<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абрамов Н. О прокуратуре: общий надзор и предъявление исков в судах / Н. Абрамов // Государственное право. - 1998. - № 4. - С. 3-5.

2. Адміністративне право України. Академічний курс : підруч.

: у 2 т. - Т. 1 : Загальна частина / редколегія: В. Б. Авер’янов (голова). - К. : Юридична думка, 2004. - 584 с.

3. Александров Н. Г. Право и законность в период развернутого строительства коммунизма / Н. Г. Александров. - М. : Госюриздат, 1961. - 271 с.

4. Анпілогов О. В. Захист прав та свобод громадянина прокурором в адміністративному судочинстві: моногр. / О. В. Анпілогов. - К. : Ін Юре, 2008. - 168 с.

5. Арбузкин А. М. Государственно-правовой статус иностранных граждан в социалистических странах Европы : пособ. / А. М. Арбузкин. - М. : ВНИИ МВД СССР, 1983. - 80 с.

6. Гурне Б. Державне управління / Б. Гурне ; пер. з франц. В. Шовкуна - К. : Основи, 1991. - 165 с.

7. Бакаев Д. М. Вопросы повышения эффективности прокурорского надзора : учеб. пособ. / Д. М. Бакаев. - Х., 1993. - 44 с.

8. Басай В. Д. Судові та правоохоронні органи України : підруч. : у 2 кн. / В. Д. Басай. - Івано-Франківськ : Вік, 2004. - Книга 1. Судоустрій України. - 306 с.

9. Бахрах Д. Н. Административное право России : учеб. для вузов / Д. Н. Бахрах. - М. : НОРМА, 2002. - 288 с.

10. Бачун О. В. Правовий статус суб’єктів адміністративного судочинства : моногр. / Бачун О. В. - К. : Логос, 2009. - 117 с.

11. Бельдюгин В. Н. Прокурор в гражданском процессе / В. Н. Бельдюгин, Д. В. Швейцер. - М. : МЮ СССР, 1948. - 116 с.

12. Бєловол Т. Реальне виконання судових рішень, постановлених за позовами прокурорів / Т. Бєловол // Вісник прокуратури. - 2008. - № 12. - С. 42-44.

13. Бичкова С. С. Цивільне процесуальне право України : навч. посіб. / С. С. Бичкова. - К. : Атіка, 2006. - 384 с.

14. Бородін І. Функціональні обов’язки прокуратури у сфері забезпечення прав людини і громадянина (загальний нагляд, представництво інтересів громадян) // Право України.

- 2000. - № 7. - С. 46-48.

15. Бородін І. Л. Адміністративно-правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.07 / Бородін Іван Лук’янович ; Національний університет внутрішніх справ. - X., 2004. - 281 с.

16. Бородін М. Участь прокурора в цивільному процесі: окремі аспекти / М. Бородін // Право України. - 1999. - № 11. - С. 52-54.

17. Буліух Л. Представництво інтересів громадян або держави у суді - конституційна функція діяльності прокурорів / Л. Буліух // Прокуратура. Людина. Держава. - 2005. - № 6. - С. 70-74.

18. Бухтоярова О. Защита прокурорами интересов государства /

О. Бухтоярова // Законность. - 2005. - № 3. - С. 33-35.

19. Васильєв С. Прокурор як суб’єкт доказування в цивільному процесі України / С. Васильєв // Вісник прокуратури. - 2002. - № 1. - С. 7679.

20. Васьковский Е. В. Учебник гражданскаго процесса / Е. В. Васьковский. - М. : Изд. Бр. Башмаковых, 1914. - 571 с.

21. Вахонєва Т. Деякі питання дії та застосування позовної давності в Україні / Т. Вахонєва // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 2. - С. 80-83.

22. Вахонєва Т. Порядок та особливості обчислення строків за новим цивільним законодавством / Т. Вахонєва // Право України. - 2004. - № 2. - С. 21-25.

23. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003. - 1728 с.

24. Вернидубов И. В. Функции прокуратуры на переходной период / И. В. Вернидубов // Право України. - 1998. - № 2. - С. 7-9.

25. Викут М. А. Стороны - основные лица искового производства / М. А. Викут. - Саратов : Саратовский юридический институт, 1968. - 76 с.

26. Викут М. А. Гражданский процесс России : учеб. для вузов / М. А. Викут, И. М. Зайцев. - М. : Юристь, 1999. - 383 с.

27. Висновок № 5 Консультативної ради Європейських прокурорів «Прокуратура та ювенальна юстиція» (Єреванська декларація від 20 жовтня 2010 року) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/cmo.html?_m=publications&_t=rec&id=101556

28.

Витрук Н. В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе / Н. В. Витрук ; отв. ред. В. А. Патюлин. - М. : Наука, 1979. - 229 c.

29. Витрук Н. В. Правовой статус личности в СССР / Н. В. Витрук. - М. : Юридическая литература, 1985. - 175 с.

30. Відновне правосуддя в Україні : щоквартальний бюлетень. - 2005. - № 3. - листопад [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.commonground.org.ua/dld/RJU_bunetin/RJU.VoL3.pdf

31. Відомості Верховної Ради СРСР. - 1955. - № 19 - С. 288.

32. Вітвіцька В. В. Проблема захисту прав дитини / В. В. Вітвіцька // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 1997. - № 2. - С. 29-35.

33. Воеводин Л. Д. Конституционные права и обязанности советских граждан / Л. Д. Воеводин. - М. : Изд-во МГУ, 1972. - 300 с.

34. Гамалій О. Л. Поняття та особливості адміністративно-правового статусу іноземців в Україні / О. Л. Гамалій [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pib/2011_2/PB-2/PB-2_26.pdf

35. Говоруха М. Місце та роль прокуратури у виконавчому провадженні / М. Говоруха // Вісник прокуратури. - 2006. - № 10. - С. 51-58.

36. Говоруха М. Оскарження дій посадових осіб державної виконавчої служби прокурором: деякі теоретичні та практичні аспекти / М. Говоруха // Вісник Академії прокуратури України. - 2007. - № 3. - С. 32

37.

37. Говоруха М. Поняття та значення організації роботи прокурора у виконавчому провадженні / М. Говоруха // Вісник прокуратури. - 2008. - № 3. - С. 44-50.

38. Говоруха М. Проблеми виконавчого провадження й участі в ньому прокурора / М. Говоруха // Вісник прокуратури. - 2009. - № 3. - С. 4450.

39. Головченко В. Критерии интересов государства должны определяться законом / В. Головченко // Юридическая практика. - 1999. - № 14. - С. 12.

40. Голосніченко І. П. Адміністративне право України: основні поняття : навч. посіб. / І. П. Голосніченко, М. Ф. Стахурський,

H. І. Золотарьова ; за заг. ред. І. П. Голосніченка. - К. : ГАН, 2005.

- 232 с.

41. Голосніченко І. П. Адміністративний процес: навч. посіб. /

I. П. Голосніченко, М. Ф. Стахурський ; за заг. ред. доктора юридичних наук, професора І. П. Голосніченка. - К. : ГАН, 2003. - 256 с.

42. Голубєва Н. Представництво прокурором інтересів громадянина і держави у цивільному процесі / Н. Голубєва, С. Чвінкін // Прокуратура. Людина. Держава. - 2005. - № 6. - С. 81-83.

43. Голубов А. Є. Процесуальне становище в кримінальному судочинстві України неповнолітнього, який скоїв злочин або суспільно небезпечне діяння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / А. Є. Голубов. - Х., 2005. - 20 с.

44. Горбунова Л. М. Підзаконні нормативно-правові акти: організаційно-правові питання забезпечення законності / Л. М. Горбунова. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 240 с.

45. Горячева І. Питання реалізації прокуратурою функції представництва / І. Горячева // Вісник прокуратури. - 2002. - № 6. - С. 73-75.

46. Гражданский процесс : учеб. / [под ред. М. А. Викут]. - М. : Юрист, 2004. - 398 с.

47. Гражданское процессуальное право : учеб. / С. А. Алехина,

B. В. Блажеев [и др.] ; под ред. М. С. Шакарян. - М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. - 584 с.

48. Гусаров К. В. Проблеми цивільної процесуальної правосуб’єктності : автореф. дис. на здобутя наук. ступеня канд. юрид. наук :

12.0. 03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / К. В. Гусаров. - Х., 2000. - 19 с.

49. Давиденко Л. Функції прокуратури України згідно з новою Конституцією України / Л. Давиденко // Право України. - 1997. - № 6. -

C. 43-46.

50. Давыденко Л. М. Цель, задачи и функции прокуратуры /

Л. М. Давыденко // Закон Украины «О прокуратуре»: краткие тезисы докладов и научн. сообщен. республ. научно-практической конференции 18 марта 1992 года / отв. ред. Ю. М. Грошевой ; ред. и предисл.: И. Е. Марочкин, А. Н. Толочко. - X. : УЮА, 1992. - С. 10-13.

51. Діяльність прокурора щодо захисту майнових та житлових прав дітей [текст]: наук.-практ. посіб. / [Вишинський В. С., Пащенко О. В., Попов Г. В. та ін.] ; за заг. ред. В. Д. Войцишена. - К. : Центр навчальної літератури, 2013. - 714 с.

52. Диордиева О. Возбуждение прокурором гражданских дел в

интересах граждан / О. Диордиева // Законность. - 1998. - № 8. - 8-10.

53. Добровольский А. А. Исковая форма защиты права /

Добровольский А. А. - М. : МГУ, 1965. - 190 с.

54. Добровольский А. А. Основные проблемы исковой формы

защиты права / А. А. Добровольский, С. А. Иванова. - М. : Изд-во Московского ун-та, 1979. - 159 с.

55. Долежан В. Актуальні проблеми роботи зі зверненням громадян в органах прокуратури / В. Долежан // Вісник Академії прокуратури України. - 2006. - № 2. - С. 53-58.

56. Домбругова А. Прокурор - особливий суб’єкт цивільного процесу / А. Домбругова // Юридичний вісник України. - 2004. - № 17. - 30 квітня - 6 травня.

57. Дунас Т. Завдання представництва прокурора в цивільному процесі / Т. Дунас, М. Руденко // Юридичний журнал. - 2006. - № 7. - С. 5864.

58. Дунас Т. Правові основи участі прокурора в цивільному процесі / Т. Дунас // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - № 4. - С. 90-94.

59. Дунас Т. Проблемні питання реалізації представницької функції прокуратури України / Т. Дунас // Право України. - 2003. - № 8. - С. 97-100.

60. Дунас Т. Прокурор у цивільному процесі України: Сутність, завдання, повноваження : навч. посіб. / Т. Дунас, М. Руденко. - Х. : Харків юридичний, 2006. - 340 с.

61. Дунас Т. Роль прокуратури у захисті прав і свобод людини та громадянина / Т. Дунас // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 2. - С. 100-104.

62. Дунас, Т. Порядок реалізації прокурором права на позов у цивільному процесі / Т. Дунас // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - 2009. - № 841. - Вип. 1(5)/2009. - С. 162167. - (Серія «Право»).

63. Дунас Т. О. Прокурорське представництво в цивільному процесі / Т.

О. Дунас, М. М. Руденко // Юридичний вісник. - 2006. - № 10. - С. 34.

64. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія: навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 424 с.

65. Ермаков В. Д. Юстиция обязана защищать права и законные интересы несовершеннолетних / В. Д. Ермаков // Российская юстиция. - 2000. - № 10. - С. 22-23.

66. Жернаков М. В. Правове регулювання представництва у сфері оподаткування : моногр. / М. В. Жернаков. - X. : Право, 2006. - 144 с.

67. Жук А. Договор поручения в процессе / А. Жук // Юридическая практика. - 2006. - № 16 (434). - С. 9.

68. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Офіційний вісник України. - 2008. - № 93. - С. 89.

69. Загальне поняття про вікові психологічні особливості дитини / [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://psychologia.ucoz. org/mdex/zagalne_ponjattja_pro_vikovi_psikhologichni_osobhvosti_ditmi/0- 77#.VCzpbubBC9x

70. Загурський О. Б. Судові дебати в кримінальному процесі: правові та психологічні проблеми : моногр. / О. Б. Загурський. - Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2005. - 208 с.

71. Задніпровський А. Права прокурора в світлі нової Конституції України / А. Задніпровський // Право України. - 1997. - № 1. - С. 72-73.

72. Закон України «Про прокуратуру». Науково-практичний коментар / Д. М. Бакаєв, Ю. М. Грошевий, В. В. Долежан та ін. - Х. : Рита, 1993. - 176 с.

73. Захаров Д. О. Правова природа та система рішень апеляційного суду в кримінальних справах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Д. О. Захаров. - Х., 2006. - 20 с.

74. Зейкан Я. П. Захист прав та інтересів в арбітражному суді / Я. П. Зейкан ; відп. ред. К.В. Гутаріна. - К. : Леге Артіс, 2001. - 80 с.

75. Ивакин В. Н. Представительство в советском гражданском процессе. Вопросы теории и практики : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / В. Н. Ивакин ; Всесоюзный юридический заочный институт. - М., 1981. - 24 с.

76. Иск прокурора в гражданском судопроизводстве. Методическое пособие. - М., 1989.

77. Іщук О. С. Адміністративна юрисдикція органів прокуратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право» / О. С. Іщук ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2011. - 19 с.

78. Каркач П. М. Актуальні проблеми застосування ЦПК та КАСУ / П. М. Каркач // Особливості участі прокурора при розгляді в судах цивільних та адміністративних справ : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 25-26 січня 2007 р.). - Х. : Нац. юрид. акад. України, 2007. - 300 с.

79. Карнозова Л. М. Ювенальная юстиция: содержание понятия и перспективы в России / Л. М. Карнозова // Вопросы ювенальной юстиции. - 2007. - № 3. - С. 3-7.

80. Катков Д. Б. Конституционное право России : учеб. пособ. / Д. Б. Катков, Е. В. Корчиго ; отв. ред. акад. РАЕН Ю. А. Веденеев. - М. : Юриспруденция, 1999. - 288 с.

81. Кац С. Ю. Участие прокуратуры в советском гражданском процессе / Кац С. Ю. - X. : Юрид. ин-т, 1958. - 64 с.

82. Киреева Н. А. Участие в гражданском процессе органов опеки и попечительства / Н. А. Киреева // Советская юстиция. - 1976. - № 19. - С. 10.

83. Кириченко В. Концептуальне бачення форм реалізації представницької функції прокуратури в суді / В. Кириченко // Вісник прокуратури. - 2001. - № 3. - С. 60-63.

84. Кириченко В. Представництво в суді інтересів громадянина та держави / В. Кириченко // Вісник прокуратури. - 2009. - № 3. - С. 31-35.

85. Клочков В. Г. Історія прокуратури України : Моногр. / В. Г. Клочков. -3-є вид., переробл. і доповн.-К. : НТВ «Правник», 2004.-245 с.

86. Клочков В. В. Деятельность прокуратуры: типология,

классификация / В. Клочков // Прокуратура, законность, государственный контроль : сб. науч. тр. - М. : Манускрипт, 1995. - С. 18-31.

87. Клочков В. В. Функции прокуратуры: понятие, соотношение с деятельностью, классификация / В. В. Клочков // Прокуратура, законность, государственный контроль : сб. науч. тр. - М. : Манускрипт, 1995. - С. 3-17.

88. Кодекс про шлюб та сім’ю України від 20 червня 1969 року № 2006-VII (втратив чинність) // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1969. - № 26.

89. Кожухарь А. Н. Предварительное внесудебное рассмотрение спора как предпосылка права на предъявление иска : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук / А. Н. Кожухарь ; Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко. - К., 1971. - 20 с.

90. Козлов А. Ф. Представительство в суде / А. Ф. Козлов и др. // Советский гражданский процесс : учеб. / под ред. К. И. Комиссарова, В. М. Семенова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрид. лит., 1988. - 480 с.

91. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України / Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. - К. : Прецедент, 2007. - 531 с.

92. Кон И. С. Ребенок и общество: Историко-этнографическая перспектива / И. С. Кон. - М. : Наука, 1988. - 270 с.

93. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997 009

94. Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами та доповненнями) // Вісник Верховної Ради України. - 1996. - № 30.

95. Корнякова Т. Інтереси держави - це і права дітей, права кожного з громадян / Т. Корнякова // Вісник прокуратури. - 2003. - № 2. - С.14-17.

96. Корнякова Т. Питання діяльності прокуратури поза межами кримінально-правової сфери / Т. Корнякова // Вісник прокуратури. - 2009. - № 12(102). - С. 4.

97. Король В. В. Судові стадії провадження у кримінальних справах : навч. посіб. / В. В. Король. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2006. - 240 с.

98. Косюта М. Інтереси громадян і держави як предмет

прокурорсько-судового представництва / М. Косюта // Вісник прокуратури. - 2009. - № 6. - С. 15-21.

99. Косюта М. Інтереси громадян і держави як предмет

прокурорсько-судового представництва / М. Косюта // Юридический вестник. - 2001. - № 1. - С. 144-148.

100. Косюта М. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства / М. Косюта. - Одеса: Юридична література, 2002. - 375 с.

101. Косюта М. Способи правового врегулювання представницької функції прокуратури України / М. Косюта // Вісник прокуратури. - 2007. - № 4. - С. 8-13.

102. Косюта М. В. Питання правового регулювання представницької функції прокуратури / М. В. Косюта // Проблеми організації прокуратури й оптимізації її діяльності в сучасних умовах : зб. наук. праць. - Х., 1998. - С. 189.

103. Косюта М. В. Проблеми та шляхи розвитку прокуратури України в умовах побудови демократичної правової держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» / М. В. Косюта. - Х., 2002. - 33 с.

104. Косюта М. В. Прокуратура України : навч. посіб. - 2-ге вид., переробл. і допов. / М. В. Косюта. - К. : Знання, 2010. - 404 с.

105. Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. / В. В. Кравченко. - Вид. 3-тє, виправл. та допов. - К. : Атіка, 2004. - 512 с.

106. Кройтор В. А. Гражданский процесс: учеб. пособ. / В. А. Кройтор. - Х. : Эспада, 2003. - 288 с.

107. Крутиков М. Участие прокурора в гражданском процессе / М. Крутиков, Л. Исаева // Законность. - 2006. - № 1. - С. 17-18.

108. Крючко Ю. Участь прокурора у розгляді справ про корупційні правопорушення / Ю. Крючко, О. Червякова // Вісник прокуратури. - 2006. - № 10 (64). - С. 78-82.

109. Кузьмишин А. Классификация представительства и полномочия в гражданском праве / А. Кузьмишин // Хозяйство и право. - 2000. - № 8. - С. 27-36.

110. Кулакова В. Ю. Участие в гражданском процессе

государственных органов и органов местного самоуправления : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : 12.00.15 /

В. Ю. Кулакова. - М., 2001. - 20 с.

111. Кучинский В. А. Личность. Свобода. Право / В. А. Кучинский. - Минск : Изд-во «Наука и техника, 1969. - 200 с.

112. Леонтьєва Н. Захист прокурором прав та інтересів неповнолітніх цивільно-правовими засобами / Н. Леонтьєва // Прокуратура. Людина. Держава. - 2005. - № 6 (48). - С. 79-80.

113. Ломоносова Е. М. Пересмотр гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.15 «Гражданский процесс; арбитражный процесс» / Е. М. Ломоносова. - X., 1970. - 18 с.

114. Луспеник Д. Д. Застосування новел ЦК і ЦПК України у судовій практиці / Д. Д. Луспеник. - X. : Харків юридичний, 2005. - 432 с. - (Серія «Судова практика»).

115. Лученко Д. В. Контрольне провадження : дис. кандидата юрид. наук : 12.00.07 / Лученко Д. В. - X., 2003. - 180 с.

116. Максудов Р. Ювенальная юстиция в мире : проблема переноса опыта в Россию / Р. Максудов, М. Флямер // Ювенальная юстиция: правовые и технологические аспекты : сб. статей / под ред. О. В. Зыкова, Н. Л. Хананашвили. - М. : НАН, 2002. - С. 42.

117. Малиновський В. Державне управління : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Малиновський. - Луцьк : Вежа, 2000. - 560 с.

118. Марочкін І. Прокурорське представництво / І. Марочкін, Е. Гаврюшенко // Вісник прокуратури. - 2007. - № 4. - С. 14-19.

119. Маслюков П. С. Судебная власть в системе разделения властей в свете Конституции Российской Федерации / П. С. Маслюков // Проблемы деятельности прокуратуры : сб. науч. тр. - М. : НИИ при Генеральной прокуратуре РФ, 1994. - С. 49-50.

120. Матвієць А. Організація роботи прокуратури району (міста) з представництва в суді інтересів держави у галузі земельних відносин /

A. Матвієць // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2010. - № 1. - С. 75-80.

121. Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права / Н. И. Матузов. - Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1972. - 295 с.

122. Матузов Н. И. Правовая система и личность / Н. И. Матузов. - Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1987. - 293 с.

123. Мелкумов В. Г. Функции советской прокуратуры /

B. Г. Мелкумов // Советское государство и право. - 1980. - № 11. - С. 89-90.

124. Мирошникова Н. И. Механизм осуществления субъективных гражданских прав : учеб. пособ. / Н. И. Мирошникова. - Ярославль : Ярослав. гос. ун-т, 1989. - 82 с.

125. Михайленко П. П. Боротьба зі злочинністю неповнолітніх / П. П. Михайленко, Я. Ю. Кондратьєв // Історія міліції України у документах і матеріалах : у 3 т. - Т. 1 : 1917-1925. - К. : Генеза, 1997. - 457 с.

126. Мичко М. До питання про загальнонаглядову діяльність прокуратури / М. Мичко // Право України. - 2000. - № 4. - С. 50-53.

127. Мичко М. І. Проблеми функцій і організаційного устрою прокуратури України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 12.00.10 «Судоустрій, прокуратура та адвокатура» / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого / М. І. Мичко. - Х., 2001. - 38 с.

128. Мичко М. І. Функції та організаційний устрій прокуратури : наук. вид. / М. І. Мичко. - Донецьк : «Донеччина», 2001. - 272 с.

129. Мичко М. І. Щодо взаємодії прокуратури з судовою владою / М. І. Мичко // Право України. - 1999. - № 12. - С. 53-55.

130. Молдован В. В. Порівняльне кримінально-процесуальне законодавство : Україна, ФРН, Франція, Англія, США : навч. посіб. / В. В. Молдован, А. В. Молдован. - К. : Юрінком Інтер, 1999. - 400 с.

131. Морозова Л. С. Пересмотр судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам / Л. С. Морозова. - М. : Госюриздат, 1959. - 75 с.

132. Москвич Л. М. Статус судді: питання теорії та практики / Л. М. Москвич, С. В. Подкопаєв, С. В. Прилуцький. - Х. : ВД «ІНЖЕК», 2004. - 360 с.

133. Мусієнко О. Реалізація прокурором представницької функції у сфері соціального захисту / О. Мусієнко // Вісник прокуратури. - 2008. - № 8. - С. 45-47.

134. Назарова А. С. Организационно-правовые и криминологические проблемы создания системы ювенальной юстиции в Российской Федерации : дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.11 / Назарова Александра Сергеевна. - Рязань, 2004. - 182 с.

135. Немытина М. В. Ювенальная юстиция в России: возможности становления / М. В. Немытина // Защита интересов семьи и прав несовершеннолетних : сб. науч. статей ; под. ред. М.В. Немытиной. - Самара : Изд-во Самарск. ун-та, 2000. - С. 189-198.

136. Новий тлумачний словник української мови : в 4 т. / уклад. В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. - Т. 4. - К. : Аконіт, 1999. - 667 с.

137. Новий тлумачний словник української мови : в 4 т. / уклад. В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. - Т. 2. - К. : Аконіт, 1999. - 912 с.

138. Новиков С. Г. Прокурорская система в СССР / С. Г. Новиков. - М. : Юридическая литература, 1977. - 208 с.

139. Нор В. Т. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе / В. Т. Нор, М. В. Костицкий. - К. : Вища школа, 1985. - 54 с.

140. Оксенчук І. Завдання прокуратури у цивільному судочинстві : історія та перспективи розвитку / І. Оксенчук // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 9. - С. 175-179.

141. Осетинський А. Порівняльно-правовий аналіз функцій касаційної інстанції в судових системах країн романо-германської системи права та перспективи розвитку касації в господарському судочинстві України /

А. Осетинський // Право України. - 2004. - № 5. - С. 23-28.

142. Острогляд О. В. Апеляція - новий інститут захисту прав людини в кримінальному судочинстві / О. В. Острогляд // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. - 2002. - Вип. Х. - С. 210.

143. Павлуник І. А. Представництво в цивільному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право» / Київський національний університет імені Тараса Шевченка / І. А. Павлуник. - К., 2002. - 19 с.

144. Пальховський А. М. О правъ представительства на судъ /

А. М. Пальховський. - М. : Тип. Ф. 1огансонъ, 1876. - 255 с.

145. Перепелюк В. Деякі питання участі прокурора в адміністративному судочинстві / В. Перепелюк // Вісник Вищого адміністративного суду України. - 2008. - № 1. - С. 74-76.

146. Перепелюк В. Г. Адміністративне судочинство : навч.-метод. посіб. / В. Г. Перепелюк. - Чернівці : Рута, 2003. - 367 с.

147. Петров Є. Ю. Принципи конституційно-правового статусу іноземців в Україні / Є. Ю. Петров [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-ioumals/FP/2012-1/12peiivu.pdf

148. Періодизація психічного розвитку за Л. С. Виготським / [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://mobile.pidruchniki.com /1298010837062/psihologiya/periodizatsiya_psihichnogo_rozvitku_lsvigotskim

149. Півненко В. П. Прокурорський нагляд в Україні : курс лекцій /

В. П. Півненко. - Х. : Харків юридичний, 2005. - 240 с.

150. Пожар В. Г. Інститут представництва в кримінальному

судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.

12.0. 09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність» / Одес. нац. юр. Академія / В. Г. Пожар. - Одеса, 2010. - 22 с.

151. Попов Г. В. Діяльність органів прокуратури у сфері захисту прав дітей : моногр. / Г. В. Попов ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. К. Якимчука. - К. : Алерта, 2012. - 168 с.

152. Права дитини: від витоків до сьогодення : зб. текстів метод. та інформ. матеріалів : метод. видання / авт.-упоряд. Г.М. Лактіонова. - К. : Либідь, 2002. - 278 с.

153. Правове становище іноземців у цивільному процесі України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ua-reporter.eom/novosti/116483

154. Прасов О. Деякі особливості правового статусу прокурора / О. Прасов, І. Сидочук // Вісник прокуратури. - 2009. - № 2. - С. 101-106.

155. Предеина И. В. Правовые и теоретические основы развития ювенальной юстиции в России : дисс. ... кандидата юрид. наук : 12.00.11 / Предеина Ирина Валерьевна. - Саратов, 2005. - 259 с.

156. Примак В. Питання апеляційного провадження у цивільних справах / В. Примак // Юридичний вісник України. - 2001. - 1-7 вересня.

157. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту : Закон України від 8 липня 2011 року (із змінами та доповненнями) // Вісник Верховної Ради України. - 2012. - № 16. - Ст. 146.

158. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16 квітня 1991 року № 959-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 29. - Ст. 377.

159. Про свободу совісті і релігійні організації : Закон України від 23 квітня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 25. - Ст. 283.

160. Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей : наказ Генерального прокурора України від 1 листопада 2012 року № 16 гн [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/gLhtml?_m=pubHcations&J=rec&id=94102

161. Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень : наказ Генерального прокурора України від 28 травня 2015 року № 6 гн [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t=rec&id=94102

162. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 22 вересня 2011 року (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 2012. - № 19-20. - Ст. 179.

163. Про прокуратуру : Закон України від 5 листопада 1991 року № 1789-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 53. - Ст. 793.

164. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII // Відомості Верховної Ради України. - 2015. - № 2-3,. - Ст. 12.

165. Прокурорский надзор за законностью исполнения судебных решений : учеб. пособ. / В. И. Сапунков, Е. С. Никулин, А. А. Князев. - Х. : ИПК Генеральной прокуратуры Украины, 1983. - 60 с.

166. Проблемы науки гражданского процессуального права / [Комаров В. В., Бигун В. А., Баранкова В. В.] ; под ред. проф. В. В. Комарова. - X. : Право, 2002. - 440 с.

167. Протокол до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997 018

168. Протопопов А. Л. Функции прокуратуры / А. Л. Протопопов // Правоведение. - 1990. - № 6. - С. 170-178.

169. Пшонка В. Підвищення ефективності представництва прокуратурою інтересів громадян та держави у судах / В. Пшонка // Вісник прокуратури. - 1999. - № 2. - С. 76-79.

170. Разумов С. Производство по уголовным делам у мирового судьи / С. Разумов // Российская юстиция. - 2000. - № 11. - С. 47.

171. Розенберг Я. А. Представительство по гражданским делам в суде и арбитраже / Я. А. Розенберг. - Рига : Зинатне, 1981. - 148 с.

172. Руденко М. Обсяг та межі повноважень прокурора в адміністративному судочинстві: деякі теоретичні і практичні аспекти / М. Руденко // Право України. - 2008. - № 10. - С. 139-144.

173. Руденко М. Особливості повноважень прокурора у розгляді справи в адміністративному суді першої інстанції / М. Руденко // Вісник прокуратури. - 2009. - № 4. - С. 85-92.

174. Руденко М. Поняття та нормативний зміст позову прокурора до адміністративного суду / М. Руденко // Вісник прокуратури. - 2008. - № 1. - С. 55-62.

175. Руденко М. Представництво прокурора в адміністративному суді: поняття, сутність і проблеми / М. Руденко // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2008. - № 1. - С. 112-117.

176. Руденко М. Форми представництва прокурора в адміністративному судочинстві / М. Руденко // Вісник прокуратури. - 2008. - № 10. - С. 98-106.

177. Руденко М. Представництво прокуратурою інтересів громадянина і держави в суді (теоретичний і практичний аспекти) / М. Руденко, В. Глаговський // Право України. - 1997. - № 11. - С. 59-63.

178. Руденко М. В. Актуальні проблеми представництва прокурором інтересів громадянина або держави у цивільному судочинстві / М. В. Руденко // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2009. - № 3. - С. 6771.

179. Руденко М. В. Діяльність прокурора поза межами кримінального судочинства : деякі теоретичні та практичні аспекти / М. В. Руденко,

B. Назаренко // Вісник Академії прокуратури України. - 2007. - № 1. - С. 3034.

180. Руденко М. В. Правозахисна діяльність прокуратури: деякі теоретичні та практичні аспекти / М. В. Руденко // Вісник Академії прокуратури України. - 2006. - № 2. - С. 5-8.

181. Руденко М. В. Представництво прокурора в адміністративному судочинстві / М. В. Руденко // Юридичний вісник України. - 2007. - № 14. -

C. 4.

182. Руденко М. В. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в господарському судочинстві (виступ із принципових питань) / М. В. Руденко // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2008. - № 2. - С. 73-78.

183. Руденко М. В. Проблеми представництва прокуратурою економічних інтересів у суді (теоретичний аспект) / М. В. Руденко // Вісник Академії правових наук України. - 1998. - № 3 (14). - С. 89.

184. Руденко М. В. Прокурор в господарському судочинстві : навч. посіб. / М. В. Руденко. - К. : Ін Юре, 2003. - C. 22.

185. Руденко М. М. Організаційно-правові аспекти представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в адміністративному суді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура» / М. М. Руденко. - К., 2009. - 19 с.

186. Руденко Н. В. Институт представительства прокуратуры как способ защиты интересов гражданина и государства / Н. В. Руденко // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1998. - № 8. - С. 3-6.

187. Руденко Н. В. Основы теории представительства прокуратурой интересов государства в арбитражном суде / Н. В. Руденко. - Алчевск : ДГМИ ИПЦ «Ладо», 1999. - 568 с.

188. Руденко Н. В. Представительство интересов гражданина и

государства в суде как функция органов прокуратуры в Украине /

Н. В. Руденко // Государство и право. - 2002. - № 1. - С. 69-75.

189. Руденко Н. В. Представительство интересов гражданина или

государства в суде как функция органов прокуратуры в Украине /

Н. В. Руденко // Прокурорская и следственная практика. - 2001. - № 3-4. - С. 105.

190. Руденко Н. В. Представительство прокуратуры в суде: украинский вариант / Н. В. Руденко // Законность. - 1998. - № 7. - С. 46.

191. Руденко М. Прокурор як учасник цивільного та

адміністративного процесу / М. Руденко // Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства України : тези доп. та наук. повід. учасн. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25-26 січня 2007 р.). - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2007. - С. 101-105.

192. Рыжаков А. П. Кассационное производство / А. П. Рыжаков,

А. И. Сергеев. - М. : Информационно-издательский Дом «Филинъ», 1997. - 128 с.

193. Рябцев В. П. Концептуальные проблемы организации и

функционирования прокуратуры. Научн. издание / В. П. Рябцев. - М. : НИИ при Генеральной прокуратуре Российской Федерации, 1991. - 80 с.

194. Рябцев В. П. Понятие и виды функций прокуратуры / В. П. Рябцев // Проблемы борьбы с преступностью. - 1983. - Вып. 39. - С. 50.

195. Рябченко О. Деякі проблеми реалізації процесуального статусу прокурора за Кодексом адміністративного судочинства України / О. Рябченко // Вісник Академії прокуратури України. - 2006. - № 1. - С. 28-32.

196. Рясенцев В. А. Основания представительства в советском гражданском праве / В. А. Рясенцев // Ученые записки Всесоюзного заочного юридического института. - 1948. - Вып. 1. - С. 46-59.

197. Саблук С. А. Правове становище дитини в Україні (теоретико- правовий аспект) [Текст] : дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.01 / Саблук С. А. - К., 2009. - 224 с.

198. Савицкий В. М. Очерк теории прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве / В. М. Савицкий. - М. : Наука, 1975. - 323 с.

199. Саволій Н. Особливості здійснення прокурором представницької функції в судах / Н. Саволій // Вісник прокуратури. - 2002. - № 5. - С. 81-82.

200. Сапунков В. Проблеми представництва прокуратурою в суді прав та основних свобод / В. Сапунков // Актуальні проблеми формування правової держави в Україні. До 50-ї річниці Конвенції про захист прав людини та основних свобод : м-ли Міжнар. наук.-практ. конф. : у 2 ч. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2000. - Ч. 2. - С. 54-56.

201. Сапунков В. Представництво прокурора як процесуальний інститут / В. Сапунков // Вісник прокуратури. - 2002. - № 6. - С. 67-72.

202. Севрук О. Здійснення прокуратурою представництва в адміністративному судочинстві / О. Севрук // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2008. - № 1. - С. 51-58.

203. Севрук О. Правовий статус прокурора в наказному провадженні / О. Севрук // Вісник прокуратури. - 2006. - № 8. - С. 67-73.

204. Селіванов А. О. Конституційно-правова характеристика публічної влади в адміністративній юрисдикції суду / А. О. Селіванов // Вісник Верховного Суду України. - 2006. - № 11. - С. 23-28.

205. Семенюк В. Інтереси держави в господарському представництві. Практичний аспект / В. Семенюк // Вісник прокуратури. - 2007. - № 6. - С. 14-18.

206. Середа Г. Європейські пріоритети реформування прокуратури України / Г. Середа // Вісник Академії прокуратури України. - 2006. - № 3. - С. 11-13.

207. Середа Г. П. Прокурор у виконавчому провадженні: основи організації і діяльності : навч. посіб. для студ. юрид. ВНЗ / Г. П. Середа, М. М. Говоруха, М. В. Руденко. - К. : Ін Юре, 2008. - 376 с.

208. Сивак М. Повноваження прокурора у господарському судочинстві з перегляду рішень третейських судів / М. Сивак // Вісник прокуратури. - 2010. - № 6. - С. 115-121.

209. Сидоренко М. Діяльність органів прокуратури з представництва інтересів громадян і держави в судах / М. Сидоренко // Вісник прокуратури. - 2007. - № 6 (72). - С. 19-24.

210. Симонян А. Представництво інтересів громадянина і держави в суді / А. Симонян // Прокуратура. Людина. Право. - 2004. - № 2. - С. 59-64.

211. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року № 2947-ІІІ (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 21-22. - С. 135.

212. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підруч. / О. Ф. Скакун ; пер. з рос. - X. : Консум, 2001. - 656 с.

213. Сліпченко О. Особливості розгляду цивільних позовів про відшкодування моральної (немайнової) шкоди в кримінальних справах / О. Сліпченко // Вісник прокуратури. - 2007. - № 12. - С. 91-95.

214. Словник української мови : в 11 т. / АН УРСР, Ін-т мовознавства ; за ред. І.К. Білодіда. - К. : Наукова думка, 1970-1980.

215. Советский гражданский процесс : учеб. / под ред. К. И. Комиссарова, В. М. Семенова. - М. : Юридическая литература, 1978. - 432 с.

216. Советский гражданский процесс : учеб. для юрид. ин-тов и ф-тов / под ред. проф. А. А. Добровольского и А. Ф. Клейнмана. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1970. - 440 с.

217. Солодкий В. Участь прокурора у виконавчому провадженні /

B. Солодкий // Вісник прокуратури. - 2003. - № 3. - С. 6-12.

218. Солодкий В. І. Участь прокурора у виконавчому провадженні: суть, генезис, значення / В. І. Солодкий // Право України. - 2003. - № 3. -

C. 6-12.

219. Становление правового государства и функции прокуратуры. «Круглый стол» // Законность. - 1994. - № 6. - С. 29.

220. Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. посіб. /

С. Г. Стеценко. - К. : Атіка, 2007. - 624 с.

221. Субботін Е. Від загального нагляду - до представництва інтересів громадян та держави в суді (етапи трансформування загальнонаглядової функції прокуратури) / Е. Субботін, О. Червякова // Право України. - 1998. - № 5. - С. 63-65.

222. Суботін Є. А. Представницька функція прокурора / Є. А. Суботін, О. Б. Чер’якова // Ідеологія державотворення в Україні: історія і сучасність : м-ли наук.-практ. конф. (м. Київ, 22-23 листопада 1996 року). - К. : Генеза, 1997. - С. 265.

223. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підруч. / О. Ф. Скакун ; пер. з рос. - X. : Консум, 2001. - 656 с.

224. Тертышников В. И. Гражданский процесс : курс лекцій : метод. пособ. / В. И. Тертышников. - Х., 1994. - 154 с.

225. Тимченко Г. П. Проблеми форм захисту цивільних прав та інтересів, що охороняються законом / Г. П. Тимченко // Вісник господарського судочинства. - 2002. - № 1. - С. 211-214.

226. Титарчук Г. Конституційний статус прокурора : європейська чи сучасна українська модель? / Г. Титарчук // Радник юстиції. - 2006. - № 3. -

С. 27-32.

227. Ткачев В. В Ростовской области создается региональная модель ювенальной юстиции / В. Ткачев // Российская юстиция. - 2002. - № 2. - С. 25.

228. Точиловский В. Н. О месте прокуратуры в системе государственной власти / В. Н. Точиловский // Закон Украины «О прокуратуре»: теория и практика его применения : кратк. тезисы науч.-практ. конф. - Х., 1992. - С. 8.

229. Узагальнення практики перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами в порядку цивільного судочинства, підготовлене суддею Верховного Суду України М. П. Пшонкою та головним консультантом управління вивчення та узагальнення судової практики Верховного Суду України О. Є. Бурлай [Електронний ресурс]. - Режим доступу : documentm>uzagalnennja...sudovih...u-zvjazku-z

230. Узагальнення практики розгляду судами цивільних справ про

усиновлення дітей, позбавлення батьківських прав, встановлення опіки та піклування над дітьми Апеляційного суду міста Києва від 1 січня 2009 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=505687.

231. Федунець З. Захист інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень / З. Федунець // Вісник прокуратури. - 2008. - № 5. - С. 1619.

232. Францифоров А. Ю. Прокурор в делах особого производства гражданского процесса / А. Ю. Францифоров // Законность. - 2006. - № 6. - С. 47-48.

233. Фурса С. Теоретичні аспекти правового та процесуального становища прокурора в цивільному судочинстві / С. Фурса // Право України.

- 1998. - № 12. - С. 68-70.

234. Фурса С. Довіреність та інститут представництва в цивільному законодавстві, нотаріальному і цивільному процесах України / С. Фурса // Право України. - 1999. - № 4. - С. 94-97.

235. Хавін О. Концептуальне бачення форм реалізації представницької функції прокуратури в суді / О. Хавін // Вісник прокуратури.

- 2001. - № 3. - С. 60-62.

236. Халатов С. А. Представительство в гражданском и арбитражном процессе / С. А. Халатов. - М. : Издательство НОРМА, 2002. - 208 с.

237. Хаманева Н. Ю. Место и роль института омбудсмена в системе правового контроля / Н. Ю. Хаманева // Правоведение. - 1992. - № 2. - С. 8487.

238. Хащина Т. Проблемні питання взаємодії з органами державної та виконавчої служби / Т. Хащина // Вісник прокуратури. - 2009. - № 3. - С. 5156.

239. Цивільний процес України: академічний курс [за ред. С. Я. Фурси]. - К. : Видавець Фурса С. Я. ; КНТ, 2009. - 848 с.

240. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року (із змінами та доповненнями) // Офіційний вісник України. - Офіц. вид. - 2004. - № 16. - С. 1088.

241. Чванкін С. А. Добровільне представництво у цивільному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.

12.0. 03 «Цивільне право і цивільний процес ; сімейне право, міжнародне приватне право» / С. А. Чванкін. - Одеса, 2005. - 22 с.

242. Черенков Е. А. Обеспечение социалистической законности при применении мер воздействия за административные правонарушения : дисс. ... кандидата юрид. наук / Черенков Е. А. - М., 1987. - 199 с.

243. Черненок М. Контроль і нагляд у процесі виконавчого провадження / М. Черненок // Юридична газета. - 2004. - № 11(23).

244. Чернобель Г. Т. Рецензия на книгу Г. Ханая «Право и личность» / Г. Т. Чернобель // Правоведение. - 1972. - № 1. - С. 104.

245. Чернушенко М. В. Апеляційне оскарження в цивільному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.02 конституційне право; муніципальне право / М. В. Чернушенко. - Одеса, 2004. - 22 с.

246. Чечерський В. Повноваження прокурора при виконанні судових рішень / В. Чечерський // Вісник прокуратури. - 2006. - № 8. - С. 22-25.

247. Чечерський В. І. Представництво прокуратурою інтересів громадянина та держави в суді на досвіді Словаччини, Польщі та України: порівняльно-правовий аналіз / В. І. Чечерський // Вісник господарського судочинства. - 2006. - № 1. - С. 158-163.

248. Чечот Д. М. Судебные представители / Д. М. Чечот // Гражданский процесс. - 1968. - С. 109-118.

249. Чечот Д. М. Участники гражданского процесса / Д. М. Чечот. - М. : Госюриздат, 1960. - 190 с.

250. Чиркин В. Е. Государственное управление : учеб. пособ. / В. Е. Чиркин. - М. : Юристъ, 2001. - 320 с.

251. Шалумов М. Прокуратура в правовой системе государства / М. Шалумов // Законность. - 1993. - № 7. - С. 14-17.

252. Шевчук П. І. Апеляційне і касаційне оскарження судових рішень (коментар цивільного процесуального законодавства) / П. І. Шевчук, В. В. Кривенко. - К. : Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. - 251 с.

253. Шемшученко Ю. Прокуратура України: шляхи реформування в аспекті входження у європейський правовий простір / Ю. Шемшученко, Г. Мурашин // Вісник Академії прокуратури України. - 2006. - № 4. - С. 511.

254. Шерстюк В. М. Представительство в суде / В. М. Шерстюк // Советский гражданский процесс. - М. : Изд-во МГУ, 1989. - С. 97-105.

255. Шерстюк В. М. Судебное представительство по гражданским делам / В. М. Шерстюк. - М. : Изд-во МГУ, 1984. - 115 с.

256. Шерстюк В. М. Арбитражный процесс : учеб. для студентов юридических вузов и факультетов / под ред. М. К. Треушникова. - М. : Издательский Дом «Городец», 2010. - 816 с.

257. Штефан М. Проблеми теорії і практики правового регулювання цивільних правовідносин / М. Штефан // Проблеми методології сучасного правознавства. - 1996. - С. 113.

258. Штефан М. Й. Представительство граждан в суде /

Штефан М. Й., Дрижчаная Е. Г., Гусев Е. В. - К., 1991. - 229 с.

259. Штефан М. Й. Виконання судових рішень : навч. посіб. /

Штефан Е. В., Омельченко М. П., Стефан С. М. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 320 с.

260. Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. Й. Штефан. - К. : Ін Юре, 2005. - 622 с.

261. Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України : підруч.

для юридичних вузів і ф-тів / М. Й. Штефан, О. Г. Дріжчана. - К. : Либідь,

1994. - 320 с.

262. Штогун С. Оскарження дій прокурора в суді / С. Штогун // Вісник прокуратури. - 2003. - № 9. - С.100-103.

263. Шумський П. Прокуратура - її місце та роль в державі / П. Шумський // Право України. - 1997. - № 8. - С. 40-43.

264. Шумський П. Завдання органів прокуратури, що випливають з положень нової Конституції України / П. Шумський // Право України. - 1997. - № 1. - С. 53-54.

265. Шумський П. В. Прокуратура України : моногр. / П. Шумський. - К. : Вентурі, 1998. - 336 с.

266. Щербак С. Місце виконавчого провадження в системі права України / С. Щербак // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 6. - С. 75-79.

267. Щербина В.С. Деякі питання виконання рішень господарського суду / В.С. Щербина // Вісник господарського судочинства. - 2002. - № 1. - С. 176-181.

268. Ювенальна юстиція в Україні: утопія чи реальність [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://smi.liga.net/articles/2012-05-15/5404008- yuvenalna yustits ya v ukra n utop ya chi realn st.htm

269. Юридична енциклопедія : в 6 т. / Ю. С. Шемшученко (ред.). ; НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1998. - Т. 1: А-Г. - 672 с.

270. Юрків Б. М. Представництво в суді / Б. М. Юрків // Цивільне процесуальне право України (за ред. В. В. Комарова). - X. : Основа, 1992. - С. 109-116.

271. ЮрТема: Ювенальна юстиція : чергове інтерв’ю у прямому ефірі

[Електронний ресурс]. - Режим доступу :

http://bihun.in.ua/iushits/iurhit/article/388/

272. Ямпольская Ц. А. О субъективных правах советских граждан и их гарантиях / Ц. А. Ямпольская // В кн.: Вопросы советского государственного права. - М. : Изд-во АН СССР, 1959. - С. 161-175.

273. Ярема А. Г. Правові позиції, викладені в окремих рішеннях, ухвалах Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України у 2002-2004 рр. / А. Г. Ярема // Судова практика Верховного Суду України у цивільних справах - К., 2006. - С. 396.

274. Яровиков К. Надзорная функция прокуратуры: история и проблемы развития / К. Яровиков // Государство и право. - 1999. - № 11. - С. 68-72.

<< | >>
Источник: Терещук Галина Андріївна. ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРОКУРАТУРОЮ ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. Список використаних джерел та літератури
 15. Список використаних джерел та літератури
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -