «Атлант», 2012. - 186 с.

165. Судова практика Вищого адміністративного суду України, 20082009 ; за заг. ред. О. М. Пасенюка. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 336 с.

166. Судова практика Вищого адміністративного суду України. // Бюлетень. Додаток до журналу вісник вищого адм. суду України - №2. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - С. 460-465.

167. Судова практика Вищого адміністративного суду України.- К. : Юрінком Інтер, 2007. - 416 с.

168. Тодика О. Ю. Вибори в парламенти країн СНД (порівняльно- правовий аспект) : Автореф. дис. канд. юрид. наук : 12,00.02 / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. - X., 2002. -19 с.

169. Трегубов Е. Л. Зміст права на судовий захист в адміністративному судочинстві України / Е. Л. Трегубов // Судова апеляція. - 2010. - №2. - С. 53-59.

170. Трещова О. Державний примус в адміністративному судочинстві: до постановки проблеми дослідження суті і удосконалення форм / О.Трещова // Юридична Україна. - К., 2010. - №10. - С. 58-63.

171. Трещова О. Проблеми зловживанння суб’єктивними

процесуальними правами в адміністративному судочинстві / О. Трещова // Підприємництво, господарство і право. - К. : Ін Юре, 2010. - №10. - С. 47-51.

172. Труш М. Е. Вимоги до судового рішення в адміністративній справі [Електронний ресурс] / М. Труш // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. - 2013. - № 58. - С. 170-175. - Режим доступу: http ://nbuv.gov .ua/j -pdf/Vlnu_yu_2013_5 8_26 .pdf.

173. Умнова О. В. Класифікація доказів у адміністративному судочинстві України / О. В. Умнова // Судова апеляція. - 2007. - № 4. - С. 107-111.

174. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 7 червня 2006 року у справі № К-14891/06// Єдиний державний реєстр судових рішень України.

175. Філософський словник / За ред. В. І. Шинкарука. - 2-ге вид., гіерероб. і доп. - К. : Голов. ред. УРЕ. - 1986.

176. Шлоер Б. Принципи адекватності в європейському публічному праві та його розвиток в українському адміністративному праві / Б. Шлоер // Право України. - 2011. - №4. - С. 65-103.

177. Шруб І. Прогалини у законодавчому регулюванні

адміністративного судочинства / І. Шруб // Право України. - 2008. - №6. - С. 57-62.

178. Юриста О. Суб’єкти правоохоронних відносин / О. Юриста // Право України. - 1993. - №2. - С. 73-74.

179. Шуляк Я. А. Щодо проблеми зловживання учасниками судового процесу правом апеляційного (касаційного) оскарження судових актів, якій

підлягають оскарженню / Я. А. Шуляк // Вісник господарського судочинства. - 2010. - №1. - С. 22-24.

<< |
Источник: БОДНАР СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ. РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ, ПОРЯДОК УХВАЛЕННЯ І ПРОГОЛОШЕННЯ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -