<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абросимова Е. Б. Судебная власть в Российской Федерации: система и принципы. М.: Институт права и публичной политики, 2002. 160 c.

2. Авдюгін Р. Правові засоби як гарантії забезпечення прав людини / Юридичний вісник, 2010.

№ 1. С. 8-12.

3. Адушкин Ю., Жидков В. Дисциплинарная и административная ответственность судей: за и против / Российская юстиція, 2001. № 11. С. 24-26.

4. Алексеев С. С. Общая теория права: в 2-х т. М.: Юрид. лит., 1981. Т. 1. 360 с.

5. Алексеев С. С. Общая теория права: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009. 576 с.

6. Алексеев С. С. Право: азбука - теория - философия: Опыт комплексного исследования. М.: Статут, 1999. 712 с.

7. Безуглов А. А. Правовой статус советского депутата. М.: Знание, 1974. 64 с.

8. Білозьоров Є. В. Правові гарантії захисту прав і свобод людини в Україні: реалії та проблеми / Адвокат, 2009. № 8 (107). С. 26-30.

9. Бойко А. Коли йдеться про постановлення суддею завідомо

неправосудного судового рішення, наслідком якого є грубе порушення прав людини чи основоположних свобод, суддя повинен нести кримінальну відповідальність. URL:

https://www.facebook.com/highcouncilofjustice/posts/878881242258185

10. Бойко В. Нова Конституція і судова влада / Право України, 1997.

№ 1. С. 14-18.

11. Борко А. Л. Організаційно-правове забезпечення діяльності адміністративних судів України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Державний НДІ МВС України. К, 2009. 20 с.

12. Борко А. Л. Організаційно-правове забезпечення діяльності адміністративних судів України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів, 2009. 220 с.

13. Бояринцева М. А. Адміністративно-правовий статус громадянина України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. К., 2005. 213 с.

14. Брынцев В. Д. Судебная власть (правосудие): пути

реформирования в Украине. Х.: «Ксилон», 1998. 182 с.

15. Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. і гол. редактор В.Т. Бусел. К.: Ірпінь: ВТ “Перун”, 2002. 1440 с.

16. Виноградова Л. Є. Юридична відповідальність суддів загальних судів України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Одеська національна юридична академія. Одеса, 2004. 187 с.

17. Висновок Європейської комісії за демократію через право

(Венеціанська Комісія) щодо законопроекту про судоустрій та законопроекту про статус суддів № 401/2006 від 20.03.2007 р. CDL- AD(2007)003. URL:

https://www.scourt.gov.ua/.../7864c99c46598282c2257b4c0037c014

18. Висновок Європейської комісії за демократію через право

(Венеціанська Комісія) до проекту Закону про внесення змін до Конституції, що посилюють незалежність суддів (включаючи пояснювальну записку та порівняльну таблицю) та на зміни до Конституції, запропоновані Верховною Радою України та про несення змін до Конституції, запропоновані Конституційної Асамблеї України, прийнятий Венеціанською Комісією на її 95 пленарній сесії 14-15 червня 2013 р. № 722/2013 CDL-

AD(2013) 014. URL: https://www.scourt.gov.ua/.../Венеціанська%20Коміdя_ зміни%20до%20Конституції^ос

19. Висновок Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія) щодо пропозицій стосовно внесення змін до Проекту Закону про внесення змін до Конституції щодо посилення незалежності суддів України № 747/2013 CDL-D(2013) 034 від 10 грудня 2013 р. URL: https:// www.vkksu.gov.ua/userfiles/doc/.../visnovok_komisii.doc

20. Висновок Конституційного Суду України у справі про надання висновку щодо відповідності проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України», направленого Головою Верховної Ради України, вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 76, 78, 80, 81, 82 та інших Конституції України) від 10 грудня 2003 р. № 3-в/2003 / Офіційний вісник України, 2003.

№ 51. Том 1. С. 289. С. 2706.

21. Витрук Н. В. О категориях правового положения личности в социалистическом обществе / Советское государство и право, 1974. № 12. С. 13-17.

22. Витрук Н. В. О юридических средствах обеспечения реализации и охраны прав советских граждан / Известия вузов. Правоведение, 1964. № 4. С. 29-38.

23. Вінокурова Л. В. Дотримання стандартів суддівської незалежності та відповідальність суддів / Вісник Вищої ради юстиції, 2010. № 1. С. 67-78.

24. Воєводин Л. Д. Юридический статус личности в России. М.: Наука, 1997. 287 с.

25. Волинка К. Г. Механізм забезпечення прав і свобод особи: питання теорії і практики: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. К., 2000. 178 с.

26. Волинка К. Г. Механізм забезпечення прав і свобод особи: питання теорії і практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 /

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. К., 2000. 16 с.

27. Галайденко Т. В. Актуальні проблеми забезпечення незалежності судової влади України / Вісник Вищої ради юстиції. 2010. № 1. С. 42-48.

28. Галайденко Т. В. До питання розмежування категорій «принцип незалежності суддів» та «гарантії його реалізації» / Вісник Вищої ради юстиції, 2010. № 3. С. 28-40.

29. Галайденко Т. В. Поняття та класифікація гарантій незалежності суддів / Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 2011. № 5. С. 30-38.

30. Голова ВРЮ В.Колесниченко пропонує підвищити віковий ценз

для суддів / РБК-Украина. 25.03.2010 р. URL:

https://www.rbc.ua/ukr/news/predsedatel_vsyu_v_kolesnichenko_predlagaet_po vysit_vozrastnoy_tsenz_dlya_sudey_2 5032010

31. Гончаренко О. В. Актуальні питання притягнення суддів до відповідальності (частина перша) / Вісник Вищої ради юстиції, 2011. № 1 (5). С. 77-92.

32. Гончаренко О. В. Основні принципи добору кандидатів на посаду судді / Вісник Вищої ради юстиції, 2012. № 1 (9). С. 21-32.

33. Городовенко В. В. Проблеми незалежності судової влади: дис.

... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого. Х., 2006. 197 с.

34. Гринюк В. О. Принцип незалежності суддів і підкорення їх

тільки закону в кримінальному процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, НЮАУ

ім. Я. Мудрого. К., 2004. 228 с.

35. Гринюк В. О. Принцип незалежності суддів і підкорення їх

тільки закону у кримінальному процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, НЮАУ

ім. Я. Мудрого. К., 2004. 20 с.

36. Грошевий Ю. М., Марочкін І. Є. Органи судової влади в Україні. К.: Ін Юре, 1997. 20 с.

37. Гуценко К. Ф. Уголовная юстиция США (Критический анализ правовых институтов обеспечивающих уголовную репрессию): учеб. пособие (для студ. высш. учеб. зав.). М.: Юридическая литература, 1979. 207 с.

38. Данилов Ю. Проблемы защиты судебной власти / Вестник Верховного Суда СРСР, 1991. № 7. С. 13-15.

39. Денисов А. И. ХХ!У съезд и вопросы государства и права: пособие. (Народный университет правовых знаний). М.: Знание, 1972. 159 с.

40. Доповідь Європейської комісії «За демократію через право»

(Венеціанської комісії) щодо призначення суддів, ухвалена на 70 пленарному засіданні 16-17 березня 2007 р. Висновок № 403/2006 від 22.06.2007 р. CDL-AD(2007)028. URL:

https://www.scourtgov.ua/.../Доповідь%20щодо%20призначення %20суддів.pdf

41. Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб: Юрист центрпрес, 2004. 750 с.

42. Європейська хартія про закон «Про статус суддів», прийнята

Радою Європи 10.07.1998 р. URL:

https://http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_236.

43.Жуковська О. Судова реформа в Україні: якій їй бути? / Адвокат, 1996. № 1. С. 133-134.

44. Заворотченко Т. М. Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:

12.0. 02 / К., 2002. 17 с.

45. Закаблук М. Незалежність не існуватиме без відповідальності. Інтерв’ю з головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів В.

Бойком / Закон і бізнес. 22.05.2010 р. № 21.

46. Запорожець М. П. Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих загальних судів України: дис. ... канд. юрид. наук:

12.0. 07 / Національний ун-т внутрішніх справ. Х., 2004. 181 с.

47. Звернення Ради суддів України до Верховної Ради України щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 11 березня 2003 р. URL: https://www.court.gov.ua/969076/3463437358/

48. Зиновьев А. В. Статус народного депутата в СССР (проблемы теории и практики). Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1987. 159 с.

49. Іллічов М. О. Адміністративно-правове становище посадової особи органів внутрішніх справ України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна академія внутрішніх справ України. К., 2002. 173 с.

50. Калиновський Б. В. Конституційні принципи місцевого самоврядування в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Національна академія внутрішніх справ України. К., 2004. 218 с.

51. Каминская В. И. Гарантии законности в деятельности суда / Правовые гарантии законности в СССР / отв. ред. М.С. Строгович. М.: Изд- во Академии наук СРСР, 1962. 475 с.

52. Карпечкін П. Ф. Функції судів загальної юрисдикції в Україні: проблеми теорії та практики: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Інститут законодавства Верховної Ради України. К., 2005. 212 с.

53. Карпечкін П. Ф. Правові та етичні гарантії забезпечення незалежності суддів судів загальної юрисдикції в Україні / Етичні та правові проблеми забезпечення незалежності суддів: матеріали міжнар.

наук.-практ. семінару (м. Харків, 30-31 берез. 2005 p.). X.; К.: ЦНТ “Гопак”, 2006. С. 88-97.

54. Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посіб. для всіх / пер. з англ. О. М. Мокровольського. К.: Веселка, 1993. 192 с.

55. Київські рекомендації щодо незалежності судочинства у Східній Європі, на Південному Кавказі та у Середній Азії / Бюро демократичних інститутів та прав людини, Інститут порівняльного публічного права та міжнародного права імені Макса Планка.

Київ, 23-25 червня 2010. 11 с.

56. Клеандров М. И. Ответственность судьи: монографія. М.: Норма: ИНФРА, 2011. 576 с.

57. Климов В. А. Контроль в системе социалистического управления (некоторые вопросы теории и практики). Изд-во Сарат. ун-та., 1987. 112 с.

58. Князєв В. Конституційні гарантії прав, свобод та обов’язків людини та громадянина в Україні / Право України, 1998. № 11. С. 29-31.

59. Кобликов А. С. Судебная власть и процессуальные гарантии / Вестник Верховного Суда СРСР, 1991. № 8. С. 25-29.

60. Коваль О. А. Принципи процесуального права та їх втілення в законодавчій регламентації діяльності міліції України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. К., 2006. 198 с.

61. Ковешников Е. М. Муниципальное право. М.: Издательство “Норма”, 2000. 284 с.

62. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV / Відомості Верховної Ради України, 2005. № 35-36; № 37. Ст. 446.

63. Кодекс професійної етики суддів: затверджено V з’їздом суддів України від 24.10.2002 р.

64. Кодекс суддівської етики: Рішення XI (чергового) з’їзду суддів України 22.02.2013 р.

65. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X / Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984 (додаток до № 51). Ст. 1122.

66. Козодой Л. М. Конституційно-правовий статус суб’єктів виборчого процесу в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. К., 2006. 228 с.

67. Колесниченко В. М. Шляхи удосконалення законодавства щодо добору суддівських кадрів та дисциплінарної відповідальності суддів / Вісник Вищої ради юстиції, 2010. № 2. С. 5-11.

68. Колесніченко проти того, щоб суддями були 25-річні "хлопчики і

дівчатка" від 25.03.2010 р. // Gazeta.ua. URL:

http://gazeta.ua/articles/politics/_kolesnichenko-proti

69. Коліушко І., Куйбіда Р. Суди у фокусі конституційної реформи. URL: http://www.pravda.com.ua

70. Коліушко І., Куйбіда Р., Руда Т. Судова влада у фокусі конституційної реформи. URL: http://www.pravo.org.ua/?w=r&i=58&d=806.

71. Колодій А. М. Конституція і розвиток принципів права України (методологічні питання): дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.01; 12.00.02 / Національна академія внутрішніх справ України. К., 998. 391 с.

72. Колодій А. М. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні: підручник. К.: Всеукр. асоц. видав. “Правова єдність”, 2008. 350 с.

73. Колодій А. М. Принципи права України. К.: Юрінком Інтер, 1998. 205 с.

74. Комаров С. А. Общая теория государства и права. М.: Юрайт, 1998. 357 с.

75. Кононенко В. Проблемы народных судов / Советская юстиція, 1991. №3. С. 11-17.

76. Конституционное право зарубежных стран: учебник / под ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. М.: Изд-во НОРМА, 2004. 832 с.

77. Конституционное право: энциклопедический словарь / отв. ред. С.А. Авакьян. М.: НОРМА; НОРМА-ИНФРА, 2001. 675 с.

78. Конституційне право України / за ред. В.Я. Тація,

B. Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики. К.: Український центр правничих студій, 1999. 376 с.

79. Конституційне право України / за ред. проф. В.В. Погорілка. К.: Наукова думка, 1999. 734 с.

80. Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики (до 10-ї річниці незалежності України). К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. 356 с.

81. Конституції нових держав Європи та Азії / упоряд.

C. Головатий. К.: Українська правнича фундація. Вид. «Право», 1996. 544 с.

82. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР / Відомості Верховної Ради України, 1996. № 30. Ст. 141.

83. Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів: Указ Президента України від 10.05.2006 р. № 361/2006 / Офіційний вісник України від 24.05.2006 р. № 19. С. 23. Ст.. 1376.

84. Корнієнко М. І. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування / Муніципальне право України: підручник / за ред. проф. В.П. Погорілка, О.Ф. Фрицького. К.: Юрінком Інтер, 2001. С. 85-115.

85. Корнуков В. М. Теоретические и правовые основы положения личности в уголовном судопроизводстве: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09 / Саратов, 1987. 415 c.

86. Кривенко В. В. Демократизація судової системи України: проблеми і перспективи: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Одеська національна юридична академія. Одеса, 2006. 216 с.

87. Крижанівський В. В. Незалежність судової влади / Вісник Вищої ради юстиції, 2011. № 3(7). С. 50-59.

88. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III / Відомості Верховної Ради України, 2001. № 25-26. Ст. 131.

89. Кримінальний процес України: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / ред.: Ю.М. Грошевий, В.М. Хот енець./ Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. Х.: Право, 2000. 296 c.

90. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI / Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10; № 11-12; № 13. Ст. 88.

91. Кудрявцев В. Н. Никитинский В.И., Самощенко И.С. и др. Эффективность правовых норм. М.: Юрид. лит., 1980. 280 с.

92. Кузнєцова В. Ф. Правовий статус депутата. К.: Політвидав України, 1978. 65 с.

93. Курс государственной науки. Политика. Ч. 3. М.: Типо-литогр. т- ва Кушнеров и Ко, 1898. 558 с.

94. Леонтьев А. Суд и его независимость. Издание редакции журнала «Русское богатство». С.-Пб., 1905. 24 с.

95. Лившиц Р. З., Никитинский В. И. Принципы советского трудового права / Советское государство и право. 1974. № 8. С. 31-38.

96. Лукашева Е. А. Принципы социалистического права // Советское государство и право. - 1970. - № 6. - С. 21-29.

97. Лукашева Е. А. Социалистическое право и личность. М.: Наука, 1987. 158 с.

98. Луцький суддя-порушник ПДР подав у суд на поліцейських /

URL: http://www.volynpost.com/news/74764-luckyj-suddia-porushnyk-pdr- podav-u-sud-na-policej skyh

99. Малеин Н. С. Правовые принципы, нормы и судебная практика / Государство и право, 1996. № 6. С. 12-19.

100. Маляренко В. Т. Розвантаження судді - потреба часу / Голос України, 2003. № 1112. С. 6.

101. Мартынчик Е. Г. Особое мнение судьи по уголовному делу / под ред. Никитюк П.С. Кишинев : Штиинца, 1981. 130 с.

102. Марцеляк О. В. Конституційно-правовий статус інституту омбудсмана: світовий досвід та українська модель: дис. ... д-ра юрид. наук:

12.0. 02 / Одеська національна юридична академія. О., 2004. 473 с.

103. Матузов Н.И. Социалистическая концепция прав человека / Советское государство и право. 1987. № 7. С. 84-91.

104. Міжнародні стандарти у сфері судочинства. К.: Істина, 2010.

488 с.

105. Місцеве самоврядування в Україні: історія, сучасність, перспективи розвитку: навчальний посібник / за ред. В.В. Кравченко, Н.В. Кравченко, В.П. Лисюченко та ін. К.: Арарат-Центр, 2000. 206 с.

106. Мозоль В. В. Адміністративно-правовий статус посадової особи податкової міліції (організаційно-правові аспекти): дис. ... канд. юрид. наук:

12.0. 07 / Національна академія держ. податкової служби України. Ірпінь, 2006. 206 с.

107. Моніторинг незалежності суддів в Україні / Вісник Верховного Суду України, 2011. № 12 (136). С. 5-8.

108. Москвич Л. М. Організаційно-правові проблеми статусу суддів: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Х., 2003. 224 с.

109. На Закарпатті п'яний суддя керував автомобілем: вміст алкоголю перевищує норму в 11 разів / URL: http://www.unian.ua/society/1475366-na- zakarpatti-pyaniy-suddya-keruvav-avtomobilem-vmist-alkogolyu-perevischue- normu-v- 11-raziv.html

110. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального Кодексу України за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 15 серпня 1997 р. / М.М. Михеєнко, В.П. Шибіко, А.Я. Дубинський; відп. ред.: В.Ф. Бойко, В.Г. Гончаренко. Київ: Юрінком Інтер, 1997. 624 с.

111. Недбайло П. Е. Система юридических гарантий применения советских правовых норм / Правоведение, 1971. № 3. С. 44-53.

112. Нова Конституція України: огляд, коментарі і текст Основного Закону / за ред. В.Ф. Погорілка. К.: Правова держава, 1997. 156 с.

113. Новак О. Д. Особливості дисциплінарної відповідальності суддів / Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд. та місц. самоврядування. Х. : Право, 2012. Вип. 23. С. 334-343.

114. Новий тлумачний словник української мови: 42 000 слів. Т. 3. П- Я / уклад. В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. 2-ге вид., випр. К.: Аконіт, 2001. 862 с.

115. Новий тлумачний словник української мови: 42 000 слів: у 4 т.: для студ. вищих та серед. навч. закл. / уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. К.: Аконіт, 1999. Т. 2. 911 с.

116. Обрання суддів народом призведе до повного краху судової системи: розмова із Віктором Городовенком / Закон і Бізнес. 22.09.2007 р. № 38. URL: http://www.zib.com.ua

117. Обрусна С. Ю. Зарубіжний досвід судового управління та можливості його використання при реформуванні судової системи України / Вісник Вищої ради юстиції, 2010. № 4. С. 52-73.

118. Обрусна С. Ю. Суддівський корпус України: поняття та правова

характеристика / Форум права, 2010. № 3. С. 318-321. URL:

http://www.nbuv.gov.ua/e-joumals/FP/2010-3/10oqjtpx.pdf

119. Ожегов С. И. Словарь русского язика / под ред. Н.Ю. Шведовой. 23 изд., испр. М.: Рус. яз., 1991. 917 с.

120. Омельченко Т. В. Конституційне право особи на правову допомогу і його реалізація на досудових стадіях кримінального процесу: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Х., 2004. 216 с.

121. Оніщук М. Конституційна модернізація: прогрес чи стагнація /

Дзеркало тижня 8 червня 2012 р. URL:

http://gazeta.dt.ua/POLITICS/konstitutsiyna_modernizatsiya_______ progres_chi_stag

natsiya.html

122. Організація судової влади в Україні: навч. посіб. / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Х.: Право, 2009. 184 с.

123. Основні принципи незалежності судових органів: схвалені резолюціями № 40/32 та № 40/146 Генеральної Асамблеї від 29.11 1985 р.та 13.12.1985 р. URL: http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_201

124. Паришкура В. В. Окремі теоретичні та практичні аспекти притягнення до юридичної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення осіб, які мають статус судді / Адміністративне право і процес, 2014. № 3 (9). С. 58-65.

125. Петрухин И. Л. Правосудие: время реформ / АН СССР, Всесоюзное микробиол. о-во. М.: Наука, 1991. 208 с.

126. Півненко В. Щодо завдань, функцій та незалежності органів судової влади / Вісник прокуратури, 2002. № 2. С. 17-21.

127. Польовий О. Л. Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності: дис. . канд. юрид. наук: 12.00.10 / К., 2014. 226 с.

128. Полянський Н. Н. Вопросы теории советского уголовного процесса / под ред. Карев Д.С. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1956. 271 с.

129. Правила поведінки працівника суду та Коментар / Державна судова адміністрація України; Рада суддів України. К., 2010. 40 с.

130. Прилуцький С. Незмінюваність суддів - питання теорії і практики / Право України, 2003. № 8. С. 48-51.

131. Прилуцький С. В. Формування корпусу професійних суддів України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. К., 2003. 223 с.

132. Присяжненко А. М. Право на правову допомогу в системі конституційних прав і свобод людини та громадянина / Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 2011. № 3(76). С. 101-108.

133. Притика Д. Деякі аспекти організації діяльності та структури судової системи США. / Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного Суду України, 1995. № 1. С. 162-164.

134. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15.01.1998 р. № 22/98-ВР / Відомості Верховної Ради України, 1998. № 25. Ст. 146.

135. Про відновлення довіри до судової влади в Україні: Закон України від 08.04.2014 р. № 1188-VII / Відомості Верховної Ради, 2014. № 23. Ст. 870.

136. Про внесення змін до Указу Президента України «Про призначення суддів» від 2.02.2007 р. № 73 : Указ президента України від 10.10.2008 р. № 921/2008 / Офіційний вісник Президента, 2008. № 37. Ст. 1151.

137. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів від 23.12.1993 р. № 3781-XII / Відомості Верховної Ради України, 1994. № 11. Ст. 50.

138. Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів: Указ Президента України від 9 жовтня 2008 року № 911/2008 / Офіційний вісник України, 2008. № 77. Ст. 2584.

139. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23.12.1993 р. № 3782-XII /

Відомості Верховної Ради України, 1994. № 11. Ст. 51.

140. Про забезпечення права на справедливий суд: Закон України від

12.02.2015 р. № 192-УШ / Відомості Верховної Ради, 2015. № 18; № 19-20. Ст. 132.

141. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII / Відомості Верховної Ради, 2014. № 49. Ст. 2056.

142. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 07.04.2011 р. № 3206-VI / Відомості Верховної Ради України, 2011. № 40. Ст. 404.

143. Про затвердження Положення про автоматизовану систему визначення члена Вищої ради юстиції при здійсненні ним повноважень відповідно до законів України : Рішення Вищої ради юстиції від

30.07.2015 р. № 356/0/15-15. URL: http://www.vru.gov.ua/act/4191

144. Про Концепцію судово-правової реформи в Україні: Постанова Верховної Ради України від 28.04.1992 р. № 2296-XII/ Відомості Верховної Ради України, 1992. № 30. Ст. 426.

145. Про незалежність судової влади: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 13.06.2007 р. № 8 / Вісник господарського судочинства, 2007. № 4. С. 6.

146. Про обрання суддів на адміністративні посади: Рішення Ради

суддів України від 02.04.2015 р. № 34. URL:

http://cn.arbitr.gov.ua/rsu/rishennya/Rishennya34update/

147. Про очищення влади: Закон України від 16.09.2014 р. № 1682- VII / Відомості Верховної Ради, 2014. № 44. Ст. 2041.

148. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду: Закон України від 01.12.1994 р. № 266/94-ВР / Відомості Верховної Ради України, 1995. № 1. Ст. 1.

149. Про призначення суддів: Указ Президента України від 2 лютого 2007 р. № 73/2007. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/73/2007

150. Про статус суддів: Закон України від 15.12.1992 р. № 2862-XII / Відомості Верховної Ради України, 1993. № 8. Ст. 56.

151. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. № 2453-VI / Відомості Верховної Ради України, 2010. № 41-42; № 43; № 4445. Ст. 529.

152. Про судоустрій України: Закон України від 07.02.2002 р. № 3018- III / Відомості Верховної Ради України, 2002. № 27-28. Ст. 180.

153. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / відп. ред. В.Ф. Погорілко: монографія. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України: А.С.К., 2003. 652 с.

154. Проблемы теории государства и права: учеб. пособие / под ред. М.Н. Марченко. М.: Юристъ, 2002. 656 с.

155. Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо

вдосконалення механізму функціонування державної влади): Проект Закону № 2722 від 08.07.2008 р. URL:

http://w1 .c1 .rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=32942

156. Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо

правосуддя) № 3524 від 25.11.2015 p. URL:

http://w1 .c1 .rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57209

157. Проект Закону про внесення змін до Конституції України № 4105 від 04.09.2003 р. URL:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=15751

158. Проект Закону про судоустрій і статус суддів: Проект закону

№ 4734 від 30.05.2016 р. URL:

http://w1 .c1 .rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59259

159. Проект Конституції України від Всеукраїнського об’єднання «Свобода». URL: http://blogs.pravda.com.ua/authors/tiahnybok/4817b33e47bf6/

160. Просвирнин Ю. Г. Гарантии депутатской деятельности в развитом социалистическом обществе. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1982. 144 с.

161. Пустовіт Ж. М. Теоретичні проблеми прав і свобод людини і громадянина / Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / відп. ред. В.Ф. Погорілко : монографія. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України: А.С.К., 2003. С. 175-189.

162. Рабінович П. М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних положень). Харків: Право, 1997. 64 с.

163. Радутная Н. В. Народный судья. Профессиональное мастерство и подготовка. М.: «Юрид. лит», 1977. 144 с.

164. Радутная Н.В. Независимость судей - конституционный принцип советского правосудия / Советское государство и право, 1979. № 3. С. 147-155.

165. Радутная Н. В. О независимости судей / Социалистическая законность, 1989. № 11. С. 9-11.

166. Радченко О. І. Статус народного депутата України: проблеми теорії і правового регулювання: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Національний університет внутрішніх справ. Х., 2005. 194 с.

167. Радьков В. П. Социалистическая законность в советском уголовном процессе. М.: Госюриздат, 1959. 254 с.

168. Рахунов Р. Д. О юридических гарантиях независимости судей в советском уголовном процессе / Советское государство и право, 1968. № 4. С. 50-56.

169. Регламент Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції: Рішення Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції від 03.07.2014 р. № 1. URL: http: / / www.vru.gov.ua/ add_text/3 0.

170. Резолюція конференції «Стан та перспективи розвитку правосуддя в Україні» / Вісник Центру суддівських студій, 2009. № 12. С. 425.

171. Рекомендації Круглого столу на тему «Конституційні аспекти судової реформи» / Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 2007. № 2(3). С. 9-11.

172. Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи

державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки: ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 р. на 1098 засіданні заступників міністрів. URL:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_a38

173. Рішення Конституційного Суду України у справі за

конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону України «Про статус суддів» (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу) від 1.12.2004 р. № 19- рп/2004 / Офіційний вісник України, 2004. № 49. Ст. 3220. С. 62.

174. Рішення Конституційного Суду України у справі за

конституційними поданнями Верховного Суду України та Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення статті 86 Конституції України та статей 12, 19 Закону України «Про статус народного депутата України» (справа про запити народних депутатів України) від 19.05.1999 р. № 4-рп/99 / Офіційний вісник України від 04.06.1999 р. № 20. С. 283.

175. Ропаков Н. И. Категория цели: проблемы исследования. М.: Мысль, 1980. 127 с.

176. Савенко М. Д. Питання судової реформи та незалежності суддів в Україні / Вісник Центру суддівських студій, 2009. № 12. С. 8-12.

177. Савенко М. Д. Правовий статус Конституційного Суду України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Нац. юрид. акад. України ім.Ярослава Мудрого. Х., 2001. 189 с.

178. Салищева Н. Г. Гражданин и административная юрисдикция в СРСР / отв. ред. А.Е. Лунеев. М.: Наука, 1970. 164 с.

179. Самсін І. Л. Дисциплінарна відповідальність суддів та суддівська етика / Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 2007. № 2(3). С. 11-14.

180. Самсін І. Л. Формування корпусу професійних суддів: формальний та реальний підходи / Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 2007. № 1 (2). С. 5-12.

181. Свердлык Г. А. Принципы советского гражданского права. Красноярск: Изд-во Красноярского университета, 1985. 200 с.

182. Северин Ю. Д. Независимость правосудия - проблема времени / Советское государство и право, 1991. № 9. С. 46-54.

183. Селівон М. Ф. Гарантії депутатської діяльності. К.: Політвидав України, 1982. 72 с.

184. Семенов В.М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства. М.: Юрид. лит., 1982. 150 с.

185. Семенов В. М. Суд и правосудие в СССР. М.: Юрид. лит., 1984.

320 с.

186. Сивов В. А. Статус советского депутата. Л.: Лениздат, 1973.

127 с.

187. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник / (пер. з рос.). Харків: Консум, 2001. 656 с.

188. Скомороха Л. В. Конкурсний добір кандидатів на посади суддів, міжнародний досвід і вітчизняні реалії / Право України, 2009. № 4. С. 70-78.

189. Скомороха Л. В. Організаційно-правові та процедурні аспекти практики формування суддівського корпусу в Україні / Вісник Вищої ради юстиції, 2010. № 1. С. 31-41.

190. Скрипнік О. Г. Сутність і зміст незалежності суддів / Право та

управління, 2012. № 2. С. 821-830.

191. Словник іншомовних слів (за ред. акад. О.С. Мельничука). Вид.2-е, випр. і доп. К.: Головна редакція «Українська радянська енциклопедія» (УРЕ), 1985. 966 с.

192. Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров; редкол. : А.А. Гусев и др. Изд. 4-е. М.: Советская энциклопедия, 1987. 1600 с.

193. Спільний висновок Венеціанської комісії та Дирекції з співпраці Генерального Директорату з прав людини та правових питань Ради Європи щодо Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження», ухвалений Венеціанською комісією на 84-ому пленарному засіданні 15-16 жовтня 2010 р. № 588/2010. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_a31

194. Спільний експертний висновок Венеціанської комісії та Дирекції з технічного співробітництва Генеральної Дирекції з прав людини та правових питань Ради Європи щодо проекту Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ухвалений Венеціанською комісією на 82-ому пленарному засіданні 12-13 березня 2010 р. CDL-AD(2010)003. URL: http:// www.scourt.gov.ua/.../31442ab10276912bc22576f2003e0acc/.../CDL- AD(2010)003-ukr.pdf

195. Статус суддів: навч. посіб. / за заг. ред. І.Є. Марочкіна. Х.: Право, 2009. 120 с.

196. Степанов А. А. Хозяйственно-правовые средства предупреждения банкротства: дис. ... канд. юрид наук: 12.00.04 / Донецкий институт економ.-правов. исслед. НАН Украины. Донецк, 2006. 222 с.

197. Стефанюк В. С. Закон «Про судоустрій України» у контексті судово-правової реформи / Вісник Верховного Суду України, 2002. № 3(31). С. 2-5.

198. Стрижак А. А. Державне управління забезпеченням діяльності судів загальної юрисдикції: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2005. 187 с.

199. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. Основные положения науки советского уголовного процесса. М.: Издательство «Наука», 1968. 468 с.

200. Суд виправдав суддю, який керував авто напідпитку і втікав від

патрульних. URL:

http://espreso.tv/news/2016/09/23/cud_vypravdav_suddyu_yakyy_keruvav_avto _napidpytku_i_vtikav_vid_patrulnykh

201. Судебная власть / под ред. И.Л. Петрухина. М.: ООО «ТК Велби», 2003. 720 с.

202. Судебные и правоохранительные органы Украины: уч. пособие / А.С. Васильев, В.В. Иванов, Л.А. Корчевская и др. Харьков: Одиссей, 2002. 320 с.

203. Сухова Н. І. Питання формування складу Вищої ради юстиції / Вісник Вищої ради юстиції, 2010. № 2. С. 22-30.

204. Теория государства и права: курс лекцій / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М.: Юристъ, 1997. 672 с.

205. Теория государства и права: учебник для юридических вузов и факультетов / под ред. В.М. Корельского. 2-е изд., изм. и доп. М., 2002. 616 с.

206. Теория права и государства: учебник для юридических вузов / под. ред. Лазарева В.В. М.: Право и Закон, 1996. 421 с.

207. Теорія держави та права: підручник / за ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. К.: Юрінком Інтер, 2006. 416 с.

208. Терехин В.А. Судебная власть в государственно-правовом механизме обеспечения прав и свобод граждан (вопросы теории и практики): автореф. дис. ... канд. юр. наук: 12.00.01 / Саратовская госуд. академия права. Саратов, 2001. 19 с.

209. Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України: навчальний посібник. К.: Юрінком Інтер, 1999. 575 с.

210. Толкачев К. Б. Методологические и правовые основания личных и конституционных прав и свобод человека и гражданина и участие в их защите органов внутренних дел: монография. С.-Пб., 1997. 175 с.

211. Топорнин Б. Н. Суд и разделение властей / Вестник Верховного Суда СРСР, 1991. № 6. С. 26-28.

212. У радянські часи суди були більш незалежні, ніж сьогодні: бесіда з Головою Верховного Суду України В. Маляренком / Дзеркало тижня, 2003. 27 березня. С. 7.

213. Уголовно-процессуальный кодекс Украины: Научно

практический комментарий / под ред. В.Т. Маляренко, Ю.П. Аленина. Изд.2, исп. и доп. Х.: ООО „Одиссей”, 2005. 968 с.

214. Уголовный процесс / под ред. К.Ф.Гуценко. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Зерцало, 2005. 736 с.

215. Уголовный процесс России: учебник / науч. ред. В.Т. Томин. Москва: Юрайт: Юрайт-издат, 2003. 821 с.

216. Философская энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. Константинов Ф.В. М.: Советская энциклопедия, 1967. Т. 4. 591 с.

217. Философский словарь / авторск. кол. А.В. Адо и др.; под ред. И.Т. Фролова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Политиздат, 1991. 559 с.

218. Финочко Ф. Д. Процессуальные гарантии в производстве дел об административных проступках: дис. канд. юрид. наук / Харьков, 1968. 389 с.

219. Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1996. Т.1. / под ред. А. В. Смирнова. СПб.: Альфа, 1996. 607 с.

220. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: підручник. К.: Юрінком Інтер, 2003. 536 с.

221. Фролов С. Е. Принципы права (Вопросы теории и методологии): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Кострома, 2001. 168 с.

222. Футей Б. Без незалежного суду демократія в Україні приречена / Дзеркало тижня. 26.05.2007. № 20.

223. Футей Б. Конституція від Президента: попередній аналіз / Юридичний вісник України, 2009. № 20. С. 8-9.

224. Хміль М. М. Принцип неприпустимості зловживання правом (теоретико-правові аспекти): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національний університет внутрішніх справ. Харків, 2005. 199 с.

225. Хропанюк В. Н. Теория государства и права. М., 1996. 378 с.

226. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV / Відомості Верховної Ради України, 2003. №№ 40-44. Ст. 356.

227. Черданцев А. Ф. Теория государства и права: учебник для вузов. М.: Юрайт-М, 2002. 432 с.

228. Чернецька О. В. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. К., 2006. 190 с.

229. Четвернин В. А. Демократическое конституционное государство: введение в теорию. М.: Юрид. лит., 1993. 273 с.

230. Шабанов П. Н. Независимость судей в российском уголовном процессе: проблемы теории и практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:

12.0. 09 / Воронеж, 2009. 20 с.

231. Шандра В.С. Судова реформа 1864 року / Енциклопедія історії України. Т. 9. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. / Інститут історії України. К.: Видавництво «Наукова думка», 2012.

С. 891-892.

232. Шаповал Т. Про визначення конституційних гарантій суб’єктивних прав / Вісник Національної академії прокуратури України, 2010. № 2. С. 35-40.

233. Шишкін В. І. Судові системи країн світу: навч. посіб. (у 3-х кн.) / Кн. 1. К., 2001. 318 с.

234. Шруб І. В., Калатур М. В. Шляхи вдосконалення адміністративно-правового регулювання кадрового забезпечення адміністративного судочинства / Право и політика, 2014. № 4. С. 34-41.

235. Шруб І. В. Функціонування адміністративних судів в Україні: організаційно-правові засади та їх реалізація: дис. ... канд. юрид. наук:

12.0. 07 / Київський національний університет внутрішніх справ. Київ, 2009. 346 с.

236. Штогун С. Г. Правові проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Національний ун-т «Острозька академія». Х., 2004. 246 с.

237. Шундиков К.В. Цели и средства в праве (общетеоретический аспект): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Саратов, 1999. 182 с.

238. Энциклопедический словарь: Крупнейший сборник слова // рейOnlineDics.ru. URL: http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/p/printsip.html

239. Юридические гарантии конституционных прав и свобод в социалистическом обществе / под ред. Л.Д. Воеводина. М.: Московский университет, 1987. 343 с.

240. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. К.: Укр. енцикл., 1998-2004. Т. 1: А-Г. 1998. 733 с.

241. Юридичний словник / за ред. Б.М. Бабія та ін. 2-ге вид., переробл. і допов. К.: Головна редакція Української Радянської енциклопедії, 1983. 872 с.

242. Явич Л. С. Право развитого социалистического общества. Сущность и принципы. М.: Юрид. лит. 1978. 223 с.

243. Якість вироку залежить насамперед від судді: інтерв’ю із Головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддею Верховного Суду України Ігорем Самсіним. URL: http://vkksu.gov.ua/ua/about/zmi-pro- komisiu/yakist-viroku-zalejit-nasampered-vid-suddi/

244. Якубенко В. М. Принципи соціальної держави: стан і перспективи їх реалізації в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. К., 2005. 211 с.

245. Янюк Н. В. Адміністративно-правовий статус посадової особи: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Л., 2002. 168 с.

246. Ярматов А. Я. Гарантии депутатской деятельности. М.: Юридическая литература, 1978. 53 с.

<< | >>
Источник: ЧЕМОДУРОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ-2016. 2016

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -