<<
>>

ВИСНОВКИ

У дисертаційному дослідженні представлене теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що полягає у визначенні концептуальних засад модернізації та оптимізації правового регулювання організаційно-правових засад діяльності Генерального прокурора України.

Основними науковими і практичними результатами роботи є такі висновки і пропозиції:

1. Роль Генерального прокурора України в системі органів прокуратури України полягає в тому, що він має організаційно-управлінські повноваження щодо здійснення загального керівництва, якими визначаються цілі, завдання органів прокуратури, що закріплюються у наказах, інструкціях та інших управлінських рішеннях (актах, документах) нормативно-правового характеру. Останнє забезпечує скоординовану роботу системи прокуратури і впливає на стан законності та правосуддя в державі в цілому.

2. Генеральний прокурор України виконує наступні функції в централізованій системі органів прокуратури України: функція організації роботи та управління; функція керівництва; функція прогнозування; функція нагляду і контролю; нормотворча функція; установча функція; функція представництва.

3. Нормативно-правове регулювання діяльності Генерального прокурора України - це цілеспрямована та організуюча діяльність суб’єктів нормотворчого процесу (Верховна Рада України, Президент України та ін.) щодо врегулювання засобами юридичної техніки процесу діяльності Генерального прокурора України.

4. Правовий статус Генерального прокурора України - це система прав, обов’язків, повноважень, функцій та завдань Генерального прокурора України, а також його відповідальність, принципи та гарантії діяльності. Особливостями правового статусу Генерального прокурора України є: 1) складається із: системи прав та обов’язків; повноважень; системи завдань та функцій; принципів та гарантій діяльності; 2) має строковий характер - 5 років; 3) відповідальний та підконтрольний одночасно і Президенту України і Верховній Раді України; 4) керівна роль в централізованій системі органів прокуратури України; 5) обов’язки визначаються через права (ч.

2 ст. 19 Конституції України): має право діяти виключно у спосіб, що прямо передбачений Конституцією та законами України.

5. Принципи діяльності Генерального прокурора України - це визначена в Конституції та законах України система імперативних та універсальних норм щодо організації діяльності цієї посадової особи, а також щодо порядку реалізації ним своїх повноважень та обов’язків, які є основоположними засадами як в системі прав та обов’язків Генерального прокурора України, так і в системі процесуальних форм діяльності. Система принципів діяльності Генерального прокурора України складає: 1) принцип централізації та єдності системи прокуратури; 2) принцип верховенства права; 3) принцип законності; 4) принцип транспарентності; 5) принцип незалежності (самостійності). На нашу думку, наведена класифікація принципів діяльності Генерального прокурора України є основоположною, і всі інші принципи, які можна виділяти, повністю поглинаються вказаними.

6. Гарантії діяльності Генерального прокурора України - це нормативно визначена система факторів забезпечення реалізації Генеральним прокурором України своїх обов’язків та повноважень, які мають політичне, економічне, соціальне спрямування. Система гарантій внутрішньої та зовнішньої діяльності Генерального прокурора України включає: 1) гарантії щодо незалежності (самостійності); 2) гарантії щодо політичної нейтральності; 3) гарантії щодо трудової діяльності; 4) гарантії щодо особистої безпеки. Проблемними питаннями принципів та гарантій діяльності Генерального прокурора України є: 1) усунути колізію між ст. 122 Конституції України та ст. 2 Закону України «Про прокуратуру» (досі чинного); 2) нормативно визначити підстави притягнення до кримінальної та дисциплінарної відповідальності та розробити чіткий механізм такого притягнення; 4) передбачити кримінальну відповідальність за незаконний вплив у будь-якій формі на Генерального прокурора України.

7. Форми діяльності Генерального прокурора - це нормативно врегульовані допустимі зовнішні способи вираження його повноважень (прав та обов’язків) в процесі реалізації конкретних управлінських функцій.Форми діяльності Генерального прокурора України: 1) організаційно-управлінська форма; 2) нормативно-управлінська форма; 3) форма процесуального керівництва.

8. Методи діяльності Генерального прокурора України - сукупність прямо передбачених законодавством та вироблених практикою конкретних засобів і прийомів, які застосовуються Генеральним прокурором України в процесі реалізації повноважень, з метої організації, координації та контролю, як керівника, централізованої системи органів прокуратури України. Систему методів діяльності Генерального прокурора України складають: імперативний, заохочувальний, виховний, рекомендаційний методи.

9. Основними напрямами оптимізації організаційно-правових засад діяльності Генерального прокурора України є: 1) встановлення контролю Президентом України та Верховною Радою України за діяльністю Генерального прокурора України; 2) визначення вимог до кандидатури на пост Генерального прокурора України, а також визначення змісту присяги, у зв’язку із вступом до виконання обов’язків Генерального прокурора України;

3) нормативне визначення алгоритму координації централізованої системи органів прокуратури України, а також алгоритму взаємодії прокуратури із іншими правоохоронними органами та органами державної влади;

4) встановлення системи підвищення професіоналізму всіх прокурорів органів прокуратури України; 5) підвищення рівня морально-етичних цінностей системи органів прокуратури України.

10. Модель діяльності Генерального прокурора більшості постсоціалістичних держав, в основному, є тотожною (Білорусь, Росія, Україна): Генеральний прокурор призначається главою держави за участю парламенту або ж тільки парламентом; генеральний прокурор очолює всю систему органів прокуратури, система прокуратури має централізований характер, Генеральний прокурор призначає усіх підпорядкованих йому прокурорів; до системи прокуратури входять військові й інші спеціалізовані прокуратури; Генеральний прокурор як і централізована система органів прокуратури не належать до жодної із класичних трьох гілок влади - законодавчої, виконавчої і судової.

11. Особливістю організації діяльності органів прокуратури багатьох іноземних держав (Німеччина, Франція, Швейцарія, Іспанія, Данія, Австрія, Польща) є те, що прокуратура функціонально підпорядковується Міністерству юстиції. При цьому, незважаючи на підпорядкування, Генеральний прокурор як і система прокуратури належать до судової влади - у сфері компетенції певного суду загальної юстиції свою діяльність здійснює відповідний орган прокуратури.

12. Умовами успішної реформи прокуратури в частині організаційно- правових засад діяльності Генерального прокурора України, є, по-перше, комплексний характер, і, по-друге, послідовність. Варто пам’ятати, що від рівня організації прокуратури напряму залежить рівень її життєздатності як органу, на який ст. 121 Конституції України покладені обов’язки, від реалізації яких залежатиме правосуддя, демократія, рівень дотримання прав і свобод людини і громадянина і т.п.

<< | >>
Источник: БАСАРАБ РУСЛАН ІГОРОВИЧ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА УКРАЇНИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Еще по теме ВИСНОВКИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -