<<

ДОДАТКИ

Додаток А

Довідка про впровадження результатів наукових розробок ГПУ

Ректору Національної академії прокуратури України доктору юридичних наук, професору Литваку О.М.

ДОВІДКА

про впровадження результатів наукових розробок дисертаційного дослідження аспіранта кафедри організації роботи та управління в органах прокуратури Національної академії прокуратури України Топчий Наталії Валеріївни

на тему: «Органи кримінальної юстиції у механізмі правоохоронної

діяльності»

Системні перетворення, які відбуваються протягом останніх декількох років у правоохоронній сфері обумовлює інституційну та нормативну побудову ефективної моделі кримінальної юстиції - комплексу інституцій та нормативних засад їхньої діяльності, головною метою яких є встановлення справедливості та істини у кримінальному провадженні.

У світлі здійснення реформи органів кримінальної юстиції та адаптації законодавства України до стандартів Європейського Союзу, вивчення та аналіз питань щодо здійснення ними функцій, у тому числі кримінального переслідування займає особливе місце як на рівні законодавства, так і на рівні доктрини. Кримінальна юстиція у процесуальному значенні узагальнює нормативні та функціональні основи і полягає у забезпеченні дотримання прав та свобод осіб під час досудового розслідування і судового провадження, процесуальних дій у зв’язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, встановленні справедливості у суспільстві через істинність та законність судового рішення у конкретній справі та притягнення винних осіб до відповідальності, а також забезпеченні виправного та ресоціалізуючого впливу на засуджену особу з метою утримання нею від подальшої протиправної діяльності після відбування покарання.

Відтак, актуальною є тема дисертаційного дослідження Н.В.Топчий «Органи кримінальної юстиції у механізмі правоохоронної діяльності».

Впродовж підготовки зазначеної наукової роботи її результати постійно брались до уваги працівниками Генеральної прокуратури України. Зокрема, окремі результати дослідження щодо діяльності органів кримінальної юстиції використовувались під час організації проведення семінарів, які стосувалися тематики організаційно-правових засад діяльності прокуратури України.

Старший помічник Генерального прокурора України Апарату Генерального прокурора України

Додаток Б

Акт впровадження в навчальний процес

АКТ

про впровадження наукових розробок дисертаційного дослідження Топчий Наталії Валеріївни у навчальний процес Національної академії прокуратури України

Комісія у складі: в.о. завідувача кафедри організації роботи та управління у органах прокуратури, кандидата юридичних наук Назарук О.І., професора кафедри, кандидата юридичних наук Шумського П.В., доцента кафедри, кандидата юридичних наук Остапець В.O., склала акт про те, що результати дисертаційного дослідження Топчий Наталії Валеріївни «Органи кримінальної юстиції у механізмі правоохоронної діяльності» використовуються під час проведення лекцій та практичних занять з навчальних дисциплін: «Основи прокурорської діяльності» та «Організація роботи та управління в органах прокуратури», на денній формі навчання в Інституті підготовки кадрів і під час навчання прокурорських працівників в Інституті підвищення кваліфікації кадрів Національної академії прокуратури України.

У списку літератури у робочих програмах та навчально-методичних комплексах вказаних навчальних дисциплін рекомендовано опрацювання таких наукових праць Н.В. Топчий:

1. Топчий Н. Організаційні засади функціонування органів кримінальної юстиції / Н. Топчий // Вісник прокуратури - 2014, - № 10. - С. 72-81.

2. Топчий Н. Системно-структурный анализ органов уголовной юстиции

/ Н.

Топчий // Зарубіжне наукове фахове видання Современный научный

вестник-2014. -№№30(226) г. Белгород С.25-31;

3. Топчий Н. До питання про систему, структуру, функції кримінальної

юстиції / Н. Топчий // Науково-практичний журнал «Наше право» - 2014. -

№5. - С.113-119;

4. Топчий Н. Цілепокладання в системі органів кримінальної юстиції / Н. Топчий // Форум права - №2014-1. - С.484-489.

5. Топчий Н. Стан правового регулювання діяльності органів кримінальної юстиції / Н. Топчий // Науково-практичний журнал Європейські перспективи - 2014. - №4. - С. 151-156.

6. Топчий Н. Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми / Н. Топчий II Матеріали міжнародної науковоі- практичної конференції, м. Харків, 25 квітня 2014 р.

7. Топчий Н. Кримінальна юстиція у системі протидії злочинності / Н. 1 опчий II Протидія злочинності: теорія і практика Збірник матеріалів Vl Міжвузівської наукової-практичної конференції студентів (курсантів), аспірантів та молодих учених, м, Київ, 16 травня 2014 р.- Київ.: Національна академія прокуратури України, 2014. С. — 51-54.

8. Топчий Н. Взаємодія органів кримінальної юстиції з правоохоронною системою / Н. Топчий // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції, м. Харків, 23 травня 2014 року. - X., 2014. — С. 324-327.

9. Топчий Н. Перспективи правозахисної діяльності органів прокуратури України поза межами кримінальної юстиції / Н. Топчий // Матеріали науково-практичної конференції Національної академії прокуратури України Сучасні проблеми реформування кримінальної юстиції в Україні, м. Київ, 28 листопада 2014 р. -С.198-202.

Акт впровадження в навчальний процес

10. Топчий H . Правова регламентація функціонування прокуратури як органу

кримінальної юстиції в механізмі правоохоронної діяльності / Н. Топчий // Матеріали конференції Юридична наука та практика у третьому тисячолітті, м. Кошице, Словацька Республіка, 28 лютого 2015р.

В.о. завідувача кафедри організації роботи та управління в органах прокуратури

Національної академії прокуратури України

О.І. Назару к

кандидат юридичних наук

Професор кафедри організації роботи та управління в органах прокуратури

Національної академії прокуратури У країн

кандидат юридичних наук

(///

<< |
Источник: Топчий Наталія Валеріївна. ОРГАНИ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ У МЕХАНІЗМІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. КИЇВ - 2015. 2015

Еще по теме ДОДАТКИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -