<<
>>

ВСТУП

Актуальність теми. Законом України «Про Національну поліцію» визначено, що одним із завдань поліції є надання поліцейських послуг. Такі послуги надаються у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку; у сфері охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави; у сфері протидії злочинності а також з питань допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

Тобто Законом передбачено доволі широке коло поліцейських послуг. Проте варто відзначити, що термін «поліцейські послуги», не будучи новим для науковців, є таким для національного законодавства. В нормативно-правових актах України вперше використовується термін «поліцейські послуги», у зв’язку з чим потребує уточнення поняття «поліцейські послуги», невизначеними залишаються їх перелік та види, порядок надання та сфери реалізації, а також форми оцінювання ефективності надання поліцейських послуг.

Проблемні питання правового регулювання надання адміністративних, зокрема поліцейських, послуг були предметом наукових досліджень В. Б. Авер’янова, С. М. Алфьорова, М. І. Ануфрієва, О. М. Бандурки,

В. О. Басс, О. І. Безпалової, В. М. Бесчастного, Ю. П. Битяка, В. В. Галунька, Ю. В. Гаруста, В. М. Гаращука, О. П. Гетманець, І. П. Голосніченка, В. Л. Грохольського, С. М. Гусарова, С. Ф. Денисюка, О. Ю. Дрозда, О. В. Джафарової, О. М. Клюєва, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, М. В. Корнієнка, К. Б. Левченко, О. І. Миколенка,

О. М. Музичука, А. А. Манжули, М. В. Лошицького, О. В. Негодченка,

А. М. Подоляки, Т. О. Проценка, О. Ю. Салманової, О. Ю. Синявської,

О. О. Сосновика, А. А. Стародубцева, Є. Ю. Соболя, В. К. Шкарупи,

К. В. Шкарупи та інших науковців. Праці зазначених учених становлять основу формування наукових підходів до аналізу проблем правового регулювання адміністративних послуг.

Однак питання правового регулювання надання саме поліцейських послуг висвітлені фрагментарно, в межах більш широкої правової проблематики. Пошуки науковців були спрямовані на вивчення загальних питань правоохоронної діяльності Національної поліції України (МВС), її адміністративно-правового статусу.

Таким чином, необхідність удосконалення та системного оновлення правового регулювання діяльності поліції у сфері надання поліцейських послуг з одного боку, та відсутність комплексних наукових досліджень цієї проблематики - з іншого, обумовлюють актуальність і вказують на необхідність комплексного дослідження адміністративно-правових засад надання поліцейських послуг в Україні.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до пп. 1.5, 3.1, 4.1

Пріоритетних напрямків наукового забезпечення діяльності органів

внутрішніх справ України на період 2015-2019 роки, затверджених наказом МВС України від 16 березня 2015 р. № 275, пп. 1.3, 1.4, 3.1, 8.5 Пріоритетних напрямів наукових досліджень Харківського національного університету внутрішніх справ на період 2016-2019 роки, схвалених Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ 23 лютого 2016 р. (протокол № 2), комплексних науково-дослідних тем Харківського

національного університету внутрішніх справ: «Адміністративна діяльність ОВС» (державна реєстрація № 0113U008186); «Реалізація та удосконалення адміністративного законодавства України» (державна реєстрація № 0113U008197).

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає в тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України, узагальнення практики його реалізації та міжнародного досвіду визначити сутність та особливості надання поліцейських послуг в Україні, виробити пропозиції щодо шляхів удосконалення діяльності органів Національної поліції.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:

- розкрити поняття та сутність поліцейських послуг;

- уточнити місце та значення поліцейських послуг в діяльності Національної поліції;

- охарактеризувати адміністративно-правовий статус поліції як суб’єкта надання поліцейських послуг;

- опрацювати правові засади надання поліцейських послуг Національної поліції та визначити місце серед них адміністративно-правового регулювання;

- визначити поняття та розкрити значення поліцейських послуг у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку;

- окреслити особливості надання поліцейських послуг у сфері охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;

- виявити особливості адміністративно-правового регулювання поліцейських послуг у сфері протидії злочинності;

- узагальнити інші публічні послуги, які надаються поліцейськими;

- надати пропозиції та рекомендації, спрямовані на удосконалення адміністративного законодавства, що регламентує надання поліцейських послуг;

- окреслити можливості використання зарубіжного досвіду адміністративно-правового регулювання поліцейських послуг та способи його використання в Україні;

- охарактеризувати адміністративно-правові форми оцінювання ефективності надання поліцейських послуг.

Об’єкт дослідження - суспільні відносини, що виникають з питань адміністративно-правового забезпечення діяльності Національної поліції

України.

Предмет дослідження - адміністративно-правові засади надання поліцейських послуг в Україні.

Методи дослідження. Відповідно до поставленої мети та задач, в роботі використано сукупність як загальнонаукових, так і спеціальних методів і способів наукового пізнання, застосування яких дозволило всебічно проаналізувати об’єкт і предмет дослідження. За допомогою логіко- семантичного методу та методу сходження від абстрактного до конкретного проаналізовано та вдосконалено понятійний апарат та запропоновано визначення понять «поліцейські послуги» (підрозділ 1.1), «адміністративно - правовий статус поліції як суб’єкта надання поліцейських послуг» (підрозділ

1.3) , «правові засади надання поліцейських послуг в Україні та місце серед них адміністративно-правового регулювання» (підрозділ 1.4), «поліцейські послуги у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку» (підрозділ 2.1), «форми оцінювання ефективності надання поліцейських послуг» (підрозділ

3.3) . Системно-структурний метод дозволив визначити місце та значення поліцейських послуг в діяльності Національної поліції (підрозділ 1.2), окреслити шляхи вдосконалення адміністративно-правового регулювання поліцейських послуг в Україні (підрозділи 3.1, 3.2). З метою визначення можливостей використання зарубіжного досвіду адміністративно-правового регулювання поліцейських послуг використовувався порівняльно-правовий метод (підрозділ 3.3). Методи групування, класифікації, системно- функціональний, системно-структурний використані з метою з’ясування значення поліцейських послуг в діяльності Національної поліції, принципів надання поліцейських послуг в Україні, з’ясування інших публічних послуг, які надаються поліцейськими, визначення форм оцінювання ефективності надання поліцейських послуг (підрозділи 1.2, 1.4, 2.2, 2.4, 3.3). Для формування пропозицій щодо удосконалення адміністративного законодавства, яке регламентує надання поліцейських послуг, використовувався метод документального аналізу (підрозділи 1.4, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1).

Нормативною основою дослідження є Конституція України, чинні законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, а також проекти нормативних актів, що визначають правові засади надання поліцейських послуг. У ході дисертаційного дослідження було також використано законодавство низки зарубіжних країн (Німеччини, Франції, Швеції, Польщі та Великобританії), досвід яких щодо правового регулювання надання поліцейських послуг може бути використаний в Україні.

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності органів Національної поліції України та поліції зарубіжних країн у сфері надання поліцейських послуг, політико -правова публіцистика, довідкові видання.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є одним із перших у вітчизняній адміністративно -правовій науці комплексним дослідженням адміністративно-правового регулювання надання поліцейських послуг в Україні. У результаті проведеного наукового дослідження сформульовано ряд нових наукових положень і висновків, запропонованих особисто здобувачем. Зокрема,

вперше:

- розкрито особливості адміністративно-правового статусу поліції як

суб’єкта надання поліцейських послуг, а саме: відображення соціального призначення поліції, зміст та напрямки її діяльності як суб’єкта надання поліцейських послуг; відображення місця Національної поліції в механізмі та апараті держави; охарактеризовано коло юридичних можливостей, якими поліція користується, та обов’язків, які вона повинна виконувати як суб’єкт надання поліцейських послуг; визначено юридичну відповідальність поліції за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків щодо надання відповідних послуг;

- обґрунтовано необхідність виключити із законодавства про Національну поліцію її категоричний обов’язок надавати медичну допомогу фізичним особам, передбачивши при цьому, що поліцейські зобов’язані у відповідній ситуації надати особі домедичну допомогу та забезпечити, у разі потреби, якомога оперативніше (швидке) надання їй повноцінної медичної допомоги, та доповнити законодавство таким поняттям, як «перша медична допомога», при цьому визначивши її зміст і передбачивши, що її можуть надавати не лише працівники медичної сфери, але й інші суб’єкти, в тому числі працівники Національної поліції;

удосконалено:

- поняття поліцейських послуг, як діяльності органів і посадових осіб Національної поліції України, змістом якої є здійснення на користь фізичних осіб та юридичних осіб, а також суспільства і держави в цілому відповідних заходів з метою забезпечення необхідних суспільно-правових та організаційно- управлінських умов для нормальної реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, задоволення їх нагальних потреб і запитів у тих сферах суспільного життя, що належать до компетенції Національної поліції;

- характеристику мети запровадження поліцейських послуг, під якою запропоновано розуміти результати, яких прагне досягти суспільство і публічна влада, наділяючи органи Національної поліції відповідними функціями, як сервісного, так і правоохоронного характеру через відповідні обов’язки і права щодо надання ними зазначених послуг;

- розуміння принципів надання поліцейських послуг як сформульованих у результаті наукового пізнання та узагальнення закономірностей об’єктивного розвитку суспільного життя ключових ідей, відправних положень, що закріплюються в нормах законодавства у вигляді відповідних найбільш загальних, незаперечних (імперативних) вимог, згідно з якими має здійснюватися надання поліцейських послуг;

- наукові положення щодо використання зарубіжного досвіду адміністративно-правового регулювання поліцейський послуг в контексті того, що процес їх децентралізації є доцільним, адже він дозволить розвивати загальні приписи законодавства про поліцію відповідно до місцевих потреб і запитів, створюючи, таким чином, дієвий та змістовний механізм реалізації поліцейських послуг у кожному конкретному регіоні;

дістали подальшого розвитку:

- наукові положення щодо поліцейських послуг у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку, адміністративної діяльності органів та посадових осіб Національної поліції, що здійснюються на засадах гласності, відкритості та активної взаємодії з громадськістю з метою задоволення нагальних потреб та запитів населення щодо забезпечення необхідних умов для безпечного існування, нормальної життєдіяльності та соціальної взаємодії (комунікації, спілкування), вільної й безперешкодної реалізації своїх прав, свобод та законних інтересів;

- наукові положенням стосовно поліцейських послуг у сфері охорони прав і свобод людини, як окремого напрямку діяльності органів і посадових осіб Національної поліції, що здійснюються на користь як індивідуальних (фізичні особи), так і колективних (юридичні особи та інші колективні утворення, в тому числі держава і суспільство в цілому) суб’єктів з метою забезпечення нормального ходу реалізації ними своїх суб’єктивних прав, свобод та (або) законних інтересів;

- пропозиції щодо удосконалення поліцейських послуг у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності, надання домедичної допомоги, правової допомоги та допомоги соціального характеру;

- адміністративно-правове регулювання поліцейський послуг у сфері протидії злочинності, як напрямку активного виявлення та руйнування за допомогою адміністративних засобів тих факторів, що стають причинами злочинної активності та (або) сприяють її розвитку, що включає в себе одразу декілька напрямків правоохоронної діяльності як кримінально-правового, так і кримінологічного характеру;

- адміністративно-правові форми оцінювання ефективності надання поліцейських послуг, як сукупності адміністративних форм оцінювання, які полягають у тому, що вони акцентують увагу на змістовній частині діяльності, а також даних статистичної звітності, що дозволяє сформувати (скласти) уявлення про кінцеві результати діяльної поліції, про їх відповідність поставленим цілям і завданням, що відбувається у ході реалізації адміністративних заходів, орієнтованих на визначення якості, продуктивності та ефективності безпосередньо самого процесу реалізації поліцейських послуг, на встановлення рівня відповідності витрачених ресурсів реально отриманим результатам.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути використані у:

- науково-дослідній сфері - як основа для подальшого розроблення проблем надання поліцейських послуг (акти впровадження Науково- дослідного інституту публічного права та Кримінологічної асоціації України);

- правотворчості - в ході внесення змін і доповнень до нормативно- правових актів, які регулюють діяльність органів Національної поліції (акт впровадження Науково-дослідного інституту публічного права);

- правозастосовній діяльності - з метою покращення практичної діяльності Національної поліції України (довідка Харківської обласної ради);

- навчальному процесі - під час підготовки підручників, навчальних посібників та навчально-методичних розробок з дисциплін «Адміністративне право» та «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ»; використовуються в ході проведення занять із зазначених дисциплін у Харківському національному університеті внутрішніх справ (акт впровадження Харківського національного університету внутрішніх справ).

Апробація результатів дисертації. Підсумки розроблення проблеми в цілому, окремих її аспектів, одержані узагальнення і висновки було оприлюднено на науково-практичних конференціях та круглих столах: «Дотримання прав людина: Сучасний стан правового регулювання та перспективи його вдосконалення» (Київ, 2015); «Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ» (Київ, 2015); «Пріоритетні проблеми реформування системи законодавства України (Київ, 2015), «Національні та міжнародні механізми захисту прав людини» (Харків, 2016 р.).

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено у шести статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях України та наукових періодичних виданнях інших держав, та чотирьох тезах наукових повідомлень на науково-практичних конференціях та круглих столах.

<< | >>
Источник: ЛАСТОВИЧ ДАНІІЛ МИКОЛАЙОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАДАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків - 2016. 2016

Еще по теме ВСТУП:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -