<<

ДОДАТКИ

' ЗАТВЕРДЖУЮ"

Директор Наунйодтдос і'.дпого шсгнтут'

луб: 114 но го H рана.

ІЮКГОр КЧЇПЛИ'і

професор

FS.І !. I рііукько

'■< 1Ч » ^Ac±./i* ^s ' ^gtp-irtS

AhT

■ ІіраПЩЖЇЦИЯ реэультл I ibi ,JIItL1P I :^1 IfejF иО&уиЯЧЙ Fl IiV КОГі Of f> LI'VlltllDI Mill IIUSlU

нірін.пічних наук Ласітміт .

(апіілл Мітюі.ілйііннча ыя itvfy: (оАдмІяїстратиляїУправояі засядн їм иіш« полтёйсъкнх notan i н Укріпні» > внукову діяльність Mayh.4iRfj-.irft, ІІ, LrtHIi U іиетиту гу публічного І!ран;і

Комісія ГMC Ы11 ч І \ - Lh-::;: ;:н цей ,-ік: Iip1J і«, що матеріали д^фртації1 Лаетивича Даиііп.і M ни и мій тіл ка на гему ^Алмшіеіра йвно-правові !ісадн надання поліцейських поедут м

УкрвТт>: t I-Fll їдибуття наукового ступеня кандидата я наук за йвдіальністк*

12. №.07 - ^ічіиістуйтіївне и рано і процес; фінансове ттрдао; інформаційне право) маніть HCWKUFiHfi Вдретаинай, методоггші'їинй рівень і практичну ТНЗЧНМІСТЬ Tl HLiKtipHfr- ювуються у чнунои-досяіднііі роботі тиукибнк нідтідів Hayiioa о -до l-j і ї, j, н п гр LircTHiyj у іIyGniнпого прана п. і Tut1 Проведении пн ильвот-еорсі H1-MThk і і азуасяцк досліджень, епрямоьаїшх па R-Hjiimfння ісорсггнт-мстодолоііччнк мриімем паужн алчіністрзтпвнтіо Fipaiity. лія TbFitiCTi рра^дачоронтик органів України rg ftftkoрйстову ют мр Ысппутим в межах

pciLiiaaiiii' тем наукових досліджень і. I'lpasone з&йєіпЄчсіпїя прап, Ё&обод та .............. .......... к

інтерес їй є >3’CJUiti ііуйлічно-праалніе вцоіосігнй ; помер депжавввї реєстрації

ЖНІЯГ005495).

ЕЗ LbKopift: іанігя результатів дисертацій сприяти s+e Цктн вітанії fa підем щрнВД) ефективності тукової діялі.ності наукових iIpifiLinKMк-ін naVKOtnit відділів Науяойо- ЛОСДІйНОТТО інституту Публічного Прана.

8HCIJOBQ®

Результати дпсертапійноге, дослідження ЛастовиЧа Ддпіі.ю Миколайович* На тему «Алміністратиино-ііракіеі засади нщ.дння поліцейських послуг в Україні? (на здобуття «яукожи» ступеня кандидата юридичних наук за ОіепіальнЕспо 12,00,07 - адміністрзтвнс прано і процес, фіну псове лращ>: г і [формапійі мі EjpitofiJ йважйтк йііронадженнмн и nayfcpty .

I LJf- і LH і С Г Ь I iayTTOBLl-jTOCJLLllTOTO Інституту ЯуЙЛЇЧНЩГр ГфД.ЧЗ НІЛ чиє IiEppSeдеHкя

зашьяоіїириірітк і гамчигпгк доедиіижмь. спрямованих на ннріп с(иря reopertutt), методологічних проблем науки адміністративного ират їм діді і тосі і прнвоохоропітну OpniiFiи України.

lInt-Hif конісій

О. її. TptJHJfiiCi K'. Vl- Kt-pEOfia

вэу ковийїепівробі гц;нк кандидат юридичних наук

Н&УИ'ВйВ СПІВробі ! FlJrK

KanjTif иі юридичних наук

АКТ

впровадження результатів дії серга пінного дослідження аспіранта

Харківською націоналMitiro університету внутрішніх справ Ластовіїча Данила Миколайовича на гему «АдмІнісфа тнвмо-пр&веші ясадн падання гтоліцеііськнх послуг в Україні», поданого на здобуття наукового ступени кандидата юридичних наук їй спеціальніістю 12.00,0? адміністративне право та процес; фінам сиве право; інформаційне право у наукову jinjn,irk)ь Кримінологічної Асоціації Україно.

Комісія у складі:

1) Я ш єн Ku А, М, — доктора юридичних наук, доцента, члена Кримінологічної асоціації України:

Z) Черепка К. О. кандидата юридичних наук, доцента, члена Кримінолог! чноїасоїіі аціТ "України.

3) КазначееB«f Д. R. - кандидата юридичних наук, члену

Кримінологічної асоціації України

цим актом засвідчує, що результати дисертації їїіюго дослідження аспіранта Харківського національного університету внутрішніх справ Ластовичаі Даніїло Миколайовича на гему «Адміністративно-правові засади надання поліцейських послуг в Україні», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12,90-07 адміністративне прано та процес; фінансове право; інформаційне право, використовуються н дослідженнях Кримінологічної асоціації України.

Зокрема: а) при провадженні наукових досліджень проблем

адміністративно-правового забезпечення діяльності органі ь та підрозділів поліції, з’ясування ного змісту, зовнішніх проявів, а також шляхів активізації діяльності зазначених органів щодо надання поліцейських послуг: б) при наданні консул ьтатнвмо-дорадчої допомоги щодо супроводження правотворчого процесу органів державної влади та місцевого самоврядування: в) при розробці пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення чинного національного законодавства та розроблення нових пор мати ви о-правових актів, які мають регулювати діяльність органів та підрозділів Національної поліції України,

Впровадження результатів дисертаційного дослідження JJacro зич а Дашіла Микол а й о и и ча в діяльність Кримінологічної асоціації України забезпечило розширення пауков о-м его дії чіюґО інструментарію експертно*- кримінологічного дослідження нормативно-правових актів і їх проектів.

H ЛУ КОВО-Д OCJl ІД H ий

SClF.y I M Il JNSI ГГ ї ї

НІГТИТУТ

Clf Pl BLJC f VW

J сі.

225-10-31

IJ 6 Kozasska Sir.. Kyiv1 03 П S

'ся. 228-10-3

і Козацька, IKK ч, ІСнш.ОПІК

IlУЇСИЧ1ІШО І1РАУЛ

F-mai!- SLpig:,(>ш

Il-TTlbU

www, sipl.COni.ua

WVHTW .SLpIjnfe. Lia

F Kl ,¾

Довідка про ііикорисіяіінн результатів дисертаціїЛастовича Данила

МнколаіІЇзЦіїча на геит: «Адміністративно-правові шсалн надання сі од ще и ChMHx послуг в \ країні»

I Iois і до м.шс мо спеціалізованій онєїїіҐі раді, що результати дисертації

Ласгранти Данила Миколайовича на гему «Адміністративно-правові засади

надання поліцейських послуг в украпи» стосуються проолем нормативно

правового забезпечення ефективності діяльності правоохоронний органів держави, зокрема під час забезпечення прав і свобод громадян, зміцнення законності г;і праіюпорялкУ. Результаті! дисертації використовуються Ініліпугом під час досліджені, в межах НДР «Правове забезпечення прав, свобод та законних інтересів суб’єктів публічно-правових відносин» (номер державної

реєстрації №0115и00549д).

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ГАДА

ПОСЛ ІйнА комісія І ПИТАНЬ РОЗВКП КУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ І А АДМІНІСТРАТИВНО- TEPгіторIAfHbHQfo УСТРОЮ

13.ГЯТ- гі. Харкіз. МОЇ

а>д. CyrttbKat навдадьном; процесі X ар к і по !,кого національного утвердите*} внутрішніх справ під час накладання навчать них дисциплін !Адміністративна лїядьнісп, поліції». «Захітсг :: !отримання прав і свобод людини в діяльності поліції», сПралоавстосуваыню, ; також використовуються у науково-дослідній роботі курсам і і и

ЛекпіТ були заслухані на спільному засіданні кафедри адміністративної

діяльності поліції факультету Ла і XHYBG1 кафедри адміністраї илного права та

процесу факультету -Vі ' ХНУВС та кафедри тагальнрпрааоеих дисциплін

факультету Лу 6 ХНУВС

Члени комісії:

Завідувач кафедри

адміністративної діяльност і поліції

факультету JVs З ХНУВС

доктор юридичних ват к. професор

ІИЛ ПОЛКОВНИК полиш

0.1. ІП ІІІІіТіКЇИ

Професор кафедри

аЛМІРІЕСТрПТІІ-MIvl -ИЯЛЬ-'JCt: H.. JIUEI

факультету .V3 XHyHf

підпоакпвішк полиш

доктор ніриднчиїїх наук, професор

О.Іі. Джаф;томл

Начильїнгк

IiiiJbiiJjy орг'авізації

освітнього пронесу XHV Iff

к;ж.гн.і:-ії ю|іи.іичииї naVK

<< |
Источник: ЛАСТОВИЧ ДАНІІЛ МИКОЛАЙОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАДАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків - 2016. 2016

Еще по теме ДОДАТКИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -