<<
>>

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ

Комплексне дослідження історії держави та права США становить актуальність у сучасній історико-правовій вітчизняній та зарубіжній науці. Вказане зумовлено тим, що дослідників цікавить можливість заповнення прогалин у фактологічному матеріалі та використання іноземного досвіду в реформуванні державно-правових інституцій.

Проте, на сучасному етапі, в Україні відсутні комплексні дослідження історії Верховного Суду США, його компетенції та його впливу на формування і вдосконалення конституційного ладу держави.

Як правило, предметом дослідження вітчизняних науковців є правова система США. Зокрема, доктор юридичних наук, заступник директора Інституту законодавства Верховної Ради України, член-кореспондент Академії правових наук України (АПрНУ) О.В.Зайчук детально проаналізував характерні ознаки Конституції 1787 р. і правової системи США [39; 40].

Не менш актуальною є праця доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету ім. І.Франка Л.А.Луць, в якій ґрунтовно досліджено правову систему США, визначено особливість американського судового прецеденту, характерного гнучкістю у порівнянні з судовим прецедентом Англії [68, с.142].

Здійснюючи дослідження судової системи США, було використано результати наукових розвідок професора юридичного факультету Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка В.В.Молдована, який частково проаналізував особливості федеральної судової системи США та окремих штатів (Віргінії, Каліфорнії, Іллінойсу) [82, с.232].

З метою з’ясування особливостей правового становища судової гілки влади США в системі державних органів влади, було використано результати напрацювань доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АПрНУ, Заслуженого діяча науки і техніки, завідувача кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн Харківської національної юридичної академії ім.

Я.Мудрого В.Д.Гончаренка [49], а також опрацьовано працю професора, завідувача кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного університету ім. І.Франка, професора Католицького університету ім. Івана Павла ІІ (м. Люблін, Польща) Б.Й.Тищика [110].

Підкреслимо актуальність дослідження розвитку та еволюції конституційного права у рішеннях Верховного Суду США доцента Інституту повітряного та морського права (м. Київ) Н.В.Пильгун. Однак автор зовсім не аналізує компетенції Верховного Суду, не досліджує проблему його впливу на конституційний лад держави. Проте зазначене пояснюється тим, що доцент Н.В.Пильгун визначила об’єктом дослідження конституційно-правові норми та конституційне право в правовій системі США, а предметом – становлення та розвиток конституційного права в рішеннях Верховного Суду США [87, с.50]. Думка доцента Н.В.Пильгун багато в чому суперечить нашій авторській позиції, наприклад, щодо виникнення інституту конституційного контролю [87, с.70].

Ґрунтовне дослідження конституційної юстиції США в межах написання дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук провела українська дослідниця Є.В.Черняк, яка, однак, так само, як доцент Н.В.Пильгун, вважає, що судовий конституційний контроль виник завдяки доктрині прецедентного права, а судовий прецедент було створено в результаті розгляду відомої справи «Мербюрі проти Медисона» 1803 р. [129, с.14; 130].

З-поміж вітчизняних праць, в яких певним чином досліджено становлення та розвиток судової системи США, необхідно відзначити наукові праці кандидата юридичних наук В.І.Шишкіна, який дослідив систему та діяльність окремих федеральних спеціалізованих судів і певних судів у штатах [135–138] та ін.

Досить детально було досліджено окремі державно-правові інститути, які стосуються функціонування судової системи США, в межах написання дисертацій на здобуття наукових ступенів, наприклад, дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук професора Київського національного університету ім.

Т.Г.Шевченка О.О.Шевченка. Відомий вчений, досліджуючи механізм формування і реалізації зовнішньої політики США і СРСР, виокремлює в цьому процесі й роль Верховного Суду США [133, с.13].

Серед інших, відзначимо результати досліджень вітчизняних науковців, одержані в межах написання дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Зокрема, народний депутат України М.Д.Катеринчук дослідив імміграційне законодавство США [54], науковці В.М.Калашников – організацію регіональної влади в британських колоніях Північної Америки у ХVII–XVIII століттях [50], Т.В.Плотнікова – Новий курс Ф.Д.Рузвельта [88], Б.А.Філатов – відносини держави та церкви в період становлення конституційного ладу в США [117] тощо.

Зауважимо, що окремі державно-правові інститути США, які певним чином стосуються функціонування судової системи цієї країни, досліджені в монографії професора Університету економіки та права «Крок» та Католицького університету ім. Івана Павла ІІ О.О.Мережка, який доводить, що еволюція колізійного права у світі розпочалася з опублікування праці «Коментарі про конфлікт законів» (1834) видатного американського юриста, судді Верховного Суду США Дж.Сторі (1812–1845). В подальшому політико-правові погляди Дж.Сторі вплинули на формування правової позиції суддів Верховного Суду США [73, с.13, 15].

Актуальними є результати наукових розвідок професора юридичного факультету Міжнародного Соломонового університету С.В.Шевчука, який виокремив характерні ознаки правотворчої діяльності судів США, властивість судової влади США використовувати «техніку судового прецеденту та історичний досвід судової правотворчості» [134, с.547–548].

Науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, доцент факультету правничих наук національного університету «Києво-Могилянська академія» В.С.Бігун з’ясував особливості юридичної професії в США, відзначаючи, що її історично вагоме значення було закріплено доктриною судового прецеденту [9, с.22].

В деякій мірі виявилися цінними результати наукових розвідок професора Київського університету внутрішніх справ А.В.Савченка, який порівняв кримінальне законодавство України та федеральне кримінальне законодавство США [99].

З метою з’ясування особливостей конституційного процесу в США, використовувалися наукові розробки професора, судді Конституційного Суду України у відставці (2002–2005), представника Президента України в Конституційному Суді України (2005–2007) В.М.Шаповала [132] та судді Конституційного Суду України П.Б.Стецюка [106].

Особливості здійснення регулювання окремих правових відносин у США було розкрито у навчальних підручниках й посібниках наступних відомих українських учених, зокрема, доктора юридичних наук, професора, колишнього члена-кореспондента АПрНУ України М.М.Страхова [107], професора, колишнього завідувача кафедри історії держави та права Одеської національної юридичної академії ім. Я.Мудрого В.П.Глиняного [23], а також доктора юридичних наук, начальника факультету з підготовки слідчих Львівського державного університету внутрішніх справ В.С.Макарчука [69], котрі проаналізували становлення та розвиток держави й права США.

З метою з’ясування особливостей юридичного тлумачення, здійснюваного Верховним Судом США, було використано наукові розробки доктора юридичних наук, члена-кореспондента АПрНУ, професора юридичного факультету Львівського національного університету ім. І.Франка П.М.Рабіновича, котрий пояснює об’єктивну необхідність тлумачення юридичних норм, оскільки вони виражені, зазвичай, за допомогою абстрактних понять [89, с.140].

З-поміж інших було частково використано результати досліджень доктора юридичних наук, члена-кореспондента АПрНУ, головного редактора журналу «Право України» О.Д.Святоцького, який з’ясував вплив окремих норм загального права Англії на регулювання правових відносин у сфері охорони авторських прав у США [85].

Доцент юридичного факультету Київського національного університету внутрішніх справ О.В.Тюріна частково встановила особливості структури судової системи США [114, с.75].

Доцент Тернопільського національного економічного університету Т.О.Цимбалістий з’ясував закономірності виникнення та поширення доктрини конституційного контролю в США та доводить, хоча ми не погоджуємося з цим, що судовий прецедент у рішенні в справі «Мербюрі проти Медисона» 1803 р.

заклав основи «американської» моделі конституційної юстиції, згідно з якою конституційний контроль здійснюють суди загальної юрисдикції [125, с.11].

Відзначаючи цінність результатів наукових досліджень вітчизняних авторів, зазначимо, що в Україні не проведено комплексного монографічного історико-правового дослідження компетенції Верховного Суду США, а також його впливу на формування конституційного ладу держави.

Зауважимо, що на сучасному етапі окремі аспекти становлення та функціонування судової системи США відображені в працях російських дослідників: доцента Московської державної юридичної академії І.А.Алебастрової (дослідила засади американського конституціоналізму) [2]; професора, наукового співробітника Інституту держави і права Академії наук РФ, консультанта Конституційного Суду РФ С.В.Боботова (проаналізував особливості інституту судової юстиції США) [10]; професора Томського державного університету М.В.Вітрука (дослідив виникнення та еволюцію конституційного правосуддя в США) [19]. Серед інших необхідно виділити як досить цілісне й ґрунтовне дослідження працю кандидата юридичних наук З.Г.Голдобіної, котра детально проаналізувала зародження й генезис політико-правових ідеологій активізму та оригіналізму в діяльності Верховного Суду США та доводить, що ці ідеології творили його судді [24].

Для з’ясування характерних рис конституційного ладу США та впливу Верховного Суду на його розвиток, використовувалися правові позиції, розроблені доцентом, керівником відділу конституційного й адміністративного законодавства (Інститут законодавства і порівняльного правознавства при Уряді РФ) В.І.Лафітським [6; 65].

Для встановлення особливостей правового становища Верховного Суду США у період з кінця XVIII ст. – у ХІХ ст., було взято до уваги результати досліджень професора, завідувача кафедри політології та основ права Пензенського державного університету О.Ю.Саломатіна [101].

Досліджуючи політичний розвиток США, професор Московського державного інституту міжнародних відносин Міністерства закордонних справ РФ В.В.Согрін виокремлює у цьому процесі роль Верховного Суду США, котрий володіє механізмом стримувань і противаг щодо виконавчої та законодавчої влади [105, с.347–348].

Для більш повного з’ясування ролі Верховного Суду США у формуванні конституційного ладу держави, було проаналізовано й використано правові позиції зарубіжних дослідників. Наприклад, ми підтримуємо думку почесного професора права Дюкесновського університету в м. Піттсбург (штат Пенсильванія) Р.С.Баркера, який доводить, що незалежність судової влади стала основним елементом існування демократії в США [18, с.18].

Професор права Мічиганського державного університету ім. Вейна (м. Детройт, штат Мічиган) В.Бернхем [7; 8] (прізвище автора у російському перекладі – «Бернам»), провівши фундаментальне дослідження правової системи США, відзначає, наприклад, що складність судової системи США зумовлена принципом федералізму, який викликає появу проблеми дублювання компетенції різних судів [7, с.328].

З-поміж інших відзначимо як актуальну спільну працю відомих у США політологів – професора університету Еморі (м. Атланта, штат Джорджия) Т.Дж.Волкера та професора Вашингтонського університету Л.Епштейна, які стверджують, що Верховний Суд США стимулював конституційний розвиток і сприяв прийняттю поправок до Конституції 1787 р. [150, с.21].

Для повного та всебічного розуміння функціонального призначення судової гілки влади у США, було досліджено й використано політико-правові ідеї відомих мислителів і громадських діячів кінця XVIII–ХІХ ст. – американського А.Гамільтона (1755–1804) [150] (праця А.Гамільтона «Уявлення про місце в Конституції судового департаменту та щодо терміну перебування, пов’язаного з належною поведінкою» мовою оригіналу вміщена як додаток у праці Т.Дж.Волкера і Л.Епштейна) та французького А. де Токвіля (1805–1859) [113]. У працях ці автори наголошували на провідному становищі американських судів в системі органів державної влади, призначених тлумачити конституційні норми, а в межах цього – конституційні права, свободи та обов’язки громадян. Зокрема, А. де Токвіль доводив визначальне становище судової гілки влади у США як «арбітра у спірних відносинах» [113, с.93–94]. А.Гамільтон вказував на необхідність забезпечення незалежності судової влади, завдяки якій та за наявності «належної поведінки» суддів, судочинство здійснюватиметься належним чином [150, с.747].

Досліджуючи правові позиції науковців, виокремлюємо й підтримуємо думку відомого у США конституціоналіста А.Є.Д.Говарда, який стверджує, що інститут конституційного контролю в цій країні спочатку виник на території американських колоній, а згодом закріпився на федеральному рівні [18, с.5].

Польський дослідник, професор права Католицького університету ім. Івана Павла ІІ Г.Горський, проаналізувавши окремі рішення Верховного Суду США, ухвалені до 30-х років ХХ ст., доводить провідну роль цього Суду в еволюції конституційного процесу [156].

Варто підкреслити актуальність праці професора права Колумбійського університету (м. Нью-Йорк) Дж.Грінберга, який у 50-х роках ХХ ст. був адвокатом афроамериканських позивачів у відомій справі «Браун проти Ради освіти» щодо правової регламентації расової сегрегації у школах. На думку Дж.Грінберга, це рішення стало першою правовою підставою скасування расової сегрегації в усіх сферах життя американського суспільства [18, с.29].

З метою з’ясування особливостей правової системи США та поширення в цій державі правових норм загального права Англії, було використано результати наукових розвідок професора Паризького університету, фахівця у галузі порівняльного правознавства Р.Давида [30].

Професор Каліфорнійської школи права Е.Ф.Джинджер довела, що вже з моменту заснування Верховний Суд США розпочав впливати на розвиток системи права завдяки можливості припиняти дію застарілих правових норм і створювати нові [33, с.6].

Директор Інституту організації правосуддя Нью-Йорку Д.Карлен, здійснивши порівняльне дослідження судової системи США та Англії, відзначив, що на відміну від органів державної влади в Англії, американські суди й законодавчі органи, будучи зв’язані конституційними обмеженнями на федеральному рівні й на рівні штатів, не мають достатньої свободи дій щодо внесення змін в організацію судоустрою [52, с.43].

В минулому відомий у США публіцист, громадський та політичний діяч К.Лайтфут дав досить критичну оцінку розумінню Верховним Судом США конституційних прав афроамериканців, малозабезпечених і жінок [64, с.4]. Проте напрацювання К.Лайтфута є цінними у з’ясуванні ролі Верховного Суду у визначенні правового становища цієї категорії громадян.

Досить ґрунтовне дослідження функціонування Верховного Суду США провів професор університету Остіна (штат Техас) Г.В.Перрі Молодший (далі – Мол.). Автор зазначає, що внаслідок правотворчої діяльності, цей Суд повсякчас активно впливає на удосконалення системи права [168, с.288]. Аналізуючи правову позицію Головного судді США В.Г.Ренквіста (1986–2005), погоджуємося, що Верховний Суд США став першим органом конституційної юрисдикції, своєрідною «моделлю» для заснування судових установ з подібними йому функціями в країнах Європи [18, с.4].

Для з’ясування правових поглядів суддів Верховного Суду, а саме першого Головного судді США Дж.Джея (1789–1795), який, крім цього, був відомим правником і політичним діячем, використовувалися напрацювання американського правознавця, фахівця в галузі міжнародного права В.Стагра [176, с.290]. Професор права університету Тульси Б.Швартз дослідив історію Верховного Суду США до кінця 80-х років ХХ ст., влучно зазначаючи, що цей Суд активно впливав на розвиток конституційного процесу завдяки правотворчій і правотлумачній функціям [174, с.379].

Для повного та всебічного з’ясування особливостей судової системи США, структури та функцій Верховного Суду США, було використано наукові доробки професора права Гарвардського університету (штат Массачусетс) Ч.Фрайда (дослідив еволюцію конституційного процесу в США) [153], професора Стенфордського університету (штат Каліфорнія) Л.Фрідмена (встановив особливості правової й судової системи США) [119], американця українського походження, професора й почесного доктора права Українського вільного університету, судді федерального суду Претензій до уряду США Б.Футея (проаналізував процес призначення та обрання суддів у США) [120], професора школи права Бостонського університету (штат Массачусетс) Л.В.Яклі (з’ясував особливості правотлумачної діяльності Верховного Суду США) [183] та ін.

Зауважимо, що історико-правову оцінку закономірностей становлення і розвитку держави й права, правової та судової системи США, в тому числі Верховного Суду, здійснювали зарубіжні автори з позиції специфіки національного мислення. Однак ґрунтовне дослідження історико-правових джерел дало змогу виокремити та проаналізувати особливості зародження та еволюції федеральної судової системи, Верховного Суду США, компетенції та ролі останнього у формуванні конституційного ладу держави з наукової позиції дослідника держави континентальної правової системи.

Розвиток політики, економіки та ідеології США з 1967 р. досліджували російські науковці Інституту США та Канади СРСР (згодом РФ), котрі, щоправда, оминали аналіз історико-правових аспектів. Деякі проблеми становлення судової системи, Верховного Суду США відображені в працях авторів радянського періоду – кандидата юридичних наук, провідного наукового співробітника Інституту США та Канади СРСР, згодом заслуженого професора Школи права Канзаського університету ім. Р.Райса (США) В.А.Власихіна [20; 77], професорів Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова К.Ф.Гуценка [28; 29] та А.О.Мішина [76–79], професора факультету економіки та права Російського університету дружби народів О.А.Жидкова [35], професора Московської державної юридичної академії З.М.Черніловського [123; 128] та ін. Проте хронологічні межі цих досліджень завершуються 1986 роком, коли Головним суддею став В.Г.Ренквіст (1986–2005). Крім цього, праці радянського періоду (зокрема 50-70-х років ХХ ст., менше – 80-х років) надто «перевантажені» ідеологічними висновками, оскільки Верховний Суд стикався з розглядом питань про діяльність Комуністичної партії США, свободу підприємницької діяльності, регулювання трудових відносин, тому ці праці дещо втратили актуальність.

З-поміж великої кількості наукових розробок вирізняються праці В.Бернхема, В.П.Глиняного, З.Г.Голдобіної, В.Д.Гончаренка, Г.Горського, К.Ф.Гуценка, Р.Давида, Л.Епштейна, В.О.Зайчука, Д.Карлена, В.І.Лафітського, Л.А.Луць, А.О.Мішина, В.В.Молдована, Г.В.Перрі Мол., Н.В.Пильгун О.Ю.Саломатіна, В.В.Согріна, Б.Й.Тищика, О.В.Тюріної, Л.Фрідмена, Б.Футея, З.М.Черніловського, Є.В.Черняк, Б.Швартза. Однак автори не з’ясували особливості становлення, компетенції чи ролі Верховного Суду США в процесі формування конституційного ладу держави.

З метою з’ясування та пояснення особливостей становлення Верховного Суду США, його компетенції та ролі у формуванні конституційного ладу держави, проведено комплексне дослідження положень Конституції США 1787 р. [177] та Судового акта 1789 р. [178]. З’ясовано, що стаття 3 Конституції 1787 р. передбачає створення Верховного Суду США та інших (федеральних) судів, без зазначення їхніх назв і кількісного складу суддів у них. Підкреслено, що Конституція лише фактично визначає порядок призначення федеральних суддів і питання, які підвідомчі федеральним судам. Пояснено, що для усунення вказаних недоліків Конгрес прийняв Судовий акт 1789 р., який мав важливе правове значення в подальшому, оскільки основні його положення стали частиною Зводу законів США. Крім цього, ми ґрунтовно проаналізували й інші федеральні закони, що стосувалися судоустрою США, окремі рішення Верховного Суду США [139–142, 144–149, 151–152, 154–155, 157–160, 162–165, 167, 169–172, 175, 180–182] та регламент його діяльності 2005 р. [173].

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що:

1) на сучасному етапі у вітчизняній історико-правовій науці відсутні комплексні дослідження особливостей становлення та компетенції Верховного Суду США, а також його впливу на формування конституційного ладу держави;

2) вітчизняні автори не дослідили особливостей конституційного ладу США та закономірностей його розвитку, а головне, вони не довели, що Верховний Суд США, хоча й це не передбачено у Конституції 1787 р., передусім є гарантом стабільності конституційного ладу держави;

3) крізь призму дослідження лише рішень Верховного Суду США неможливо встановити його внесок у розвиток і забезпечення стабільності конституційного ладу держави, а це вимагає комплексного наукового аналізу не лише результатів його правотворчості чи правозастосування, але й правових підстав діяльності Верховного Суду, тобто нормативних актів, у котрих закріплені його повноваження, особливості здійснення судочинства тощо.

<< | >>
Источник: РИГІНА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА. ВЕРХОВНИЙ СУД США: СТАНОВЛЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА РОЛЬ У ФОРМУВАННІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ ДЕРЖАВИ (1787 – КІНЕЦЬ ХХ СТ.). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів –2009. 2009

Еще по теме РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ:

 1. ЗМІСТ
 2. Вступ
 3. ЗМІСТ
 4. Вступ
 5. Розділ 1 ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
 6. Методологія дослідження
 7. ВСТУП
 8. 1.1. Стан розробки проблеми та характеристика джерел дослідження
 9. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1
 10. ЗМІСТ
 11. РОЗДІЛ І Історіографія, джерельна база та методологія дослідження Розвиток теорії представництва
 12. 1.1. Історіографія дослідження.
 13. ВСТУП
 14. РОЗДІЛ 1 СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ МВС УКРАЇНИ (1936–2000 рр.): ПРОБЛЕМИ ІСТОРІОГРАФІЇ
 15. ПЛАН
 16. РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ
 17. ВСТУП
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -