<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Пиотровский В. Ю. Правоохранительная система в условиях формирования правового государства в России: Историко-правовой и теоретико-правовой аспект : дисс. ... кандидата юрид. наук : 12.00.01 / В.

Ю. Пиотровский. - М. : РГБ, 2003. - 157 с.

2. Пікуля Т. О. Правоохоронні органи в механізмі держави України (теоретико-правові питання функціонування) : дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.01 / Т. О. Пікуля. - К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2004. - 203 с.

3. Сердюк І. А. Правоохоронні відносини: поняття, їх особливості та види : дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.01 / І. А. Сердюк. - К. : Київський національний університет внутрішніх справ, 2008. - 200 с.

4. Тюріна О. В. Сучасні системи правоохоронних органів

(порівняльно-правове дослідження) : дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.01 / О. В. Тюріна. - К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2001. - 184 с.

5. Фатхутдінов В. Г. Правоохоронна діяльність: природа, сутність, гуманізм (теоретико-правові та методологічні аспекти) : дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.01 / В. Г. Фатхутдінов. - К. : Київський національний університет внутрішніх справ, 2006. - 223 с.

6. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : підруч. / [Захарова О. С., Ковальський В. С., Лукомський В. С. та ін.] ; відп. ред. В. Маляренко. - [3-тє вид., перероб. і допов.]. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 352 с.

7. Мельник Н. И. Правоохранительные органы и политика в Украине / Н. И. Мельник // Зеркало недели. - 2004. - № 23. - 12 червня. - С. 10.

8. Кальман О. Деякі проблеми реформування правоохоронних та контролюючих органів України / О. Кальман // Вісник прокуратури. - 2002. - № 4. - С. 88-91.

9. Барчук Г. І. Діяльність судових та правоохоронних органів щодо забезпечення прав, свобод та обов’язків людини і громадянина / Г. І. Барчук,

A. Ю. Олійник // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України.

- 2003. - № 2. - С. 173-181.

10. Кучук А. М. Правоохоронна система України: визначення поняття і структура / А. М. Кучук // Науковий потенціал майбутнього України на шляху до європейської інтеграції : матеріали наукової конференції курсантів, студентів та молодих науковців (м. Дніпропетровськ, 26 березня 2004 року). - Дніпропетровськ, 2004. - С. 183-184.

11. Конституційне право України / [за ред. д-ра юрид. наук, проф.

B. Ф. Погорілка]. - [2-ге вид., допов.]. - К. : Наукова думка, 2000. - 732 с.

12. Алексеев С. С. Проблемы теории права : курс лекций /

C. С. Алексеев. - Свердловск, 1972. - Т. 1. - 396 c.

13. Самощенко И. С. Правоохранительная деятельность советского государства - важнейшее средство обеспечения социалистической законности : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / И. С. Самощенко. - М., 1955. - 20 с.

14. Бондаренко І. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи: поняття та ознаки / І. Бондаренко // Право України. - 2003. - № 4. - С. 18-21.

15. Сахаров А. Б. Правоохранительная деятельность и преступность /

А. Б. Сахаров // Советское государство и право. - 1986. - № 1. - С. 83-90.

16. Бубенцова О. В. Теоретичні аспекти правоохоронної діяльності /

О. В. Бубенцова // Конституційні гарантії захисту людини у сфері правоохоронної діяльності : матеріали наук.-практ. конф.

(м. Дніпропетровськ, 24-25 вересня 1999 року). - Дніпропетровськ : Дніпропетровський юридичний інститут МВС України, 1999. - 420 с.

17. Бондаренко І. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи: поняття та ознаки / І. Бондаренко // Право України. - 2003. - № 4. - С. 18-21.

18. Кучук А. М. Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності в Україні : дис. кандидата юрид. наук : 12.00.01 / А. М. Кучук. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007. - 213 с.

19. Концепція реформування кримінальної юстиції України : Указ Президента України від 8 квітня 2008 року № 311/2008 [Електронний ресурс].

- Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/311/2008

20. Литвинов О. М. Організаційні засади функціонування системи протидії злочинності / О. М. Литвинов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - № 39. - С. 37-44.

21. Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 рр. : Послання Президента України до Верховної Ради України 2000 рік // Урядовий кур’єр. - 2000. - 28 січня. - С. 6.

22. Онопенко П. В. Правоохоронні функції Української держави: зміст і реалізація : дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.01 / П. В. Онопенко. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2005. - 204 с.

23. Майдыков А. Ф. Управление городским, районным органом внутренних дел (внутриорганизационный аспект) : учеб. пособ. / А. Ф. Майдыков. - М. : Академия МВД СССР, 1979. - 114 с.

24. Кудрявцев В. Уголовная юстиция как система / В. Кудрявцев // Правовая кибернетика. - М. : Наука, 1973. - С. 7-21.

25. Иванов С. К. Проблемы повышения эффективности функционирования правоохранительных органов / С. К. Иванов. - М. : Юридическая литература, 1978. - 240 с.

26. Хомколов В. П. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью: системный подход / В. П. Хомколов. - М. : Закон и право, Юнити, 1999. - 191 с.

27. Вицин С. Е. Системный подход и преступность : учеб. пособ. / С. Е. Вицин. - М. : Академия МВД СССР, 1980. - 140 с.

28. Міщенко С. Г. Кримінальна юстиція у стратегії протидії злочинності / С. Г. Міщенко // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. - Вип. 34. - С. 450-453.

29. Боков А. В. Организация борьбы с преступностью : моногр. /

A. В. Боков. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. - 175 с.

30. Фріс П. Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми / П. Л. Фріс. - К. : Атіка, 2005. - 332 с.

31. Кудрявцев В. Н. Стратегии борьбы с преступностью /

B.

Н. Кудрявцев. - [2-е изд., испр. и доп.]. - М. : Наука, 2005. - 366 с.

32. Кримінальний кодекс України: постатейні матеріали та навчально- практичні завдання / [Баглай І. П., Богатирьов І. Г., Богатирьова О. І. та ін.] ; за заг. ред. проф. І. Г. Богатирьова. - К. : Атіка, 2011. - 640 с.

33. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / [Бандурка О. М., Блажівський Є. М., Бурдоль Є. П. та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - X. : Право, 2012. - Т. 1. - 768 с.

34. Звід відомостей за три місяці 2015 року про діяльність органів досудового розслідування (прокуратури). - К. : Управління організації ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та статистичної інформації Генеральної прокуратури України, 2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

35. Кримінально-виконавчий кодекс України : [офіційне видання]. - К.: Атіка, 2003. - 96 с.

36. Литвак О. М. До питання про реформування системи кримінальної юстиції в Україні / О. М. Литвак // Вдосконалення діяльності прокуратури - шлях до реформування кримінальної юстиції : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28 травня 2010 року). - Львів : Видавництво «Галицький друкар», 2010. - 252 с.

37. Міщенко С. Г. Роль кримінальної юстиції в протидії злочинності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» /

С. Г. Міщенко. - К., 2011. - 19 с.

38. Тарасишина О. М. Справедливість і толерантність у сучасному праві України : дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.01 / О. М. Тарасишина. - Одеса, 2007. - 182 с.

39. Литвинов О. М. Правові основи протидії злочинності в Україні :

навч. посіб. / [Литвинов О. М., Пабат О. В., Мірошниченко О. С.,

Галкіна О. М.]. - Х. : Титул, 2009. - 132 с.

40. Нормативно-правове регулювання діяльності органів внутрішніх справ щодо попередження злочинів : наук.-практ. посіб. / Свірин М. О., Бараненко Б. І., Гусєва К.

А. та ін. - Луганськ : МВС України, ДНДІ МВС України, ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2008. - 200 с.

41. Головач А. В. Реформування органів кримінальної юстиції - справа

невідкладна / А. В. Головач // Форум права. - 2010. - № 4. - С. 207-213 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-

journals/FP/2010-4/10gavjcn.pdf

42. Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, схвалена Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

43. Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование / В. М. Солнцев. - М. : Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1970. - 57 с.

44. Афанасьев В. Г. Системность и общество / В. Г. Афанасьев. - М. : Политиздат, 1980. - 368 с.

45. Основы научного управления социально-экономическими процессами / [под ред. Р. А. Белоусова, Л. З. Селезнева]. - М. : Мысль, 1984. - 386 с.

46. The-criminal-justice-system [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.victimsofcrime.org/help-for-crime-victims/get-help-bulletins-for- crime-victims/the-criminal-justice-system

47. Звирбуль В. К. Деятельность прокуратуры по предупреждению преступности (Научные основы) / В. К. Звирбуль. - М. : Юридическая литература, 1971. - 166 с.

48. Голина В. В. Работа органов внутренних дел, суда и прокуратуры по предупреждению преступлений : учеб. пособ. / В. В. Голина. - Х. : Харьк. юрид. инст. им. Ф. Э. Дзержинского, 1981. - 76 с.

49. Давыденко Л. М. Организация деятельности районной, городской

прокуратуры по профилактике преступлений : учеб. пособ. /

Л. М. Давыденко. - Х. : Фил. прок-ры СССР, 1990. - 104 с.

50. Емельянов С. А. Предупреждение правонарушений средствами общего надзора прокуратуры / С. А. Емельянов. - М. : Юрид. лит., 1980. - 120 с.

51. Корнякова Т. В. Прокуратура і органи позавідомчого контролю: нагляд і взаємодія : дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.10 / Т. В. Корнякова.

- Одеса, 2004.

- 214 с.

52. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 3541 // Голос України. - 2014. - 25 жовтня. - № 206.

53. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР).

- 1992. - № 22. - Ст. 303.

54. Глобенко Г. І. Закриття кримінальних справ з нереабілітуючих підстав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Г. І. Глобенко. - Х., 2007. - 19 с.

55. Бараш Є. Ю. Організаційно-правові засади діяльності установ виконання покарань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Є. Ю. Бараш. - Х., 2006. - 20 с.

56. Бараш Є. Ю. Адміністративно-правові засади управління державною кримінально-виконавчою службою України : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.07 / Бараш Євген Юхимович. - Х., 2012. - 474 с.

57. Касинюк О. В. Процедура оскарження в міжнародному кримінальному суді / О. В. Касинюк // Проблеми законності : респ. міжвідомч. наук. зб. - Х. : Нац. юрид. акад. України, 2004. - Вип. 65. -

С. 179-187.

58. Грищенко К. Міжнародний кримінальний суд - універсальний механізм міжнародного карного правосуддя / К. Грищенко // Український часопис міжнародного права. - 2003. - № 4. - С. 9-13.

59. Swart B. International Cooperation and Judicial Assistance - General Problems // The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary. - New York : Oxford University Press, 2002. - Vol. 2. - P. 1590-1598.

60. Мельник О. М. Правове регулювання та шляхи підвищення його ефективності : дис. . кандидата юрид. наук : 12.00.01 / О. М. Мельник ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - К., 2004. - 208 с.

61. Алексеев С. C. Теория права / С. С. Алексеев. - М. : БЕК, 1994. - 223 с.

62. Кримінально-виконавче право : навч. посіб. / [Бадира В. А., Денисов С. Ф., Денисова Т. А., та ін.] ; за ред. Т. А. Денисової. - К. : Істина, 2008. - 400 с.

63. Гель А. Кримінально-виконавче право України: навч. посіб. / за ред. проф. А. X. Степанюка. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 624 с.

64. Про міліцію : Закон України від 20 грудня 1990 року № 565-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. -№ 4. - Ст. 20.

65. Про поліцію і поліцейську діяльність : проект Закону України від 27 січня 2015 року № 1692-1 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53719

66. Про Національну поліцію : проект? Закону України від 2 липня 2015 року № 5 80-VIII [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55082

67. Про Службу безпеки України : Закон України від 25 березня 1992 року № 2229-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст. 382.

68. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI

[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/pls/

zweb_n/webproc4_1?id =&pf3511=37984

69. Про Державну кримінально-виконавчу службу України : Закон України від 23 червня 2005 року № 2713-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 30. - Ст. 409.

70. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30 червня 1993 року № 3341-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 35.

71. Про контррозвідувальну діяльність : Закон України від 26 грудня 2002 року № 374-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 12. - Ст. 89.

72. Огляд даних судової статистики щодо застосування окремих норм Кримінального процесуального кодексу України : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://sc.gov.ua/ua/sudova_statistika.html

73. Про засади запобігання і протидії корупції : Закон України від 7 квітня 2011 року № 3206-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 40. - Ст. 404.

74. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними : Закон України від 15 лютого 1995 року № 62/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 10. - Ст. 62.

75. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII // Відомості Верховної Ради України. - 2014. - № 50- 51. - Ст. 2057.

76. Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 20 березня

2003 року № 638-IV // Відомості Верховної Ради України. -2003. - № 25. - Ст. 180.

77. Про попередження насильства в сім’ї : Закон України від 15 листопада 2001 року № 2789-III // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 10. - Ст. 70.

78. Про стан боротьби з організованою злочинністю у 20042005 роках : Постанова Верховної Ради України від 3 листопада 2005 року // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 5-6. - Ст. 76.

79. Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції : Указ Президента України від 9 лютого

2004 року // Офіційний вісник України. - 2004. - № 6. - Ст. 307.

80. Про додаткові заходи щодо запобігання зникненню людей, удосконалення взаємодії правоохоронних та інших органів виконавчої влади в їх розшуку : Указ Президента України від 18 січня 2001 року // Офіційний вісник України. - 2001. - № 3. - Ст. 58.

81. Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності : Указ Президента України від 19 липня 2005 року // Урядовий кур’єр. - 2005. - 31 липня.

82. Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму : Указ Президента України від 22 липня 2003 року // Урядовий кур’єр. - 2003. - 31 липня.

83. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів» : Указ Президента України від 8 квітня 2008 року № 311 // Офіційний вісник України. - 2008. - № 27. - Ст. 838.

84. Програма боротьби з правопорушеннями на транспорті на 20042006 роки : затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року // Офіційний вісник України. - 2003. - № 52. - Ст. 2001.

85. Концепція розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005-2010 роки : затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 року // Офіційний вісник України. - 2005. - № 32. - Ст. 1951.

86. Програма реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки : затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року // Офіційний вісник України. - 2003. - № 24. - Ст. 1133.

87. Долежан В. В. Проблемы компетенции прокуратуры : дисс. ... доктора юрид. наук : 12.00.10 / В. В. Долежан ; ВНИИ прокуратуры СССР. - М., 1991. - 438 с.

88. Шуба В. В. Адміністративно-правові відносини в діяльності органів прокуратури: загальнотеоретичні аспекти : дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.07 / В.В. Шуба. - Х., 2007. - 200 с.

89. Бандурка А. М. Преступность в Украине: причины и

противодействие : моногр. / А. М. Бандурка, Л. М. Давыденко. - Х. : Гос. спец. изд-во «Основа», 2003. - 368 с.

90. Курс кримінології: Загальна частина : підруч. : у 2 кн. / за заг. ред.

O. М. Джужі. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - Кн. 1. - 352 с.

91. Бабаев М. М. Социальная профилактика правонарушений: советы, рекомендации / М. М. Бабаев ; [под ред. Д. А. Керимова]. - М. : Юрид. лит., 1989. - 256 с.

92. Цивільний контроль за діяльністю міліції: організаційно-правові питання : наук.-практ. посіб. / за заг. ред. М. І. Інтттина, О. М. Музичука,

P. С. Веприцького. - Х. : Вид-во ХНУВС, 2008. - 206 с.

93. Бахмайєр Л. Тематична директорія принципів до проекту закону про прокуратуру України / Л. Бахмайєр, М. Лінгбо // Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні. - К. : Concil of Europ, 2015. - 30 с.

94. Руководящие принципы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте развития и нового международного экономического порядка: документы ООН // Советская юстиция. - 1992. - № 13-14. - С. 39-40.

95. Меркушин В. В. Борьба с транснациональной организованной преступностью : моногр. / В. В. Меркушин. - Минск : Амалфея, 2003. - 208 с.

96. Голик Ю. В. Преступность - планетарная проблема (К итогам ХІ Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию) / Ю. В. Голик, А. И. Коробеев. - СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2006. - 215 с.

97. Комплексное изучение системы воздействия на преступность (методологические и теоретические основы) / под ред. П. П. Осипова. - Л. : Изд-во Ленинградского университета, 1978. - 150 с.

98. Коленникова О. А. Трансформация правоохранительных органов в России: социально-политические последствия / О. А. Коленникова // Социологические исследования. - 2006. - № 2. - С. 69-76.

99. Савонюк Р. Ю. Слідчий як суб’єкт кримінально-процесуального доказування : дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Р. Ю. Савонюк. - К., 2001. - 215 с.

100. Про прокуратуру : Закон України від 5 листопада 1991 року № 1790-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 53. - Ст. 793 (втратив чинність).

101. Про Єдину комп’ютерну інформаційну систему правоохоронних органів з питань боротьби зі злочинністю : Указ Президента України від 31 січня 2006 року № 80/2006 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80/2006

102. Блажівський Є. М. Методика моніторингу кримінологічної обстановки / Є. М. Блажівський // Науковий вісник Національної академії Служби безпеки України. - 2013. - Вип. 46. - С. 189-195.

103. Блажівський Є. М. Аналітична робота в системі моніторингу протидії злочинності / Є. М. Блажівський // Науковий вісник Національної академії Служби безпеки України. - 2013. - Вип. 47. - С. 157-165.

104. Клюєв М. М. Функціональна та процедурна характеристика програмування протидії злочинності / М. М. Клюєв // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2006. - № 32. - С. 29-37

105. Рябцев В. Координация деятельности - залог успеха в борьбе с преступностью / В. Рябцев // Российская юстиция. - 1996. - № 7. - С. 16-17.

106. Мыцыков А. Я. Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью (оценки, возможности, перспективы) / А. Я. Мыцыков // Прокурорская и следственная практика. - 1999. - № 1-2. - С. 151-154.

107. Кондратьєв Я. Координація діяльності правоохоронних органів - запорука ефективної боротьби зі злочинністю / Я. Кондратьєв // Крок. - 2001. - № 22. - С. 5.

108. Каркач П. М. Проблеми законодавчого забезпечення координаційної діяльності правоохоронних органів / П. М. Каркач // Вісник прокуратури. - 2002. - № 2. - С. 23-28.

109. Білоус В. Т. Організація та розвиток системи координації в управлінні правоохоронними органами по боротьбі з економічною злочинністю / В. Т. Білоус // Держава і право. Юридичні і політичні науки. - 2003. - Вип. 19. - С. 308-313.

110. Окрема думка судді Конституційного Суду України В.Д. Бринцева стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 1, частини першої статті 7, статей 8, 9, 10, частини четвертої статті 14, статті 17, частини першої статті 20, частини третьої статті 29 Закону України «Про прокуратуру» (справа про повноваження прокуратури відповідно до пункту 9 Розділу XV «Перехідні положення» Конституції України) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/doccatalog/document ?id=35696

111. Сомин В. Н. Социальное управление предупреждением преступности: Введение в теорию / В. Н. Сомин. - Иркутск : Изд-во Иркутс. ун-та, 1990. - 232 с.

112. Конопльов В. В. Управлінські рішення в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ: сутність та організаційно-правові питання підготовки і прийняття : моногр. / В. В. Конопльов. - Сімферополь : Вид-во Крим. юрид. ін-ту ХНУВС, ВДМВ «Таврія», 2006. - 356 с.

113. Про забезпечення права на справедливий суд : Закон України від 12 лютого 2015 року № 192-VIII // Відомості Верховної Ради України. - 2015. - № 18, № 19-20. - Ст. 132.

114. Висновок на проект Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 26 грудня 2014 року № 1656 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53217

115. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53217

116. Пояснювальна записка до Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48935

117. Глух Ф. К. Из истории прокуратуры Украины / Ф. К. Глух // На страже советских законов. - М. : Юрид. лит., 1972. - 454 с.

118. Мичко М. І. Проблеми функцій і організаційного устрою прокуратури України : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.10 / М. І. Мичко. - Х., 2003. - 376 с.

119. Бурбика М. М. Сутність та елементи профорієнтаційної роботи в органах прокуратури України / М. М. Бурбика // Право і безпека. - 2006. - № 5/1. - С. 53-57.

120. Мудров А. М. Про деякі проблеми прокурорської незалежності / А. М. Мудров // Актуальні проблеми захисту прав і свобод людини в

Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. - К. : Інст-т адвокатури при Київському нац. ун-ті імені Тараса Шевченка, 2000. - С. 52-57.

121. Косюта М. Роботі з кадрами - постійну увагу / М. Косюта // Право України. - 1998. - № 2. - С. 34-37.

122. Косюта М. Забезпечення незалежності прокуратури у відносинах з іншими органами публічної влади / М. Косюта // Митна справа: Науково- аналітичний журнал. - 2002. - № 4. - С. 80-84.

123. Якимчук М. К. Проблеми управління в органах прокуратури: теорія і практика / М. К. Якимчук. - К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. - 440 с.

124. Рекомендація Комітету міністрів (2000)19 для держав-членів щодо

ролі прокуратури у системі кримінального правосуддя [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c01 4/7442а47еЬ0Ь374Ь9с2257а870049508Ь/$ЕІЬЕ/Рекомендація%20Кес%20(2000) %2019.pdf

125. Висновок Консультативної ради європейських суддів № 12 (2009)

та Висновок Консультативної ради європейських прокурорів № 4 (2009) щодо суддів та прокурорів у демократичному суспільстві (Бордоська декларація) [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/58F4A4DD76AACFD0 C2257D87004971A6

126. Звіт Європейської Комісії за демократію через право (Венеціанська

комісія) щодо європейських стандартів незалежності судової системи: частина II - Прокуратура (Звіт Венеціанської комісії щодо стандартів прокуратури, 2010 р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/58F4A4DD76AACFD0 C2257D87004971A6

127. Висновок № 3(2008) Консультативної ради європейських прокурорів щодо ролі прокуратури за межами сфери кримінального права

[Електронний ресурс]. - Режим доступу :

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlob Get&InstranetImage=16 08160&SecMode=l&DocId=1609216&Usage=2

128. Пузирна Н. С. Адміністративно-правові засади забезпечення

діяльності омбудсмана в Україні : дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.07 / Пузирна Н. С. ; Національний авіаційний університет. - К., 2013. - 213 с.

129. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон України від 23 грудня 1997 року № 776/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 20. - Ст. 99.

130. Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII // Відомості Верховної Ради України. - 2014. - № 47. - Ст. 2051.

131. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2013. - № 9-10, № 11-12, № 13. - Ст. 88.

132. Этциони А. Новая глобальная архитектура : механизмы перехода :

лекция / А. Этциони [Электронный ресурс]. - Режим доступа :

http://www.torrentino.com/torrents/39063

133. Боднар О. Б. Поняття та зміст права людини на безпеку та його

співвідношення з суміжними правами / О. Б. Боднар // Форум права. - 2011. - № 1. - С. 88-93 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11bobzcp.pdf

134. Права людини і професійні стандарти для юристів у документах міжнародних організацій. - Амстердам-Київ : Українсько-Американське бюро захисту прав людини, 1996. - 341 с.

135. Фатхутдінов В. Г. Правоохоронна діяльність: природа, сутність, гуманізм (теоретико-правові та методологічні аспекти) : дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.01 / В. Г. Фатхутдінов. - К. : Київський національний університет внутрішніх справ, 2006. - 223 с.

136. Мелентьев М. П. О реализации принципа социальной справедливости в правоприменительной деятельности : учеб. пособ. / М. П. Мелентьев, В. А. Корчинский. - К. : КВШ МВД СССР, 1981. - 89 с.

137. Шмаров И. В. Воспитательная функция отраслей права, регулирующих борьбу с преступностью / И. В. Шмаров // Советское государство и право. - 1987. - № 7. - С. 47-51.

138. Орлов Ю. В. Політико-економічні фактори злочинності в Україні / Ю. В. Орлов // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 4. - 2013. - С. 159-170.

139. 20 років моніторингу: зміни у суспільній свідомості населення України [Електронний ресурс] / Інститут соціології НАН України. - Режим доступу : http://www.dif.org.ua/ua/events/perspekizaclnoi-svidomosti.htm

140. Украинский характер: характерные социально-психологические особенности населения Украины : аналитический доклад. - К. : ЦСИ «София», 2011. - 64 с.

141. Європейські пенітенціарні правила : рекомендація № R (2006) 2 Комітету Міністрів Ради Європи від 11 січня 2006 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_032/print 1366221280675296

142. O Krajowej Szkole [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.kssip.gov.pl/o-nas/o-krajowej-szkole

143. Блажівський Є. М. Моніторинг протидії злочинності в Україні : моногр. / Є. М. Блажівський. - Х. : Золота миля, 2013. - 378 с.

144. Рахимбердин К. Х. Уголовно-исполнительная политика

Казахстана : новые векторы развития / К. Х. Рахимбердин. - Астана : Центр исследования правовой политики при поддержке Центра Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Астане, 2009 [Электронный ресурс]. - Режим доступа :

http://www.zakon.kz:8080/analytics/155425-ugolovno-ispolnitelnaja-politika.html

145. Вакан Л. Нарис неоліберальної держави : ринок праці, в’язниці та соціальна незахищеність / Л. Вакан // Спільне: журнал соціальної критики. - 2010. - № 1. - С. 9-17.

146. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/995_282

147. Про затвердження Положення про Державну пенітенціарну службу

України : Постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року № 225 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://zakon.rada.gov.ua/go/225-2014-п

148. Лукаш О. Л. Основні напрями гуманізації кримінально-виконавчого

законодавства та забезпечення прав людини під час виконання покарань / О. Л. Лукаш [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://www.minjust.gov.ua/7946

149. Cunningham D. Guidelines for Contracting for a Private Prison. In: Austin J., Coventry G. Emerging Issues on Privatized Prisons. National Council on Crime and Delinquency. Retrieved on June 16, 2007 from [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ncjrs.org/pdffiles1/bja/181249.pdf

150. Cavadino М. Penal Systems: A Comparative Approach / М. Cavadino, J. Dignan. - London: SAGE Publications, 2006. - 500с.

151. Бюджет органів прокуратури спрямований на своєчасну реалізацію положень нового Кримінального процесуального кодексу [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article? art_id=245877461&cat_id=244277212

152. Клюєв М. М. Прикладні аспекти формування змісту і структури програми запобігання злочинності / М. М. Клюєв // Проблеми розвитку транспортної галузі та удосконалення транспортного законодавства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Одеса : ОЮІ ХНУВС, 2007. - С. 56-58.

153. Бандурка О. М. Стратегія і тактика протидії злочинності : моногр. / О. М. Бандурка, О. М. Литвинов. - Х. : НікаНова, 2012. - 318 с.

154. Постніков В. О. Програмування соціально-економічного розвитку

як інструмент державного регулювання якості життя населення /

B. О. Постніков [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://archive.nbuv.gov.ua/portal /soc_gum/Ecan/2010_7/pdf/postnikov.pdf

155. Про державні цільові програми : Закон України від 18 березня 2004 року № 1621-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 25. - Ст. 352.

156. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів» : Указ Президента України від 8 квітня 2008 року № 311 // Офіційний вісник України. - 2008. - № 27. - Ст. 838.

157. Топчий Н. Організаційні засади функціонування органів

кримінальної юстиції / Н. Топчий // Вісник прокуратури. - 2014. - № 10. -

C. 72-81.

158. Топчий Н. Системно-структурный анализ органов уголовной юстиции / Н. Топчий // Современный научный вестник г. Белгород. - 2014. - № 30 (226). - С. 25-31.

159. Топчий Н. До питання про систему, структуру, функції кримінальної юстиції / Н. Топчий // Науково-практичний журнал «Наше право». - 2014. - № 5. - С. 113-119.

160. Топчий Н. Цілепокладання в системі органів кримінальної юстиції / Н. Топчий // Форум права. - 2014. - № 1. - С. 484-489.

161. Топчий Н. Стан правового регулювання діяльності органів кримінальної юстиції / Н. Топчий // Європейські перспективи. - 2014. - № 4. - С. 151-156.

162. Топчий Н. Правоохоронна функція держави: теоретико-

методологічні та історико-правові проблеми / Н. Топчий // Здобутки молодих учених у дослідженнях боротьби зі злочинністю : матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Харків, 18 квітня 2014 року). - Х., 2014. - С. 36-38.

163. Топчий Н. Кримінальна юстиція у системі протидії злочинності / Н. Топчий // Протидія злочинності: теорія і практика : зб. матеріалів VI Міжвуз. наук.-практ. конф. студентів (курсантів), аспірантів та молодих учених (м. Київ, 16 травня 2014 року). - К. : Національна академія прокуратури України, 2014. - С. 51-54.

164. Топчий Н. Взаємодія органів кримінальної юстиції з правоохоронною системою / Н. Топчий // Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 травня 2014 року). - Х., 2014. - С. 324-327.

165. Топчий Н. Перспективи правозахисної діяльності органів прокуратури України поза межами кримінальної юстиції / Н. Топчий // Сучасні проблеми реформування кримінальної юстиції в Україні : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 28 листопада 2014 року). - К. : Національна академія прокуратури України, 2014. - С. 198-202.

166. Топчий Н. Правова регламентація функціонування прокуратури як органу кримінальної юстиції в механізмі правоохоронної діяльності / Н. Топчий // Юридична наука та практика у третьому тисячолітті : матеріали конференції (м. Кошице, Словацька Республіка, 28 лютого 2015 року). - Кошице, 2015. - С.186-188

<< | >>
Источник: Топчий Наталія Валеріївна. ОРГАНИ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ У МЕХАНІЗМІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. КИЇВ - 2015. 2015

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -