<<

Додатоки

Додаток Б

Акт про впровадження в практичну діяльність

ш

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

S/Л * '

Київ

Про затвердження складу комісії для підготовки акта впровадження , результатів дисертаційного дослідження Корецького І.О.

Для підготовки акта впровадження у практичну діяльність Вищого адміністративного суду України результатів дисертаційного дослідження Корецького Ігоря Олександровича на тему «Принцип змагальності сторін в адміністративному судочинстві», поданого до Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України, відповідно до пункту 5.1 Положення про Науково-консультативну раду при Вищому адміністративному суді України, затвердженого постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 25.02.2013 № 2, зі змінами і доповненнями:

Затвердити комісію в такому складі:

Маринчак Н.Є. - суддя Вищого адміністративного суду України, учений секретар секції теорії адміністративної юстиції Науково- консультативної ради при Вищому адміністративному суді України, кандидат юридичних наук, голова комісії;

Веденяпін О.А. - суддя Вищого адміністративного суду України;

/

Цвіркун 10.1. - суддя Вищого адміністративного суду України, член Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України, кандидат юридичних наук.

/

Голова суду

У

ЗАТВЕРДЖУЮ

ГОЛО!

СУДУ

ідміністративноіч> шщдаг юридичних

W--

КТ.Нечи пійло 1017 р.

АКТ про впровадження речульта гів дисертаційного дослідження здобувана кафедри адмііііетр*тивної діяльності Національної академії внутрішніх справ Корейского Ігоря Олександровича на тему: «ІІрннииіі змагальності сторін в адміністративному судочинстві» у практичну діяльність Вищого адміністративної о суду України

Комісія у складі Маринчак Н.Є.

- судді Вищого адміністративного суду України, ученого секретаря секції теорії адміністративної юстиції Науково* консультативної ради при Вищому адміністративному суді України, к. ю. н., Всленяпіна О.А. - судді Вищого адміністративного суду України, к. ю. н. та Цвіркуна ЮХ - судді Вищого адміністративного суду України, члена Науково- консультативної ради при Вищому адміністративному суді України, к. зо. и. склала цей акт про те, що результати дисертаційного дослідження «Принцип змагальності сторін в адміністративному судочинстві» здобувана кафедри адміністративної діяльності Національної академії внутрішніх справ К'орецьког о Ігоря Олександровича у формі наукових статей, зокрема:

1. Корецькнй І. О. Змагальність і принцип змагальності в судочинстві: проблеми співвідношення. Боропи/нл з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). Київ, 2015. Ns 2. С. 33-38.

2. Koretsky 1.0. Ihe couifs role in ensuring the principle of adversarial in administrative courts. VLtegrad journal on human rights. Bratislava. 20і 5 Ns 6/2 P. 34-38.

.3. Корецькнй I. О. Змагальні сторони в адміністративному судочинстві. Науковий вісник публічного та приватного права. Київ, 2016. Xs 2. С. 123-129.

4. Корецькнй І. О. Доказування як засіб доведення позиції сторін в адміністративному судочинстві. Науковий вісник публічного та приватного права Київ, 2016. XVi. C 56-62.

5. Корецькнй І. О. Принцип змагальності в системі принципів адміністративного судочинства. Науковий вісник публічного та приветного Київ, 2017. Xs LC 66-72.

6. Корецькнй I. O., Ьратель С. Г, Місце процесуальної пра ітейського суд)' з прав людини в адміністративному судочинстві

Підприємництво, господарство і право. Київ, 2017. №4. С. 88-96.

7. Корсцькнй 1.0. Поняття доказування і> адміністративному

судочинстві, Рівень ефективності то необхідності нчишу юридичної науки па норштнюрчу Оіяіьність та мрікіичну ПрООНику: матеріали міжн. наук.-прак. к'онф. (Донецьк. 7-8 берет 201J р.). Донецьк: Cчідноукраінська наукова юрмднчнп орпшізанія, 2014.

С. 67-60.

8. Корсиьмій L О. Реалізація принципу змагальності судами. Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних бідності: матеріали міжн. наук.-прак. конф (Дніпропетровськ. 4-5 квіт. 2014 р.). Дніпропетровськ :

ГО «Правовий світ», 2014. С. 98-99.

9. Корсцькіпі 1.0. Процесуальні егроки ь адміністративному

судочинстві. Актуальні питання та проблеми п[>аяавого регулювання суспільних віоносин: матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Дніпропетровськ, 6-7 лисгоп. 2015 р,), Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 2015. С. 48-49

10. Корсцький І. О. Співвідношення понять «сфера публічно-правових відносин» ш «спір шодо його прав та обов'язків цивільного характеру».

СуHiH to проблеми правової системи та державотворення в Україні: матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Запоріжжя, 27-28 лнл. 2015 р.). Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істини». 2015. С. 74-76.

11. Корсцькнй І. О. Обов'язкові системо утворюючі елементи

змагальності. Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи і матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Київ, 11-12 берез. 2016 р.>. Київ: Центр правових наукових досліджень, 2016. С. 101-102.

12. Корсцькнй І. О. Поняття принципу змагальності. Пріоритети розвитку юридичних наук у XXI столітті: матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Одеса, 8-9 квіт. 2016 р.). Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2016.

С. 94-95.

13. Кореиький І. О. Поняття та ознаки суб'єктів владних повноважень. Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки: матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Харкін, 16-17 верес. 2016 р.). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів». 2016. С. 50-52.

14. Корсцькнй І. О. Застосування практики європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві. Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки — прогрес законодавства України майбутнього: матеріали міжн, наук.-прак. конф. (Дніпро. 13-14 січ. 2017 р.) Дніпро : ГО «Правовий світ», 2017. С. 57-58.

15. Коряцький І.

О. Загальні принципи адмініс тративного судочинства. Право. суспільство і держава: форми взаємодії: матеріали міжн, наук -прак. конф. (Київ, 13-14 січ. 2017 р.). Київ: Центр правових наукових досліджень. 2017. С. 68-69.

16. Корсцькнй І. О., БрательС. Г. Особливості засобів доказування в адміністративному судочинстві. Сутність та значении впливу законодавства на розвиток суспільних відносин : матеріали міжн. наук.-прак, конф. (Одеса. Kill берез. 2017 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права». 2017.

Г. 96-98,

практичній діяльності Вищого адміністративного суду

використовуються

України

під

час

перегляду

судових

рішень

місцевих

і а

апеляційних

адміністративних судів у касаційному порядку як суду касаційної інстанції

Висновки дисертаційного дослідження Корецького Ігоря Олександровича

на тему «Принцип змагальності сторін в адміністративному судочинстві»

використовуються в адміністративному судочинстві:

1 ■ Підготовлений

дисертантом

висновок

щодо

проблем

визначення

відповідних суб’єктів владних повноважень як відповідачів, а в окремих

випадках - позивачів в адміністративних справах

2. Висновки

щодо

порядку

реалізації

ухвали

про

привід

належно

викликаної особи, особисту участь якої визнано судом обов’язковою, свідка.

3. Висновок про застосування під час розгляду справ процесуальної

обмежуючись тільки рішеннями відносно України.

практики Європейського суду з прав людини в її загальному значенні, а не

Голова комісії,

суддя ВАСУ, учений секретар

секції теорії адміністративної юстиції

Науково-консультативної ради

при ВАСУ, к. ю. н.

Н.Є.Маринчак

Члени комісії:

Ю.І.Цвіркун

О.А.Веденнпін

суддя ВАСУ, к. ю. її.

суддя ВАСУ, член Науково-консультативної ради при ВАСУ, к. ю. н.

Додаток В

Акт про впровадження в освітній процес

ЗАТВЕРДЖУЮ

С.Д.

Гусарєн

АКТ

істративної ди Іринціні змага. в освітній пр

,ача кафе/ на тему:

Національної академії вну

V ОрГсПІІЗсІЦІ 1 тз координації ОСВІТНЬОГО іоцента Корж-Ікасвої Т. Г.; завідувача процесу, доктора юридичних наук, завідувача кафедри адміністративної Шруб І. В. склала цей акт про те, що результати дисертаційного дослідження „Принцип змагальності сторін в адміністративному судочинстві” здобувана кафедри адміністративної діяльності Корецького I.O., зокрема:

1. Корецький 1.0. Змагальність і принцип змагальності в судочинстві: проблеми співвідношення. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). Київ, 2015. № 2. С. 33-38.

2. Koretsky 1. О. ЗЪе court's role in ensuring the principle of adversarial in administrative couits. Visegradjournal on human rights. Bratislava, 2015. №6/2. P. 3438.

3. Корецький I. О. Змагальні сторони в адміністративному судочинстві. Науковий вісник публічного та приватного права. Київ, 2016. № 2. С. 123-129.

4. Корецький І. О. Доказування як засіб доведення позиції сторін в адміністративному судочинстві. Науковий вісник публічного та приватного п/юва. Київ. 2016. №1.С. 56-62.

5. Корецький 1.0. Принцип змагальності в системі принципів

адміністративного судочинства. Науковий вісник публічного та приватного права. Київ, 2017. № 1.С. 66-72. '

6. Корецький I. O., БрательС. Г. Місце процесуальної практики

європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві. Підприємництво, господарство і право. Київ, 2017. №4. С. 88-96.

7. Корецький 1.0. Поняття доказування в адміністративному

судочинстві. Рівень ефективності та необхідності впливу юридичної неуки на нормотворчу діяльність та юридичну практику: матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Донецьк, 7-8 берез. 2014 р.). Донецьк: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2014. С. 67-69.

Комісія у складі начальника від/ процесу, кандидата юридичних наук кафедри адміністративного права професора Кузьменко О. В. та т.в.с діяльності, кандидата юридичних на)

8.

Корецький L О. Реалізація принципу змагальності судами. Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин : матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Дніпропетровськ, 4-5 квіт. 2014 р.). Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 2014. С. 98-99.

9. Корецький І. О. Процесуальні строки в адміністративному

судочинстві. Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин : матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Дніпропетровськ, 6-7 листоп. 2015 р.). Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 2015. С. 48-49.

10. Корецький 1. О. Співвідношення понять «сфера публічно-правових відносин» та «спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру». Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні. матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Запоріжжя, 27-28 лют. 2015 р.). Запоріжжя . Запорізька міська громадська організація «Істина», 2015. С. 74-76.

11. Корецький І. О. Обов’язкові системо утворюючі елементи

змагальності. Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації, реалії та перспективи: матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Київ, 11-12 берез. 2016 р.). Київ : Центр правових наукових досліджень, 2016. С. 101-102.

12. Корецький І. О. Поняття принципу змагальності. Пріоритети розвитку юридичних наук у XXl столітті: матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Одеса, 8-9 квіт. 2016 р.). Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2016. С. 94-95.

13. Корецький І. О. Поняття та ознаки суб’єктів владних повноважень. Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки : матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Харків, 16-П’верес. 2016 р.). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2016. С. 50-52.

14. Корецький І. О. Застосування практики європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві. Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки - прогрес законодавства України майбутнього : матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Дніпро, 13-14 січ. 2017 р.) Дніпро : ГО «Правовий світ», 2017. С. 57-58.

15. Корецький І. О. Загальні принципи адміністративного судочинства. Право, суспільство і держава: форми взаємодії: матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Київ, 13-14 січ. 2017 р.). Київ : Центр правових наукових досліджень, 2017. С. 68-69.

16. Корецький I. O., БрательС. Г. Особливості засобів доказування в адміністративному судочинстві. Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин : матеріали міжн. наук.-прак. конф. (Одеса, 1011 берез. 2017 р.). Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2017. С. 9698.

використовуються в освітньому процесі Національної академії внутрішніх справ під час проведення семінарських і практичних занять зі слухачами та курсантами при вивченні:

- навчальної дисципліни “Сучасні аспекти адміністративної відповідальності” з наступних тем: “Загальні положення адміністративної відповідальності: доктрина, правове регулювання та сучасні проблеми (тема

Додаток Г

Акт про впровадження в науково-дослідну діяльність

- курс лекцій “Адміністративно-деліктний процес” (п. 4);

- навчальний посібник “Антикорупційне право України” (п. 5);

- курс лекцій “Адміністративна діяльність Національної поліції України (особлива частина)” (п. 57).

Члени комісії:

Начальник відділу організації науково-дослідної роботи кандидат юридичних наук

Заступник начальника відділу організації науково-дослідної роботи кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

Завідувач наукової лабораторії з проблем досудового розслідування Навчально-наукового інституту № 1 кандидат юридичних наук, доцент

<< |
Источник: КОРЕЦЬКИЙ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. ПРИНЦИП ЗМАГАЛЬНОСТІ СТОРІН В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ. ДИСЕРТАЦІЯ подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Еще по теме Додатоки:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -