<<
>>

Висновки до розділу 3

1. Аргументовано, що для застосування позитивного досвіду зарубіжних держав пострадянського простору в сфері регулювання адміністративно-правового статусу працівника поліції в законодавстві України необхідно: 1) в окремій статті закону визначити загальні права поліцейського, зокрема, в соціально-правовій, економічній, адміністративній та інших сферах; 2) ст.

61 Закону України «Про Національну поліцію» доповнити обмеження щодо діяльності поліцейського такими з них як заборона використовувати в особистих інтересах або в інших цілях, крім службових, фінансові, матеріально-технічні та інформаційні засоби, інше державне майно; 3) закріпити повноваження поліцейського в умовах надзвичайного, воєнного стану, під час військових конфліктів; 4) доповнити гарантії поліцейського, визначені в ст. 62 Закону України «Про Національну поліцію», можливістю звільнення поліцейського від юридичної відповідальності на підставі обґрунтованого професійного ризику (за прикладом законодавства Республіки Білорусь).

2. Наголошується, що для використання зарубіжного досвіду деяких європейських країн та США в сфері регулювання адміністративно-правового статусу працівника поліції в законодавстві України необхідно: 1) залучити іноземних спеціалістів до розробки удосконалених комплексних програм навчання, підготовки та підвищення кваліфікації співробітників поліції; особливу увагу слід приділити удосконаленню програм навчання керівного складу поліції; 2) розглянути можливість застосування зарубіжного досвіду в сфері формування механізму взаємодії різних поліцейських органів та поліції з іншими правоохоронними органами; 3) визначити спосіб залучення громадських правоохоронних формувань до виконання завдань поліції, в тому числі спільних, підвищити ефективність механізму їх взаємодії; 4) приділяти більше уваги перевірці психологічних та особистісних якостей кандидатів на посаду працівників поліції, а також протягом проходження

служби всіляко підтримувати необхідний рівень цих якостей.

3. Доведено, що гарантії реалізації адміністративно-правового статусу працівника поліції — це правові, організаційні, соціально-економічні та інші засоби, визначені законодавством України, що сприяють виконанню поліцейським своїх посадових обов’язків та забезпечують реалізацію їх повноважень.

4. Встановлено, що правова природа гарантій забезпечення реалізації адміністративно-правового статусу поліцейського полягає в тому, що лише за наявності певних правових, організаційних, фінансових, матеріально- технічних та інших умов та вжиття певних заходів можливе повне, своєчасне та належне виконання поліцейським своїх повноважень.

5. Визначено, що система заходів забезпечення реалізації адміністративно-правового статусу працівника поліції включає: 1) гарантії- умови; 2) організаційно-правові гарантії; 3) гарантії інформаційно-правового забезпечення; 4) гарантії забезпечення особистої безпеки поліцейського та безпеки членів його сім’ї; 5) гарантії правового захисту поліцейського; 6) гарантії соціального захисту поліцейського; 7) службово-трудові гарантії; 8) гарантії належного виконання поліцейським своїх посадових обов’язків та недопущення зловживання своїм службовим становищем.

6. Порівняльний аналіз Закону України «Про міліцію», який втратив чинність, та нового Закону України «Про Національну поліцію» в частині регламентування гарантій реалізації адміністративно-правового статусу працівника поліції засвідчив, що останнім було суттєво розширено перелік таких гарантій: встановлення політичної нейтральності та незалежності поліцейського, висування до нього вимог щодо недопущення суміщення з іншими видами оплачуваної діяльності, розширення системи поліцейських заходів, підвищення прозорості кадрового добору на посаду поліцейського, тощо.

7. Підкреслюється, що для удосконалення гарантій забезпечення реалізації адміністративно-правового статусу працівника поліції необхідно: 1) в окремій статті Закону України «Про Національну поліцію» передбачити гарантії діяльності професійних спілок поліцейських; визначити їх права та обов’язки, в тому числі у відношенні захисту прав та інтересів поліцейських; порядок їх формування, тощо; 2) встановити на рівні закону загальні рекомендації щодо поведінки та повноважень поліцейських в умовах військового, надзвичайного стану та під час окупації іноземною державою;

3) передбачити основні форми та методи здійснення державного контролю за діяльністю поліцейського за принципом поділу контрольних повноважень між законодавчою, виконавчою та судовою владою; 4) доповнити положення статей Закону України «Про Національну поліцію», якими врегульоване питання застосування поліцейських заходів наступним: уточнити випадки їх застосування під час масових зворушень та значного скупчення людей, а також розробити детальні рекомендації та інструкції щодо поведінки поліцейського у різних нетипових ситуаціях; 5) визначити механізм реалізації деяких соціальних гарантій, зокрема, права поліцейського на забезпечення житлом — закладати кошти у бюджеті відповідного рівня, організовувати державне житлове будівництво, тощо.

8. Критерієм оцінки ефективності професійної діяльності працівника поліції запропоновано вважати систему якісних та кількісних характеристик, за допомогою яких визначається рівень фізичної, психологічної, розумової готовності працівника поліції до належного виконання покладених на нього завдань та функцій.

9. Констатовано, що професійність поліцейського — багатоелементна категорія, яка включає декілька складових: 1) фізична готовність та здатність виконувати завдання, поставлені перед ним; 2) психологічна (емоційно- вольова) готовність — вміння своєчасно та швидко реагувати на певну ситуацію, тримати під контролем емоційний стан, тощо; 3) розумова підготовка — належний рівень знань в галузі права, інших сферах суспільного життя, необхідних для виконання завдань поліцейського, тощо.

10. З метою удосконалення процедури та критеріїв оцінювання професійності діяльності працівника Національної поліції запропоновано:

1) розширити форми оцінювання професійності поліцейського, зокрема, запровадити такі як: обов’язкова щорічна атестація, самооцінка, оцінка прямим керівником та колегами; розробити методику застосування відповідних форм оцінювання; 2) доповнити критерії оцінювання професійності діяльності поліцейського такими як: професійна культура та соціальна поведінка, які можуть оцінюватися за допомогою вивчення особової справи, аналізу надходження скарг і зауважень на працівника поліції від громадян та ін.; 3) в ст. 49 Закону України «Про Національну поліцію» визначити основні особистісні та професійні якості працівника поліції, наприклад: ініціативність, вміння діяти в екстремальних умовах, витривалість, комунікабельність, безконфліктність, тощо.

<< | >>
Источник: ЛЕМЕШ ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2016. 2016

Еще по теме Висновки до розділу 3:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -