<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Авер’янов В. Б. Виконавча влада і адміністративне право. Київ: Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. 668 с.

2. Авер’янов В. Б. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: у двох томах: том 1.

Загальна частина. Київ: Видавництво «Юридична думка», 2004. 584 с.

3. Аверьянов В. Б. Функции и организационная структура органа государственного управления: учеб. пособие. Киев: Наук. думка, 1979. 150 с.

4. Бачило И. Л. Функции органов управления (правовые проблемы оформления и реализации). Москва: Юрид. лит., 1976. 200 с.

5. Беззубов Д. О. До поняття юридичної безпеки фізичних осіб як суб’єктів права України (адміністративно-правовий аспект). Бюлетень міністерства юстиції України. 2014. № 8 (серпень). С. 99-106.

6. Беззубов Д. О. Форми врахування громадської думки в забезпеченні суспільної безпеки. Наука і правоохорона. 2015. №3 (29). С. 9095.

7. Беззубов Д. О., Заросило В. О., Нестеренко О. Д. та ін. Імплементація адміністративного законодавства зарубіжних країн в правовий простір України (теоретико-методичні аспекти): навчальний посібник. Київ: ТОВ МП «Леся», 2015. 112 с.

8. Беззубов Д. О., Заросило В. О., Подоляка С. А та ін. Засади правового регулювання правовідносин у сфері адміністративного судочинства: навчальний посібник. К. МП «Леся», 2015. 120 с.

9. Безпалова О. І. Роль судової системи України в інституційному забезпеченні реалізації правоохоронної функції держави. Адміністративне право і процес: науково-практичний журнал заснований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. 2016. URL: http://applaw.knu.ua/index.php/holovna/item/316-rol-sudovoyi

10. Битяк Ю. П. Адміністративне право України: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 544 с.

11. Білодід І. К. Словник української мови: в 11 тт. АН УРСР. Інститут мовознавства. Київ: Наукова думка, 1970-1980. Т. 5. 1974. 840 с.

12. Бодров С.

Ю. Судебный прецедент в системе источников росийского права: вопросы теории и практики: дисс. канд. юрид. наук: 12.00.03. Ульяновск, 2004. 161 с.

13. Бойко В. П. Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих судів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07; НДІ публіч. права. Київ, 2016. 16 с.

14. Бондар С. О. Організаційне забезпечення діяльності адміністративних судів. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2010. № 18. С. 588-596.

15. Бондаренко Н.В. Правові аспекти патронатної служби. Вісник Вищої ради юстиції. № 2. 2010. С. 90-97.

16. Борко А. Л. Контроль і нагляд у судовій системі України за діяльністю судів. Митна справа. 2013. № 6(2.2). С. 331-337.

17. Борко А. Л. Поняття і основні риси адміністративно-правового забезпечення функціонування судової системи України. Публічне право. 2013. № 2. С. 71-77.

18. Борко А. Л. Теоретичні аспекти розуміння поняття та принципів судової влади, судової системи і правосуддя. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 4. С. 34-40.

19. Бояринцева М. А. Адміністративно-правовий статус громадянина України. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Київ, 2005. 213 с.

20. Булгаков О. С. Становлення та розвиток інституту патронатної служби в Україні: окремі проблеми. Прикарпатський юридичний вісник. Випуск 3(18). 2017. С. 36-39.

21. Булкат М. С. Принципи судової влади: характеристика поняття. Альманах права. 2017. Вип. 8. С. 128-130.

22. Булкат М. С. Система функцій судової влади. Публічне право. 2016. № 4. С. 201-211.

23. Бусел В. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.). Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1725 с.

24. Ведєрніков Ю. А. Теорія держави і права: навч. посібник. Київ: Знання, 2008. 333 с.

25. Велика проблема: хто може втратити роботу через судову реформу. 5.ua. 2017. URL: https://www.5.ua/suspilstvo/velyka-problema-khto- mozhe-vtratyty-robotu-cherez-sudovu-reformu-157136.html

26.

Взаємодія секретаря судового засідання з помічником судді. Судова гілка влади. 2017. URL: http://www.vaas.gov.ua/news/vzayemodiya- sekretarya-sudovogo-zasidannya-z-pomichnikom-suddi/

27. Відкрите звернення помічників суддів Вищого адміністративного

суду України. Київський апеляційний адміністративний суд: офіційний веб- портал. 2016. URL: http://kaas.gov.ua/about/news/617-vidkrite-zvernennya-

pomichnikiv-suddiv-vishchogo-administrativnogo-sudu-ukrajini.html

28. Галунько В. В., Олефір В. І., Гридасов Ю. В. Адміністративне право України: у 2-х т.: підручник Т.1: Загальне адміністративне право. Академічний курс. Херсон: ХМД, 2013. 396 с.

29. Гаманюк Л. О. Юридичний та конституційний обов’язок в українському праві. Актуальні проблеми держави і права. 2012. Вип. 67. С. 248-254.

30. Городовенко В. В. Принцип справедливості судової влади: загальнотеоретичні аспекти. Адвокат. 2012. № 2. С. 20-24.

31. Гумін О. М. Адміністративно-правовий статус особи: поняття та структура. Наше право. 2014. № 5. С. 32-37.

32. Гусейнова Л. А., Апресян Р. Г. Етика: енциклопедичний словник. Москва: Гардаріки, 2001. 356 с.

33. Дегтяренко М. А. Організаційно-правові та психологічні засади професійної діяльності судового психолога-консультанта: дис. ... канд. псих. наук: 19.00.06. Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2017. 216 с.

34. Державна судова адміністрація подала Раді суддів для

затвердження проект положення про помічника володаря мантії. Закон і бізнес. 2016. URL: http://zib.com.ua/ua/130536-

dsau_mogla_uzalezhniti_pomichnikiv_suddiv_vid_kerivnika_apar.html

35. Діденко С. В. Адміністративно-правове забезпечення обігу та застосування зброї в Україні: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07. Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». Київ, 2016. 36 с.

36. Діденко С. В. Адміністративно-правовий статус суб’єктів

публічної адміністрації які здійснюють адміністративно-правове

забезпечення обігу та застосування зброї в Україні. Прикарпатський юридичний вісник.

2015. №3. С. 75-80.

37. Діденко С. В. Адміністративно-правовий статусу національної поліції у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2016. №3. С. 55-61.

38. Діденко С. В. Складові професійної культури майбутніх працівників ОВС. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми запобігання правопорушенням у молодіжному середовищі». Херсон: Вид. Харк. нац. ун -ту внутр. справ, 2009. С. 5-9.

39. Е-декларування: хто має подавати декларацію, а хто - ні. Бухгалтерія: бюджет. 2017. URL:

https://buhbudget.com.ua/ua/journal/buhbudget/article/7890

40. Еркки Калев Асп. Введение в социологию. Санкт-Петербург: Алетейя, 2000. 256 с.

41. Ещук О. М. Административно-правовая охрана и административно-правовая защита: общее и частное. Международный научно-практический журнал «Закон и жизнь». 2013. С. 49-53.

42. Європейський Союз сприятиме престижу посади помічника

судді. Судова гілка влади. 2016. URL:

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/BED5F2D87281260BC2257A EF003D272E

43. Єщук О. М. Механізм адміністративно-правового регулювання. Митна справа: Науково-аналітичний журнал. засн.: Нац. ун-т «Одеська юридична академія», ТОВ «Митна газета». Львів: Шерман М.Д., 2011. №3 (75). ч. 2. С. 264-267.

44. Єщук О. М. Щодо адаптації вітчизняної термінології у сфері адміністративно-правової охорони до стандартів Європейського Союзу. Науковий вісник Херсонського державного університету: Серія «Юридичні науки». Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. Випуск № 2. С. 48-50.

45. Загнаний суддя, або Чи допоможе судова реформа судам стати

справді незалежними. Юрінкомінтер. 2017. URL:

http://yurincom.com/ua/legal_practice/analitychna_yurysprudentsiia/zagnanyi_sud

dia_ abo_chy_dopomozhe_sudova_reforma_sudam_staty_spravdi_nezalezhnymy-

publication/

46. Зайчук О. В., Оніщенко Н. М. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник. К. : Юрінком Інтер, 2008.

688 с.

47. Запорожець М. П. Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих загальних судів України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07; Нац. ун-т внутр. справ. Х., 2004. 20 с.

48. Зарплата працівників суду мотивує до корупції? Судова гілка влади. 2016. URL: https://br.hr.court.gov.ua/sud2005/news1/276322/

49. Звіт за результатами аналізу нормативного регулювання питань запобігання корупції в системі правосуддя (проект). Програма USAID. 2017. URL: http://zib.com.ua/files/Report_Mykola_Khavronyuk.pdf

50. Зубрицька О. Адміністративна правоздатність як елемент правосуб’єктності індивідуальних суб’єктів адміністративного права. Вісник Національної академії прокуратури України. 2015. № 3. С. 99-104.

51. Іванищук А. А. Адміністративно-правове забезпечення судової влади: монографія. Херсон: Грінь Д. С., 2015. 443 c.

52. Іванищук А. А. Адміністративно-правове забезпечення судової влади в Україні. автореф. дис. ... докт. юрид. наук. Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". Київ, 2017. 38 с.

53. Іванищук А. А. Адміністративно-правовий статус помічника судді. Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія". 2015. Т. 15. С. 328-333.

54. Ігонін Р. В. Поняття адміністративно-правового забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції. Адвокат. 2011. № 1. С. 36-40.

55. Інформаційно-технічне забезпечення та впровадження технологій

в організацію роботи місцевих загальних судів Херсонської області. ТУ ДСА України в Херсонській області. 2016. URL:

https://ks.court.gov.ua/tu22/infosud/164074/

56. Каримова Р. Р. Юридические обязанности: сущность и проблемы реализации: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. 12.00.01. Екатеринбург, 2008. 22 с.

57. Кириченко В. М., Куракін О. М. Теорія держави і права: модульний курс.: навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2010. 264 с.

58. Ковальова Т. В., Коврига Л. П. Тлумачний словник української мови. Харків: Синтекс, 2005.

672 с.

59. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. ВВР. 2005. № 35-36, № 37. Ст. 446.

60. Кодекс законів про працю України: закон України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII. Відомості Верховної ради УРСР. 1971. Ст. 375.

61. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984. ВВР. № 51. Ст. 1123.

62. Кожен суддя сьогодні повинен бути психотерапевтом. Зрада: інформаційний веб-портал. 2016. URL: http://zrada.today/prognozi-i-dumki/z- zalu-sudu/olena-pervushina-kozhen-suddya-sogodni-povinen-buti-psihoterapevtom

63. Козлов А. Є. Конституційне право: підручник. Москва: Видавництво БЕК, 1997. 464 с.

64. Колодій А. М., Копєйчиков В. В. Загальна теорія держави і права: навч. посібник. Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. Вид. стереотип. Київ: Юрінком Інтер, 2001. 320 с.

65. Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч. К: Юрінком Інтер, 2011. 576 с.

66. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від. 04 листопада 1950 року. Урядовий кур’єр. 2010. № 215.

67. Конституція України від 28.06.1996. Відомості Верховної Ради. 1996. № 30. Ст. 141.

68. Конфлікт інтересів: українська традиція чи привид минулого?

Правда: інформаційний веб-портал. 2016. URL:

http ://www.pravda.com.ua/cdn/ graphics/2016/12/konflikt-interesiv/index.html

69. Концепт утворення Верховного Суду: окремі аспекти роботи

апарату. Судова гілка влади. 2016. URL:

http ://sc. gov.ua/ua/ golovna_storinka/koncept_utvorennja_verhovnogo_sudu_okre mi_aspekti_roboti_aparatu.html

70. Корельський В. М., Перевалова В. Д. Теория государства и права: учебник для вузов Москва: НОРМА-ИНФА, 2002. 549 с.

71. Костилєв О. І. Поняття та особливості діяльності патронатної служби та патронатних службовців. Митна справа. 2015. № 2(2.2). С. 14-19.

72. Костилєв О. І. Адміністративно-правовий статус патронатної служби міністра: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". Київ, 2015. 16 с.

73. Костилєв О. І. Адміністративно-правовий статус патронатної служби міністра: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Відкритий міжнар. ун -т розвитку людини "Україна". Київ, 2015. 202 с.

74. Костів М. В. Адміністративна правосуб’єктність юридичних осіб та особливості її реалізації в адміністративно-деліктних відносинах: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07; НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. К., 2005. 21 с.

75. Кращого претендента на посаду судді, ніж фаховий помічник,

немає. Закон і бізнес. 2016. URL: http://zib.com.ua/ua/print/129607-

golova_asociacii_pomichnikiv_suddiv_ukraini_olga_primak-bere.html

76. Крестовська Н. М., Матвеева Л. Г. Теорія держави і права: елементарний курс. Видання друге. X.: ТОВ «Одіссей», 2008. 432 с.

77. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131.

78. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012. Офіційний вісник. 2012. № 37. Ст. 1370.

79. Курило М. П. Організаційно-правова функція суду в різних

галузях процесуального права. Lex-line. 2017. URL: http://www.lex-

line.com.ua/?language=ru&go=full_article&id=1407

80. Лазарев Б. М. Компетенция органов управлення. Москва: Юрид. лит., 1972. 280 с.

81. Лазор О. Д. Державна служба в Україні: навч. посіб. Київ: Дакор, 2009. 560 с.

82. Левченко К. Б. До проблеми забезпечення трудових прав працівників патронатних служб. Форум права. 2010. № 1. С. 208-212

83. Малиновський В. Я. Державне управління: навчальний посібник. Київ: Атіка, 2003. 576 с.

84. Малихіна А. О. Особливості відносин безпосереднього підпорядкування в апараті суду. Правова доктрина - основа формування правової системи держави: матеріали Міжнар. наук. -практ. конф., присвяч.

20-річчю НАПрН України та обговоренню п’ятитом. моногр. "Правова доктрина України", Харків, 20-21 листоп. 2013 р. Нац. акад. прав. наук України. Харків, 2013. С. 868-870.

85. Малихіна А. О. Зарубіжний досвід організації та правового забезпечення роботи апарату суду. Юрист України. 2014. № 2. С. 18-24.

86. Мандичев Д. В. Поняття адміністративно-правового статусу органу виконавчої влади. Право і суспільство. 2010. № 5. С. 117-121.

87. Марочкін І. Є., Сібільова Н. В. Організація судових та правоохоронних органів: підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. Закладів. Харків: ТОВ «Одіссей», 2007. 528 с.

88. Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання

конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб Національного агентства з питань запобігання корупції від 14 липня 2016 року № 2. Кадровик: інформаційний веб-портал. 2016. URL:

https://www.kadrovik01.com.ua/article/198-metodichn-rekomendats-z-pitan- zapobgannya-ta-vregulyuvannya-konflktu-nteresv

89. Механізми удосконалення роботи судової статистики. Судова

гілка влади. 2017. URL: http://www.vaas.gov.ua/news/mexanizmi-

udoskonalennya-roboti-sudovo%D1%97-statistiki/

90. Михайлов О. М. Правовий статус інших учасників адміністративного судочинства в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". Одеса, 2015. 22 с.

91. Михайлов О. М. Роль й ступінь участі помічника судді адміністративного суду у здійсненні державно-владних функцій. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф.; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України. Одеса: Фенікс, 2012. Т. 2. С. 69-71.

92. Молдован В. В. Правознавство: цікаве і мудре: навч. посіб. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ: Алерта, 2012. 255 с.

93. Мрія про мантію. Закон і бізнес. 2016. URL:

http://zib.com.ua/ua/128484-

chi_mozhe_pomichnik_suddi_stati_nezalezhnim_suddeyu_i_ne_but.html

94. Національна школа суддів України. Національна школа суддів України: офіційний веб-портал. 2017. URL: http://nsj.gov.ua/

95. Обрусна С. Ю. Поняття судового управління: проблеми дефініції. Право і Безпека. 2010. № 2. С. 42-46.

96. Окар-Балаж Я. І. Деякі питання визначення правового статусу особи у адміністративному праві. Наше право. 2015. № 2. С. 81-85.

97. Окунєв І. С. Загальнотеоретичні засади правового статусу суб’єкта права: автореф. дис. ...канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. Інститут законодавства Верховної Ради України. К., 2009. 23 с.

98. Організаційне забезпечення судової системи. Studfiles. 2017. URL: https:// studfiles.net/preview/5776385/page :8/

99. Орловська І. Г. Адміністративно-правовий статус суддів,

прокурорів, адвокатів і нотаріусів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право», 2013. Випуск 22. Частина 1. Том 2. С. 205-208.

100. Орловська І. Г. Поняття та зміст легалізації основних юридичних спеціальностей. Актуальні проблеми права: теорія і практика. № 28. 2013. С. 408-415.

101. Орловська І. Г. Поняття та зміст основних юридичних спеціальностей. Актуальні проблеми правознавства: збірник наукових праць: Науково-практична інтернет-конференція. Київ: Університет «Україна», 2013. С. 24-25.

102. Орловська І. Г. Проблема контролю органів державної влади. Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 13-14 квітня 2016 р. у ІІ част. Ч. ІІ. К.: Університет «Україна», 2016. С. 14-16.

103. Осика І. М. Статус помічника судді місцевого загального суду у світлі положень нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Вісник Вищої ради юстиції. 2010. №4. С. 6-18.

104. Осика І. М., Акбарова І. М, Бондаренко М. С. та ін. Посібник помічника судді загального суду. Київ, 2010. 509 с.

105. Панчук В. А. Адміністративні обов’язки помічника судді. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2015. № 2. С. 145-150.

106. Панчук В. А. Адміністративні права помічника судді. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2016. Випуск 2. Т. 3. С. 112-117.

107. Панчук В. А. Завдання помічника судді: проблематика визначення. Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 10-11 лютого 2017 р. Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017. С. 77-79.

108. Панчук В. А. Завдання та функції помічника судді. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Випуск № 2. Том 3. С. 178-183.

109. Панчук В. А. Зарубежный опыт определения статуса помощника судьи. Международный научно-практический журнал «Право и Закон». 2017. № 3.С. 107-112.

110. Панчук В. А. Місце і роль помічника судді в судовій гілці влади. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. Випуск 41. Т. 3. С. 84-89.

111. Панчук В. А. Окремі питання кваліфікації злочинів проти журналістів у зв’язку зі здійсненням ними законної професійної діяльності. Сучасні погляди на актуальні питання правових наук: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 27-28 листопада 2015 р. Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2015. С. 122 - 123.

112. Панчук В. А. Поняття адміністративно-правового статусу помічника судді. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Випуск №5. С. 101-109.

113. Панчук В. А. Принципы деятельности помощника судьи. Научно - методический журнал «Право и Политика». 2016. № 4. С. 77-82.

114. Панчук В. А. Проблематика визначення ролі помічника судді в судовій владі. Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 6-7 травня 2016 р. Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2016. С. 104-106.

115. Пєнцов М. В. Принципи судочинства як найважливіші засади ефективної організації судової влади в Україні та країнах СНД. Право і Безпека. 2014. № 2. С. 10-13.

116. Пиголкин А. С. Общая теория права: учебник для юридических вузов. Москва: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1996. 384 с.

117. Підкуркова І. В. Дослідження якості роботи суду з використанням методу карток громадянського звітування як ефективний засіб оцінки та моніторингу судової діяльності. Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія : Соціологія. 2016. № 3. С. 176-184.

118. Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції:

затверджено рішенням Ради суддів України від 25 березня 2011 року № 14. Судова гілка влади. 2016. URL: https://court.gov.ua/sudova-

vlada/969076/pppsszu

119. Помічник судді - що за професія? StyleZhinki. 2016. URL: http://stylezhinki.ru/suspilstvo/9346-pomichnik-suddi-shho-za-profesija-obov- jazki.html

120. Помічник судді. Крок перший на шляху до суддівської кар’єри. Цензорнет. 2017. URL: https://censor.net.ua/blogs/3045836/pomchnik_sudd_krok_pershiyi_na_shlyahu_d

o_suddvsko_karri

121. Помічник судді: слуга двох господарів? Правовий тиждень:

інформаційний веб-портал. 2017. URL:

http://legalweekly.com.ua/index.php?id=16061&show=news&newsid=121725

122. Помічника судді Апеляційного суду зловили на корупції. Стопкорупція. 2016. URL: http://stopcor.org/aktivisti-zlovili-pomichnika-suddi- apelyatsiynogo-sudu-na-koruptsiyi/

123. Помічникам суддів скоротять до 3 місяців термін навчання для зайняття посад у місцевих судах. Українське право: інформаційний вебпортал. 2017. URL: http://www.ukrainepravo.com/news/ukraine/pomichnikam- suddiv-skorotyat-do-3-misyatsiv-termin-navchannya-dlya-zaynyattya-posad-u- mistsevikh-sud/

124. Помічником судді Налицишином М.М. проведено узагальнення

судової практики розгляду кримінальних справ (проваджень) про злочини вчинені неповнолітніми. Закон і бізнес. 2017. URL: http://zib.com.ua/ua/60214- pomichnikom_suddi_nalicishinom_mm_provedeno_uzagalnennya su.html

125. Посада помічника судді: престиж чи відповідальність?

Вінницький апеляційний адміністративний суд. 2017. URL:

http://www.vaas.gov.ua/news/posada-pomichnika-suddi-prestizh-chi- vidpovidalnist/

126. Посади додаткових помічників суддів мають бути збережені.

Закон і бізнес. 2016. URL: http://zib.com.ua/ua/128749-

posadi_dodatkovih_pomichnikiv_suddiv_mayut_buti_zberezheni__.html

127. Посадова інструкція помічника судді Таращанського районного

суду Київської області. Судова гілка влади. 2016. URL:

https://court.gov.ua/userfiles/tmp8c3f.pdf

128. Потрібно вести дискусію про специфічне регулювання помічника

судді. Судова гілка влади. 2017. URL:

https://court.gov.ua/sud5023/publication/292113/

129. Потрібно вести дискусію про специфічне регулювання, яке надало б можливість врахувати особливості цієї професії. Юридична газета онлайн. 2017. URL: http://yur-gazeta.com/interview/potribno-vesti-diskusiyu-pro- specifichne-regulyuvannya-yake-nadalo-b-mozhlivist-vrahuvati-osoblivost.html

130. Правила поведінки працівника суду: затверджено рішенням Ради суддів України від 6 лютого 2009 року № 33. Судова гілка влади. 2016. URL: https://court.gov.ua/userfiles/PravPovPracSudu.pdf

131. Принципи адміністративного права. Інститут публічного права. 2016. URL: http://sipl.com.ua/?page_id=1517

132. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. Відомості Верховної Ради. 2016. № 4. Ст. 43.

133. Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами

цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення: постанова Вищого спеціалізованого суду від 17.10.2014 № 11. ВРУ: офіційний веб-портал. 2017. URL:

http ://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0011740-14

134. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700- VII. Офіційний вісник України. 2014. № 87. Ст. 2474.

135. Про затвердження Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в апеляційному суді Волинської області : Наказ апеляційного суду Волинської області від 30.05.2011 № 30. Судова гілка влади. 2016. URL: https://vla.court.gov.ua/sud0390/18/05

136. Про роз’яснення щодо наявності конфлікту інтересів: Рішення РСУ №75 від 04 листопада 2016 року. Судова гілка влади. 2016. URL: https://court.gov.ua/konflikt_interesiv/RSU_8

137. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради. 2016. № 31. Ст. 545.

138. Пустовойт Т. В. Поняття судової влади та її місця в конституційно-правовому механізмі публічної влади. Вісник

Маріупольського державного університету. Серія: Право. 2014. Вип. 8. С. 186-192.

139. П’ятковський В. І. Державна судова адміністрація України як суб’єкт адміністративного права. Форум права. 2011. № 3. С. 648-653.

140. Радченко О. М. Помічник судді суду загальної юрисдикції: шляхи удосконалення правового статусу. Судова апеляція. 2014. № 3. С. 11-16.

141. Реформа судочинства - ключові новації. Громадський простір. 2017. URL: https://www.prostir.ua/?news=reforma-sudochynstva-klyuchovi- novatsiji-pohlyad-suddiv

142. Розмір зоробітної плати працівників апарату суду в 2018 році в Україні. Україна сьогодні. 2017. URL: https://ukrainatoday.com.ua/rozmir- zorobitno%D1 %97 -plati-pracivnikiv-aparatu-sudu-v-2018-roci-v-ukra%D1 %97ni/

143. Роль працівника апарату суду в комунікаційній діяльності суду.

Національна школа суддів України. 2017. URL:

http ://www.nsj. gov.ua/ua/news/rol-pratsivnika-aparatu-sudu-v-komunikatsiyniy- diyalnosti-sudu/

144. Роль судової влади в правовій державі. Studfiles. 2017. URL: https:// studfiles.net/preview/2399682/page :5/

145. РСУ роз’яснює окремі питання конфлікту інтересів. Закон і

бізнес. 2016. URL: http://zib.com.ua/ua/123914-

rada_suddiv_ukraini_rozyasnyue_okremi_pitannya_konfliktu_int.html

146. Селіванов А. Судова влада в правовій державі: нові принципи забезпечення ефективності. Віче. 2010. № 16. С. 12-14.

147. Семенов В. М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства. Москва: Юридическая литература, 2012. 152 с.

148. Серьогін С. М. Енциклопедія державного управління у 8 т. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; Київ: НАДУ, 2011. Т.6: Державна служба. 2011. 524 с.

149. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Х. : Консум, 2008. 655 с.

150. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник. Київ: Правова єдність : Алерта, 2014. 524 с.

151. Слабко С. М. Сутність та зміст правосуб’єктності людини: теоретичний, історичний та міжнародний аспекти. Молодий вчений. 2016. №12.1. С. 615-618.

152. Соціальна роль. Вікіпедія: онлайн енциклопедія. 2017. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1 %D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0% D0%BB%D 1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D 1 %8C

153. Стаття 63 Конституція України 2013: статті Конституції України. Juristoff. 2016. URL: https://juristoff.com/resyrsi/kz/konstitutsiya-ukrajini/rozdil- 2-prava-svobodi-ta-obov-yazki-lyudini-i-gromadyanina/11016-stattya-63 - konstituciya-ukraj ini-2013-statti-konstitucij i-ukraj ini

154. Струс-Духнич Т. В. Роль і місце судової влади у правовій державі. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2011. Вип. 6. С. 171-175.

155. Суд починається з поваги. Якщо люди вважають суддю

гуманним, справедливим і об’єктивним - це найкраща оцінка його діяльності. Судова гілка влади. 2016. URL:

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsen.nsf/0/5D3C2F2451017804C2257558003C2 694?OpenDocument&CollapseView&RestrictT oCategory=5D3C2F2451017804C 2257558003C2694&Count=500&

156. Сухарев. А. Я. Большой юридический словарь. Москва: ИНФРА- М, 2003. 704 с.

157. Тертична Е. В. Місце та роль органів судової влади в механізмі "стримування і противаг" у системі розподілу влади україни. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2013. Вип. 11. С. 211-215.

158. Толкачев К. Б. Органы внутренних дел в механизме обеспечения личных конституционных прав и свобод граждан: моногр. Министерство внутренних дел СССР, Уфимская высшая школа. Уфа: Уфимская ВШ МВД СССР, 1991. 168 с.

159. У професійності немає статі. Юридична газета. 2016. URL: http://yur-gazeta.com/interview/u-profesiynosti-nemae-stati.html

160. Уварова О. О. Роль принципів права у процесі правозастосування: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Х., 2009. 210 с.

161. Хто стане новими суддями місцевих судів? Центр демократії та верховенства права. 2017. URL: http://cedem.org.ua/news/hto-stane-novymy- suddyamy-mistsevyh-sudiv/

162. Черновський О. К. Психологічна особливість суддівської діяльності. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2009. Вип. 20. С. 147-151.

163. Чи повинні помічники суддів подавати е-декларації? Київський районний суд міста Одеси. 2017. URL: https://kievskiysud.od.ua/press- department/all-news/4266-chi-povinni-pomichniki-suddiv-podavati-e-deklaratsiji

164. Чи поширюються вимоги закону «Про запобігання корупції» на помічників суддів? Закон і бізнес. 2017. URL: http://zib.com.ua/ua/127132- chi_e_pomichnik_suddi_posadovoyu_osoboyu_na_yaku_rozpovsyudz.html

165. Чижмарь К. І. Організація та діяльність нотаріату в Україні: загальні засади конституційно-правового статусу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2014. Випуск 29. С. 119-123.

166. Чуприна Ю. Ю. Місце судової гілки влади в системі державної влади України. Державне будівництво. 2010. № 1.

167. Шемшученко Ю. С. Юридична енциклопедія: в 6 т. Київ: Українська енциклопедія, 2003. Т. 5: П-С. 2003. 736 с.

168. Шлях до суддівства: у помічників суддів 9 місяців фори перед юристами-практиками. Чесно: інформаційний веб-портал. 2017. URL: http://chesnosud.org/analytics/shlyah-do-suddivstva-u-pomichnykiv-suddiv-9- misyatsiv-fory-pered-yurystamy-praktykamy/

169. Шпенов Д. Ю. Суб’єктивні права та юридичні обов’язки суддів як носіїв судової влади в Україні. Наше право. 2014. № 10. С. 43-48.

170. Шпенова П. Ю. Завдання та функції апарату суду, їх значення в організаційному забезпеченні судової діяльності. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2016. № 5. С. 132-140.

171. Шпенова П. Ю. Загальні засади формування кадрів для апарату суду. Проблеми законності. 2016. Вип. 134. С. 182-189.

172. Шувалова Н. Н. Этика государственной и муниципальной службы: учебник и практикум для академического бакалавриата. Москва: Юрайт. 2016. 405 с.

173. Що таке патронатна служба у суді? Судова гілка влади. 2017. URL: https://kr.cn.court.gov.ua/sud2510/pres-centr/news/339885/

174. Щодо напрямів підвищення якості надання адміністративних послуг населенню в Україні. Національний інститут стратегічних досліджень. 2016. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1508/

175. Як ВС може стати платформою для захисту та об’єднання

помічників служителів Феміди. Закон і бізнес. 2017. URL:

http://zib.com.ua/ua/131051-

yak_vs_mozhe_stati_platformoyu_dlya_zahistu_pomichnikiv_sudd.html

176. Як працівники суду борються за гідну заробітну плату? Київський районний суд міста Одеси. 2016. URL: https://kievskiysud.od.ua/press-department/all-news/2609-yak-pratsivniki-sudu- boryutsya-za-gidnu-zarobitnu-platu

177. Яновська О. Г. Забезпечення дотримання розумних строків на стадії підготовчого провадження. Актуальні проблеми застосування та реалізації положень КПК України. № 1. 2016. С. 64-69.

178. Яремко В., Сліпушко О. Новий словник української мови. Київ: Аконіт, 2008. 928 с.

179. Asystenci s^dziow. Asystentsedziego. 2017. URL:

http://www.asystentsedziego.org/asystenci-sedziow/

180. Benefits. U.S. Courts. 2017. URL:

http://www.uscourts.gov/careers/benefits

181. Beruf Als Rechtspfleger - arbeiten in der justiz. Karista. 2017. URL: http://www.karista.de/berufe/rechtspfleger/

182. Bezzubov D.O. Administrative public safety regimes in the European Union. Proceedings of the National Aviation University: № 2. 2017. 161-164 p.

183. Careers. The Supreme Court of the United Kingdom. 2017. URL: https://www.supremecourt.uk/careers.html

184. Greffier dans la justice judiciaire fran5aise. Wikipedia. 2017. URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Greffier_dans_la_justice_judiciaire_fran%C3%A7ais e

185. Job Details for Judicial Law Clerk. U.S. Courts. 2017. URL: http://www.uscourts.gov/careers/current-job-openings/89830

186. Judicial Assistant Duties. CAREERTREND. 2016. URL: https://careertrend.com/judicial-assistant-duties-6482.html

187. Judicial Assistant Duties. THE NEST. 2016. URL:

https://woman.thenest.com/judicial-assistant-duties-21558.html

188. Judicial Assistant: Job Description, Duties and Salary. STUDY.COM.

2017. URL:

https://study.com/articles/Judicial_Assistant_Job_Description_Duties_and_Salary. html

189. Judicial assistants in the Court of Appeal Civil Division.

Judiciary.Gov.UK. 2017. URL: https://www.gov.uk/guidance/judicial-assistants- in-the-court-of-appeal-civil-division#apply-to-be-an-assistant

190. Judicial Assistants in the Court of Appeal. Judiciary .Gov.UK. 2017. URL: https://www.judiciary.gov.uk/you-and-the-judiciary/going-to-court/court-of- appeal-home/judicial-assistants-in-the-court-of-appeal/

191. Judicial Assistants Pilot Scheme. The Supreme Court of the United Kingdom. 2017. URL: https://www.judiciary.gov.uk/announcements/judicial- assistants-pilot-scheme/

192. Judicial clerkship. Legallypediah. 2017. URL:

https://www.legallyindia.com/wiki/Judicial_clerkship

193. Law Clerk Program. Federal Court of Appeal. 2017. URL: http://cas- cdc-www02.cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/fca-caf_eng/lcp-paj_eng#duties

194. Law clerk. Wikipedia: free-content encyclopedia. 2017. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Law_clerk#Canada

195. Law Clerk-cum-Research Assistant. Glassdoor. 2017. URL:

https://www.glassdoor.com/Job/india-law-clerk-jobs- SRCH_IL.0,5_IN115_KO6,15.htm?srs=TAB_OVER_SALARY_SEARCH

196. Le greffier, un officier public et ministeriel infogreffe. Infogreffe. 2017. URL: https://www.infogreffe.fr/roles-des-greffes.html

197. Rachel Barrett. A day in the life of a judicial assistant. Ukscblog. 2017. URL: http://ukscblog.com/a-day-in-the-life-of-a-judicial-assistant-rachel- barrett/

198. Rechtspfleger. Berlin.De. 2017. URL:

http://www.berlin.de/rechthaber-gesucht/berufe/rechtspflegerin/aufgabenbereiche/

199. Rechtspfleger. Wikipedia. 2017. URL:

https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtspfleger

200. Teisejo padejejas. Wikipedia. 2017. URL:

https ://lt.wikipedia.org/wiki/T eis%C4%97j o_pad%C4%97j %C4%97jas

201. Who Works for the Judiciary? U.S. Courts. 2017. URL: http://www.uscourts.gov/careers/who-works-judiciary

202. Winston Erika. Job description for a judicial assistant. CAREERTREND. 2017. URL: https://careertrend.com/about-6701087-job- description-judicial-assistant.html

<< | >>
Источник: ПАНЧУК ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОМІЧНИКА СУДДІ В УКРАЇНІ. ДИСЕРТАЦІЯ подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2018. 2018

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -