<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аваков скасував 86 обов’язкових показників ефективності роботи правоохоронців // 112 Україна. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http ://ua. 112.ua/polityka/avakov-skasuvav-86-oboviazkovykh-pokaznykiv- efektyvnosti-roboty-militsii-271971.html

2.

Аванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика / Г. А. Аванесов. - М., 1980. - 528 с. - (Академия МВД СССР).

3. Аванесов Г. А. Криминология / Г. А. Аванесов. - М. : Академия МВД СССР, 1984. - 500 с.

4. Авер’янов В. Б. Спрямованість на забезпечення прав громадян - демократична сутність влади / В. Б. Авер’янов // Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В. Б. Авер’янова. - К. : Ін-Юре, 2002. - С. 150.

5. Авсеенко Е. В. Криминология : ученик / Е. В. Авсеенко. - М., Архангельск : Международный «Институт управления», 2001. - 415 с.

6. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть общая / [под ред. А. П. Коренева]. - М. : Щит-М, 2003. - 308 с.

7. Административное право (вопросы административноюрисдикционной деятельности органов внутренних дел) / под ред. Л. Л. Попова. - М. : Акад. МВД СССР, 1983. - 176 с.

8. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : підручник / за ред.: Є. М. Моісеєва, Ю. І. Римаренка, В. І. Олефіра. - К. : КНТ, 2008. - 816 с.

9. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : навчальний посібник / В. Д. Сущенко, В. І. Олефір, С. Ф. Константінов та ін.; за заг. ред. Є. М. Моісеєва. - К. : КНТ, 2008. - 264 с.

10. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : підруч. / [за заг. ред. І. П. Голосніченко, Я. Ю. Кондратьєва]. - К. : Укр. акад. внутр. справ, 1995. - 177 с.

11. Адміністративне право зарубіжних країн : курс лекцій / О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, О. Є. Користін та ін. ; за ред. О. В. Кузьменко. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 528 с.

- [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http ://pidruchniki.com/127802125883 6/pravo/struktura_sistema_upravlinnya_polits eyskimi_organami_okremih_zarubizhnih_krayin

12. Адміністративне право України : підручник для юрид. вузів і фак. / За ред. Ю. П. Битяка. - Х. : Право, 2000. - 520 с.

13. Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. у двох томах. Том 1. Загальна частина / ред. колегія : В. Б. Авер’янов (голова). - К. : Юридична думка, 2004. - 584 с.

14. Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс : підруч. / за заг. ред. академіка НАПрН України О. М. Бандурки. - Х. : Золота миля, 2011. - 584 с.

15. Александров Н. Г. Экономическая политика КПСС и законодательство о труде / Н. Г. Александров // Экономическая политика КПСС, труд и право. - М. : Изд-во МГУ, 1973. - С. 7.

16. Александров Ю. В. Кримінологія : курс лекцій / Ю. В. Александров, А. П. Гель, Г. С. Семаков. - К. : МАУП, 2002. - 295 с.

17. Аналіз стану злочинності в Україні за 2012 рік // [Електронний

ресурс]. - Режим доступу: http://zib.com.ua/ua/24816-

analiz_stanu_zlochinnosti_v_ukraini za_2012_rik.html

18. Андреев В. С. Право социального обеспечения в СССР : учебник / В. С. Андреев. - 2-е изд. доп. и перераб. - М. : Юридическая литература, 1987. - 350 с.

19. Арсеєнко А. Грищенко К Привалов Ю Сучасні проблеми функціонування державної служби (аналіз зарубіжних матеріалів) /

А. Арсеєнко, К. Грищенко, Ю. Привалов // Вісник УАЛУ. - 1997. - № 4. - С. 66.

20. Бабінова О. О. Критерії оцінки ефективності діяльності органів місцевого самоврядування: світовий досвід та Україна / О. О. Бабінова // Стратегічні пріоритети. - 2007. - № 2. - С. 73-78.

21. Бандурка А. М. Преступность в Украине: причины и противодействие : [монография] / А. М. Бандурка, Л. М. Давиденко. - Х. : Гос. спец. изд-во «Основа», 2003. - 368 с.

22. Бандурка О. М. Протидія злочинності та профілактика злочинів : [монографія] / О. М. Бандурка, О. М. Литвинов ; МВС України ; Харків.

нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС, 2011. - 308 с.

23. Банчук О. Новий закон про поліцію: обмеження свобод українців під маскою реформи / О. Банчук // Портал предпринимателей Украины «Частный предприниматель». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://chp.com.ua/all-news/item/36468-noviy-zakon-pro-politsiyu-obmezhennya- svobod-ukrayintsiv-pid-maskoyu-reformi

24. Бараннік Р. В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України : навч. посібник / Р. В. Бараннік. - К. : Дакор ; К. : КНТ, 2008. - 347 с.

25. Барахин А. Б. Большой юридический энциклопедический словарь / А. Б. Барахин. - М. : Книжный мир, 2005. - 720 с.

26. Бахрах Д. Н. Административное право : учебник для вузов / Д. Н. Бахрах, Б. В. Российский, Ю. Н. Старилов. - 3-е изд., пересмотр. и доп. - М. : Норма, 2007. - 816 с.

27. Беленков Р. А. Правоохранительные органы : конспект лекций / Р. А. Беленков. - М. : Приор-издат, 2003. - 112 с.

28. Бизнес и безопасность : толк. терминолог. слов. / С. В. Лекарев, В. А. Порк. - М. : ЦКСИиМ ; Ягуар, 1995. - 332 с.

29. Білик І. О. Право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам / І. О. Білик // Офіційний веб-сайт

Мін’юсту України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/7149

30. Бова А. А. Оцінка роботи поліції (міліції) та громадська думка / А. А. Бова // Український соціум. - 2005. - № 4. - С. 13-20.

31. Бойко І. В. Поняття та ознаки державних адміністративних послуг, що надаються органами внутрішніх справ / І. В. Бойко // Теорія та практика забезпечення якісного управління у сфері діяльності Міністерства внутрішніх справ : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 листопада 2009 р.) / [упоряд.: Т. О. Проценко, І. П. Голосніченко, О. Г. Циганов, П. П. Кульчицький; за заг. ред. Т. О. Проценко]. - К. : ДНДІ МВС України, 2009. - С. 153-159.

32. Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. - СПб. : Норинт, 2000. -1536 с.

33.

Большой энциклопедический словарь / Под ред. А. М. Прохорова. - 2-е изд. - М. : Научное издательство «Большая Российская энциклопедия»; СПб : Норинт, 1998. - 1456 с.

34. Борисенко І. Л. Теоретичні засади співвідношення понять охорони та захисту цивільних прав у мережі Інтернет / І. Л. Борисенко / Материалы IV Международной научно-практической Интернет-конференции «Спецпроект: анализ научных исследований». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: (9-14 июля 2008г.) http://www.confcontact.com/2008jule/borisenko.php

35. Борисов А. Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. - М. : Книжный мир, 2003. - 895 с.

36. Бояринцева М. Адміністративно-правовий статус громадян: до питання про склад елементів / М. Бояринцева // Право України. - 2002. - № 2. - С. 21-25.

37. Вавженчук С. Я. Співвідношення понять «захист» та «охорона» трудових прав в чинному законодавстві / С. Я. Вавженчук // Форум права. - 2010. - № 1. - С. 45-49. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http ://nbuv. gov.ua/j -pdf/FP_index.htm_2010_1_9.pdf

38. Вайс К. Г. Оцінювання: методи дослідження програм та політики = Evaluation : Methods for studying programs and policies : монографія / К. Г. Вайс ; пер. з англ. Р. Ткачук, М. Корчинська ; наук. ред. пер. О. Кілієвич. - К. : Вид- во Соломії Павличко «Основи», 2000. - 672 с.

39. Вакулич В. Законодавство України і тероризм / В. Вакулич / Публічне управління: теорія та практика. - 2010. - № 2. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2010- 2/doc/2/01.pdf

40. Васьковська В. П. Право людини на безпеку та конституційно- правовий механізм його забезпечення : дис... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Васьковська Вікторія Петрівна; Інститут законодавства Верховної Ради України. - К., 2006. - 212 с.

41. Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер; перев. с нем. (Сост. общей ред. и послесловия Ю. Н. Давыдова). - М. : Прогресс, 1990. - 804 с.

42. Ведель Ж. Административное право Франции / Ж. Ведель; под ред. М.

А. Крутоголова. - М. : Прогресс, 1973. - 512 с.

43. Ведєрніков Ю. А. Теорія держави і права : навч. посіб. / Ю. А. Ведєрніков, А. В. Папірна. - К. : Знання, 2008. - 333 с. - (Вища освіта XXI століття). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http ://pidruchniki.com/18340719/pravo/ponyattya_zmist_subyektivnogo_prava

44. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. - К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. - 1728 с.

45. Вербенський М. Г. До питання розуміння поняття «злочинність» у кримінологічній теорії: ґенеза та сучасний стан / М. Г. Вербенський // Публічне право. - 2012. - № 3 (7). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.yourfuture.org.ua/ua/pb/2012/7/Verbyckiy.pdf

46. Використання досвіду поліції зарубіжних країн в діяльності міліції України по забезпеченню прав та свобод людини (організаційно-правовий аспект) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Січкар Віктор Олександрович ; Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ. - Донецьк, 2007. - 179 с.

47. Витрук Н. В. Статус личности в политической системе общества : политология / Н. В. Витрук. - М. : Дело, 1993. - 352 с.

48. Виханский О. С. Стратегическое управление : ученик / О. С. Виханский. - М. : Гарадарики, 2000. - 296 с.

49. Вне конфронтации. Международное право в период после холодной войны : сб. статей. - М. : Спарк, 1996. - С. 51-64.

50. Волинка К. Г. Теорія держави і права : навч. посіб. / К. Г. Волинка. - К. : МАУП, 2003. - 240 с.

51. Г ельк А. А. Нове викладення широких принципів справедливості та політичної економії / Гельк А. А. - К. : Сфера, 1999 . - 297 с.

52. Гель А. П. Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. П. Гель, Г. С. Семаков, С. П. Кондракова. - К. : МАУП, 2004. - 272 с.

53. Гетьман Є. Кодифікація як особливий різновид нормотворчості / Є. Гетьман // Вісник Академії правових наук України. - Х., 2008. - № 3 (54). - С. 283-288.

54. Гіпінскій Я.

І. Девиантология: соціологія злочинності, наркотизму,

проституції, самогубств та інших «відхилень» / Я. І. Гіпінскій. 2004. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://yport.inf.ua/ponyatie -

prestupnosti.html

55. Гнатюк С. С. Стадії провадження у справах про адміністративні проступки : дис ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Гнатюк Степан Сергійович. - Львів : Б.в., 2010. - 156 с.

56. Головатий С. П. Верховенство права: юридичний принцип, який в Україні офіційно визнано та який має діяти / С. В. Головатий // Українське

право : матеріали міжнар. конф. [«Верховенство права: питання теорії та практики»]. - 2006. - № 1. - С. 13-14, 85-90.

57. Головченко В. В. Юридична термінологія : довідник / В. В. Головченко, В. С. Ковальський. - К. : Юрінком Інтер, 1998 - 224 с.

58. Голосніченко І. П. Адміністративно-процедурний кодекс - необхідна правова основа надання державних послуг міліцією / І. П. Голосніченко // Запровадження у Міністерстві внутрішніх справ України системи управління якістю: проблеми і перспективи : зб. матеріалів наук. -практ. конф. - К. : ДНДІ МВС України, 2008. - С. 84-91.

59. Голосніченко І. П. Публічні послуги, що надаються міліцією, їх класифікація та проблема якості / І. П. Г олосніченко, Л. М. Черненко // Наука і правоохорона. - 2008. - № 1. - С. 124-131.

60. Голосніченко І. П. Теорія повноважень, їх легітимність та врахування

потреб і інтересів при встановленні на законодавчому рівні / І. П. Голосніченко, Д. І. Голосніченко // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. - 2011. - № 1 (9). - С. 147-155. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http ://afgp.kpi.ua/sites/default/files/11%20-%201_9_%20-%2025.pdf

61. Горішний О. О. Протидія організованій злочинності: проблема термінологічного позначення / О. О. Горішний // Публічне право. - 2011. - № 3. - С. 182-186.

62. Гражданское право. Часть II : учебник / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. - М. : Проспект, 1997. - 784 с.

63. Гришаев П. И. Преступления против порядка управления, общественной безопасности и общественного порядка : лекции / П. И. Гришаев. - М. : ВЮЗИ, 1957. - 94 с.

64. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского язика : в 4 т. / В. И. Даль. - М. : Русский язык, 1991. - Т. 4. - 583 с.

65. Денисюк С. Ф. Громадський контроль за правоохоронною діяльністю в Україні: адміністративно-правові засади : автореф. дис. ... докт. юрид. наук : спец. 12.00.07 / С. Ф. Денисюк. - Дніпропетровськ, 2010. - 36 с.

66. Державне управління : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко; За ред. А. Ф. Мельник. - К. : Знання-Прес, 2003. - 343 с.

67. Державний класифікатор України. Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності ДК 012-97 : Наказ Держстандарту України від 2 черв. 1997 р. № 324. - Б.м., 1997. - 36 с.

68. Деякі проблеми тлумачення поняття охорони громадського порядку /

І. В. Сервецький, О. В. Сапрун // Юридична наука. - 2013. - № 7. - С. 63-71. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf7jnn_2013_7_10.pdf

69. Джужа О. М. Курс кримінології : Загальна частина : [підруч.] : у 2 кн. / О. М. Джужа, П. П. Михайленко, О. Г. Кулик та ін. ; за заг. ред. О. М. Джужи. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 352 с.

70. Додин Е. В. Административная деликтология / Е. В. Додин. - Одесса, 1997. - 116 с.

71. Доненко В. В. «Громадський порядок», «громадська безпека», «безпека дорожнього руху» як складові безпеки / В. В. Доненко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2011. - № 4. - С. 29-37. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http ://nbuv. gov.ua/j -pdfTNvdduvs_2011_4_6.pdf

72. Дубінчак В. М. Правоохоронна діяльність: сутність, суб’єкти, засоби забезпечення (теоретико-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / В. М. Дубінчак. - К., 2010. - 20 с.

73. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. - К. : НАДУ, 2010. - 820 с.

74. Еропкин М. И. Управление в области охраны общественного порядка / М. И. Еропкин. - М. : Юрид. лит., 1965. - 164 с.

75. Загальна теорія держави і права : підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.; За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. - Х. : Право, 2002. - 432 с.

76. Закалюк А. П. Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного поведения / А. П. Закалюк. - М. : Юрид. лит., 1986. - 192 с.

77. Закони про поліцію земель як основне джерело поліцейського права Німеччини / О. С. Проневич // Форум права. - 2012. - № 1. - С. 808-815. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

78. Заросило В. О. Порівняльний аналіз адміністративної діяльності міліції України та поліції зарубіжних країн (Великобританії, США, Канади та Франції) : дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Заросило Володимир Олексійович ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2002. - 250 с.

79. Звернення колегії Міністерства внутрішніх справ України до особового складу органів внутрішніх справ України та військовослужбовців внутрішніх військ від 7 лютого 2012 року. - К.: МВС. - 16 с.

80. Зелінський А. Ф. Кримінологія : [навч. посіб.] / А. Ф. Зелінський. - Х. : Рубікон, 2000. - C. 24.

81. Злочинність в Україні: основні тенденції / О. Г. Кальман, І. О. Христич // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2007. - Вип. 17. - С. 41-56. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv. gov.ua/j -pdf7boz_2007_17_4.pdf

82. Игошев К. Е. Социальные аспекты предупреждения правонарушений : проблемы социальных конфликтов / К. Е. Игошев, И. В. Шмаров. - М. : Юрид. лит., 1980. - 195 с.

83. Іваненко І. В. Бандитизм: кримінологічне та кримінально-правове дослідження : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.08 / І. В. Іваненко. - Одеса, 2003. - 19 с.

84. Іванов Ю. Ф. Кримінологія : навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов., О. М. Джужа. - К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2006. - 264 с.

85. Іванова А. Якою бути українській поліції або проблеми нашого законотворення / А. Іванова, О. Самойленко // Права Людини в Україні : Інформаційний портал харківської правозахисної групи. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.khpg.org/index.php?id=1426747523

86. Івченко А. О. Тлумачний словник української мови / А. О. Івченко. - Х. : Фоліо, 2002. - 543 с.

87. Ігнатов В. Г., Албастова Л. Н. Теорія управління: Курс лекцій. - М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Видавничий центр «МарТ», 2006. - 464.

88. Ігнатов О. Протидія злочинності: поняття та сутність / О. Ігнатов // Юридична Україна. - 2009. - № 3. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.info-pressa.com/article-595.html

89. Калашник М. В. Чітке визначення правового статусу працівників

міліції та підрозділів системи МВС - головна підвалина реформування органів внутрішніх справ / М. В. Калашник // Право і Безпека. - 2011. - № 5. - С. 5762. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Pib_2011_5_14.pdf.

90. Кириченко В. М. Теорія держави і права: модульний курс : навч. посіб. / В. М. Кириченко, О. М. Куракін. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 264 с.

91. Клим О. В. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Клим Олена Вікторівна. - К., 2009. - 205 с.

92. Клюєв О. Розмежування запобіжної і профілактичної діяльності органів внутрішніх справ / О. Клюєв // Право України. - 2005. - № 3. - С. 98101.

93. Кодекс України про адміністративні правопорушення //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

94. Козлов Ю. М. Основы советского административного права / Ю. М. Козлов. - М. : Знание, 1979. - 207 с.

95. Кокорев Л. Д. Участники правосудия по уголовным делам / Л. Д. Кокорев. - Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1971. - 160 с.

96. Колонтаевский Ф. Е. Организационные основы охраны общественного порядка в современных условиях : научн. докл. на соискание ученой степени д-ра юрид. наук / Ф. Е. Колонтаевский. - М., 1996. - С. 9-13.

97. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен : монографія / В. К. Колпаков ; Національна академія внутрішніх справ України. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 528 с.

98. Комаров С. А. Общая теория государства и права : ученик / С. А. Комаров. - М. : Юрист, 1998. - 416 с.

99. Конституція України : від 28.06.1996 р. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/conv

100. Концепція «100 днів якості Національної поліції України» // Офіційний веб-сайт МВС України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.mvs.gov.ua/mvs/article/1714126?annId=1714127

101. Концепція реформування органів правопорядку в Україні //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pohce-reform.info/wp-

content/uploads/2014/04/2014_05_06_Концепція-реформи/pdf

102. Концепція реформування публічної адміністрації в Україні, розроблена Українським Центром політико-правових реформ // [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www. pravo.org.ua

103. Корнієнко М. І. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування / М. І. Корнієнко // Муніципальне право України; за ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. - К., 2001. - С. 85-114.

104. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. - М. : Бизнес-Книга, 1995. - 702 с.

105. Кошинець В. В. Профілактика злочинів: деякі аспекти / В. В. Кошинець // Актуальні проблеми профілактики правопорушень підрозділами міліції громадської безпеки : матеріали науково-практичної конференції. - К. : Видавництво Національної академії внутрішніх справ України, 2003. - С. 116-122.

106. Криминология : [учеб.] / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачова. - СПб. : Санкт-Петербургский государственный ун-т, Питер, 2002. - 422 с.

107. Криминология : учебник для вузов / под ред. проф. В. Д. Малкова. - 27е изд., перераб. и доп. - М. : ЗАО «Юстицинформ», 2006. - 528 с. - (Серия «Образование»).

108. Кримінальне право України: Заг. частина : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. - К. : МАУП, 2004. - 328 с.

109. Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 544 с. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http ://radnuk.info/pidrychnuku/kruminal-pravo/47 -stashus2/1033 --x-------- s-1

.html

110. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2001. - № 25-26. - Ст. 131.

111. Криштанович М. Ф. Державне регулювання нормативно-правових засад діяльності ОВС в сфері забезпечення національної безпеки України / М. Ф. Криштанович // Актуальні проблеми державного управління. - 2014. -

№ 1. - С. 262-269. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http ://nbuv. gov.ua/j -pdf7apdy_2014_1_36.pdf

112. Кузнецов И. А. Теория государства и права : учеб. пособие / И. А. Кузнецов. - Волгоград : ВАГС, 2005. - 228 с.

113. Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность / Н. Ф. Кузнецова. - М. : Юрид. лит., 1969. - С. 173-174.

114. Кунцевич М. П. Надання адміністративних послуг як форма реалізації виконавчої влади / М. П. Кунцевич // Держава і право. - 2012. - Вип. 58. - С. 250.

115. Куценко В. И. Общественная проблема: генезис и решение (методологический анализ) / В. И. Куценко. - К. : Наукова думка, 1984. - 302 с.

116. Кучук А. М. Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / A. М. Кучук. - К., 2007. - 20 с.

117. Лазарев Б. М. Компетенция органов управления / Б. М. Лазарев. - М. : Юрид. лит., 1971. - 280 с.

118. Легенченко М. О. Поняття охорони й захисту права та їх співвідношення / М. О. Легенченко // Актуальні проблеми держави і права. - 2014. - Вип. 72. - С. 59-65. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2014_72_11.pdf

119. Лисакова Л. І. Класифікація видів оцінювання державно- управлінської діяльності / Л. І. Лисакова // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць Дінпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. - 2009. - Вип. 2 (2). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/vidavmctvo/2009/2009- 02(2)/Lysakova.pdf

120. Литвак О. М. Держава і злочинність : [монографія] / О. М. Литвак. - К. : Атіка, 2004. - 304 с.

121. Литвак О. М. Злочинність, її причини та профілактика / О. М. Литвак. - К. : Україна, 1997. - 168 с.

122. Малиновський В. Я. Державне управління : [навч. пос.] / В. Я. Малиновський. - 3-тє вид., переробл. та доп. - К. : Атіка, 2009. - 608 с.

123. Маляренко В. Т. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : підручник / В. Т. Маляренко. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ebk.net.Ua/Book/SptpoU/1 - 2/111.htm

124. Маркс К. Полное собрание сочинений : в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. - М. : Политиздат, 1962. - Т. 26, Ч. 2. - 551 с.

125. Мельник М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність / М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. - К., 2002. - 576 с.

126. Мещерякова О. В. Щодо визначення елементів адміністративно - правового статусу учасників операцій ООН з підтримання миру / О. В. Мещерякова // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 609-612. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_2_98.pdf.

127. Миронова Н. В. Дифференцированный подход к маркетингу услуг URL: www.marketologi.ru/11b/differ.htm

128. Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / Відп. ред. Ю. І. Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. - К., 2004. - Т. 1. - 1232 с.

129. Місцеве самоврядування в Україні: історія, сучасність, перспективи розвитку : навчальний посібник / В. В. Кравченко, Н. В. Кравченко, В. П. Лисюченко, В. А. Негода, М. В. Пітцик, Л. Є. Подобед, М. О. Пухтинський. - К. : Арарат-Центр, 2000. - 206 с.

130. Музика Л. А. Право комунальної власності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Л. А. Музика. - К., 2003. - 21 с.

131. Негодченко В. Г. Державно-правове забезпечення профілактики злочинності / В. Г. Негодченко // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. - 2001. - № 1 (4). - С. 213-217.

132. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства : учебник для юридических вузов и факультетов / В. С. Нерсесянц. - М. : Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1999. - 552 с.

133. Ніколаєнко К. В. Діяльність з надання адміністративних послуг в Україні: загальна характеристика / К. В. Ніколаєнко // Держава і право : зб. наук. пр. «Юридичні і політичні науки». Вип. 37. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. - 784 с.

134. Новейший философский словарь / Сост. А. А. Грицанов. - Мн. : Изд. В. М. Скакун, 1998. - 896 с.

135. Новий тлумачний словник української мови / уклад. : В. Яременко, О. Сліпушко. - К. : Аконіт, 2001. - Т. 3. - 926 с.

136. Новий тлумачний словник української мови / уклад. : В. Яременко, О. Сліпушко. - К. : Аконіт, 1998. - Т. 4. - 944 с.

137. Общая теория права и государства : учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрист, 2002. - 517 с.

138. Ожегов С. И. Словарь русского язика / С. И. Ожегов. - М. : Русский язык, 1988. - 712 с.

139. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка : 80 000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. - Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. - 4-е изд., дополненное. - М. : Азбуковник, 1998. - 944 с.

140. Осетинська Г. А. Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Г. А. Осетинська. - К., 2006. - 220 с.

141. Ославський М. І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади : [навч. посіб.] / М. І. Ославський. - К. : Знання, 2009. - 216 с.

142. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України : від 19.11.1992 № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). -1993. - № 4. - Ст. 19.

143. Основной закон Федеративной Республики Германия от 23 мая 1949 г. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rfhwb.de/Pravo/Pravo_ru/pravo_ru1.htm

144. Оцінювання діяльності державних службовців: європейський досвід правового регулювання // Часопис Київського університету права. - 2009. - № 4. - С. 175-180.

145. Пал Л. Аналіз політики / Леслі Пал ; пер. з англ. Іван Дзюб. - К. : Основи, 1999. - 422 с.

146. Панчишин А. В. Поняття, ознаки та структура категорії «правовий статус» / А. В. Панчишин // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 2. - С. 95-98.

147. Патрульна поліція Києва оприлюднила перелік послуг, які можна отримати в головному офісі // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zaxid.net/news/showNews.do?patrulna_politsiya_kiyeva_ oprilyudnila_perelik_poslug_yaki_mozhna_otrimati_v_golovnomu_ofisi&objectId= 1359576#ad-image-0

148. Перевозчиков О. В. Цели, задачи и функции органов внутренних дел : лекция / О. В. Перевозчиков, В. И. Сухарев. - М. : Акад. МВД СССР, 1989. - 20 с.

149. Передерій О. С. Правовий статус поліції країн континентальної правової сім’ї (загальнотеорет. характеристика на матеріалах Франції, Німеччини, Польщі) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень» / Передерій Олександр Сергійович. - Х. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2009. - 211 с.

150. Пєтухов В. А. Організаційно-правові аспекти проходження практики та стажування в підрозділах МВС України : дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Пєтухов Валерій Аркадійович; Нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2003. - 189 с.

151. Пирожкова Ю. В. Функція адміністративного права: філософський

та правовий аспекти / Ю. В. Пирожкова // Право і суспільство. - 2014. - № 6.1 (2). - С. 197-202. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http ://nbuv. gov.ua/j -pdf/Pis_2014_6.1(2) 40.pdf

152. Писаренко Г. М. Адміністративні послуги в Україні:

організаційно-правові аспекти : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Писаренко Ганна Миколаївна. - Одеса, 2006. - 196 с.

153. Пихтін М. П. Організаційно-правові основи діяльності поліції Швеції (порівняльно-правовий аналіз) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Пихтін Микола Порфирійович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - К., 2009. - 221 с.

154. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора Ю. М. Тодики, доктора юридичних і політичних наук, професора В. С. Журавського. - К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. - 544 с.

155. Плугатар Т. А. Сутність механізму адміністративно-правового регулювання діяльності міліції України / Т. А. Плугатар // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 741-744. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_2_119.pdf

156. Полиция Германии // Правоохранительные органы государств - участников и партнеров ОБСЕ. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://polis.osce.org/countries/details?item_id=17&lang=ru

157. Полиция Франции // Правоохранительные органы государств - участников и партнеров ОБСЕ. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://polis.osce.org/countries/details?item_id=24

158. Полиция Швеции // Евразийский юридический журнал. -

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_jcontentplus&view=article&id=27 10:2012-01-31-03-34-35&catid=261:2012-01-31-03-24-14&Itemid=215

159. Поліція охорони / Офіційний веб-сайт. - [Електронний ресурс]. -

Режим доступу:

ttps://www.dso. gov.ua/perelik_osnovnih_normativno_pravovih_aktiv_jakimi_keruje tsja_dso

160. Поліція сполученого Королівства // Правоохранительные органы государств - участников и партнеров ОБСЕ. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://poHs.osce.org/countries/details?item_id=73

161. Попов Л. Л. Административное право и административная деятельность органов внутренних дел / Л. Л. Попов, А. П. Коренев, В. А. Круглов. - М. : Акад. МВС СССР, 1990. - 223 с.

162. Популярна юридична енциклопедія / Кол. авт.: В. К. Гіжевський, В. В. Гловченко... В. С. Ковальський (кер) та ін. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 528 с.

163. Право социального обеспечения России / М. Л. Захаров, Э. Г. Тучкова. - 2-е изд., испр. и перераб. - М. : БЕК, 2002. - 560 с.

164. Правознавство : підручник / ред. В. В. Копєйчиков. - 7-ме вид., стер. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 736 с.

165. Правознавство : підручник / За редакцією В. В. Копєйчикова, А. М. Колодія. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 749 с.

166. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР / Р. И. Иванова - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1986. - 176 c.

167. Приходченко Л. Л. Забезпечення ефективності державного управління на засадах демократичного врядування : дис. . . д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Приходченко Людмила Леонідівна; Класич. приват. ун -т. - Запоріжжя, 2010. - 456 с.

168. Про заходи щодо впровадження адміністративної реформи в Україні : Указ Президента України : від 22 липня 1998 р. № 810/98 // Офіц. вісн. України. - 1998. - № 21. - Ст. 32.

169. Про основи національної безпеки України : Закон України // ВВР України. - 2003. - № 39. - Ст. 351.

170. Про адміністративні послуги : Закон України : від 06.09.2012 //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http ://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5203 -17

171. Про безоплатну правову допомогу : Закон України : від 02.06.2011 № 3460-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2011. - № 51. - Ст. 577.

172. Про боротьбу з тероризмом : Закон України : від 20.03.2003 № 638- IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 25. - Ст. 180.

173. Про визначення критеріїв віднесення об’єктів державної власності до таких, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави : Постанова КМУ : від 03.11.2010 № 999 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/999-2010-%D0%BF

174. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям : Закон України : від 01.06.2000 № 1768-III // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 35. - Ст. 290.

175. Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам : Закон України : від 18.05.2004 № 1727-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2004. - № 33-34. - Ст. 404.

176. Про екстрену медичну допомогу : Закон України : від 05.07.2012 № 5081-VI // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2013. - № 30. - Ст. 340.

177. Про запобігання корупції : Закон України : від 14.10.2014 № 1700- VII // Відомості Верховної Ради. - 2014. - № 49. - Ст. 2056.

178. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України : від 14.10.2014 № 1702-VII // Відомості Верховної Ради. - 2014. - № 50-51. - Ст. 2057.

179. Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення комплексних інспектувань, цільових та контрольних перевірок службової діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ України : Наказ МВС України : від 21.08.2013 № 808. К.: МВС. - 36 с.

180. Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських : Наказ МВС України : від 17.11.2015 № 1465 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1445-15

181. Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики послуг та інформатики : Наказ Державного комітету статистики України (Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-послуги «Звіт про обсяги реалізованих послуг», п. 1) : від 20 лип. 2007 р. № 228 / [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.nau.ua/ doc/?code=z0894-07

182. Про затвердження переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави : Постанова КМУ : від 04.03.2015 № 83 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http ://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/83 -2015-%D0%BF

183. Про затвердження Положення про Національну поліцію :

Постанова Кабінету міністрів України : від 28 жовтня 2015 р. № 877 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248607704

184. Про затвердження Положення про патрульну службу МВС : Наказ МВС України : від 02.07.2015 № 796 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/z0777 -15

185. Про затвердження Положення про спеціальний підрозділ судової міліції «Грифон» : Наказ МВС України : від 19.11.2003 № 1390 //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http ://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1139-03

186. Про затвердження Порядку організації робіт із забезпечення

громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольних матчів : Постанова Кабінету міністрів України : від 25 квітня 2012 р. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/341-2012-п

187. Про затвердження форм державного статистичного спостереження з обліку послуг : Наказ Державного комітету статистики України (роз’яснення щодо заповнення звіту, розд. 1) : від 18 лип. 2002 р. № 271 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0271202-02

188. Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності : Постанова КМУ : від 10.08.1993 № 615 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/615-93-%D0%BF

189. Про Національну поліцію : Закон України : від 02.07.2015 № 580- VIII // Відомості Верховної Ради. - 2015. - № 40-41. - Ст. 379.

190. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України : від 18.02.1992 № 2135-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1992. - № 22. - Ст. 303.

191. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України : від 30.06.1993 № 3341-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 35. - Ст. 358.

192. Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів : Закон України : від 08.07.2011 № 3673-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2012. - № 9. - Ст. 64.

193. Про охоронну діяльність : Закон України : від 22.03.2012 № 4616- VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2013. - № 2. - Ст. 8.

194. Про практику розгляду судами клопотань про визнання й

виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України : Постанова Пленуму Верховного Суду України : № 12 від 24.12.99 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-99

195. Про профілактику правопорушень : Проект Закону України // Офіційний веб-портал Судової влади України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://cv.court.gov.ua/tu26/6/2358

196. Про соціальні послуги Закон України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi? nreg=966-15

197. Про соціальну профілактику правопорушень в Україні : Проект Закону України // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://static.rada.gov.ua/osmir/tables/11_99/TABL09240002.html

198. Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади : Розпорядженням Кабінету Міністрів України : від 15 лютого 2006 року №90-р // Офіційний вісник України. - 2006. - № 7. - Ст. 376.

199. Проект Закону України «Про державну службу в органах виконавчої влади» внесено до Кабінету Міністрів України // Бюрократ. - 2006. - № 4-7. - С. 2-15.

200. Прокопенко О. Ю. Поняття та система адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку / О. Ю. Прокопенко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 3. - С. 190-198. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKhnuvs_2010_3_27.pdf

201. Проневич О. С. Роль і місце поліції в системі органів публічної адміністрації Польщі / О. С. Проневич // Форум права. - 2010. - № 4. - С. 741-

141. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/FP_index.htm_ 2010_4_118.pdf

202. Проневич О. С. Функції поліції (міліції): нормативно-доктринальна

інтерпретація / О. С. Проневич // Право і Безпека. - 2010. - № 4. - С. 141-146. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Pib_2010_4_32.pdf

203. Публічний порядок // Портал ЛІГА:ЗАКОН. - [Електронний

ресурс]. - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/TS000106.html

204. Разаренов Ф. С. Организационно-правовые основы охрани общественного порядка и обеспечение безопасности на транспорте / Ф. С. Разаренов, А. С. Прудников. - М. : Высш. юрид. заоч. шк. МВД СССР, 1990. - 44 с.

205. Риановости Україна: Какой станет новая полиция/милиция Украины? // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://rian.com.ua/analytics/20150806/311119193.html

206. Ролз Джон. Теория справедливости. / Пер. с англ. В. В. Целищева при участии В. Н. Карповича и А. А. Шевченко. - Новосибирск : Изд-во Новосиб. ун-та, 1995. - 536 с.

201. Рудой К. М. Впровадження в практичну діяльність ОВС міжнародних правових актів / К. М. Рудой // Основні напрямки реформування ОВС в умовах розбудови демократичної держави : матеріали міжнар. наук. - практ. конф. 14-15 жовтня 2006 р. - О., 2004. - Ч. 1. - С. 103-105.

208. Ряшко О. В. Законність у контексті профілактики правопорушень в службовій діяльності міліції України : дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ряшко Олена Василівна ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2006. - 215 с.

209. Савюк Л. К. Правоохранительные и судебные органы : учебник / Л. К. Савюк. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2004. - 464 с.

210. Сафронов О. С. Поняття превенції злочинів та її співвідношення з однорідними поняттями // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://elib.org.ua/theoryoflaw/ua_readme.php?subaction=showfull&id=1329782013 &archive=&start_from=&ucat=&

211. Сафронов С. Профілактична діяльність слідчого органів внутрішніх справ України / С. Сафронов // Право України. - 2002. - № 2. - С. 82-85.

212. Серегин А. В. Советский общественный порядок и административно-правовые средства его укрепления / А. В. Серегин. - М. : Академия МВД СССР, 1975. - 194 с.

213. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. -

2- ге видання. - К. : Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. - 520 с.

214. Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. -

3- те видання. - К. : Алерта; ЦУП, 2011. - 524 с. - [Електронний ресурс]. -

Режим доступу:

http ://pidruchniki.com/1378122543144/pravo/zakonniy_interes_yogo_spivvidnoshe nnya_subyektivnim_pravom_yuridichnim_obovyazkom

215. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун; пер. з рос. - Х. : Консум, 2001. - 656 с.

216. Скрипнюк О. В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики / О. В. Скрипнюк. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2000. - 600 с.

217. Словарь иностранных слов. - М. : Рус. яз., 1989. - 623 с.

218. Словник іншомовних слів / Уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. - К. : Наук, думка, 2000. - 680 с.

219. Современный философский словарь / Под общ. ред. В. Е. Кемерова. - 2-е изд. - Лондон, Франкфурт-на-Майне, Париж, Люксембург, Москва, Минск : Панпринт, 1998. - 1064 с.

220. Сороко В. Концептуальний підхід до проблеми запровадження інституту надання державних послуг у практику діяльності державних службовців / В. Сороко // Вісн. держ. служби. - 2004. - № 3. - С. 11-19.

221. Стан та структура злочинності в Україні (станом на 20 листопада

2012 року) // Статистика МВС України. - Офіційний веб-сайт МВС України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/813157

222. Статистична інформація // Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html

223. Статус поліції: міжнародні стандарти і зарубіжне законодавство / За заг. редакцією О. А. Банчука. - К. : Москаленко О.М., 2013. - 588 с.

224. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : підручник / [В. Т. Білоус та ін.] ; відп. ред. В. Т. Маляренко, д -р юрид. наук, проф., чл.-кор. Акад. прав. наук України. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 350 с.

225. Сухінін Д. В. Роль оцінювання в діяльності органів місцевої влади:

основні принципи, методи та завдання / Д. В. Сухінін // Публічне адміністрування: теорія та практика. - Електронний збірник наукових праць. - 2012. - Випуск 1 (7). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2012-01(7)/12sdvpmz.pdf

226. Сухінін Д. Якість муніципальних послуг у контексті становлення громадянського суспільства / Д. Сухінін, Ю. Шаров // Вісник НАДУ при Президентові України. - 2005. - № 4. - С. 290-297.

227. Сфера сервиса: особенности развития, направления и методы исследования : коллективная монография / Под общ. ред.: Ю. П. Свириденко, В. Н. Соловьева, В. А. Бабурина. - СПб. : Изд-во СПБГИСЭ, 2001. - 350 с.

228. Тарасенко В. С. Поняття та види соціальних допомог / В. С. Тарасенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. - 2014. - Випуск 2 (том 2). - С. 121-126.

229. Телицька В. А. Адміністративні послуги, що надаються органами місцевої влади: визначення поняття та сутності / В. А. Телицька // Інновації у державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики : матер. наук.-практ. конф. за міжн. уч. (27 травня 2011 р., м. Київ) : у 2 т. - Т. 2. - К. : [б. в.], 2011. - С. 49-51.

230. Теория государства и права : учебник / под ред. М. Н. Марченко. - М. : Юрист, 2001. - 312 с.

231. Теория государства и права : курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. - М .: Юристъ, 1997. - 672 с.

232. Теорія государства и права : учебник для вузов / Под ред. М. М. Рассолова, В. О. Лучина, Б. С. Эбзеева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 640 с.

233. Теорія держави і права : академічний курс / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 686 с.

234. Теорія держави та права : підручник : [за вимогами кредитно-

модульної системи навчання] / Є. O. Гіда, Є. В. Білозьоров, A. M. Завальний та ін.: за заг. ред. Є. O. Гіди. - К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2011. - 576 с. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http ://pidruchniki.com/1246122045046/pravo/pravoohoronna_sistema_zagalnoteore tichna_harakteristika

235. Теорія управління в органах внутрішніх справ : навчальний

посібник / За ред. В. А. Ліпкана. - К. : КНТ, 2007. - 884 с. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://semestr.com.ua/book_378_glava_196_3.%C2%A0%C2%A0%C2%A0%C2% A0_Organ%D1 %96za%D 1%81%D1 %96ja_pol .html

236. Тимощук В. П. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / В. П. Тимощук. - К. : Факт, 2003. - 496 с.

237. Ткаченко В. И. Преступления против общественной безопасности / В. И. Ткаченко. - М. : ВЮЗИ, 1984. - 81 с.

238. Толстой Ю. К. К теории провоотношения / Ю. К. Толстой. - Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1959. - 87 с.

239. Туманов Г. А. Общественная безопасность и ее обеспечение в экстремальных условиях / Г. А. Туманов, В. И. Фризко // Советское государство и право. - 1989. - № 8. - С. 21.

240. Уголовный процесс : [учебник для вузов] / под общей ред. проф. П. А. Лупинской. - М. : Юристъ, 1995. - 544 с.

241. Управління за результатами діяльності в місцевих органах влади : методичний посібник, проект «Голос громадськості». - К. : Видавн. Дім «Козаки», 2007. - 69 с.

242. Ухвала Колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України по справі за клопотанням Росукренерго АГ про визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню, заінтересована особа-боржник - Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», за касаційною скаргою голови правління Національної акціонерної компанії (далі - НАК) «Нафтогаз України» на ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 13 серпня 2010 року та ухвалу Апеляційного суду міста Києва від 17 вересня 2010 року // Інформаційний сервер ВСУ. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.scourt.gov.Ua/clients/vs.nsf/0/7619F937764DAB1AC22577E7004C11B 4

243. Фатхутдінов В. Г. Громадський vs публічний у дзеркалі правничої герменевтики / В. Г. Фатхутдінов // Глобальна організація союзницького лідерства. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://goal- int.org/gromadskij-vs-publichnij-u-dzerkali-pravnichoi-germenevtiki/

244. Фатхутдінов В. Г. Правоохоронна діяльність: природа, сутність, гуманізм (теоретико-правові та методологічні аспекти) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / В. Г. Фатхутдінов. - К., 2006. - 16 с.

245. Федас С. Міліція виконує план боротьби зі злочинністю, а не бореться з нею / С. Федас // Газета «Рівне вечірнє». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://rivnepost.rv.ua/showartide.php?art=004975

246. Философия : [учебник] / за ред. П. В. Алексеева, А. В. Панина. - М. : Проспект, 1976. - 568 с.

247. Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. - 7 изд., перераб. и доп. - М. : Республика, 2001. - 719 с.

248. Философский энциклопедический словар / Гл. редакция: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов - М. : Сов. Энциклопедия, 1983. - 840 с.

249. Філософський словник / за ред. В. І. Шинкарука. - К. : Головна редколегія УРЕ, 1973. - 560 с.

250. Філософський словник / за ред. В. І. Шинкарука. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Укр. енцикл., 1986. - 800 с.

251. Фортуна Г. Ф. Уголовно-правовая борьба с массовыми безпорядками : дис... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Фортуна Геннадий Федорович. - М., 1992. - 176 с.

252. Фрицький О. Ф. Конституційне право України : підручник / О. Ф. Фрицький. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 536 с.

253. Фролова О. Г. Злочинність і система кримінальних покарань (соціальні, правові та кримінологічні проблеми й шляхи їх вирішення за допомогою логіко-математичних методів) : навчальний посібник / О. Г. Фролова. - К. : АртЕк, 1997. - 208 с. - (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

254. Фуллер Лон. Л. Мораль права : наукове видання / Лон. Л. Фуллер ; пер. з англ. Н. Комарова. - К. : Сфера, 1999. - 232 с.

255. Функції поліції (міліції): нормативно-доктринальна інтерпретація // Право і Безпека. - 2010. - № 4. - С. 141-146. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pib_2010_4_32.pdf

256. Холл Р. Х. Организации: структуры, процессы, результаты / Р. Х. Холл. - СПб. : Питер, 2001. - 416 с.

257. Хоруженко К. М. Культурология : Энциклопедический словарь / К. М. Хоруженко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http ://www. countries.ru/library/theory/sobcult.htm

258. Цивільне право України : підручник: у 2 т. : Т. 1 / [В. І. Борисова (кер.авт.кол.), Л. М. Баранова, І. В. Жилінкова та ін.]; заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. - К. : Юрінком Інтер, 2004. - 480 с.

259. Цивільне право України : курс лекцій : у 6-х т. - Т. 5. Кн. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р. Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є. О. Мічурін та ін.; за ред. Р. Б. Шишки. - Х. : НУВС, 2003. - 254 с.

260. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2003. - №№ 40-44. - Ст. 356.

261. Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера : навч.

посіб. / Г. Л. Чайка. - К. : Знання, 2005. - 442 с. - (Вища освіта XXI століття). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http ://pidruchniki.com/15970122/menedzhment/ponyattya_kultura_kultura_dilovog o_spilkuvannya

262. Шендрик В. В. Аналіз співвідношення понять «профілактика»,

«попередження», «припинення» та «запобігання злочинів» / В. В. Шендрик, І. О. Крєпаков // Форум права. - 2011. - № 1. - С. 1129-1139. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/FP_index.htm_2011_1_182.pdf

263. Шимановский В. В. К вопросу о процессуальной функции следователя в советском уголовном процессе / В. В. Шимановский // Правоведение. - 1996. - № 2. - С. 173-181.

264. Щодо виплати медичним працівникам допомоги на оздоровлення : Лист Міністерства охорони здоров’я України та Профспілки працівників

охорони здоров’я України : від 23.03.2012 № 03-93 // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://document.ua/shodo-viplati-medichnim-pracivnikam-

dopomogi-na-ozdorovlennj-doc94087.html

265. Юридична енциклопедія : в 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. - К. : Укр. енцикл., 2002. - Т. 4: Н-П. - 720 с.

266. Юридична енциклопедія : в 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. - К. : Укр. енцикл., 1998. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://cyclop.com.Ua/content/view/1260/58/1/23/#50978

267. Юридична енциклопедія : в 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. - К. : Укр. енцикл., 2002. - [Електронний ресурс]. - режим доступу: http://cyclop.com.Ua/content/view/924/58/1/18/#38268

268. Юридичні терміни : тлумачний словник / В. Г. Гончаренко, П. П. Андрушко, Т. П. Базова та ін.; за ред. В. Г. Гончаренка. - 2-ге вид., стереотипне. - К. : Либідь, 2004. - 320 с.

269. Юсти И. Г. Г. Основание силы благосостояния государства или подробное начертание всех знаний, касающихся до государственного благосостояния / И. Г. Г. Юсти. - СПб.,1772. - 758 с.

270. Яка різниця між «правами» і «свободами» людини? //

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.uapravo.com/hro/text.php?lan=rus&id=4759&id_book=4732&id_parent =4732

271. Яцкин А. В. Правовое регулирование (стандартизация)

предоставления государственных услуг / А. В. Яцкин // Представительная власть - XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. - М., 2006. - № 6. - С. 12-15.

272. Beamtenversorgungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom. 16. Marz 1999 (Bundesgesetzblatt 1. I S. 322, 847, 2033), zuletzt geandert durch Artikel 6 des Gesetzes vom. 19. Juli 2006 (Bundesgesetzblatt 1. I S. 1652).

273. Bundesbesoldungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom.6 August 2002 (Bundesgesetzblatt 1. I S. 3020), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom. 19. Juli 2007 (Bundesgesetzblatt 1. I S. 1457).

274. Bundesdisciplinargesetz vom. 9. Juli 2001 (Bundesgesetzblatt 1. IS. 1510), zuletzt geandert durch Artikel 11 des Gesetzes vom. 22. April 2005 (Bundesgesetzblatt 1. I S. 1106).

275. Bundeskriminalamtgesetz vom 7. Juli 1997 (Bundesgesetzblatt 1. I S. 1650), zuletzt geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 2006 (Bundesgesetzblatt 1. I S. 3416).

276. Code de Procedure Penale, Dalloz, Paris, 1995, p. 38, 39, 54, 124, 250.

277. http://cyclop.com.ua/content/view/1098/58/1/3/#2748

278. Police Act of Sweden, 1997, Р. 6-43.

<< | >>
Источник: ЛАСТОВИЧ ДАНІІЛ МИКОЛАЙОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАДАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків - 2016. 2016

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

  1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
  3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -